– den rettede emisjonen 25.6.2020 fremstår litt "grisete"…


Den siste rettede emisjonen i INSR på 14,8 millioner aksjer til NOK 3,75,- er etter mitt syn ikke et eksempel på god og transparent behandling av aksjonærene i tråd med likebehandlingsprinsippet i NUES. Jeg lar det ligge om dette er i tråd med verdipapirhandellovens regler mot misbruk av innsideinformasjon (kapittel 3).

Vi så en rekke primærinnsidere tegne seg for en betydelig del, for eksempel styreleder Engebretsen (60 000 aksjer), styremedlem Querner (53 333 aksjer), CEO: Husstad (133 333 aksjer), EVP Sales: Christiansen (53 333 aksjer) og EVP Customers: Gråberg (53 333 aksjer).

Ingen av disse er primærinnsidere har lov til å handle på innsideinformasjon, dvs presis informasjon om aksjene eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Videre er jo Öresund Investment AB i primærinnsidefunksjon, via å være arbeidsgiver for styreleder Engebretsen og for Andreas Hofmann i valgkomitéen i INSR. (Wiborg sitter i styret både i Kistefos AS samtidig som hun sitter i INSR, uten at det direkte gjør Kistefos AS til primærinnsider, som også deltok i emisjonen.) Hvem som har rolle som primærinnsidere fremgår av OSEs primærinnsiderregister (tast inn INSR på følgende side og sjekk selv):

https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Handel/Markedsovervaaking/Primaerinnsiderregister

Markedet fikk sist kommunisert tall fra INSR den 14.5.2020, da 1Q 2020-tallene ble publisert. Dette var tall pr 31.3.2020.

INSR styrebehandler, og leverer regnskapet til Finanstilsynet månedlig, innen en frist på den 15. i hver måned. På tidspunktet denne emisjonen ble satt (25.6.2020), hadde altså INSR levert både regnskapstallene for april måned (levert 15.5.2020) og mai måned (levert 16.5.2020). Det er offentlig tilgjengelig at de har levert informasjon, men ikke tallene som er levert. Forut for dette hadde de levert årsrapporten for sent i forhold til lovsatt frist (publisert søndag kveld 3.5.2020 kl 22:23), og da med forbehold i revisors beretning.

De fleste av primærinnsiderne må etter mitt syn ha kjent til disse tallene, som altså utgjør 2/3 av den finansielle informasjonen om 2Q 2020-perioden. I tillegg hadde nesten 4/5 av siste måned i kvartalet utløpt da emisjonen ble satt. Det er derfor liten tvil om at de fleste av disse primærinnsiderne også må ha kjent til større deler av den vesentligste del av inputen i det resultatet INSR med høy sannsynlighet vil vise for 2Q 2020, selv om tallene ikke var revidert ennå.

Ved forrige rettede emisjon den 10.10.2019 publiserte INSR informasjon om kjente resultater for juli og august 2019, selv om tallene ennå ikke var publisert i markedet. (https://newsweb.oslobors.no/message/486879). Dette var heller ikke reviderte tall, med ga en presis indikasjon på hvordan selve forretningen har utviklet seg i nevnte periode.

Det kan derfor stilles spørsmål ved hvordan disse primærinnsiderne lovlig kunne ta del i denne siste rettede emisjonen uten at markedet samtidig ble gitt hovedtrekkene i den regnskapsinformasjonen primærinnsiderne satt på, dvs resultatet for april og mai måned, og evt hovedinnholdet i hva de visste for juni måned. De investorene de inviterte inn til å vurdere å delta, måtte altså foreta vurderingen basert på vesentlig dårligere kursrelevant informasjon enn primærinnsiderne. Dette synes heller ikke å være i tråd med den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelses (NUES - www.nues.no) krav til likebehandling av aksjeeiere.

Det var bare 5,32 % av aksjene i denne emisjonen som ble tilbudt eksterne å ta del i, dvs 787 591 aksjer, mens 94,68 % allerede var forhåndskommitert. Dette kan jo tyde på at primærinnsiderne var svært interessert i å delta på emisjonen, uten at det etter mitt syn gjør saken for de øvrige aksjonærene noe bedre...
Redigert 21.01.2021 kl 09:34 Du må logge inn for å svare

Håper vi lander trygt, og at man får ca. 0.6kr per aksje. Det meste blir vel avklart nå på onsdag får vi håpe.
siddis
16.11.2021 kl 10:27 5640

0,6 er nice.
Rart ingen andre en meg som ønsker action, 100% - 500% avkastning på 24 timer er attraktivt?

Det skal sies at aksjen kan gå i 0 også, så det er alltids en risiko involvert. Men jeg håper, og tror, at de har fått ordnet en god løsning som gir litt profit for de som har 0.5 eller mindre i snitt.
siddis
17.11.2021 kl 08:41 5521

Noen eksperter som kan si noe om Q3? Blir det en fin gave her. Skal slaktes og nøkkelen vris om 1.1.2022 om generalforsamling vedtar det i ekstraordinært møte.

Ser bra ut med en solvens på 200%, og diverse inntekter, utgifter ned osv.? Får vi en slakteverdi over 0,60 øre?

Ser ut som en jobber bra og fokusert nå.

Så har INSR levert et nytt kvartalsresultat, forhåpentligvis det nest siste som forsikringsselskap. Selskapet uttrykker at de ønsker å levere inn forsikringslisensen.

Avviklingen humper og går, og det er nå stadig tydeligere at det ikke vil bli en krone i rest til selskapet. Så vidt jeg kan bedømme vil INSR antakelig måtte slå seg konkurs veldig snart, hvis de får levert inn forsikringslisensen før det. Men det kan også vel skje at tapene kommer til syne før lisensen er innlevert, og da blir det nok offentlig administrasjon. Trøsten får være at det blir en liten og ryddig offentlig administrasjon, som ikke belaster Finanstilsynet så mye.

En gjennomgang av 3Q-tallene viser følgende "higlights":

- et forsikringsteknisk negativt resultat (!) på MNOK 9,5 i 3Q-2021 alene
- et netto underskudd på MNOK 43,4 millioner i 3Q-2021 alene

LPT-avtalen har som jeg tidligere har varslet om belastet INSRs resultat dramatisk i 3Q-2021 med netto MNOK 28 millioner. Som tidligere nevnt var restporteføljen i praksis uselgelig, uten at INSR tok en betydelig kostnad. Kostnaden i 3Q-2021 var altså MNOK 28. Og den kan bli ennå større i 4Q-2021.

Faren er at ved samme utvikling i 4Q-2021 vil det oppstå et tilsvarende stort underskudd. INSR har nå i praksis ingen EK å tære på, og bokført EK pr utløpet av 3Q-2021 var under MNOK 100. Forutsetter vi et underskudd på tilsvarende i 4Q-2021, vil altså egenkapitalen være på ca MNOK 50, bare som følge av forsikringsvirksomhetens alminnelige gang. INSR er imidlertid svært utsatte for negative avvik, og i så fall går det rett vest.

Solvensmarginen på 200 % er helt irrelevant, når porteføljen er overført. Det eneste den kan medføre, er et tidlig brudd, og dermed offentlig administrasjon.

En lei sak for INSR i denne forbindelse er de ulike rettssakene de har løpende. Dette er ikke saker som kan belastes DARAG, og må bæres selv. Her må det realistisk sett tas høyde for flere millioner, og dyre advokatkostnader. I tillegg medfører det kostnader å deliste og gjennomføre en utdeling.

I beste fall anslår jeg at INSR vil kunne sitte igjen med MNOK 40 millioner i fri EK, etter at disse kostnadene er dekket. Men da må det ikke komme noen ytterligere negative overraskelser på driften i 4Q-2021. Forutsetter man at INSR klarer å dele ut hele beløpet beskåret, blir dette kr 0,27 (27 øre) på hver aksjonær. Men hvorfor i all verden skal man ta en slik risiko?

Et siste poeng jeg synes man skal merke seg er at ledelsen også selv nå informerer om at det fremførbare underskuddet er verdt kr 0,-, som følge av skattelovgivningen. Dette har ledelsen vært ulne på tidligere, og har ikke villet si det direkte, med den konsekvens at enkelte aksjonærer (de som ikke har lest denne tråden), har trodd at dette kan ha noen verdi. Ledelsen sier nå uttrykkelig nederst på side 5 første kolonne i rapporten:

There is potentially value for a buyer of the Company in the listing on the Oslo Stock Exchange and the deferred losses. However, the likelihood that any of these potential values will be made available to Insr’s shareholders are uncertain and constrained by Norwegian tax regulations.

Hvilke rettssaker er INSR involvert i nå? Høres ut som du kan ramse opp en del her. Eller bare antar du?

Det er vanskelig å si hva de vil sitte igjen med. Så det er helt klart en risiko! Men jeg krysser fingrene for at dette går bra, og at de overrasker med sluttresultatet.

INSR har i tidligere presentasjoner informert om dette, og de opprettholder informasjonen om det nå.

Det er dette som ligger skjult i Message from the CEO, som et av hovedområdene selskapet må fokusere på i kommende kvartaler, som de har gjort i 3Q-2021:

There are also some contractual conflicts that will need to be closed.

Merk dere at det står "contractual conflicts" i flertall...

I tidligere kvartaler informerte de om diverse kontraktskonflikter med blant annet tidligere agenter i Danmark. Her er hva INSR skrev i 2Q-2021:

In connection to the winding down of the insurance business, there are also some contractual conflicts that will need to be closed.

Problemet med slike konflikter er at de blir relativt sett dyrere, når selskapet ikke lenger har noen inntekter...

Og dette er et negativt skewed veddemål - det er ingen tilsvarende oppside-risker, da det ikke er noen inntekter som selskapet uventet kan oppnå. De har jo ikke lenger noen forsikringsrisiko i bøkene som kan gi avviklingsgevinster...

Og hva skjer hvis det utfordringer med godkjennelsen fra norske eller tyske myndigheter? - mere kostnader, og forsinkelser.

Closing-kostnader, og delistingskostnader påløper også, som det må settes av for, før utdeling. De såkalte verdiene i form av listingen på OSE og det skattemessige fradraget, er null verdt. Som tidligere nevnt er alt som er knyttet til INSR toxic med negativ verdi, og ingen vil videreføre noen virksomhet som kan knyttes til denne fiaskoen.

Har du informasjon om at disse ikke er så relevante som selskapet informerer om, eller at de er vunnet? Fint om du deler...

En liten digresjon - for de som vil vite hvor mye mer enn avsetningene det har kostet INSR å overføre de tapsbringende porteføljene til DARAG: så er det MNOK 46,9 millioner, som er belastet i 3Q-2021. Note 4.

Sist vil jeg berømme staben som står for gjennomføringen av avviklingen. Dette har vært et høyrisikoprosjekt, og noe man ikke ser så ofte i norsk forsikring. Fremstår som ryddig utført, og spesielt avtalen med Darag var et scoop som forhindret fullstendig kollaps. Vi får bare håpe av avslutningen også blir ryddig og uten ytterligere store negative overraskelser.
Redigert 18.11.2021 kl 08:33 Du må logge inn for å svare

Takk for oppklaring!
Er det slik å forstå at du allerede har solgt deg ut, eller har du fortsatt aksjer i selskapet?

Sista andetaget eller något på gång?
finast
09.12.2021 kl 17:03 4817

Lenge siden det har vært så høy omsetning. Tydelig at noen vet mere en andre her. kanskje får vi svar i morgen?
siddis
10.12.2021 kl 08:02 4626

Her er det ugler i mosen... 10% av alle aksjer plutselig omsatt på en dag og opp 70% på det høyeste. Blir ikke noe salg for min del. Er ufattelig at et selskap med så store underskudd bare skal slettes. Noen må da kunne kjøpe og bruke dette akkumulerte underskudd til noe???
sveipen
12.12.2021 kl 22:33 4292

Hvorfor stiger denne montro?
Er det noen som vil sikre seg et stort fremførbart underskudd?
Eller kan det være andre planer på gang?
finast
15.12.2021 kl 12:56 4090

Skulle ikke konsesjonen innlevere før nyttår? Ikke mange dager igjen da, før vi vet mere hva som kommer til å skje med selskapet. Noen som tør spå utfallet?
finast
26.12.2021 kl 13:22 3726

Kommer det en avklaring nå i romjul? Avvikling eller videre drift i noen form? Noen som vil tippe utfallet?
siddis
28.12.2021 kl 07:52 3605

Tikktakk, tikktakk, lisensen beholdes, og nye eiere inn? 28 desember, her jobbes det på høygir.

Sitter på 200k og venter på himmel eller helvete. Har et lite håp etter det lille rykket i aksjen for ca 14 dager siden, kan det være en joker i hatten?

Garderobemannen har tydeligvis kastet kortene, vi er forlatt på en øde øy nå😊
sveipen
28.12.2021 kl 21:39 3533

Kistefoss har vel store tap her. Rart de ikke foretar seg noe.

Ny børsmelding I kveld. Ser svart ut dessverre.
HP17
28.12.2021 kl 22:54 3494

Kan sistemann slukke lyset?
Trist for alle som trodde på ledelsen

Brudd på minstekapitalkravet

Det fremgår av finansforetakslovens § 14-11 (3) at minstekapitalkravet (MCR) for forsikringsselskaper ikke kan være mindre enn kravet til startkapital for foretaket etter finansforetakslovens § 3-4, tredje ledd, også benevnt som AMCR-kravet. Insr Insurance Group ASA (foretaket) har ved en oppdatert gjennomgang av soliditetskravene pr. 30. November 2021 konstatert sannsynlig underoppfyllelse av dette kravet.
https://newsweb.oslobors.no/message/550475
siddis
28.12.2021 kl 23:13 3469

Tror bare de skal bytte lyspære , de slukker nok ikke lyset 😊 følg med i morgen.
elnomi
29.12.2021 kl 08:37 3348

Krisen vokser og vokser i INRS, hvor lenge kan dette selskaper overleve?
De håper å børsmelde sent i går kveld skulle «forsvinne» i nyhetsstrømmen?

Krisen i INRS fortsetter, Insr bryter minstekapitalkravet under avviklingen av forsikringsvirksomheten
Etter avviklingen av forsikringsvirksomheten har Insr som mål å returnere forsikringskonsesjonen..
HP17
29.12.2021 kl 08:46 3327

Dette ser ut til å gå helt galt for INSR? Hva det selskapet gjør børsnotert er umulig å forstå. Her er det nok bare å komme seg ut, få fradrag på skatten for tap og berge «stumpene».?
finast
29.12.2021 kl 08:55 3311

Dette har ledelsen meldt tidligere at kunne skje, så egentlig gammelt nytt. Noen har forsatt troen å kjøper, mens andre selger i panikk. Spendende å se kursen i løpet av dagen.
siddis
29.12.2021 kl 15:31 3164

0,26 må være et ok kjøp selv med avvikling. Husker ikke estimat pr.aksje ved avvikling.

Da har INSR etter børsslutt i dag kommet med en børsoppdatering. Selskapet opplyser at avviklingskostnader mv har gjort at selskapet hadde en EK på MNOK 41 pr 31.12.2021.

https://newsweb.oslobors.no/message/553708

Dette er ganske nært mitt anslag fra 17. november i fjor, hvor jeg kom til NOK 0,27:

I beste fall anslår jeg at INSR vil kunne sitte igjen med MNOK 40 millioner i fri EK, etter at disse kostnadene er dekket. Men da må det ikke komme noen ytterligere negative overraskelser på driften i 4Q-2021. Forutsetter man at INSR klarer å dele ut hele beløpet beskåret, blir dette kr 0,27 (27 øre) på hver aksjonær. Men hvorfor i all verden skal man ta en slik risiko?

Selv om INSR skal ha avsatt nødvendig for å kunne dekke resterende utgifter, er jeg redd at det kun blir verre herfra. Selskapet kan neppe starte avviklingen ennå, da de antakelig ennå har flere rettstvister som fortsatt pågår med tidligere forretningspartnere mv.

EK pr 31.12.2021 fordelt på 148 167 266 aksjer gir en verdi på NOK 0,276 øre.

Mine vurderinger står fortsatt ved lag - risikonøytrale og -adverse investorer bør ikke ha midler i INSR.

Market cap ved børsslutt 14. feb. var 39 mill. Selskapet melder at de har tapt netto 56 mill. i Q4-21, praktisk talt uten drift i selskapet. Er nå halvveis i Q1-22. Hvor lenge kan oppgitt egenkapital pr. 31.12.2021, kr 41 mill. vare? Og hvor mye blir det nedjustert ved endelig rapportering, revisjon etc.? Hvor mye vil treffe Q1-22 av utgifter vedrørende tvister, advokater, revisjon, ledelsesbonuser etc. etc.? Netto negativ kontantstrøm i de 3 første kvartaler av 2021 var kr 694 mill. Interessant løsning med "overskudd" i Q4-20 ved porteføljesalg, der alle kostnadene treffer etterfølgende perioder. Hadde denne Q4-20- løsningen noe å gjøre med solvenskravene?
siddis
17.02.2022 kl 07:15 2395

Om en får utbetalt 27 øre og aksjeverdi går til 1 øre, Da får en et skattefradrag på 22%. På denne måten er verdien pr. Aksje et sted mellom 27- 33 øre?

Ny næringskode, store fremførbare underskott. Blir spennende å se hva som hender. Tror ikke det er helt uten grunn en planlegger å kjøre videre her. Tviler på om vi er noe smartere etter klokken 12 i dag..
R_offe
17.02.2022 kl 07:37 2371

De som hausser opp verdien av selskapets fremførbare underskudd burde sette seg inn i skatteloven paragraf 13-2.
Redigert 17.02.2022 kl 07:39 Du må logge inn for å svare
R_offe
17.02.2022 kl 07:46 2359

Videre så er skatteloven 13-3 ganske tydelig på skattemotiverte oppkjøp.

siddis
17.02.2022 kl 14:24 2265

Ble noen klokere etter dagens møte, ekstraordinær generalforsamling.

Et rent skattemotivert kjøp er nok ikke mulig forstår jeg, men det vil gjerne gå mange år før firma kommer i skatteposisjon...... 🤔
finast
17.02.2022 kl 16:03 2208

Kan noen som var tilstede på EGF eller fikk det med seg på nett i dag fortelle hva som skjedde i korte trekk? På forhånd Takk.
siddis
22.02.2022 kl 12:18 1973

Rare greier, ikke en lyd, ingen flere forklaringer, ingen slaktepris :-) er dette en fallende kniv ? Eller en lykkepille som ligger og ulmer i sivet? Fint om noen fra indre sirkel kan dele info.

Sett bort fra forsikringspostene, skyldte selskapet pr. 31.12.2021 kr 125 mill., ikke medregnet lånet på kr 75 mill. som siden 2020 presenteres som egenkapital. Kontanter var kr 85 mill., kr 40 mill. mindre enn nevnte gjeld. Kan ikke se det er opplyst noe om hva kontantbeholdningen er pr. dags dato. Heller ikke hvor mye som er brukt hittil i 2022 og hvor mye av de oppgitte fordringer, kr 82 mill., som er eller vil bli innbetalt? Ledelsen forventer positiv egenkapital ved avvikling, men under 50 % av egenkapitalen pr. 31.12.2021, som var kr 41 mill. Er dette et beste scenario, ca 20 mill. til utdeling til aksjonærene? Blir dette maksimalt ca 14 øre pr. aksje? Det skal vel ikke mye til av ekstra kostnader og krav, problemer med fordringer etc., før dette kan bli dårligere og ledelsen gir vel ingen signaler om noen oppside?

Da har INSR levert 4Q-tallene, omtrent på forventning fra den tidligere børsmeldingen. Her er det klar tale om at forventningene nå er lavere enn 50 % av rapportert EK pr 31.12.2021 (MNOK 41):

As has been the situation in the entire wind down process, Insr remains to be in a tight financial situation. The current expected end game is a
small positive net equity yet below 50% of the equity at 31.12.2021. . Although the insecurity has diminished as the business has shrunk and matter after matter has been handled, there is still a range of negatively skewed outcomes for the final financial situation for the Company, some of which could be challenging.


Mao er styrets anslag denne gangen at en evt utbetaling til aksjonærene vil være lavere enn MONK 20. Omsatt til verdier sier altså styret at evt utbetaling pr aksje vil være lavere enn NOK 13,5 øre.

Ser man for øvrig på tallene er nettoresultatet i 4Q-2021 negativt med MNOK 55,8. Dette tilsvarer nesten hele den positive nettoresultatet-effekten av Storebrand porteføljeoverdregelsen i 2021 (NOK 58).

Det teller heller ikke akkurat positivt at INSR har søkt om delisting fra OSE. Det vil de få, og da er jo eksisterende aksjonærer i ennå større mørke med tanke på prising av selskapets aksjer. Aksjonærene må da selv forsøke å finne kjøpere, ved å måtte ringe rundt til meglere mv.

En risiko jeg ser er at en eller flere aktører vil benyttes INSR meget svake situasjon til å forsøke å skvise siste rest ut av selskapet, gjennom for eksempel å kjøre tøft, iverksette rettslige skritt, og true med konkursbegjæring. Normalt skulle man tro at INSR selv kunne benytte dette argumentet overfor kreditorene til å presse dem til å akseptere en dårligere løsning, men jeg er redd denne prosessens dynamikk ikke virker slik. Skaden ved debitorer som kjører tøft løp er nok mye tydeligere for INSR nå, enn før. Enhver debitor ser jo at INSR risikerer å måtte gi seg i en tvist om en utestående fordring, fordi INSR ikke har midler til å kunne fortsette noen langdryg rettslig prosess. Debitorene har derfor all verdens tid, mens selskapet må opprettholdes, og betale for sin egen avvikling.

INSR sier det ikke direkte, men jeg vil tro at INSR fortsatt har måttet betale litt til Gjensidige Forsikring for den dårlige porteføljen som ble overført dit for flere år siden. Her har INSR stadig fått tilleggsregninger som har redusert den provisjonen fra reassurandører de tidligere har fått innbetalt og inntektsført. Når INSR nå i tillegg står i fare for å legge inn årene om kort tid, vet nok disse aktørene å kjenne sin besøkelsestid.

Jeg vil tro at INSR risikerer at en god del av den resterende EK må gå til å få en stop loss-avtale med disse. I 4Q-rapporten har slike forhold belastet regnskapet med MNOK 28, slik det uttrykkes på side 3:

In addition to costs related to the wind down activities, the main drivers to the fourth quarter 2021 result are costs related to accrued and realized loss at partners and reinsurers, NOK 28.0 million, and income from the transfer of live insurance portfolio to Storebrand, NOK 7.1 million.

De som venter på en snarlig avklaring av situasjonen i INSR, venter nok forgjeves, noe følgende deprimerende avsnitt uttrykker:

In addition, the administration is preparing for an expected closure of the Company, which includes closing remaining business relationships. A few of these relationships contain complexity such as counterparties being bankrupt or there being a conflict between Insr and the counterparty. The complex relations are the biggest challenge in the process to further wind down and eventually close the Company, and there is a risk that the process will take quite some time.

Med delistingssøknaden brenner det virkelig et blått lys for eksisterende aksjonærer som ikke vil være med lenger ned i denne brønnen...
Redigert 24.02.2022 kl 12:05 Du må logge inn for å svare
R_offe
24.02.2022 kl 17:10 1689

Her vil vel styret og valgkomite ++, holde lyset tent sålenge som mulig..
I mellomtiden suger de ut det som er igjen av verdier i skallselskapet i form av honorarer og godtgjørelser til seg selv...
Hvorfor skal de likssom bare avslutte ASAP?

Her gjelder det nok å drøye den palliative fasen så lenge som mulig og aksjonærerene sitter igjen med åpne gap og måper..


Hva er hensikten med delistingen annet enn å vinne mest mulig tid???. hvorfor kan ikke selskapet avvikle seg så fort som mulig???
Redigert 24.02.2022 kl 17:12 Du må logge inn for å svare
R_offe
24.02.2022 kl 17:15 1675

Neste som mangler nå er vel en haste-emisjon for faktisk få nok penger til å dekke delistingen fra Oslo børs.. samt noen sluttpakker til styre og ledelse..

Det är en historisk aktieskandal. Inget annat.
finast
28.02.2022 kl 11:20 1473

Kommer det et nytt byks mot 0,40 igjen nå? Mye som tyder på at noen er på kjøperen. Begynner forsiktig for så å øke.

Da begynner stolleken for alvor blant styremedlemmene. Nå forlater Kleipass styret, som var representant for et tysk forsikringsselskap som var storaksjonær i INSR.

https://newsweb.oslobors.no/message/555156

Selskapet tas jo snart av børsen, og da er alle pengene tapt for alle aksjonærene - så hvorfor ikke forlate selskapet først som sist...
finast
28.02.2022 kl 16:49 1394

Garderobemannen. Har du akjer i INSR? Hadde vært greit med et enkelt svar.