<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Fisher Investments Norden gjennomgår Sør-Koreas status som utviklet økonomi

Å skille mellom fremvoksende økonomier (EM) og utviklede økonomier (DM) kan virker vanskelig, subjektivt og muligens forvirrende. Vi finner store forskjeller innenfor hver kategori, men ikke heng deg opp i det. For å prøve å gjøre det litt tydeligere, tror vi Sør-Koreas engasjement om å endre sin status hos indeksleverandøren MSCI fra EM til DM viser at skillet mellom klassifiseringene ikke er så krystallklare. Fisher Investments Nordens gjennomgang viser hvordan investorer kan navigere i denne uklarheten og utnytte mulighetene som oppstår fra en utydelig grense.

Fisher Investments Norden vet at MSCI, hvis indekser ofte brukes som målestokker for porteføljers relative utvikling og sektor/land-diversifisering på tvers av bransjen, baserer EM- og DM-klassifisering på landenes økonomiske utvikling, aksjemarkedsstørrelse, likviditet og markedstilgang for utenlandske investorer.i Mange EM-land har lavere inntekt per innbygger og økonomier som er mer avhengige av landbruk eller råvarer sammenlignet med tjenesteorienterte økonomier i DM.ii

Samtidig må deltakende selskaper innfri MSCIs «krav til minste investerbarhet».iii Fisher Investments Norden bemerker at selv om de eksakte tersklene kan endres fra år til år, har DM strengere størrelses- og likviditetskriterier for sine selskaper og markeder.iv Så for investortilgjengelighet krever DM «veldig høy» markedsåpenhet for utenlandsk eierskap, enkel kapitalinnskudd og -uttak, operasjonell effektivitet og institusjonell stabilitet (rettssikkerhet), samt «ubegrenset» tilgjengelighet av investeringsinstrumenter.v Disse tersklene er lavere for EM.vi

Med hensyn til Sør-Koreas avanserte produksjonsevne og at flere av selskapene er kjente og anerkjent merkenavn – med stor markedsandel – over hele verden, tror vi det er vanskelig å hevde at økonomien ikke er konkurransedyktig med mange utviklede markeder globalt.vii Basert på bruttonasjonalprodukt (BNP, et statlig mål på økonomisk verdiskapning) per innbygger, rangeres Sør-Korea over DM-land som Storbritannia og Japan.viii Merk: Det betyr nødvendigvis ikke at BNP vokser raskere. Vi hører ofte mange som antyder at fremvoksende økonomier, kanskje på grunn av navnet, betyr raskere BNP-vekst. Men våre analyser viser at dette ofte ikke er tilfelle. Det er snarere konkurranseevnen som virkelig betyr noe. Likeledes er også sørkoreanske markeders størrelse og likviditet på linje med andre DM.ix I disse henseender finner Fisher Investments Nordens gjennomganger at Sør-Korea har mer til felles med avanserte økonomier med velutviklede finansmarkeder enn fremvoksende økonomier.

Men i juni 2022 avviste MSCI inkludering av Sør-Korea i sin DM-indeks på grunn av markedstilgjengelighet.x Indeksleverandørens viktigste begrunnelser: mangel på et offshore valutamarked – slik at utenlandske investorer enkelt kan handle i landets valuta, won – og pågående restriksjoner på shortsalg.xi (Shortsalg betyr å låne aksjer fra en bank, selge dem og senere kjøpe dem tilbake for å avslutte transaksjonen. Det er en investeringstaktikk man kan gjøre hvis prognosene viser at en aksje faller, da fortjenesten vil være differansen mellom salgsprisen og senere, ideelt sett lavere, gjenkjøp.)xii

Fisher Investments Norden merker at globale investorer ofte ønsker å redusere valutarisikoen i porteføljene sine. Siden sørkoreanske verdipapirer er denominert i won, inkluderer avkastning også svingninger i valutakursene etter konvertering til hjemlandsvalutaer for investorer i utlandet. Men å sikre valutaeksponering er ikke like lett å gjøre i Sør-Korea sammenlignet med DM – landet har for eksempel kun tillatt lokale finansinstitusjoner å delta i spotmarkedet for won.xiii Selv om det, etter vår erfaring, ikke er et stort ønske blant langsiktige globale investorer å shorte aksjer, er dette en normal DM-funksjon som bidrar til likviditet, markedseffektivitet og prisoppdagelse.

I år har Sør-Koreas finansdepartement og Korea Exchange – landets eneste verdipapirbørs – iverksatt tiltak for å tillate begge deler.xiv Det er ennå ikke klart om dette vil være tilstrekkelig for MSCI. Selv om MSCI blir overtalt, vil ikke dette gi DM-status umiddelbart – leverandøren vil bare legge Sør-Korea til en overvåkningsliste for potensiell inkludering senere.xv Fisher Investments Norden bemerker at det å være på overvåkningslisten heller ikke er noen garanti: Sør-Korea var på listen tidligere, i 2008, men seks år senere fjernet MSCI landet fra listen med begrunnelsen «fravær av noe betydelig forbedring på nøkkelområder som negativt påvirker tilgjengeligheten».xvi

Selv om dette har vært en langvarig saga, merk at andre indeksleverandører har tatt egne valg og kommet til en annen beslutning enn MSCI. S&P Global har klassifisert Sør-Korea som DM siden 2001, og FTSE Russell siden 2009.xvii For dem overstyrte andre faktorer, så som innspill fra globale investorer, bekymringer om markedstilgjengelighet. Fisher Investments Norden mener dette viser hvordan indeksklassifisering er mer en mening enn en naturlov.

Dette viser en måte for investorer å grave dypere når de setter sammen en global portefølje, slik vi ser det: De trenger ikke være bundet av sedvane i valg av verdipapirer. Ved å være klar over indeksmetodikk – og tilhørende kvalitative gråsoner – og ta avgjørelser i henhold til ønskede kriterier, kan investorer selektivt utvide universet sitt til sin fordel. Ved å kun holde seg til DM-utvalget, kan man overse muligheter som tilbys av et bredere omfang. I Fisher Investments Nordens gjennomganger av indeksklassifiseringer kan investorer veie alternativer opp mot hverandre bedre ved å se utover nomenklaturen.

Les mer

Følg de siste markedsnyhetene og oppdateringene fra Fisher Investments Norden i Norge:

Facebook

Twitter

LinkedIn


Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, et privat aksjeselskap som er stiftet i Luxembourg, er registrert, sammen med dets varemerke Fisher Investments Europe, i Registre de Commerce et des Sociétés («RCS») med nummer B228486. Fisher Investments Europe reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe utkontrakterer deler av daglige investeringsråd, porteføljeforvaltning og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Europe, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Europe vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Formålet er heller å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte.


i «MSCI Market Classification Framework», stab, MSCI, juni 2022. Størrelse henviser til markedsverdi (et mål av et selskaps størrelse ved å gange aksjeprisen med utestående aksjer), og likviditet betyr hvor lett et verdipapir kan konverteres til kontanter.

ii Ibid.

iii Ibid.

iv Ibid.

v Ibid.

vi Ibid.

vii «Is South Korea Crowding Your Emerging Markets Allocation?» John Welling, S&P Global, 24.11.2020.

viii Ibid.

ix Ibid.

x «South Korea Fails to Make MSCI’s Watch List for Developed Market Status», Chung Joo-won, Yonhap News Agency, 24.6.2022.

xi «S.Korea Considers Expanded Won Trading in Bid for MSCI Developed Market Inclusion», Cynthia Kim and Yena Park, Reuters, 24.1.2023. Hentet fra Financial Post. «Short Selling Key for Korea’s Global Index Goal, Bourse CEO Says», Youkyung Lee, Bloomberg, 16.3.2023. Hentet fra Yahoo!

xii «South Korea Eases Market Rules to Court Foreign Investors», Song Jung-a, Financial Times, 18.1.2023. Hentet fra Small Business News.

xiii Ibid.

xiv «Korea to Extend FX Trading Hours, Allow Offshore Firms’ Participation», stab, The Korea Times, 7.2.2023. «Korea Can Consider Lifting Short Selling Ban in 2023, Watchdog Says», Youkyung Lee, Kyungji Cho og Rishaad Salamat, Bloomberg, 28.3.2023. Hentet fra Yahoo!

xv Se note x.

xvi «S.Korea to Explore Currency Changes to Qualify for MSCI Advanced Market Index», stab, Reuters, 26.1.2016. Hentet fra Internet Archive.

xvii See note ii og «Classifying South Korea as a Developed Market», Christopher Woods, FTSE, januar 2013.

Annonsørinnhold