<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Den glemte børsjuvelen

Oljeserviceselskapet Aker Solutions nådde en konsernomsetning i fjerdekvartal på hele elleve milliarder kroner, og varsler samtidig fete utbytter og betydelige tilbakekjøp av egne aksjer. Og med en stinn ordrebok i bakhånd ligger alt til rette for en klart høyere aksjekurs enn dagens. Kjøp!   

Publisert 8. apr. 2024 kl. 14.13
Lesetid: 5 minutter
Artikkellengde er 1223 ord
Vet å drive butikk: Aker Solutions, under ledelse av toppsjef Kjetel Digre, opplever sterk vekst innenfor samtlige av sine forretningsområder. En høyere aksjekurs støttes også opp av en stadig sterkere oljepris.   Foto: Iván Kverme

– Vi oppnådde solid omsetningsvekst og forbedret lønnsomhet i fjerdekvartal, og jeg er fornøyd med våre samlede resultater. Markedsutsiktene for energisektoren forblir positive, uttalte Kjetel Digre, administrerende direktør i Aker Solutions, i forbindelse med fremleggelsen av selskapets fjerdekvartalstall tidligere i vinter.  Tallene var udiskutabelt gode, der topplinjen endte på litt over elleve milliarder kroner med et resultatet før av- og nedskrivinger, EBITDA, på over 600 millioner kroner – opp fra 229 millioner kroner på samme tid i fjor. Samtidig varsler ledelsen at konsernomsetningen i 2023, som endte på 36 milliarder kroner, skal opp med anslagsvis 15 prosent inneværende år. 

Dette, kombinert med blant annet en ordrebok som ved årsskiftet nådde hele 73 milliarder kroner og en oljepris som tikker jevnt mot 90-tallet, mener vi gir gode samlede rammer for selskapets aksjekurs fremover. Den ligger klart ned for året, men bør i spennet 37–38 kroner gi investorene en super-attraktiv inngangskurs mot en energisektor som både her hjemme og globalt går sterke tider i møte. Også et klart flertall av analytikerne forventer høyere kurser fremover. 

Lengre industrisyklus  

– Det er flere grunner til at vi har kjøp på Aker Solutions-aksjen med kursmål 55. Generelt opplever alle oljeserviceselskapene veldig sterke markedsforhold, og de segmentene Aker Solutions er eksponert mot, er intet unntak. Dessuten har selskapet en voldsom ordrebok med blant annet Aker BP-prosjekter som gir høy visibilitet de neste par årene, sier Haakon Amundsen til Kapital. 

ABG Sundal Collier-analytikeren peker også på at det brede investormarkedet, og ABG Sundal Collier, har sett for seg et ganske skarpt og permanent fall i aktiviteten på norsk sokkel etter en bølge med utbyggingsprosjekter. Men det er ikke sikkert dette blir like dramatisk som først antatt. 

– Nei, for Equinor uttalte under sin nylig avholdte kapitalmarkedsdag at de forventer å beholde dagens investeringsnivå på norsk sokkel helt til 2035 samtidig som de har en betydelig portefølje med usanksjonerte prosjekter. Dette støtter jo opp under Aker Solutions, som også har eksponering både mot offshore vind og karbonfangst, områder vi tror kommer til å vokse betydelig med årene, sier Amundsen. 

Også et annet av landets største meglerhus, SEB, har en klar kjøpsanbefaling på Aker Solutions-aksjen. Her ligger kursmålet på 58, vel 50 prosent over dagens nivåer.

– Vi synes Aker Solutions prises billig, særlig i lys av den veldig sterke inntjeningsvisibiliteten man har med utgangspunkt i selskapets ordrereserve. Den er på over 70 milliarder kroner, der over 30 milliarder kroner skal effektueres i 2024. Ordreboken har også et komfortabelt risikonivå ettersom om lag 50 prosent av den er knyttet opp mot ulike Aker BP-prosjekter, sier SEB-analytiker Kim A. Uggedal til Kapital.

Vi synes Aker Solutions prises billig, særlig i lys av den veldig sterke inntjeningsvisibiliteten man har med utgangspunkt i selskapets ordrereserve.
Kim A. Uggedal, analytiker SEB

Gode utbytteutsikter, sammen med det vedtatte aksjetilbakekjøpsprogrammet, mener vi også trekker i positiv retning. For 2023 er det foreslått et kontantutbytte på to kroner pr. Aker Solutions-aksje. Dette, sammen med en halv milliard kroner avsatt til tilbakekjøp av egne aksjer, gir dermed en direkteavkastning på åtte prosent, basert på dagens aksjekurs. Selv i en tid med langt høyere risikofrie renter enn for bare få år siden, er dette likevel et utbyttenivå som oppleves attraktivt blant investorene på Oslo Børs. 

Vil se enda mer cash    

– Vi har gått fra å ha en frittstående subsea-virksomhet til å bli en stolt medeier av et verdensledende subsea-selskap, uttalte Digre i fjor høst. For fra og med fjerdekvartal 2023 er selskapets subsea-virksomhet skilt ut i et eget selskap, OneSubsea, hvor Aker Solutions eier 20 prosent og oljeservicekjempene Schlumberger og Subsea 7 sitter med eierandeler på henholdsvis 70 og ti prosent. Det felleseide selskapet nyter godt av operatørenes økte investeringsvillighet, for i perioden mellom oktober og desember i fjor kunne OneSubsea skilte med inntekter på over ti milliarder kroner og et EBITDA-resultat på to milliarder kroner. 

Uansett, salget av subsea-virksomheten sikrer Aker Solutions rundt 700 millioner dollar. Oppgjøret skjer i form av Schlumberger-aksjer, og i kontanter – som fordeles over tid. Men selskapets aksjekurs er så langt i år ned rundt ti prosent, tross seneste kvartalers sterke omsetnings- og lønnsomhetsutvikling. Overfor Kapital peker Uggedal på at denne kurssvakheten i stor grad kan adresseres til investorenes skuffelse over ikke å ha fått mer ut av subsea-salget, som et ekstraordinært kontantutbytte. 

For å unngå å skusle bort aksjonærpenger på altfor kostbare prosjekter, i en tid hvor aktivitetsnivået er såpass intenst som det nå er, setter heller Aker Solutions oppgjørsmidlene de så langt har fått i rentepapirer. Ved årsskiftet beløpte dette seg til tre milliarder kroner, tilsvarende seks kroner pr. utestående aksje.    

Cash is king: Aker Holding, kontrollert av investor Kjell Inge Røkke, er hovedeier i Aker Solutions. Og med Røkke på laget er det neppe usannsynlig at det blir enda mer fortgang i Aker Solutions’ allerede sjenerøse utbytter. Foto: Iván Kverme

Men dette er penger som pr. definisjon tilhører eierne, også de oppgjørspengene som kommer på et senere stadium. Disse vil etter hvert distribueres til Aker Solutions-eierne, tenker vi, da selskapet ikke har som en av sine kjerneoppgaver å skulle forvalte aksjonærens penger. Dette er noe flere og flere investorer vil posisjonere seg opp mot, i neste omgang kursdrivende – ved siden av nye, sterke kvartalsrapporter. 

– Betydelig rabatt 

– Dagens aksjekurs gir en betydelig rabatt målt mot vårt verdianslag på 50–65 kroner pr. aksje. Vi estimerer en P/E for inneværende år på rundt ti, ganske så attraktivt, også hensyntatt en overkapitalisert balanse, sier Amundsen til Kapital. Han minner samtidig om Aker Solutions’ eierandel i OneSubsea, en eierandel han mener har økt i verdi siden transaksjonstidspunktet i fjor høst.

Uggedal liker også dagens Aker Solutions-verdsettelse, og peker blant annet på at basert på SEBs estimater prises selskapet implisitt til under tre ganger EV/EBITDA for perioden 2024–2026, når vi justerer for den negative arbeidskapitalen. 

Selskapsverdsettelsen skal også opp, mener vi, koblet mot at Aker Solutions eier litt over fem millioner Schlumberger-aksjer. I dag har posten har en markedsverdi på cirka 280 millioner dollar, vel tre milliarder kroner, det vil si seks kroner pr. Aker Solutions-aksje. Også dette er en posisjon som med tiden skal ut av selskapsbalansen, triggende for fremtidige ekstrautbytter – og dermed støttende for et høyere verdivurderingsanslag i dag. 

Guider klar marginforbedring 

Oppsummert mener vi det er flere aspekter som trekker mot at Aker Solutions skal ha en høyere markedsverdi enn dagens på rundt 19 milliarder kroner. Den underliggende butikken går godt, med et resultatet pr. aksje i 2023 på 5,20 kroner, over det dobbelte sammenlignet med 2022-nivået. Nye sterke resultater sannsynliggjøres også i lys av den sterke ordreboken, som altså lå på 73 milliarder kroner ved inngangen til 2024 etter en ordreinngang på 14,6 milliarder kroner i fjerdekvartal 2023. Lønnsomheten bedres, blir det understreket med tydelig penn i fjerdekvartalsrapporten, der EBITDA-marginene forventes signifikant opp i år målt mot 2023-nivået, som da endte på tre og en halv prosent.  

Samtidig skal aksjonærene tilgodesees, og det til gagns, der Aker Solutions’ langsiktige mål er å distribuere mellom 40 og 60 prosent av justert nettoinntekt gjennom utbytte og tilbakekjøp av aksjer. I kulissene ligger altså en god slump Schlumberger-aksjer, samt store rentepapireierandeler, posisjoner som åpenbart heller ikke er tilstrekkelig hensyntatt i dagens Aker Solutions-kurs, mener vi.