!!NOM!! Veldig,veldig snart til 50 kr Like om hjørnet!!!

Boss 99
NOM 11.07.2022 kl 14:56 541810

Alle finansiering er på plass!!! Her er det bare å gunne på. Alt er solgt av produkt i de første 5 år. . Løp å kjøp.
Dette er utvilsomt det lengste hjørnet på kloden.
Redigert 21.02.2024 kl 11:49 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.06.2023 kl 15:08 11573

Føre var skrev Har den bunna ut nå?
Det er det ingen som vet - før bunnen er bevist.
Jeg tror det ikke er langt unna at den har bunnet ut, men det er ingen grunn til å stole blindt på meg.
Slettet bruker
28.06.2023 kl 15:14 11706

Tusen takk for hyggelige ord, Hellboy og Morten!

I jakten på bredest mulig forståelse for forutsetningene, la oss forsøke å ta en kikk på ankesaken i Høyesterett. Det må jo finnes en rekke forumlesere med dypere innsikt, historiekjennskap og juridisk kompetanse enn meg, så vennligst kommenter og utdyp, slik at vi kan berike alle forståelse her. På dette viset vil det også være enklere for oss nykommere å vurdere risiko.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. april 2023 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 24. oktober 2022 skal behandles i Høyesterett.

https://www.domstol.no/no/hoyesterett/saksliste/henviste/22-183855SIV-HRET/

Saken er henvist, men ikke berammet - datoen for høring er altså ikke fastsatt.

Saken gjelder:
Mineralutvinning i Engebøforekomsten ved Førdefjorden.
Motstridende rettigheter til utvinning av ulike mineraler i samme forekomst. Tingsrett. Mineralloven § 32.

«(Høyesteretts ankeutvalg) kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4 første ledd.»

https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2023/april/hr-2023-614-u.pdf

Saken ville altså ikke blitt behandlet i Høyesterett dersom den ikke hadde spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken - eller det finnes andre grunner til at det er særlig viktig å få den avgjort i Høyesterett. Med andre ord, hadde hadde det bare angått den aktuelle saken, som NOM har vunnet i to instanser, ville beslutningen i lagmannsretten blitt stående.

Saken er oppe fordi det finnes motstridende rettigheter til utvinning i samme forekomst - og det er minerallovens § 32 (https://lovdata.no/lov/2009-06-19-101/§32) som er det springende punkt.

NOM har rettigheter til store deler av Engebø-forekomsten, men ikke hele. Området som det står strid om, vil NOM først komme til om 15-16 år.

§ 32. Utvinningsrettens innhold
Utvinner kan ta ut og nyttiggjøre seg alle forekomster av statens mineraler i utvinningsområdet. Forekomst av grunneiers mineraler kan tas ut så langt det er nødvendig for å ta ut forekomst av statens mineraler.

Utvinner kan nyttiggjøre seg forekomst av grunneiers mineraler som blir tatt ut i medhold av første ledd. Dette gjelder likevel ikke hvis Direktoratet for mineralforvaltning før driften settes i gang finner at mineralforekomstene åpenbart kan utnyttes selvstendig. Grunneieren eller den som utleder sin rett fra vedkommende, har i slike tilfeller rett til enten å overta mineralforekomstene mot å betale utvinneren av forekomst av statens mineraler et vederlag, eller å overlate utnyttelsen til utvinneren av forekomst av statens mineraler mot at denne betaler et vederlag. Tvist om vederlagets størrelse avgjøres ved skjønn, jf. § 53.Utvinner (NOM) har driftskonsesjon til å ta ut statens mineral rutil (et malm av titan). Fordi granat (grunneiers mineral) kan tas ut ‘så langt det er nødvendig’, kan NOM nyttiggjøre seg forekomst av granat. Men - dersom DMF skulle finne ut at granatforekomsten som NOM ikke har rettigheter til, før driften igangsettes, kunne vært utnyttet selvstendig (altså at grunneierne - gjennom AMR - kunne fått en driftskonsesjon gjennom et annet selskap), kan NOM ikke nyttigjøre seg granatforekomsten de ikke har rettigheter til. Grunneierne kan, i slike tilfeller, har rett til å overta mineralforekomstene (granaten), mot at de betaler NOM for å ta den ut. Alternativt at NOM får nyttiggjøre seg granaten, men da mot at det betales et vederlag - som vil fastsettes (senere) gjennom skjønn.

AMR mener at de kunne nyttiggjort seg granaten, selv om grunneierne har kjent til denne forekomsten siden 1990-tallet, og ikke foretatt seg noe for å få en driftskonsesjon - før NOM kom for alvor på banen. Og - fordi de mener at NOMs del av områderettighetene ikke ville vært drivverdig alene, mener de at konsesjonen til NOM aldri burde vært gitt. Dette er NOM - og staten, som partshjelper for NOM i saken, uenige i.

Det prinsipielle spørsmålet er hvorvidt noen (NOM, eksempelvis) kan ‘ta seg til rette’ på grunneiers eiendom for å drive ut grunneiers mineraler (dersom grunneier ikke har gjort noe for å drive ut disse mineralene selv) gjennom å ekspropriere eiendommen.

Ref. Minerallovens § 3 , ekspropriasjon av grunneiers mineraler: «Enhver kan søke Direktoratet for mineralforvaltning om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å undersøke om det finnes forekomst av grunneiers mineraler med en slik rikholdighet, størrelse og beskaffenhet at den kan antas å være drivverdig, eller å bli drivverdig innen rimelig tid.» (https://lovdata.no/lov/2009-06-19-101/§37)


Min banale kjennelse:
«Sorry, grunneiere og AMR. Denne granaten har dere kjent til i lang tid, og hvis dere ville nyttiggjort dere av den, burde dere for lengst tatt tak i det. Å si nå at dere kunne gjort dette selv, først når det kommer noen andre som har har undersøkt og bevist at de kan nyttiggjøre seg av den, holder ikke. NOM kan ekspropriere eiendommen - og naturligvis betale dere for det, slik det står i minerallovens § 3, andre ledd. Hvor mye de må betale for dette, avklares gjennom skjønn. Hvis dere heller vil selge granaten selv, må dere betale NOM for å ta den ut - AMR skal ikke gjøre det. I så fall får dere finne ut av dette på egenhånd."


Hva er feil i min banale kjennelse? Hva har jeg misforstått? Hvilke juridiske momenter har jeg ikke hensyntatt underveis i dette innlegget?
————

AMR-pressemelding etter kjennelse i lagmannsretten:
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/arctic-mineral-resources-vant-delvis-fram-i-soksmalet-mot-nordic-rutile?publisherId=17847672&releaseId=17944179

Dom og kjennelse av 24. oktober:
https://kommunikasjon.ntb.no/data/attachments/00521/b6770d64-fabd-4468-b652-f707d327d61c.pdf

AMRs anke:
https://kommunikasjon.ntb.no/data/attachments/00156/54046806-5123-4229-b8e7-9ed8bc15cbff.pdf
Boss 99
29.06.2023 kl 14:41 11358

Føre var skrev Har den bunna ut nå?
Stille i fjøsen idag. Har oksen daua? 870 631 omsatte
Slettet bruker
29.06.2023 kl 18:16 11193

Er dette et utdrag fra Eirik Jensens "Samlede tekstmeldinger til Gjermund Cappelen"?

Hvis vi er i hjørnet for lettbent prosa, velger jeg meg heller et utdrag fra Kenny Rogers:

"You never count your money
When you're sittin' at the table
There'll be time enough for countin'
When the dealin's done"

Kenny byr heller ikke på en likevektsanalyse, men litt innhold er det absolutt mulig å finne i linjene hans.
Redigert 29.06.2023 kl 18:18 Du må logge inn for å svare
Longrun
30.06.2023 kl 09:36 10944

Jeg er enig i det du skriver. Dessuten kan AMR komme enda dårligere ut enn i lagmannsretten, slik jeg skriver lenger oppe i denne tråden, den 15.05.:
"Vanligvis vil den som anker en sak, kun ha en oppside når den endelige dommen kommer. Men slik jeg oppfatter det risikerer AMR her å komme dårlige ut enn om de ikke hadde anket. AMR tapte i spørsmålet om utvinningsrett (som er sakens egentlige tema), men både tingrett og lagmannsrett la (prejudisielt) til grunn at AMR er eier av granaten på den siden av fjellet der AMR har avtale med grunneierne. Ved å anke har AMR satt spørsmålet om eiendomsrett til granaten i spill."
Men Engebø-saken inneholder kompliserte og uprøvde elementer, både faktiske og juridiske. Derfor skygger de store investorene unna inntil videre.
MortenRT
30.06.2023 kl 09:46 11138

Godt sammendrag med det essensielle fra saken AC30!
Hadde bare skummet igjennom bruddstykker av saken og dommen, så manglet litt helheten. Men dette innlegget satte alt på plass.
Slettet bruker
30.06.2023 kl 10:09 11295

Takk for innspill! Men kan du forklare hva som gjør at AMR gjennom anken har satt eiendomsretten til granaten i spill? Mitt resonnement er så enkelt: Når granat er grunneiers mineral - og grunneier er grunneier - da vil grunneier fremdeles ha eiendomsrett til granaten. Men grunnen kan naturligvis eksproprieres, ref. § 37, slik at ny eier kan nyttiggjøre seg av grunneiers mineraler.
Slettet bruker
30.06.2023 kl 10:25 11447

For de som har ønsket seg et innside-kjøp - dette er det nærmeste man kommer, uten å være et innside-kjøp.
De oppdaterte aksjonærlistene viser at Thomas Østerbø fra Fjordavegen (styreleder) og Entreprenørservice (daglig leder) har godt og vel doblet sin personlige beholdning.

THOMAS HELGÅS ØSTERBØ +350 000 +109,03% 671 000 0,0309%

For øvrig, fra topp 50, sist oppdatert:
1. FJORDAVEGEN HOLDING AS 324 369 792 14,96%
2. IWATANI CORPORATION 319 582 667 14,74%
3. MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. +600 75. +0,3% 198 368 231 9,1489%
4. ENTREPRENØRSERVICE AS 109 694 899 5,06%
5. CITIBANK, N.A. - KONTO #432A 87 083 333 4,02%

Som dere ser under, har Topp 50 økt gjennom hele juni:

1. juni: 1 461 630 717 67,3847%
15. juni: 1 465 063 861 67,5274%
29. juni: 1 473 418 158 67,9161%
Redigert 30.06.2023 kl 10:28 Du må logge inn for å svare
Longrun
30.06.2023 kl 13:01 11274

Teamet er behandlet i pkt. 3 i lagmannsrettens drøftelse, se dommens side 16-18. Her fikk AMR medhold i at bedømmelsen av eiendomsrett til de ulike forekomster skal skje på mineralnivå, ikke på malmnivå - og at grunneier eier granaten også der den bare er en komponent i den malmen statens mineraler befinner seg. Hvis NOM opprettholder denne anførselen (som DMF støtter) for HR, blir dette et punkt der AMR potensielt kan komme dårligere ut enn de gjorde i lagmannsretten.
Boss 99
30.06.2023 kl 13:46 11435

Short inndekking som foregår nå eller?
Slettet bruker
30.06.2023 kl 14:14 11402

Min vurdering er at etter hvert som folk har solgt seg ut av aksjen - fordi de hadde forventet en raskere rekyl / 'morsommere' handel - eller har hatt andre beveggrunner for å selge, har flere 'nye' kjøpere med håp om rask rekyl / gevinst kommet inn - og blitt skuffet, og dermed solgt. Etter hvert som kursen har falt, har kjøpssiden innsett at det trolig ikke finnes en rask oppgang - og derfor kjøper for å holde lenger. Fordi en tilsynelatende bunn har nærmet seg (og skatteregningene er betalt), har også 'behovet', psykologisk og økonomisk, for å selge falt. Dermed innskrenkes salgssiden, mens risiko reduseres for kjøpssiden.

Samtidig er det ikke en enormt stor kjøpsside (volum er lavt) - så aksjekursen ser ut til å ha bremset inn mot en myk landing og felles forståelse mellom kjøp/salg om hva som er hensiktsmessig balanse/verdi. Likefullt, aksjen er i ferd med å gå inn i overkjøpt-territoriet på timesindikatoren, så det vil være å forvente at det ikke stiger brått nå - men at det svinger rolig sideveis oppover. 0,562-ish er også taket nå, slik jeg ser det, i den nedadgående trendkanalen aksjen har ligget i de siste månedene, så man må ha et solid brudd der - og en test på 0,58, før man kan vente at det drar videre oppover på 0,6-tallet. Dette hensyntar naturlig nok ikke eventuelle kursdrivende nyheter som måtte oppstå i umiddelbar fremtid (eksempelvis utøvelse av opsjonstildelinger etter 31. juni og at nytt styremedlem Tom Lileng kjøper aksjer).

Men - at Topp 50 (2/3 av aksjeeierne) har akkumulert gjennom juni, fremstår som et godt praktisk eksempel på MortenRTs referanse til Warren Buffett: Aksjer har skiftet hender fra de utålmodige til de tålmodige.

Kan dette virke som en hensiktsmessig analyse?
Redigert 30.06.2023 kl 14:31 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
30.06.2023 kl 15:35 11314

Tusen takk for nydelig henvisning!

Ref. "Hvis NOM opprettholder denne anførselen (som DMF støtter) for HR, blir dette et punkt der AMR potensielt kan komme dårligere ut enn de gjorde i lagmannsretten"

Og da kan det ses på denne måten?
- Hvis opprettholdelse, et mindre vederlag fra NOM til grunneiere.
- Hvis ikke opprettholdelse, et større vederlag fra NOM til grunneiere.

For øvrig en helt ynkelig avsluttende formulering i anken her:
"For AMR vil lagmannsrettens dom - om den blir rettskraftig – innebære at mineralrettighetene selskapet har avtale med grunneierne om blir verdiløse. Dette er mineralrettigheter AMR har lagt ned betydelige ressurser for å realisere utvinning av." (Min vurdering: Too late. Dette skulle dere tenkt på for lenge siden, AMR, fremfor å komme dinglende etter noen andre som også har brukt enda mer betydelige ressurser på å realisere utvinning. Grunneierne får i det minste penger - i større eller mindre grad.)

For balansens skyld kan jeg legge til at NOMs håndtering av rettighetene på den såkalte Vevring-siden kan fremstå som noe lemfeldige og i grenseland usympatiske. Men sånn er det jo i ekspropriasjonenes verden. Jeg har aldri hørt noen snakke om en sympatisk ekspropriasjon ...
Redigert 30.06.2023 kl 15:38 Du må logge inn for å svare
Hellboy
30.06.2023 kl 15:50 11277

Tja, en liten betraktning rundt det ene avsnittet ditt AC30.

For øvrig en helt ynkelig avsluttende formulering i anken her:
"For AMR vil lagmannsrettens dom - om den blir rettskraftig – innebære at mineralrettighetene selskapet har avtale med grunneierne om blir verdiløse. Dette er mineralrettigheter AMR har lagt ned betydelige ressurser for å realisere utvinning av." (Min vurdering: Too late. Dette skulle dere tenkt på for lenge siden, AMR, fremfor å komme dinglende etter noen andre som også har brukt enda mer betydelige ressurser på å realisere utvinning. Grunneierne får i det minste penger - i større eller mindre grad.)

AMR og grunneierne har vel aldri lagt ned noen ressurser på å realisere utvinningen. Det var vel kun etter at et tidligere styremedlem i NOM trommet sammen AMR og (i mitt hode) forledet grunneierne til å tro at de får en bedre deal enn å passivt motta inntektene at det ble snakk om dette. En person som bør være død i forhold til alle styrevalg i all fremtid, og som nok har ødelagt for seg selv. Personlig tror jeg grunneierne kommer mye verre ut enn de ville gjort pga dette, da de må betale saksomkostninger, og har brukt Schjødt-advokater som er dyre. Så skal jeg ikke si mer om mitt inntrykk av Schjødt, da blir vel alt slettet :P Men de som har lest nyheter skjønner poenget.

Og det er ikke NOM som håndterer rettighetene, AC30. Det er myndighetene. Så det er jo faktisk feil "saksøkt" i saken, men ikke at det er overraskende med advokatene til AMR++. Det er staten som skulle vært saksøkt. Ikke et selskap som har fått rettigheter av direktoratet.... Ennå en grunn til at jeg personlig har tro på at dette blir tilnærmet "walkover" i vår favør
Slettet bruker
30.06.2023 kl 16:40 11167

Herlig betraktning, dette! Og jeg vil tro at jeg gjennom bruken av ordet 'ynkelig', klarte å tydeliggjøre at jeg mener det hele er ynkelig fra AMRs side.

Hva angår mitt påfølgende avsnitt, lagt inn for balanse - som jeg mener alltid er hensiktmessig i en fremstilling som andre kan finne på å benytte i sin egen risikovurdering, så ville neppe du heller synes det var særlig sympatisk om jeg kjøpte et halvt fjell, og deretter sa til deg at 'forresten, jeg kommer til å sprenge vekk din halvpart av fjellet også, for det kommer staten til å gi meg lov til'. (For ordens skyld - en ekstremt forenklet fremstilling). Og jeg følger deg 100% på resonnementet om at Vevring-grunneierne har blitt føkket med av AMR - som panisk forsøker å redde det som reddes kan av stumper.

Likevel, det er lov å spille til fløyta blåser - og først når det er over, er det over.
Ingen sammenligning for øvrig - men det står en gigawatt med vindmøller på Fosen som HR sier ikke skulle stått der.
Redigert 30.06.2023 kl 16:42 Du må logge inn for å svare
Hellboy
30.06.2023 kl 16:52 11434

Blir litt feil med de forsøkene dine på å se saken fra den annen parts side, egentlig. Grunneierne vil jo også utvinne fjellet (påstår de for å få mest mulig penger og er forledet selv om de ikke har økonomi til å faktisk utvinne dette), og ville uansett fått kompensasjon for "grunneiers mineraler" selv om de er blandet inn i det mest verdifulle som er statens mineraler.

Men ja, lov til å spille til fløyta blåser, selv om jeg snart begynner å syns synd på grunneierne som ville fått en bedre deal om de ikke hadde slått seg sammen med et tidligere styremedlem fra NOM. For å ta litt sammenligninger på siden, som du gjorde sist, så satte Brutus kniven i brystet på stefaren sin Cæsar. AMR`s tidligere styremedlem i NOM og hans partnere har gått for ryggen... Det er mindre sympatisk enn å gå for brystet og se motstanderen i ansiktet.
Slettet bruker
30.06.2023 kl 17:16 11355

Ja, hva blir feil med de forsøkene, tenker du?
Selv har jeg ikke noe behov for å blande følelser eller rettferdighetssans inn i en risikovurdering.

At grunneiere har lyst til å tjene penger på fjellet sitt er én sak - som må være helt innafor.
At de har blitt forledet til å forsøke å skru noen andre for å tjene penger på fjellet sitt er en annen sak - og å regne som en dolk bakfra.

Jeg var egentlig bare ute etter de juridiske vurderingene, jeg ...

This is a court of law, not a court of justice.
- Oliver Wendell Holmes jr.
Redigert 30.06.2023 kl 17:18 Du må logge inn for å svare
Hellboy
30.06.2023 kl 17:19 11367

Var denne fremstillingen jeg bare syns ikke hang på greip, selv om du også skriver at det er flåsete; Hva angår mitt påfølgende avsnitt, lagt inn for balanse - som jeg mener alltid er hensiktmessig i en fremstilling som andre kan finne på å benytte i sin egen risikovurdering, så ville neppe du heller synes det var særlig sympatisk om jeg kjøpte et halvt fjell, og deretter sa til deg at 'forresten, jeg kommer til å sprenge vekk din halvpart av fjellet også, for det kommer staten til å gi meg lov til'. (For ordens skyld - en ekstremt forenklet fremstilling).
Slettet bruker
30.06.2023 kl 17:32 11478

Ja, jeg føler vel, fra mitt perspektiv, at den siste setningen i parentes der var tydelig nok til å sette premissene.
Avsnittet var for øvrig et svar på det jeg oppfattet som din belæring om at "(...) det er ikke NOM som håndterer rettighetene, AC30. Det er myndighetene."

Grunneiere har rettigheter. Om de forledes til å maksimere dem (på uredelig vis) er noe annet - som nevnt i mitt forrige innlegg.
Redigert 30.06.2023 kl 17:33 Du må logge inn for å svare
Longrun
30.06.2023 kl 18:10 11390

Til siste avsnitt: Ja, det var litt av et sjansespill fra AMRs side når de unnlot å saksøke staten. Grunnen var vel at de ville unngå å få Regjeringsadvokaten som motpart. Og ettersom staten ikke var saksøkt, avviste lagmannsretten den delen av søksmålet som baserte seg på at statens vedtak om driftstillatelse er ugyldig.
Som om dette ikke var nok, har nå staten/Regjeringsadvokaten meldt seg som partshjelper for NOM i HR-saken, tilknyttet den delen av saken som gjelder Grunnloven.
Redigert 30.06.2023 kl 20:46 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
01.07.2023 kl 12:05 11026

Hjertelig takk for utfyllende info, Longrun!

Siste nytt fra aksjonærlistene:

- Topp 20-oversikten på NOMs nettisder er tilbake: https://www.nordicmining.com/investors/20-largest-shareholders/
Mulig den har vært det en stund, men det er noen dager siden jeg har sjekket. Nytt format, og historikken er borte.
Sist gang denne ble oppdatert var 27. april, dagen før repemi-aksjene ble registrert i oversikten.

- Pro AS (Sjur Thorsheim) har kjøpt seg oppover de siste dagene. Thorsheim kjøpte også 4 mill aksjer som er ført 10. mai, så med et par dagers etterslep i listene ble trolig dette gjort rett før Q1. Fordelt på sine to kontoer har Pro AS 21,1 mill aksjer, etter å ha økt med 6,5 mill siden emisjonen. Rask telling viser at Thorsheim med dette er 8. største aksjonær i NOM (Posten på 35 millioner på meglerkonto hos DNB for market making er hoppet over i tellingen). Thorsheim har også aksjer i Elkem og Green Minerals.

- Porteføljene i Morgan Stanley øker også, fra å besitte 8,65% av aksjene i NOM etter emisjon til å ha 9,17% ved utgangen av 2. kvartal.

- Kuriosa: Skuespiller Nicolai Cleve Broch later til å ha flyttet aksjer ved kvartalsslutt. En rekke poster, inkludert 200 000 i NOM, ser ut til å ha dukket opp hos Sceneskrekk AS - som pr. proff.no står med Hege Schøyen som eneaksjonær. Tydeligvis noen endringer på gang også i aksjonærlistene der!
Redigert 01.07.2023 kl 12:18 Du må logge inn for å svare
Audietron
03.07.2023 kl 10:13 9976

Er visst viktig å holde den nede.
Boss 99
03.07.2023 kl 10:26 9931

Mange som hadde mye å selge.
Slettet bruker
03.07.2023 kl 10:58 9868

Litt usikker på hva dere forventer, men dette er innenfor normal og hensiktsmessig handel. Aksjen er overkjøpt på kort sikt og traff taket i det som ser ut til å kunne være en oppadgående trendkanal. På 0,57 er den midt i denne oppadgående kanalen, samtidig som den likevel er innafor den nedadgående trenden målt fra dagsslutt 9. mars. At aksjen får lov til å puste litt før den fortsetter bortover - og oppover - er bare sunt. Nyt uken, mine herrer!
Audietron
03.07.2023 kl 12:58 10196

Forventer at man ein gang kan få denne aksjen over emikurs. Desverre ingen større investorer som rører denne.
Hellboy
03.07.2023 kl 13:21 10507

Først, takk til AC30.

Godt det er noen rolige voksne her. Som Buffet sa, så er aksjemarkedet et instrument for å overføre penger fra de utålmodige til de tålmodige.

Og til Audien. Bare ta på tålmodighetskremen i sommervarmen. Neste år er produseres det faktisk. Og når produksjonen og utbyttene etter hvert kommer, så skal du se. Så det er bare å nyte disse kursene og akkumulere. Vi vet alle at vi har funnet gull. Eller som Skagen i sin tid snakket om, et UUU-selskap. Blir ikke bedre enn det når man har på seg litt tålmodighetskrem.

Det her har vært en seig maraton, men nå er vi inne på stadion og skal bare fullføre siste runden før mållinjen.

Sånn med mindre den ustabile regjeringen vi har smekker på noe grunnrenteskatt eller lignende, men de sitter vel bare i overkant av to år til
Slettet bruker
03.07.2023 kl 14:12 10407

Slik jeg ser det, etablerer denne aksjen seg over emikurs (0,60) innen utgangen av måneden. Kanskje allerede så tidlig som innen midten av juli. Klart, jeg kan ta feil, men da skal du få en flaske vin av meg. Da har du i så fall både en vinflaske og Hellboys deilige tålmodighetskrem å døyve den forlengede ventetiden med!

Enn så lenge: Hvor store investorer tenker du på når du sier 'større investorer' - typ målt i hvor stor post (prosent eller antall aksjer) i NOM? Eller er det ikke så viktig med størrelsen på posten, men heller navnet de bringer med seg inn på eieroversikten ('credibility by association')?
Redigert 03.07.2023 kl 14:13 Du må logge inn for å svare
Boss 99
04.07.2023 kl 08:32 9897

OM: ENGEBØ-UTVIKLING SOM PLAN, FULLFØRT FLERE MILEPÆLER
4.7.2023 08:09 • TDN Finans •
Kopier link
Oslo (Infront TDN Direkt): Nordic Minings utvikling av Engebø utvikler seg i henhold til planen og har fullført flere milepæler i månedene frem mot sommeren.
Det skriver selskapet i en melding tirsdag.
Blant annet nevner selskapet at en adkomstvei på tre kilometer er ferdigstilt, det er gjort geotekniske sikkerhetstiltak på fjellflater og det er oppført administrasjons- og verkstedbygg.
Fokuset i løpet av sommeren vil være å ferdigstille betongfundamenter for anleggsbyggene, og forarbeid til neste byggetrinn med alle EPC-er på plass på Engebø.

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" or the "Company") reports on good progress on
construction works at Engebø. In the months leading up to the summer Engebø
Rutile and Garnet have completed several milestones, closing out several risks
related to HSE, capital expenditure and schedule.
Completed ore conveyor primary crushing chamber, and new bypass tunnel for
improved operational flexibility.
Completed new 3 km access road to the mining service area.
Completed raise bore drilling of ore vertical pass with diameter of 4.5
meters and 220 meters length to the top of Engebø with collar positioned at 285
meters above sea level.
Geotechnical safety measures completed on rockfaces at the process plant
area and in primary crushing chamber.
· Completing soil cover at "Stommelshaugane" (see picture 3) to reuse fertile
soil from the process area.
Finalized mining service area base plot, ready for construction of mining
workshop.
Erected admin and workshop building with roof and walls fully enclosed.
[image]
Picture 1. Final lifting out the drill from the ore pass before securing
[image]
Picture 2. Process plant area with admin and workshop with roof - and walls
fully enclosed
[image]
Picture 3. New 3 km access road to the mining service area. Stommelshaugane in
bottom left corner of the picture, where mass deposit is being covered with
soil.
Focus during summer will be to complete concrete foundations for the process
plant buildings, and preparatory work for the next stage of construction with
all EPCs on site at Engebø.
Redigert 04.07.2023 kl 08:40 Du må logge inn for å svare
Boss 99
04.07.2023 kl 15:48 9609

Pøses ut med billige aksjer.
Slettet bruker
04.07.2023 kl 17:14 9863

Det er kun til bekymring dersom man har dårlig tid. Og hvis disse aksjene går fra utålmodige hender til tålmodige hender, låser det bare fast flere aksjer på lengre sikt når handelen er gjennomført. Dessuten, en liten avkjøling er helt topp.

Forresten, slutter dere å gnage om disse tingene når dere er i pluss på repemi-handelen deres, Boss og Audi, eller kommer det til å ingen ende ta? ;)
Redigert 04.07.2023 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
Hellboy
04.07.2023 kl 18:33 9975

Kommer nok ikke til å ta noen ende. De kommer til å gnåle på 2 kroner også om det ikke er stigning hver dag
Hellboy
05.07.2023 kl 11:36 9887

Ser ut som du tok feil. Vi er alt over emi-kursen, og vi er et stykke unna midten av juli :D

Men, jeg vil vel tro at du sparte den vinflaska uansett ;)
Slettet bruker
05.07.2023 kl 11:58 9848

Haha! I all rettferdighet så ønsket Audien seg kursen én gang over emi - men jeg lovet flasken på at kursen skulle etablere seg over 0,60 i løpet av juli. Vi har fremdeles til gode å se at den etablerer seg der - og jeg tror ikke det er usannsynlig at vi vil få en test nedover mot 0,58-landskapet igjen. De som kjøpte for en uke siden kan selge med tosifret avkastning nå - og med litt innsats er det en grei ukelønn for de som driver på kortere sikt. Da vil de salgene også skape en tur ned igjen for å se hvor det stopper. For å minne om Kennys ord igjen: "You never count your money / when you're sittin' at the table ..."

Men jeg følte - og føler - meg trygg på at den vinflasken aldri måtte hentes opp fra kjelleren, ja :D
Redigert 05.07.2023 kl 11:59 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
05.07.2023 kl 12:24 9776

Noen observasjoner fra listene - naturligvis oppdatert før dagens magadrag over 0,60-kanten:

- Den ene kontoen til Pro AS kommer og går fra listene, uten at det registreres salg fra den. Betyr dette at aksjene lånes ut?
Kravet for at shorter skal registreres hos Finanstilsynet er minimum 0,5%, så noen kan fint ta en shortposisjon på 11 millioner aksjer uten at dette må registreres - og med 11 millioner kan man absolutt herje litt i NOM. Denne kontoen var borte fra listene ved starten av uken, noe som kan forklare hvorfor det var en grei tilbudsside i går (ikke sant, Boss?). Til tross for tilbudssiden holdt kursen seg fin - og kanskje (bare kanskje, typ spekulasjon-over-lunsjbordet-kanskje), var det en ørliten skvis i dag for å få levert aksjene tilbake til Pro AS.)

- Porteføljene hos Morgan Stanley har vippet seg over 200 mill - og har nå 9,245% av aksjene, gradvis opp fra 8,69% i mars.

- Clearstream-porteføljene tikker også rolig oppover, og nærmer seg nå 20 mill - en god dobling siden tidlig mars.

- Litt handling hos JP Morgan førte til +28% der i gården, og det ble også åpnet en portefølje (eller flere) hos Merrill Lynch.
Boss 99
05.07.2023 kl 12:43 9959

Som du vet lånes aksjen ut fra Zero konto hos Nordnet for short. Dette ha vert i en årrekke. de som blir berørt av desse utånene der blir betalt gjennom konto i Nordnet. Vet tror ikke dette komme på listene til Finanstilsynet. Der har det ikke vert noter noen siden 2019. dere er ca dette til utlån. 17 026 303,00
Slettet bruker
05.07.2023 kl 13:31 10118

Ja, dette er også god forbrukerinformasjon til de som ikke kjenner til det - og er alltid hensiktsmessig å gjenta fra tid til annen. Ved kjøp av aksjer på Zero-konto hos Nordnet, står Nordnet Livsforsikring AS som formell eier av aksjene dine og kan låne disse ut til andre - som gjerne har til hensikt å shorte aksjen. NOM har de to siste kvartalene figurert på Topp 10-listen over utlån hos Nordnet. Men - man kan reservere seg mot at ens aksjer lånes ut.

https://www.nordnet.no/no/tjenester/kontoer/investeringskonto-zero/utlan-aksjer#hvor-mye-ekstra-inntekt-kan-jeg-fa_2tsUKl2LSJfhO6NKFVwxFc

På den siste listen står Nordnet Livsforsikring AS oppført med 16 941 403 aksjer (0,78%).
Redigert 05.07.2023 kl 13:32 Du må logge inn for å svare
Boss 99
06.07.2023 kl 10:46 9732

Ja da e det påan igjen med ny Short.....
Slettet bruker
06.07.2023 kl 11:35 9655

Shorts er en del av gamet. Spesielt om sommeren! ;)

Uansett, som jeg skrev i går kl. 1200: "... jeg tror ikke det er usannsynlig at vi vil få en test nedover mot 0,58-landskapet igjen." - og 30. juni: "...  0,562-ish er også taket nå, slik jeg ser det, i den nedadgående trendkanalen aksjen har ligget i de siste månedene, så man må ha et solid brudd der - og en test på 0,58, før man kan vente at det drar videre oppover på 0,6-tallet."

Et pullback og test mot gammel motstand for å bekrefte ny støtte er bare normalt - og et sunt fundament for videre utvikling.
Slettet bruker
06.07.2023 kl 23:29 9272

Fra de siste listene:

- Olav Olsen ser ut til å være på vei ut av NOM. 6 435 031 aksjer er ført som solgt i løpet av denne ukens lister. Med et par dagers etterslep i listene, og volumet som har vært de siste dagene, er det ikke usannsynlig at han er helt ute nå - fra en post på gode 13 mill.

- Porteføljer i Morgan Stanley (opp til 9,265%), Merrill Lynch (nyåpnet, doblet sist dag), Clearstream (nærmer seg 20 mill) øker.
Slettet bruker
07.07.2023 kl 23:23 8892

Ny oppdatering fra listene i en uke med mye kok - husk at disse ikke er dagsferske, men har et etterslep.

- Olav Olsen fortsatte nedsalget fra tidligere i uken. Ned 2 689 134 aksjer, 4 227 533 gjenstår.
Som antydet i går, ville han med dette tempoet gå tom i løpet av uken, og det er ikke usannsynlig at dagens opptur kom som resultat av at Olsen ikke hadde flere aksjer til salgs. De kommende dagers lister vil avklare hvorvidt han har solgt seg helt ut.

- Ikke overraskende grei temperatur i Zero-kontoene hos Nordnet. Disse økte med 1,9 millioner - til en total på 18 826 183.

- Kjøpene hos Morgan Stanley fortsetter også, som nå er på 9,31% - mot 9,17% for en uke siden.
Det handles også hos Bank of America, Merrill Lynch, JP Morgan og Paribas.
Redigert 07.07.2023 kl 23:27 Du må logge inn for å svare
Boss 99
10.07.2023 kl 11:23 8187

Svarte stiger den nå!