Stengt Nordøstpassasje endrer Nord-Norge bane prosjektet.

Slettet bruker
27.10.2021 kl 13:13 1615

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7dB5Av/vil-ikke-svare-om-bygging-av-nord-norgebanen-foer-2025?utm_source=vgfront&utm_content=row24_pos2

Ingen hadde drømt om at konsekvensene av en pandemi, så raskt skulle avdekke at Nordøstpassasjen vil bli gjenfryst
om verdens klimaambisjoner overholdes.

Den store viljen til å bygge Nord-Norge bane hadde nok en god del med mulighetene for fremvekst av
Nordøstpassasjetrafikk å gjøre.

Nå er forutsetningene for en Nord-Norge bane i endring. Jeg synes det er riktig av ny samferdselsminister å ta opp
dette.

Vi bør nå ikke sløse bort tid, men legge om strategien etter de nye forutsetningene.

Det norske folk er uansett opptatt av at Nord Norge har det bra. Og at ting utvikler seg best mulig der.

Nå generaloppruster vi Tromsø lufthavn. Det er riktig å gjøre. Vi skal bygge ny lufthavn i Bodø. Bl.a. av
byutviklingshensyn. Det er riktig å gjøre. Mo i Rana skal få ny flyplass med mulighet for større fly.
Det virker riktig å gjøre, gitt at vi nå bygger opp Mo i Rana som et fremtidsrettet industristed. Basert på
bl.a. billig energi, god havn, gode kommunikasjoner, gode kunnskaper og god arbeidskraft. Pluss gode bo-
miljøer i flotte omgivelser.

Mht. jernbane, burde vi kanskje legge om strategien å bygge infrastruktur nordover fra Trondheim ?
Eller videreføre banen fra Fauske til Narvik i første omgang ? Evt. bygge en delstrekning på strekningen
Fauske - Tana Bru, hvor dette er rimeligst å få til ? Opprioritere bygging av ny E 6 ? (Den trenger vi
som et supplement til jernbane uansett).

En ny faktor kan muligens bli mer fremtredende enn før ; flytende havvind. Vi kan legge det utenfor
Nord Norge. (Og f.eks. så langt ut at vi ikke ser det fra land ?). Norge både er og har muligheter for å
forbli verdensledende på flytende havvind. Vi har Europas beste og mest omfattende vindressurser
å utplassere slike flytende vindkraftverk på havet i. Selvkost vil komme dramatisk ned innen få år.

Norges energi-, handels-, utenriks- og næringspolitikk blir viktig. Norges symbolikkpregede innenlandske
klimapolitikk er IKKE viktig i forhold.

Bygge infrastruktur gradvis nordover. Og bygge et best mulig flynett i Nord Norge med tilhørende tilbringerårer.
Et godt flynett i Nord Norge trenger vi uansett utfall av jernbaneprosjektet/-ene.

Og trenger vi nå å flytte Andøya flystasjon ?

Bør det satses på nye tiltak på ulike steder i Nord Norge ? Tenke den veien først ?

Utsikten til en gjenfryst Nordøstpassasje, bør allerede nå føre til en endret strategi for Nord Norge.
Og olje- og gassvirksomhet i Arktis vil kanskje uansett bli innskrenket som følge av en mer omfattende
arktis sjøis i tiårene fremover.

Generelt i Norge bør det nå innføres mer omfattende beskyttelse av uberørt natur. Vi bedriver rovdrift
på naturen. Uberørt natur får høyere og høyere verdi. Vi må hegne om den.
Redigert 27.10.2021 kl 13:40 Du må logge inn for å svare
AdFontes
02.11.2021 kl 18:37 1428

10-20% av oljefondet burde umiddelbart som engangsbeløp settes av til infrastruktur: Forlengelse av jernbane + hurtigtog, samt (så mange som mulig av) broer over\tunneller under fjordene våre. Mangel på arbeidskraft til dette => utenlandske entrepenører.
Dette er samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer, like lønnsomme som aksjene og obligasjonene som fondet nå er investert i (desssuten er det betydelig fare for at en nedgang i disse markedene starter senest om et halvt år).
Redigert 02.11.2021 kl 21:57 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
02.11.2021 kl 20:43 1365

Etter bortfallet av Nordøstpassasjen, så trenger vi en ny strategi for Nord Norge. Det er svært viktig for landet
som helhet at det er rimelig godt med bosetting i de 3 nordligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark.
En liten begynnelse umiddelbart bør være gratis ferger og ingen flyavgift i disse 3 fylker. Og videre opprustning
av E 6 i disse 3 fylker må igangsettes umiddelbart.
Mht. oljefondet må vi holde oss til en handlingsregel på 2,75 %. Og en årlig avkastning på 9 - 13 % uavhengig
av olje- og gassinntekter på toppen av dette. Endringer av slike regler og strategier må kreve mer enn 2/3 flertall i Stortinget.
Investeringer i Nord-Norge kan hentes innenfor disse rammer og de årlige statsbudsjetter. Det må bare taes i kraftigere
for Nord Norges del enn tradisjonelt. Vi må satse på bo- og virkelyst der. Og en viss økning i turisme ved siden av de øvrige
næringer.
Redigert 02.11.2021 kl 20:44 Du må logge inn for å svare
kaunis
02.11.2021 kl 21:46 1317

På det prinsipielle plan må vi kunne tenke rasjonelt og ikke henge oss opp i kostnad (vi trenger ikke å ha milliarder av milliarder til de etter oss i OLJEfondet) men se oss tilbake og kansje stole på det vi vet. Hittil har en hver større infrastruktur gitt insentiv til økt utvikling i det gitte området. Det finnes noen unntak men det kommer av for dårlig oppfølgning. For NordNorge har kommunikasjon vært en veldig stor flaskehals for utbyggingen og infrastrukturen, da alt opp gjennom tidene har gått sakte og blitt veldig fordyrende med båtfrakt. Så kom hurtigruten og skapte stor optimisme i den nordlige landsdelen, særlig i Finnmark. Den har hatt en veldig stor betydning for bosetningen langs kysten her nord. Så kan en spørre seg hvorfor det aldri har blitt satset på en jernbane lenger nordover en til Fauske?. Vi fikk småfly ruter i alle de tre Nordligste fylker som kostet noe mill, og det har bundet landsdelen tettere sammen, folk i mellom, men ikke frakt unntatt post, Hovedflyplassene som Bodø og Tromsø var en svært stor utvikling som senere har vist seg å bare ese ut på passasjer siden, og Tromsø Lufthavn er blitt en stor enhet på nasjonalt nivå.
Vi vet, ser og har erfart, at bedre tilbud alltid har gitt utvikling i landsdelen, så hvor skal ikke en jernbane gjennom hele Nordnorge gi samme virkning som alle de tidligere nyvinningene på både frakt og passasjersiden. Det er et ordtak som sier, at jo rikere en blir, jo GJERRIGERE blir en. Det går ant å spare seg til fant og kansje er det det vi er i ferd med å gjøre med å ikke bygge Nordnorge-banen.
Det er kommet alt for mang negative uttalelser mot denne banen fra personer som sitter langt fra problemene og som ikke vil kunne gjøre seg den store nytten av banen. Det merkelige er, at det no er kommet fra den nye regjeringen at det ikke blir for i 2025 det skal legges frem forslag til eller mot en slik bane og et kostnadsoverslag. Samtidig skal kostnadene dekkes av de årlige bevilgninger over den nasjonale transportplanen. Jeg vil her vise til hva som ble gjort med bevilgningene til Follobanen, to tunneler og dobbeltspor parallelt med en Europavei, til 24mrd og finansiert UTENOM transportplanen. Jeg tror den er ferdig no, til en sluttpris på ca 50mrd. Når det gjelder noe så mye større, skal det finansieres over årlige tilskudd/bevilgninger. Det er som vanlig, flertallet lenger sør i Norge som skal avgjøre utviklingen her nord, altså "ingen nytt under solen"
AdFontes
02.11.2021 kl 22:33 1254

Enig. Det å ha stor pengrikdom på bok fører bare til forslapning, dekadense, gjerrighet og manglende energi. Tenk for en fantastisk infrastruktur, ikke minst i Nord-Norge vi kunne fått for et stort engangs-innhugg i oljefondet - som deretter ville gitt store ekstra skatteinntekter pga bedre næringsliv, større effektivitet samt økt trivsel.
Mindre penger i bakhånd gjør at man blir tvunget til å være kreativ og å mobilisere ressursene sine.
Den bedre infrastrukturen ville uansett sikret mere penger inn og dessuten ville også mesteparten av oljefondet vært i behold siden det var et (omfattende) engangs-skippertak.
Slettet bruker
05.11.2021 kl 12:27 1106

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/KzGgKM/frykter-befolkningsdoed-i-nord-en-sikkerhetspolitisk-trussel

Det kommer debatt om dette nå. Her er mange forslag. Kanskje vi bør bygge jernbane fra Fauske til
Nordkjosbotn. Dette selv om det bedriftsøkonomisk skulle vise seg å være et dårlig prosjekt. Det kan samfunnsøkonomisk
være verd å gjøre det. Og så satse på levedyktige tettbebyggelser i Nord-Norge. Dvs. levedyktige arbeidsplasser
og gode bomiljøer. Kanskje de bør få ta hånd om mer av fisken selv. Troms og Finnmark passer på store
havområder, ligger nærmest Svalbard, og forvalter store landområder.
Gratis ferger og fritt for flyavgifter. Ruste opp E 6. Økt barnetrygd. Få inn gode bedrifter.
Distrikts-Norge sør Trondheim, tror jeg er et minimalt problem. Der bør det dessuten hegnes om uberørt natur.
Og industrielle hytteby utbygginger i Norge sør for Trondheim, må det bli HELT slutt på. Gjøres forbudt. Og nye
områder må vernes. Hytter her og der i Nord Norge kan det satses på. Det kan det være mye fornuft i.
Redigert 05.11.2021 kl 12:39 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
05.11.2021 kl 18:21 1060

https://www.nrk.no/nordland/kjell-inge-rokke-mener-aker-ma-investere-50-milliarder-for-a-realisere-planer-i-narvik-1.15718569
Sånt vil hjelpe Nord Norge, og underbygge grunnlaget for jernbane Fauske - Nordkjosbotn.
kaunis
06.11.2021 kl 00:20 1002

Det sikreste kortet er å gjøre utviklingen av industrien så lønnsomt i NN at nye bedrifter vil strømme dit. Elkraften er et godt våpen og arbeisgiveravgiften er en enda bedre yter. Får vi etablering av flere batterifabrikker og utnyttet bjørkeskogen ,så har vi startet godt. Innen batteriteknologien så er sagflis det helt store på mange måter, bare tenk Carbon. Videreforedling av laksen og alle andre fiskeslag kan gi en stor bust for mange flere arbeidsplasser. Hatet mot at noen er rike må dempes så mye at ikke stortinget blir lammet av inkompetanse. Gruvedrift må ikke ta en evighet å få oppe å gå, samene må få mye mindre innflytelse på å utnyttelsen naturresursene i Finnmark, ingen særbehandling. Hadde de ikke fått tilskudd fra oss forhatte normen som raser naturen med kraftlinjer, gruver, lakseoppdrett, damanlegg til elproduksj. mm ville nok fattigdommen vært stor i dag. Vi må bruke de resursene vi har på en fornuftig måte og ikke overdrive vernet av naturgitte fordeler. Mange nye damanlegg burde vært bygget i hele landet, og ikke latt naturvernegoister få så står innflytelse. Jeg tenker de bader seg sikkert hver dag som altfor mange gjør, her er det mye strøm å spare. Hadde det vært dobbelt så mange relativt store ferskvann i Norge som var naturlige, ville ingen foreslått og fylle dem igjen,og hadde det kommet krav eller forslag om det ville naturvernene lenket seg sammen og satt helene i bakken for å være i mot, som samene. Det trenges flere handlekraftige stortingsrepresentanter som tør å være i mot all ufornuftig motstand mot fornuftige og nødvendig tiltak til alles beste. Vi har mye å gå på det er bare så alt for mye styr og elendighet av motstand og unødvendig tidsspill før noe kan bli en realitet i Norge. NorN. banen vil på denne måten bli en nødvendighet som selv verstingene av motstandere ikke vil finne noen argumenter mot. Jeg ser bort fra ren galskap. Det går greit å ta banene til Tromsø og til Norkjosb. og så videre østover til Kirkenes noen år senere. 2030 burde være siste datoen for Kirkenes.
Slettet bruker
06.11.2021 kl 09:29 940

https://www.document.no/2021/11/05/finnmark-fylke-uten-folk-eller-statlig-provins/
Mange debattkommentarer her.
Redigert 06.11.2021 kl 09:30 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.11.2021 kl 14:34 877

Forslår å kutte ferjeprisene
58 minutter siden - 13:29
Marthe S. Lien
Regjeringen vil bruke én milliard kroner på å redusere ferjeprisene med 30 prosent fra nyttår.

- Vi skal gjøre et kraftfullt grep på fergepriser, hvor vi skal redusere de med 30 prosent. Vi bruker samlet sett nær innpå en milliard kroner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til VG.

Opplegget innebærer at ferjetakstene fra nyttår vil ligge 30 prosent under takstnivå som gjaldt mellom 1. januar og 1. juli i år. Prislappen er på 973 millioner kroner, skriver Aftenbladet.

Da Erna Solbergs regjering la fram revidert nasjonalbudsjett i vår, ble det lagt opp til en reduksjon i ferjeprisene på 50 prosent innen 2025, men med en reduksjon på 10 prosent årlig.
________________________________
Jeg gjetter på at Nord Norge kan trenge dette mest. Hva med å yte Nord Norge større priskutt enn andre områder ?
Men typiske distrikt andre steder burde også få store priskutt.
Og fortell oss om hele kuttplanen. Når blir det gratis, og hvor blir det gratis ?
Og fortell oss om opprustningsplanen for E 6 oppover Nord Norge ! Og hvilken fartsgrense og standard det bygges for.

Varige gratis ferger i Nord Norge, vil gi oss mer aktivitet der. Nord Norge og hele Norge har godt av det.
Redigert 06.11.2021 kl 14:37 Du må logge inn for å svare