– den rettede emisjonen 25.6.2020 fremstår litt "grisete"…


Den siste rettede emisjonen i INSR på 14,8 millioner aksjer til NOK 3,75,- er etter mitt syn ikke et eksempel på god og transparent behandling av aksjonærene i tråd med likebehandlingsprinsippet i NUES. Jeg lar det ligge om dette er i tråd med verdipapirhandellovens regler mot misbruk av innsideinformasjon (kapittel 3).

Vi så en rekke primærinnsidere tegne seg for en betydelig del, for eksempel styreleder Engebretsen (60 000 aksjer), styremedlem Querner (53 333 aksjer), CEO: Husstad (133 333 aksjer), EVP Sales: Christiansen (53 333 aksjer) og EVP Customers: Gråberg (53 333 aksjer).

Ingen av disse er primærinnsidere har lov til å handle på innsideinformasjon, dvs presis informasjon om aksjene eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Videre er jo Öresund Investment AB i primærinnsidefunksjon, via å være arbeidsgiver for styreleder Engebretsen og for Andreas Hofmann i valgkomitéen i INSR. (Wiborg sitter i styret både i Kistefos AS samtidig som hun sitter i INSR, uten at det direkte gjør Kistefos AS til primærinnsider, som også deltok i emisjonen.) Hvem som har rolle som primærinnsidere fremgår av OSEs primærinnsiderregister (tast inn INSR på følgende side og sjekk selv):

https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Handel/Markedsovervaaking/Primaerinnsiderregister

Markedet fikk sist kommunisert tall fra INSR den 14.5.2020, da 1Q 2020-tallene ble publisert. Dette var tall pr 31.3.2020.

INSR styrebehandler, og leverer regnskapet til Finanstilsynet månedlig, innen en frist på den 15. i hver måned. På tidspunktet denne emisjonen ble satt (25.6.2020), hadde altså INSR levert både regnskapstallene for april måned (levert 15.5.2020) og mai måned (levert 16.5.2020). Det er offentlig tilgjengelig at de har levert informasjon, men ikke tallene som er levert. Forut for dette hadde de levert årsrapporten for sent i forhold til lovsatt frist (publisert søndag kveld 3.5.2020 kl 22:23), og da med forbehold i revisors beretning.

De fleste av primærinnsiderne må etter mitt syn ha kjent til disse tallene, som altså utgjør 2/3 av den finansielle informasjonen om 2Q 2020-perioden. I tillegg hadde nesten 4/5 av siste måned i kvartalet utløpt da emisjonen ble satt. Det er derfor liten tvil om at de fleste av disse primærinnsiderne også må ha kjent til større deler av den vesentligste del av inputen i det resultatet INSR med høy sannsynlighet vil vise for 2Q 2020, selv om tallene ikke var revidert ennå.

Ved forrige rettede emisjon den 10.10.2019 publiserte INSR informasjon om kjente resultater for juli og august 2019, selv om tallene ennå ikke var publisert i markedet. (https://newsweb.oslobors.no/message/486879). Dette var heller ikke reviderte tall, med ga en presis indikasjon på hvordan selve forretningen har utviklet seg i nevnte periode.

Det kan derfor stilles spørsmål ved hvordan disse primærinnsiderne lovlig kunne ta del i denne siste rettede emisjonen uten at markedet samtidig ble gitt hovedtrekkene i den regnskapsinformasjonen primærinnsiderne satt på, dvs resultatet for april og mai måned, og evt hovedinnholdet i hva de visste for juni måned. De investorene de inviterte inn til å vurdere å delta, måtte altså foreta vurderingen basert på vesentlig dårligere kursrelevant informasjon enn primærinnsiderne. Dette synes heller ikke å være i tråd med den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelses (NUES - www.nues.no) krav til likebehandling av aksjeeiere.

Det var bare 5,32 % av aksjene i denne emisjonen som ble tilbudt eksterne å ta del i, dvs 787 591 aksjer, mens 94,68 % allerede var forhåndskommitert. Dette kan jo tyde på at primærinnsiderne var svært interessert i å delta på emisjonen, uten at det etter mitt syn gjør saken for de øvrige aksjonærene noe bedre...
Redigert 21.01.2021 kl 09:34 Du må logge inn for å svare
sveipen
05.03.2022 kl 01:40 1353

Når starter oppkjøp av dette skallet.
Har Spettet nok selskap, eller er også dette noe for han?
keisam
09.03.2022 kl 16:01 1196

Nå er datoen satt og spillet i INSR er langt fra over. Blir spennende tider. Er ikke enig med Garderobemannen om at pengene er tapt, dette selskapet blir avgjort og oppgjort utenfor børsens regelsett.

Oslo børs har i dag truffet følgende vedtak:
«Aksjene i Insr Insurance Group ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 16. mai 2022. Siste noteringsdag vil være 13. mai 2022.»

Mye rart kan skje på aksje kursen fremover nå
sveipen
09.03.2022 kl 16:16 1174

Og hvorfor stiger denne med over 50%.
Hvem kjøper dette selskapet for småpenger.
Spettet igjen?

Kanskje den klarer 1 krone denne gang. Siste dead cat bounce. Blir spennende å følge med
sveipen
09.03.2022 kl 23:52 993

Denne blir kjøpt opp, og vil være et selskap på OSSE også i fremtiden.
Garantert noen som ser fordelene i å få et billig børsnotert selskap.
Tipper på Spettet raid, sammen med Kistefoss.

Da fikk vi i går Oslo Børs' vedtak om at INSR var besluttet strøket fra Oslo Børs:

https://newsweb.oslobors.no/message/555968

Jeg har vært svært negativ til INSR i lang tid, noe som har vist seg berettiget.

Til de som har klynget seg til masten her, og ser ut til fortsatt å gjøre det - her er en oppsummering av den totale verdidestruksjonen:

1. Forsikringsselskapet INSR brant penger og klarte å tape penger selv i tider med superprofitt for resten av forsikringsbransjen

2. Aksjonærenes drømmer om merverdier i de forsikringstekniske avsetningene, viste seg å være nettopp - drømmer. Drømmer om avviklingsgevinster ble snudd til betydelige avviklingstap.

3. Aksjonærenes tro på at selskapets salg av porteføljen til Storebrand skulle gi en betydelig positiv avkastning - gikk i dass - selskapet tapte mer på avviklingen enn de tjente på porteføljesalget

4. Aksjonærenes tro på at selskapets tidligere råtne historikk skulle ha en verdi ved å kunne utnytte det fremførbare underskuddet, gikk også i dass. Ved å ikke videreføre forsikringsvirksomheten falt muligheten til skattemessig utnyttelse vekk. Innlevering av konsesjonen var det endelige beviset på det.

5. Aksjonærenes tro på at avtalen med Darag skulle løse resterende problemer i INSR, viste seg også å være håpløst feil. Det var kun den direkte forsikringsrisikoen avtalen terminerte, mens all annen gammel morro ligger igjen og belastes selskapet.

6. Aksjonærenes tro på at det ville være verdier igjen i selskapet i form av fri egenkapital tilsvarende NOK 0,27, gikk i dass ved fremleggelsen av 4Q-2021. Her kom det frem at egenkapitalen ETTER ÅRRSKIFTET var halvert, og det allerede i midten av februar. Da gjenstod i beste fall NOK 0,13. Og hva tror dere står igjen nå?

7. Aksjonærenes håp om at de resterende rettstvister og annet kunne la seg løse raskt, gikk i dass ved fremleggelsen av 4Q-2021, hvor selskapet forteller om kompliserte forhold som det tar lang tid å avvikle.

8. Aksjonærenes tro på at verdien av at selskapet var børsnotert - gikk også i dass, da selskapet besluttet å søke seg strøket på Oslo Børs. Nå er søknaden innvilget, og strykningsdatoen er satt til 16.5.2022, med siste noteringsdag 13.5.2022.

9. Aksjonærenes tro på at det tomme selskapet skulle ha noen verdi som et SPAC, har av to grunner bommet grovt. For det første fordi alt forbundet med varemerket INSR er toxic, og noe nye penger ikke vil bli forbundet med. Dernest er jo fordelen ved et normalt SPAC gått opp i røyk, ved at INSR nå delistes fra OSE.

De som ikke forstår at dette selskapet er på vei mot en styrt avvikling, tror på julenissen. Det beste man kan håpe på er at selskapet ikke må begjære oppbud FØR delistingstidspunktet. Og personlig er jeg ikke sikker på at de rekker det...
Redigert 10.03.2022 kl 13:45 Du må logge inn for å svare

Årsrapport lagt frem i går. I 2021 har styret og ledelsen utbetalt kr 18 mill. til seg selv (inkludert pensjonskost, men arbeidsgiveravgift kommer i tillegg) samt kr 8 mill. til revisor. Revisors beretning sår tvil om Insrs tidligere årsregnskaper.