<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Finanstilsynet foreslår endringer i finansforetaksloven

Publisert 11. jan. 2023 kl. 09.48
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 272 ord
FORESLÅR ENDRING: Her fra Finanstilsynets-kontorer. Anders Horntvedt

Finanstilsynet foreslår enkelte endringer i finansforetaksloven om utdelinger i finansforetak.

Det fremgår av en melding fra Finanstilsynet onsdag, hvor det vises til at tilsynet 9. januar sendte et høringsnotat til Finansdepartementet med forslag til endringer i finansforetaksloven, som er en oppfølging av den europeiske banktilsynsmyndighetens (EBA) vurdering av norske kjernekapitalinstrumenter.

EBA skal etter kapitalkravsforordningen (CRR) vurdere om rene kjernekapitalinstrumenter tilfredsstiller kravene i CRR. EBAs vurdering av de norske kjernekapitalinstrumentene ble sluttført i 2022, og 19. desember offentliggjorde EBA en oppdatert oversikt over godkjente instrumenter, der norske aksjer, egenkapitalbevis og medlemsinnskudd inngår.

Forut for publiseringen meddelte EBA Finanstilsynet at det må foretas endringer i regelverket for norske instrumenter for at disse skal anses å kunne oppfylle kravene i CRR, vises det til.

Finanstilsynet foreslår at finansforetak unntas fra bestemmelser i aksjelovgivningen som åpner for at tingretten på bakgrunn av anmodning fra aksjeeiere, i kjennelse kan fastsette et høyere utbytte enn det generalforsamlingen fastsetter dersom det er urimelig lavt ut fra hensynet til aksjeeierne, selskapets likviditet og forholdene ellers.

Videre forslår tilsynet at det for sparebanker med egenkapitalbevis lovfestes at utdelinger fra utjevningsfondet krever tillatelse fra Finanstilsynet. I tillegg foreslås det at Finanstilsynet gis hjemmel til å gi pålegg om at foretaket tilfører hele eller deler av årets overskudd tilordnet eierandelskapitalen til utjevningsfondet dersom det vurderes nødvendig for å styrke grunnlaget for at eierandelskapitalen skal dekke sin forholdsmessige andel av et underskudd.

Det vises også til at endringer som er nødvendige for at egenkapitalbevisenes tapsabsorberende evne skal tilfredsstille kravene i CRR, vil etter Finanstilsynets vurdering kreve mer omfattende utredning. Finanstilsynet har i brev 19. desember 2022 anmoder Finansdepartementet om å iverksette en slik utredning tidlig i 2023, påpekes det.

(TDN Direkt)