<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Agenda

Annonsørinnhold

Annonsørinnhold

Fisher Investments Norden anmelder økonomiske prognoser

Økonomiske prognoser får stor oppmerksomhet i finanspublikasjoner som Fisher Investments Norden anmelder. Selv om vi tror slike prognoser ikke kan forutsi nøyaktig, kan de inneholde viktig informasjon for investorene, slik vi ser det. De gir et tegn på hva markedene kan ha priset inn.

En økonomisk prognose er typisk et forsøk på å forutsi bruttonasjonalprodukt (BNP, et statlig mål på økonomisk verdiskapning), oppgang eller nedgang og graden av disse. Det kan også inkludere spådommer om annen populær økonomisk data, for eksempel inflasjon eller arbeidsledighet. Vi har sett at disse anslagene kan være svært brede – for eksempel å forutsi graden av global økonomisk vekst over en bestemt tidsramme (som det kommende året eller kvartalet) – eller de kan fokusere mer detaljert, for eksempel på én nasjon eller region. Etter Fisher Investments Nordens erfaring kan disse estimatene gjenspeile økonomenes forventninger måneder eller til og med år frem i tid, basert på en rekke data – inkludert inflasjon, handel, geopolitikk og mer.

En rekke organisasjoner publiserer økonomiske prognoser: overnasjonale enheter, som Det internasjonale pengefondet (IMF), Verdensbanken, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og EU-kommisjonen; pengepolitiske beslutningstakere, som Den europeiske sentralbanken (ECB) og Bank of England (BoE); økonomer i privat sektor ved store banker eller uavhengige forskningsenheter.

Ifølge Fisher Investments Nordens anmeldelse er imidlertid ikke økonomiske prognoser forutsigende. Vi tror de nevnte organisasjonenes omdømme, bruk av store mengder data og til og med beslutningen om å bruke desimaltegn (som etter vårt syn gir et falskt inntrykk av presisjon) delvis underbygger feiloppfatningen at disse anslagene er pålitelige og forutseende. Men de er ikke noe annet enn meninger, etter vårt syn, uansett hvor mange matematiske modeller de bygger på. For det første er det mennesker som lager disse prognosene, og de har ikke en krystallkule som ser inn i fremtiden. Disse spådommene er snarere gjenstand for fordommer og skiftende meninger. Vær også oppmerksom på at vi har observert at mange økonomer er opplært til å bruke svært like antakelser og modeller, noe som kan føre til at ulike organisasjoner vurderer de samme – ofte hverandres – data når de setter sammen de økonomiske utsiktene. Dette kan, etter vårt syn, øke sannsynligheten for å overse annen data eller utviklinger.

Fisher Investments Norden erfarer også at prognosene vanligvis endres hvis og når ny informasjon blir tilgjengelig. Se på IMFs World Economic Outlook for 2022. I oktober 2021 anslo organisasjonen at oppgangen etter pandemien ville drive en global økonomisk årlig vekst på 4,9 % året etter.i Men gjennom hele 2022 reviderte IMF kontinuerlig sitt anslag nedover. I januar 2022 senket IMF sin prognose til 4,4 prosent på grunn av forventede makroøkonomiske innvirkninger av omikronvarianten av koronaviruset, økte energipriser, utfordringer i forsyningskjeden og inflasjon.ii Den januarspådommen ble nedjustert i april 2022 til 3,6 prosent, og IMF hevdet da at krigen i Ukraina og inflasjonen tynget ytterligere på forventningene til den globale veksten. IMF oppdaterte sin prognose for 2022 igjen i juli (til 3,2 prosent) og lot den stå uendret ut året.iii Siden da har imidlertid IMF rapportert at den globale økonomiske veksten i 2022 var noe sterkere på 3,5 prosent.iv Denne jevnlige oppdateringen basert på ny informasjon er ikke eksklusiv for IMF – dens prognoser og etterfølgende revisjoner speiler grovt sett de stadig endrede utsiktene for 2022 fra blant andre OECD og Verdensbanken.v Vi sier ikke at de ikke skal oppdatere prognosene sine, men investorer bør være klar over at den første prognosen ikke er skrevet i stein og kan være ganske ulik den endelige prognosen. Den er til syvende og sist ikke en blåkopi av virkeligheten.

Fisher Investments Norden vet at økonomiske prognoser fra pengepolitiske beslutningstakere også endres etter hvert som ny informasjon dukker opp. Et eksempel? ESB-stabens makroøkonomiske anslag for eurosonens reelle (inflasjonsjusterte) BNP i 2009. I september 2008, ved å bruke data samlet inn noen uker før kollapset til den amerikanske banken Lehman Brothers, et kritisk moment i den globale finanskrisen, spådde ESB at eurosonens BNP-vekst i gjennomsnitt ville bli et sted mellom 0,6 og 1,8 prosent for 2009.vi Dette anslaget falt til en mindre nedgang i desember 2008, midt i den globale finanskrisen som påvirket økonomiene globalt.vii I de påfølgende månedene reviderte ESB sine utsikter for 2009 kontinuerlig, og estimerte at nedgangen ville bli fra så lite som -2,2 prosent til så mye som -5,1 prosent.viii Innen desember 2010, nesten et helt år etter at den aktuelle perioden var over, rapporterte ESB en nedgang i eurosonens reelle BNP på -4,1 % for 2009.ix

Disse prognosene, ifølge Fisher Investments Nordens anmeldelse, forutser ikke pålitelig virkeligheten – dette gjelder særlig for perioder langt frem i tid. Vi tror imidlertid at økonomiske prognoser fortsatt kan være nyttige for investorer – bare ikke slik mange tror. Etter vårt syn kan disse rapportene avsløre hva andre tenker og ser på – og hvor, på et gitt tidspunkt, forventningene er. Vi mener at slik kunnskap kan være nyttig i investering. Tenk på dette: Vår erfaring er at markedene har en tendens til å bevege seg i forkant av allment forventede hendelser. De priser inn overskrifter, meninger og faktisk prognoser som ofte får bred dekning i finansmedier vi følger. Samtidig opplever vi at det er forskjellen mellom forventninger og virkelighet som gir de største bevegelsene i aksjekursen. Derfor mener vi at investorer kan bruke økonomiske prognoser som en måte å spore hvor populære forventninger er, og sammenligne hvordan dette stemmer overens med de faktiske økonomiske forhold. Hvis for eksempel en bredt overvåket prognose spår resesjon, men BNP vokser lunkent, kan dette være nok til å slå forventningene og følgelig løfte aksjene, ifølge Fisher Investments Nordens anmeldelse.

Les mer


Følg de siste markedsnyhetene og oppdateringene fra Fisher Investments Norden i Norge:

Facebook

Twitter

LinkedIn

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, et privat aksjeselskap som er stiftet i Luxembourg, er registrert, sammen med dets varemerke Fisher Investments Europe, i Registre de Commerce et des Sociétés («RCS») med nummer B228486. Fisher Investments Europe reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe utkontrakterer deler av daglige investeringsråd, porteføljeforvaltning og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Europe, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Europe vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Formålet er heller å illustrere et poeng. Både dagens og fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte.


i Kilde: International Monetary Fund, per 10.8.2023. «World Economic Outlook, October 2021: Recovery During A Pandemic», 12.10.2021.

ii Ibid. «World Economic Outlook Update, January 2022: Rising Caseloads, A Disputed Recovery, and Higher Inflation», 25.1.2022.

iii Ibid. «World Economic Outlook Update, July 2022: Gloomy and More Uncertain», 26.7.2022 og «World Economic Outlook, April 2022: War Sets Back The Global Recovery», 19.4.2022. «World Economic Outlook, October 2022: Countering the Cost-of-Living Crisis», 11.10.2022.

iv Ibid. «World Economic Outlook Update, July 2023: Near-Term Resilience, Persistent Challenges», 25.7.2023.

v Kilde: Det internasjonale pengefondet, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling og Verdensbanken, per 10.8.2023.

vi Kilde: Den europeiske sentralbanken, per 10.8.2023. «Monthly Bulletin, September 2008.»

vii Ibid. «Past Macroeconomic Projections.»

viii Ibid.

ix Ibid.

Annonsørinnhold