<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Du kan få i både pose og sekk

Alternative investeringer kan gi høyere avkastning til lavere risiko enn en tradisjonell aksje- og obligasjonsportefølje. Men: Du må kunne håndtere ulempene.

Publisert 11. mars 2023 kl. 14.20
Lesetid: 5 minutter
Artikkellengde er 1077 ord
VURDERER ALTERNATIVER: Sjefstrateg Christian Lie i Formue. Foto: Formue

Av sjefstrateg Christian Lie, Formue

På Hamar sier vi ofte at «it’s a jungle out there» hvis vi for eksempel er i en storby og mister oversikten. Begrepet passer også godt til det enorme utvalget av investeringsmuligheter i finansmarkedene. Mens mange er godt kjent med tradisjonelle aksje- og rentefond, fremstår såkalte alternative investeringer som et mer uklart område. Følg med for en guidet rundtur i dette universet.

Hva er alternative investeringer?

Enkelt forklart inkluderer det alle finansielle investeringer som ikke faller inn under kategorien børsnoterte aksjer og obligasjoner. Også enkle transaksjoner i valutamarkedet anses mer tradisjonell enn alternativ. Det alternative investeringsuniverset er dermed stort og en slags uoversiktlig jungel.

Kategorier av alternative investeringer

Private equity (PE): Investeringer i og/eller oppkjøp av privateide selskaper (i motsetning til børsnoterte).

Eiendom: I finansiell forstand handler dette om kjøp av næringseiendom eller boligeiendom.

Hedgefond: Ikke en egen aktivaklasse, men en investeringsform der forvalterne har frie mandater og kan investere i alle kategorier av finansielle investeringer/verdipapirer.

Private credit: Direkte lån mellom profesjonelle «låneformidlere» og selskaper som trenger finansiering.

Råvarer: Investeringer i ulike typer råvarer innen energi, jordbruk, metaller eller mineraler.

Øvrige realaktiva: Utover eiendom ofte infrastruktur eller shipping.

Strukturerte produkter: Investeringsløsning bestående av en rentekomponent (bruker til sikring) og en risikokomponent (for å skape avkastning). Blant annet aksjer, indekser, råvarer og valuta.

Samleobjekter: Kunst, vin, biler, klokker og lignende kan også defineres som alternative investeringer.

Mulige fordeler med alternative investeringer (AI)

Fordi ulike AI kan ha andre egenskaper enn vanlige aksje- og rentefond, vil ikke verdiutviklingen i AI bevege seg perfekt i takt med de tradisjonelle fondene. Dermed oppnår man en risikodempende effekt i en portefølje som består av både aksjer, obligasjoner og alternative investeringer. I hvilken grad ulike investeringer svinger i takt eller utakt, kalles korrelasjoner. Jo lavere korrelasjon, desto større risikodempende effekt. Dessverre er korrelasjoner svært flyktige og fremtidige korrelasjoner vil ikke nødvendigvis ligne historiske korrelasjoner.

Kombineres AI med aksje- og obligasjonsfond øker antallet avkastningskilder i porteføljen.

Flere typer AI kan gi bidrag til å beskytte mot inflasjon. Innen eiendom vil leieinntektene ofte justeres i henhold til prisveksten og råvarer vil kunne stige i verdi i perioder der råvarepriser bidrar til inflasjonen.

Investerer man hos de aller fremste forvaltningsmiljøene innen AI, har disse gjennomgående levert svært god risikojustert avkastning (avkastning i forhold til risiko).

Mens børsnoterte aksjer prises hvert minutt hver virkedag, prises investeringer i eksempelvis private equity og eiendom bare hvert kvartal. Dette bidrar til å dempe den daglige støyen fra finansmarkedene, samtidig som det kan bidra til å gjøre investorene mer tålmodige. Noen misliker dette, men hva er egentlig mest rasjonelt ved næringsvirksomhet? At selskapsverdien svinger fra time til time drevet av psykologiske faktorer, eller at den verdsettes en gang i kvartalet under mer rolige forhold?

AI med operasjonell involvering gir betydelig større påvirkningskraft på selskapenes prosesser relatert til bærekraft/ESG enn i tradisjonelle verdipapirfond. En PE-forvalter er aktiv i den operasjonelle driften og kan direkte styre virksomheten i ønsket retning.

Mulige ulemper med AI

Økt kompleksitet og høyere kostnader: Flere av AI-løsningene er mer sammensatte og krevende å forstå eller få oversikt over. Fordi investeringene kan være mer tid- og ressurskrevende enn eksempelvis i et passivt aksjefond (indeksfond), og noen ganger (som f.eks. eiendom, PE, Private Credit) krever operasjonell kunnskap og involvering, vil kostnadsnivået for investor som regel bli høyere.

Redusert likviditet betyr at man ikke kan selge og kjøpe på daglige kurser, men på derimot på månedlig eller kvartalsvis basis.

Lange investeringsperioder kjennetegner både PE, eiendom og infrastruktur. Innen PE er levetiden på underliggende investeringer ofte rundt ti år. Dette kan være en ulempe for noen, men en atferdsmessig fordel for de utpreget langsiktige investorene.

Verdifastsettelsen er mindre transparent enn på børs, der man kan se hver time eller dag hvordan kursene utvikler seg. I mange kategorier av AI fastsettes verdien av forvalterne selv eller av uavhengige aktører. Dermed kan det ta tid før siste kurs og verdi blir kjent.

AI kjennetegnes av veldig store forskjeller i kvalitet, avkastning, risiko og kostnader. Derfor forutsetter AI i kanskje større grad enn ved tradisjonelle investeringer, at investor gjør seg kjent med innholdet i det man skal investere i. AI-løsninger bør derfor aldri generaliseres, da de i høyeste grad er spesialiserte.

Fordi langsiktige AI-løsninger prises sjeldnere, kan det se ut som kursbevegelsene i mindre grad påvirkes av de underliggende økonomiske forholdene. En resesjon vil gjerne påvirke både et børsnotert og privateid selskap, men kurssvingningene i førstnevnte vil naturlig nok være langt høyere. Dette kan dermed bidra til å løfte den risikojusterte avkastningen for AI relativt til børsnoterte investeringer.

De fremste AI-miljøene i verden blir svært ettertraktede. Fordi investeringsstrategiene kan bli mindre effektive og kostnadsnivået øker dersom forvaltningskapitalen blir for stor med en for bred investorbase, begrenses ofte tilgangen. Dette betyr at det ofte bare er institusjonelle investorer med store nok investeringsbeløp som aksepteres som kunder.

Som et resultat av dette har flere aktører lansert AI-løsninger for privatmarkedet med lave tegningsbeløp. Det gjenstår å se om slike tilbud kan konkurrere med de mer eksklusive med hensyn til avkastning relativt til risiko.

Hva bidrar AI med i en portefølje?

Inkludering av ulike kategorier av AI har løftet avkastning samtidig som det har dempet porteføljerisiko over et lengre tidsløp. I perioden 1989-2022 ga en portefølje av 80 prosent amerikanske aksjer og 20 prosent obligasjoner 9,2 prosent gjennomsnittlig avkastning per år, med 12,8 prosent årlige kurssvingninger (volatilitet). En portefølje med 50 prosent aksjer, 30 prosent AI (eiendom, hedge og PE) ga en årlig avkastning på 9,5 prosent, med årlig volatilitet på 9,5 prosent. (Data fra J.P. Morgan Guide to Alternatives. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning)

Dette er et eksempel på at man har fått både i pose og sekk. Fremover bør vi forvente at de risikodempende egenskapene vil bestå, men meravkastning i tillegg bør sees på som eventuell bonus. Kombinasjonen av avkastning og risiko vil selvsagt variere med valgte løsninger og ønsket risikonivå.

AI de neste årene

Jeg har ved flere anledninger skrevet om strukturelle endringer i verdensøkonomien. Demografi, geopolitikk, energitransisjon og klimaendringer er noen av drivkreftene for et gjennomgående lavere økonomisk vekstnivå, og et gjennomgående høyere inflasjonsnivå enn vi har vært vant til. Dette vil blant annet skape større forskjeller mellom vinnere og tapere i næringslivet, og flere urolige perioder i finansmarkedene. Innen AI finner man de mest rendyrkede formene for aktiv forvaltning, med andre ord miljøer som i aller høyeste grad velger og velger bort ulike investeringsmuligheter. Flere av disse vil kunne kapitalisere på nettopp et slik fremtidsscenario.