<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Fisher Investments Norden gjennomgår innkjøpssjefenes forventningsindekser

For å spore økonomiske forhold går Fisher Investments Norden gjennom en rekke målinger, inkludert innkjøpssjefenes forventningsindekser (PMI-er). Vi mener at de er betimelige målinger av forretningsaktivitet, og vi tenker at investorer kan dra nytte av å forstå hvordan de fungerer og å følge utviklingen deres.

For det første, PMI-er er månedlige undersøkelser sent til representative bedrifter i forskjellige bransjer.i Undersøkelsene måler forskjellige aspekter ved bedriftenes drift, inkludert produksjon, ordretilgang, leveringstider, restanser, varelager, innsatskostnader og sysselsetting.ii For hver av disse spør undersøkelsene: Er aktiviteten i den kategorien høyere eller lavere sammenlignet med forrige måned?iii PMI-leverandører, som spenner fra forskningsleverandører (f.eks. S&P Global og Institute for Supply Management i USA) i tillegg til offentlige organer (f.eks. Kinas statistiske sentralbyrå), setter sammen svarene til et samlet tall som indikerer hvorvidt flertallet av bedriftene vurderer at deres egen forretningsaktivitet vokser eller krymper.iv

Vanligvis grupperer undersøkelsene bedrifter i henhold til økonomisk sektor (f.eks. produksjon eller tjenester). PMI-leverandører kan også aggregere disse sektorene til en sammensatt avlesning som representerer det store utvalget av økonomisk aktivitet i en region.v Nå som det gjennomføres PMI-undersøkelser verden over, tenker Fisher Investments Norden at disse avlesningene sett under ett kan gi et grovt øyeblikksbilde av forretningsforholdene fra måned til måned, og investorer kan se mer detaljert inn i regioner, sektorer og bransjer de er interesserte i, om de ønsker det.

Men PMI-er har også sine begrensninger, etter vårt syn. Sedvane tilsier at samlede avlesninger over 50 betyr ekspansjon, det vil si at flertallet av bedriftene rapporterer vekst.vi Men ifølge Fisher Investments Nordens gjennomganger, drar investorer nytte av en mer nyansert forståelse av PMI-avlesningene. Bedriftene kan rapportere hvorvidt visse aspekter av virksomheten vokser eller krymper, men de angir ikke hvor mye. Likevel kan vekst fortsatt forekomme selv når flertallet opplever sammentrekning, hvis mindretallets faktiske produksjon er stor nok. Etter vårt syn avslører PMI-er kun bredden av bedriftenes vekst eller sammentrekning, altså hvor utbredt den er. Vi tror ikke PMI-er sier noe om omfanget av veksten til en sektor eller en økonomi. Selv om dette kan bidra til å gi et betimelig, og ofte det første blikket på økonomiske forhold i en gitt måned, noe som har en tendens til å få overskrifter, tror vi det er viktig å huske at PMI-er bare er et øyeblikksbilde på et gitt tidspunkt. De gjenspeiler kanskje hva som nettopp har skjedd, men innen rapportene publiseres, vanligvis en uke eller to etter undersøkelsen, kan funnene allerede være utdaterte.

Hovedkomponenten vi ville vurdere som ledende er delindeksen for ordretilgang, fordi dagens ordrer gjenspeiler morgendagens produksjon. Pågående ekspansjon i ordretilgang kan være et sterkt tegn, eller vedvarende sammentrekning kan signalisere en bredere svakhet. Ordrereserver kan også gi et hint om fremtidig produksjon hvis produsentene prøver å ta igjen en økende etterspørsel. Men Fisher Investments Nordens gjennomganger viser at PMI-enes andre komponenter også kan belyse trender. For eksempel kan leverandørens leveringstider gi innsikt i tilstanden til leveransekjedene. Eller priser på innsatsfaktorer, i sammenheng med ytterligere PMI-data, kan gi en følelse av hvordan svingninger i råvareprisene påvirker virksomheten. Varelager og ordrereserver kan også belyse hvorvidt tilbud og etterspørsel er i ubalanse.

Siden PMI-data ikke alltid er entydig, hva er en nyttig tilnærming for investorer når de skal tolke tallene? Vi opplever at overskriftene ofte forsterker svingningene fra måned til måned, og vurderer små endringer som svært betydningsfulle. Men etter Fisher Investments Nordens erfaring har ikke små endringer opp eller ned vanligvis noen meningsfulle implikasjoner for den bredere økonomien.

Ta for eksempel en hypotetisk samlet PMI som går opp fra 55 til 56, med andre ord, 56 prosent av bedriftene sa at deres virksomhet vokste, sammenlignet med forrige måned. Selv om finansielle overskrifter kan utbasunere denne ubetydelige forbedringen, tviler vi på at det vil være noe vesentlig forskjell, funksjonelt sett. Det samme gjelder for en liten nedgang fra 56 til 55. Økonomiske observatører kan gjøre mye ut av at noen færre bedrifter rapporterer vekst, men vi tenker at å lese særlig mye mer inn i en slik endring er å dra det vel langt.

Det som betyr mest for oss er om PMI-ene er over eller under 50, og selv det er åpent for en viss tolkning, basert på Fisher Investments Nordens gjennomganger. Som vi skrev tidligere er ikke en avlesning på under 50 nødvendigvis et tegn på at produksjonen faktisk har krympet. Heller enn å fokusere på endringer fra måned til måned, se på hva trenden er og hvilke utsikter den peker på. Er avlesningene i det store og hele ekspansive eller sammentrekkende, og hvordan måler dette seg mot den rådende stemningen?

PMI-er gir et tidlig innblikk som kan hjelpe til med å sette sammen det stadig utviklende økonomiske helhetsbildet. Selv om produksjonstallene (f.eks. bruttonasjonalprodukt, en statlig måling på økonomisk aktivitet) ligger etter, trenger fortsatt investorene dem for å bekrefte historiene som PMI-ene forteller, etter Fisher Investments Nordens syn. Vi tenker at kombinasjonen gir et klart bilde av økonomiens sannsynlige retning, som investorer kan bruke til å vurdere hvordan markedets forventninger stemmer overens med virkeligheten.

Les mer

Følg de siste markedsnyhetene og oppdateringene fra Fisher Investments Norden i Norge:

Facebook

Twitter

LinkedIn

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, et privat aksjeselskap som er stiftet i Luxembourg, er registrert, sammen med dets varemerke Fisher Investments Europe, i Registre de Commerce et des Sociétés («RCS») med nummer B228486. Fisher Investments Europe reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe utkontrakterer deler av daglige investeringsråd, porteføljeforvaltning og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Europe, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Europe vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Formålet er heller å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte.

i «Purchasing Managers’ Index (PMI) Data – Frequently Asked Questions», Chris Williamson, S&P Global, 29.11.2022.

ii Ibid.

iii Ibid.

iv Ibid.

v Ibid.

vi Ibid.

Annonsørinnhold