NOM`s driftskonsesjon - spørsmål om utvinningsrett

CHA
NOM 24.12.2021 kl 01:36 4802

NFD ber nå om innspill fra AMR og NOM om deres vurdinger ang. forlengelsen av utvinningsretten.

Dette blir litt spekulasjoner, men jeg tenker at:

NOM kan ikke igangsette uttak på Vevring-siden før utvinningsretten er fornyet og søknad om ekspropriasjon er innvilget.
Samtykke til dette vil de kun få dersom fordelene for NOM og samfunnet er større enn ulempene inngrepet medfører for grunneierene og AMR.

Hvorfor ber nå NFD partene om deres vurderinger - og hva er endret siden forrige fornyelse?

I rettsaken NOM vs AMR har tingretten i sin konklusjon kommet til at granaten på vevring-siden er grunneiers mineral.
Det KAN bety at en ny vurdering vil gi grunneier og AMR medhold i at ulempene for deres del blir større enn fordelene for NOM og samfunnet, hvis granatforekomsten anses som drivverdig alene.

Kan drivverdigheten for granat alene på vevring-siden være et spørsmål som NFD nå ønsker å vurdere for å kunne ta stilling til overnevnte?
I så tilfelle, hvilken betydning kan dette få?
Fantilopen
24.12.2021 kl 07:39 4717

NOM fikk forlenget utvinningsretten i 2007 og 2017 for ti år hver gang. Den gjelder for begge mineralene.

Den har ingenting med drivverdighetsspørsmålet som AMR har bedt DMF om å vurdere etter §32 andre ledd.

Til slutt så er det ikke aktuelt med uttak på Vevring-siden før man har vært i drift i ca 15 år.
CHA
24.12.2021 kl 09:11 4641

Ok.
Så, hva er årsaken til NFD`s ønske om innspill fra partene?
Fantilopen
24.12.2021 kl 09:34 4610

Det lurer jeg også på. Retten gjorde det jo helt klart at utvinningsretten var gyldig.
Sailor
24.12.2021 kl 11:09 4493

Her har vi med byråkrater å gjøre; de logrer oppover, og har et overdrevent behov for å kunne si at de har gjort ALT grundig og riktig.
Redigert 24.12.2021 kl 12:48 Du må logge inn for å svare
CHA
24.12.2021 kl 12:12 4404

En grundig og riktig behandling av klage på driftskonsesjon innbefatter ikke vurdering av utvinningsrett, såfremt ikke noe har endret seg underveis.
Free fall
24.12.2021 kl 13:13 4317

Sitt stille i båten. Ledelsen har kontroll.
God jul & ett fantastisk nytt år!! 😎🍾
Fantilopen
24.12.2021 kl 13:53 4261

Akkurat i denne saken så er «alt riktig» ganske viktig.

NFD vet at den tapende part vil saksøke departementet. Desto grundigere klagebehandlingen er (inkludert ekspropriasjonssøknaden), desto verre blir det å argumentere i rettssaken.
_HH_
24.12.2021 kl 23:07 4016

Jo det gjer det, dersom NFD har som mål å svare på alt amr har påstått. Rettsaka handla også dette og amr har gjort gjeldande dei same forholda i både saka til nfd og i rettssaka.

Retten har for øvrig også teke stilling til menneskerettene i denne saka og avgjerda er harmonisert mot desse. Dvs at eksproprasjon ikkje vil bryte desse og det vil vere innanfor. Samfunnet er for øvrig tent med ein utvinnar av same førekomst slik minerallova leggjer opp til og det støttar opp under ekspropriasjonen.
Redigert 24.12.2021 kl 23:09 Du må logge inn for å svare
CHA
25.12.2021 kl 01:26 3921

Slik jeg ser det, har det ikke vært feil i saksbehandlinger eller fakta som tidligere er opplyst i saken.
Det skulle derfor være unødvendig at NFD nå behøver å innhente informasjon fra partene hvis ikke noe er endret etter tidligere saksbehandling.
Eneste endring som jeg finner relevant, er at amr er tilkjent eierskapet til granaten. Selv om jeg legger godviljen til, så har jeg vanskeligheter med å se at en ekspropriasjon ikke kommer i konflikt med dette.

Ja, det er helt klart at samfunnet er tjent med kun en utvinner av samme forekomst, men dette må sees i lys av ulempen det medfører for eier av granaten og denne siden av saken er sterkere for amr nå etter tingrettens beslutning.

Jeg ser ikke bort fra at du har rett i at NFD vil kvalitetssikre sin avgjørelse, men jeg utelukker heller ikke at oppfordringen til innspill kan ha relevans til amr`s rettigheter og søknad om driftskonsesjon.

_HH_
25.12.2021 kl 11:53 3708

Det som vert ekspropriert er landet på overflata. Minerala under bakken vert ikkje ekspropriert, men dersom DMF meiner grunneigarane har rett på kompensasjon fordi dei lir tap, gjennom at NOM får drive ut granaten og ikkje AMR, så vil dette bli teke omsyn til gjennom ein avtale. MEN det er ein frist for når grunneigar kan krevje dette, og den kan vere oversitta i denne saka. Eg meiner det i allefall, ut frå fakta og minerallova.
Fantilopen
27.12.2021 kl 11:13 3138

Jeg tror NFD ber om innspill for å avgjøre AMRs klage, punkt C og D:
https://www.arcminres.com/wp-content/uploads/2020/12/Klage-på-tildeling-av-driftskonsesjon-til-Nordic-Rutile-fra-AMR.pdf

Man kan ikke behandle en klage uten å adressere alle klagers anførsler, og AMR hevder ovenfor NFD at NOMs utvinningsrett ikke er gyldig (slik de også gjorde i rettssaken).

Jeg antar NFD kommer til samme konklusjon som Tingretten, noe annet hadde vært oppsiktsvekkende.
Men vi må trolig vente til slutten av januar.
Kvike11
27.12.2021 kl 13:29 2946

Der er bare en flok klimatosser og grådige der bliver ved med at stille spørgsmål, til tilladelser der er givet.
Der bliver ikke ændret et komma på nogen af tilladelserne, og snart starter vi op.
Fantilopen
06.01.2022 kl 13:52 1890

Nå er brevet fra NFD til advokatene gjort tilgjengelig på facebookgruppen.

Det som står der er at NFD ønsker at grunneierne kan få uttale seg om saken fra 1997 og at NFD vil avgjøre saken sammen med klagen på driftskonsesjonen.
Svarfristen er i dag 6. januar og det er trolig kort tid til et endelig vedtak om driftskonsesjon foreligger.

_HH_
06.01.2022 kl 14:14 1845

Retten har allereie vurdert gyldigheita til vedtaka og den slo fast at dei var gyldige. No skal NFD gjere det same, men dei vil ha innspel fra grunneigerane. Det er innlysande at NFD vil ikkje kome til ei anna avgjerd enn retten. Da står ein berre att med at dette er ein oppfølging av domen der det stod at grunneigarane kunne ha vore meir involvert i prosessen. Når vi har kome dit i prosessen at dette har fokus er det ikkje så stor tvil om kva utfallet vert tenker eg.
Fantilopen
06.01.2022 kl 14:47 1779

Det er rimelig å anta at NFD vil komme til samme konklusjon som retten, men de vil spørre grunneierne om deres synspunkt siden følgende var anført i dommen:

(Kort oppsummert mener retten at grunneierne hadde partsinteresse og burde blitt gitt mulighet til å gi innspill da NOM fikk forlenget utvinningsrett i 2007 og 2017.
Nå gir NFD de denne muligheten)

side 40
"Saksbehandlingen
[...]

Det er videre anført at det var uforsvarlig saksbehandling fordi det gikk tre dager fra
søknad om forlengelse ble sendt Direktoratet for mineralforvaltning til vedtak ble truffet.
Søknaden kom inn 16. januar 2017 og vedtaket ble truffet 20. januar 2017. Videre skulle
grunneierne vært varslet i og med at de ville hatt partsinteresse.

Direktoratet for mineralforvaltning hadde god oversikt over prosjektet til Nordic Rutile.
Bergmesteren var i jevnlig dialog med Nordic Rutile. Det vises til vitneforklaring fra
avdelingsleder i Direktoratet for mineralforvaltning, Marte Kristoffersen, som var
saksbehandler på saken. Søknaden kom derfor ikke som en overraskelse, og direktoratet
hadde allerede tilstrekkelig kunnskap om prosjektet til å fatte vedtaket.

Retten reiser spørsmål om grunneierne skulle vært informert om forlengelsen. Tidligere
bergmester Per Zakken Brekke forklarte at det på det tidspunktet ikke lenger var vanlig
med lengre varslingsrunder ved forlengelse av utvinningsrett til statens mineral.

Retten er enig i at grunneierne ville være å anse som parter etter forvaltningsloven § 2
første ledd bokstav e. Forlengelse av utvinningsrett til statens mineraler på disse
eiendommene må anses å være en sak som direkte gjelder dem. Det er ikke mulig å komme
til statens mineraler uten å ta ut noe av grunneiers mineraler eller få tilgang til
eiendommene.

Retten går likevel ikke nærmere inn på om grunneierne skulle vært hørt, da retten uansett
finner at det ikke kan være en feil som har virket inn på vedtaket. Det vises til prinsippet i
forvaltningsloven § 41. Avgjørende for om forlengelse skal nektes, er om utvinningsretten
er til hinder for annen drift i feltet. Det var ikke, som retten har kommet til ovenfor, krav
om at direktoratet skulle gjøre en ny vurdering av drivverdighet. Det er ikke for retten vist
til at det på tidspunktet for forlengelsen var holdepunkter for at utvinningsretten hindret
annen drift.

Rettens konklusjon er at vedtaket om forlengelse av utvinningsretten av 2017 er gyldig "