Bioextrax - Blir årets svenske vekstaksje

læregutten
BIOEX 13.02.2021 kl 22:05 3108

Bioextrax - les dere opp - legger også ved en link til det svenske forumet.
https://discord.gg/Z5p9zYcs
læregutten
14.02.2021 kl 10:12 2917

Produksjon av bioplast som løser seg opp i havet etter 6mnd - Unikt!
Dette er en plattformteknologi med enormt potensiale.
Nærmer seg flere avtaler i februar/mars..
Absolutt lønnsomt å sette seg inn i selskapet og vurdere inngang.
De samarbeider med store selskap og det nærmer seg flere skarpe avtaler som utløser startskuddet for Selskap og verdsettelse av aksjen.

https://youtu.be/Zd0k84py11w

læregutten
14.02.2021 kl 18:37 2854

Finwire about Bioextrax AB: Bioextrax har lämnat in patentansökan för produktionsprocess - stor potential
Bioteknikbolaget Bioextrax har lämnat in patentansökan för vad som beskrivs som en mycket kostnadseffektiv produktionsprocess för bland annat bioplasten PHA, enligt ett pressmeddelande.

Den stora fördelen med den patentsökta processen är att det krävs en mindre mängd socker, i förhållande till konkurrerande metoder.

Processen kan potentiellt öka den globala produktionen och användningen av PHA till många miljoner ton årligen på sikt, enligt bolaget. Den kan även möjliggöra PHA som ersättning för fossilbaserade plaster i högre utsträckning.
læregutten
14.02.2021 kl 23:04 2778

Fem snabba frågor till Edvard Hall VD på Bioextrax
FEM SNABBA Här ställer vi fem snabba frågor till intressanta bolag. Alla får samma frågor som belyser det aktuella läget i företaget. Syftet är att ge en ögonblicksbild för att Börsvärldens läsare ska kunna bilda sig en uppfattning om vad som händer just nu.

ANNONS
1.Var befinner ni er just nu och hur ser närmsta åren ut?

2020 representerade för oss en övergång från R&D-fas till kommersiell fas. Vi kommer dock fortsatt att vara ett innovativt bolag som lägger mycket resurser på utveckling och patentarbete, men 2021 och de kommande åren är vår huvudfokus en bred och global kommersialisering av våra olika teknologier.

2. Hur ser eran vision ut?

Vår vision är att radikalt transformera de industrier till vilka Bioextrax teknologier erbjuds. Vi gör detta genom att drastiskt sänka produktionskostnaderna och de miljömäs­siga effekterna från respektive industri.

Vi ska på ett konkret vis bidra till omställningen till en mer biobaserad och cirkulär ekonomi.

3. Vilka är era största utmaningar?

Efterfrågan från potentiella kunder på initiala test, mer formaliserade utvärderingsprojekt och inledning av kommersiella relationer har under det senaste halvåret ökat snabbare än vi kunde förutspå, och vi ser ingen avmattning av kundintresset. En utmaning för oss är att leverera till dessa olika projekt, vilket vi löser med ökad prioritering samt resursförstärkningar.

4. Vad har, i närtid, påverkat/påverkar bolagets position mest?

På företagsnivå är det

vårt starka teknologiledarskap
våra godkända patent och inlämnade patentansökningar samt
den mycket stora ökningen av kundprojekt som syftar till kommersialisering.
På makronivå är det en större medvetenhet om de negativa miljö- och klimateffekterna framförallt fossilbaserade plaster har. Utöver nedskräpning av hav och land, bidrar de fossilbaserade plasterna till ca 1,8 miljarder ton CO2 i atmosfären per år – en siffra som ökar. Fortsätter nuvarande trend kommer plaster att stå för upp mot 20% av de totala utsläppen år 2050. Denna medvetenhet genererar lagstiftning och andra krafter som driver nationer, företag och konsumenter från ohållbara och fossilbaserade lösningar till en grön och cirkulär riktning, där Bioextrax har teknologier som bidrar.

5. Vad kan en aktieägare förvänta sig av er som bolag?

Att vi fortsätter att leverera på vår plan. De kommande åren kommer vi att utvecklas snabbt från ett R&D- bolag till kommersiellt bolag med hög intjäningsförmåga och goda marginaler. Den mer långsiktiga planen är att under decennier framöver vara ett snabbväxande bolag.

læregutten
15.02.2021 kl 15:49 2683


Bioextrax samarbeider med topp3 i verden av kosmetikk produsent.
Hva tror dere skjer når denne avtalen evt blir skarp til sommeren 🤗😁


Publicerat: 2020-10-09 08:41:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Bioextrax AB: Bioextrax fördjupar utvärderingsavtal med ett av världens största kosmetikaföretag
Bioteknikbolaget Bioextrax meddelar att utvärderingsprojekt som pågår med ett av världens tre största kosmetik- och hudvårdsföretag har fördjupats och förlängts, vilket innebär att parterna framgent riktar in arbetet på en viss typ av biopolymer, så kallad PHO. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med det ursprungliga utvärderingsprojektet var för kosmetikaföretaget att utvärdera potentialen i att använda Bioextrax olika PHA-typer i olika produkter. Kosmetikaföretaget har nu beslutat sig för att fortsätta utvärderingen med fokus på en av PHA-typerna Bioextrax kan producera, nämligen PHO. Kosmetikaföretaget är både en potentiell köpare av PHO och en potentiell licenstagare av Bioextrax patenterade teknologi, då de har egen produktion och kapacitet inom industriell bioteknik. Utvärderingen väntas pågå till juni 2021.

- Att detta världsledande kosmetikföretag har valt att fördjupa utvärderingen av vår PHO och vår teknologi för att producera PHO är mycket positivt. Av flera skäl ser jag stor kommersiell potential med denna kund, om vi lyckas i den fördjupade utvärderingen. Först och främst är det ett mycket stort företag vi arbetar med, med en årlig omsättning om flera hundra miljarder svenska kronor. Det är också en bransch som är under väldigt hård press från regulatoriskt håll, då tillsatta och inte biologiskt nedbrytbara plaster är på väg att förbjudas inom EU i ett flertal av deras produkter. Slutligen har just det bolag vi arbetar med ett stort fokus på naturligt producerade råvaror, vilket innebär att de vill undvika konkurrerande PHA-produktionsmetoder med användande av olika typer av kemikalier, och vill fokusera på vår helt biobaserade teknologi, säger Edvard Hall, vd i Bioextrax.
læregutten
16.02.2021 kl 21:45 2601

BIOEXTRAX
Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt med ett ledande produktutvecklingsföretag inom livsmedel (Cision)
2020-12-01 14:45
Bioextrax AB (publ) har tillsammans med ett ledande produktutvecklingsföretag inom livsmedel (årlig omsättning överstigande 5 miljarder SEK) påbörjat ett utvärderingsprojekt angående Bioextrax teknologier för protein producerat från fjädrar och protein som en biprodukt från Bioextrax process för PHA (bioplast). Syftet med utvärderingen är att undersöka potentialen i att använda dessa två produkter som proteinkälla i livsmedel.
Det ingångna utvärderingsprojektet avser både hydrolyserat protein från fjädrar och hydrolyserat encelligt protein som är en biprodukt från Bioextrax patenterade process för extraktion av bioplasten PHA. Inom projektets ramar kommer Bioextrax skicka olika provprodukter till produktutvecklingsföretaget för utvärdering. Projektet pågår tillsvidare. Detta är en marknad Bioextrax inte tidigare har undersökt, men med beaktande av de relativt höga prisnivåerna inom livsmedel, jämfört med djurfodermarknaden, ser Bioextrax detta projekt som kommersiellt högintressant.

”Bioextrax har fram till nu fokuserat på protein för djurfoderapplikationer, och detta kommer vi göra framgent också, men nu lägger vi till protein för livsmedelsapplikationer. Vi ser framför oss att vi inom livsmedel kan ta ut en signifikant premium på våra proteiner, tack vare den mycket starka hållbarhetsprofil dessa produkter skulle få. Vi har inte tidigare utvärderat potentialen inom livsmedel och om det lyckas finns här en mycket stor kommersiell möjlighet”, säger Edvard Hall, VD, Bioextrax

Denna information är sådan information som Bioextrax AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.45 CET, den 1 december 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD

Telefon: +46736267643

E-post: edh@bioextrax.com

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Bioextrax processteknologier möjliggör produktion av bioplasten PHA och utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier, produktion av mikrofibrer från fjädrar, samt produktion av protein som bi-produkt från Bioextrax patenterade PHA-extraktionsmetod och från hydrolys av fjädrar. Bioextrax processteknologier producerar kostnadseffektivt ett flertal olika biobaserade och miljövänliga material, med billiga råmaterial eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com
læregutten
26.02.2021 kl 08:33 2431

Q 4 rapporten

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Ingår fördjupat utvärderingsavtal med ett av världens största kosmetikaföretag

9 oktober 2020 fördjupas och förlängs det utvärderingsprojekt som pågår med ett av världens största (topp-3 på global basis) kosmetik (https://sv.wikipedia.org/wiki/Kosmetik)- och hudvårdsföretag. Detta innebär att parterna framgent riktar in arbetet på en viss typ av biopolymer, så kallad PHO.

Påbörjar intensivt utvärderingsprojekt med ledande företag inom ingredienser till djurfoder

21 oktober 2020 ingår Bioextrax ett avtal om accelererat utvärderingsprojekt på fyra månader angående Bioextrax teknologi för att omvandla fjädrar (från kyckling, kalkon etc.) till proteintillskott för djurfoderapplikationer. Den potentiella kunden är ett ledande företag inom ingredienser till djurfoder, med en omsättning på 10+ miljarder SEK.

Påbörjar accelererat utvärderingsprojekt tillsammans med globalt teknikbolag avseende bioplasten PHA

3 november 2020 ingår Bioextrax ett avtal om accelererat utvärderingsprojekt på fyra månader med ett globalt teknologibolag med global ambition avseende bioplasten PHA. Teknologibolaget ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier.

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt tillsammans med nordamerikansk producent av bioplasten PHA

25 november 2020 ingår Bioextrax ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på tre månader med en nordamerikansk producent av bioplasten PHA. De ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier.

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt med ett ledande produktutvecklingsföretag inom livsmedel

1 december 2020 påbörjar Bioextrax tillsammans med ett ledande produktutvecklingsföretag inom livsmedel (årlig omsättning överstigande 5 miljarder SEK) ett utvärderingsprojekt angående Bioextrax teknologier för protein producerat från fjädrar och protein som en biprodukt från Bioextrax process för PHA (bioplast). Syftet med utvärderingen är att undersöka potentialen i att använda dessa två produkter som proteinkälla i livsmedel.

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt kring bioplasten PHA tillsammans med amerikansk start-up

23 december 2020 ingår Bioextrax ingår Bioextrax ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på ca fem månader med en amerikansk start-up inom bioplasten PHA. Företaget utvecklar en ny metod för produktion av PHA och ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier.

Covid-19

Påverkan på bolaget av covid-19-utbrottet har varit liten. Förvisso har pandemin inneburit att laboratorierna hos en del av bolagets potentiella kunder har stått stilla, och en del projekt därmed har dragit ut på tiden, men Bioextrax styrelse bedömer att påverkan på bolagets framtida finansiella utveckling kommer att vara begränsad.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

Bioextrax har lämnat in patentansökan gällande mycket kostnadseffektiv sockerbaserad produktionsprocess för bland annat bioplasten PHA

4 janauari 2021 meddelar Bioextrax att bolaget har lämnat in en patentansökan gällande en mycket kostnadseffektiv produktionsprocess som använder sukros som råmaterial. Efter analys av patenterbarhet av såväl bolaget som dess patentombud, är bedömningen att innovationen är patenterbar och att bolaget kommer erhålla positivt utfall från granskande patentmyndigheter, vilket i så fall ger Bioextrax patentskydd i 20 år.

Bioextrax erhåller innovationsbidrag om 2,5 MSEK från EU för projekt kring mikrofibrer från fjädrar

19 januari 2021 meddelar Bioextrax att den ansökan som bolaget tillsammans med ett europeiskt konsortium har lämnat in avseende valorisering av fjädrar har beviljats med en total projektbudget om ca 73,8 MSEK, varav totalt anslag är 51,6 MSEK. Bioextrax andel av projektet är 3,9 MSEK, varav 2,5 MSEK erhålls som stöd. Projektet i stort syftar till att skapa nya värdekedjor och produkter baserat på fjädrar.

Bioextrax meddelar att inlösen av TO1 har slutförts med en teckningsgrad om 98,7% vilket tillför bolaget SEK 4 559 478 före emissionskostnader

Bioextrax genomförde under mars-april 2020 en nyemission som tillförde bolaget 6,47 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avsåg units och innefattade bland annat utgivande av 330 125 teckningsoptioner av serie TO1. En teckningsoption TO1 gav rätt att teckna en ny aktie under perioden 4 januari 2021 - 15 januari 2021 enligt de villkor som angavs i memorandumet. Den 19 januari sker slutavstämning som visar att 325 677 optioner har utnyttjats och 325 677 aktier har tecknats för 14,00 SEK/aktie, vilket motsvarar en teckningsgrad om 98,7% och tillför bolaget 4 559 478 SEK före emissionskostnader.

Bioextrax ingår ramavtal för utvärderingar med europeisk bioplastfokuserad komponderare

2 februari 2020 ingår Bioextrax ett utvärderingsavtal med en ledande europeisk komponderare fokuserad på bioplaster. Avtalet gäller löpande utvärderingar av de olika typer av bioplasten PHA som kan produceras med Bioextrax teknologier och processer, samt mikrofibrer som produceras från fjädrar.

Bioextrax påbörjar fördjupat projekt med globalt topp-3 kemiföretag

11 februari 2021 meddelar Bioextrax att det utvärderingsprojekt som det senaste året pågått med ett av världens största kemiföretag (topp-3 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 40 miljarder EUR) har fördjupats och fokuserats.

Om Bioextrax

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds Universitet. Dess processteknologier möjliggör utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolagets affärsmodell är att erbjuda licenser för användning av dess olika processteknologier inom olika affärsområden. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.bioextrax.com
læregutten
26.02.2021 kl 08:40 2420


Edvard Hall
Chief Executive Officer
Skriver sitatet under:

"Jag är övertygad om att vi kommer rapportera positiva resultat från flera olika projekt inom kort"
Quendi
30.06.2022 kl 21:02 974

Den här är så underprisad i dagsläget.

Flertalet mångåriga och viktiga patent är gjorda, samarbeten med bland världens största företag inom dels godisleverantörer och dels sockerleverantörer är i full gång.

Bolaget har tillsatt flera tunga namn på viktiga poster för kommersialiseringen då det är dags att ta klivet ut och göra business på riktigt av forskningen, samt gett de ledande rollerna ett aktie-incitamentsprogram. Dvs. lyckas de med affärerna som de redan håller på att håva in, så blir de också rika.

Har passat på att tanka på nu under röda månaderna på börsen och har inte tänkt sluta med det. Rekommenderar alla att ta en rejäl titt på detta företag och inse potentialen som finns. Vågar påstå att det är liten risk, med stor uppsida.