DOF før eller etter restruktering?

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
20.11.2022 kl 09:23
Siden denne tråden har utviklet seg til en ren krangletråd med mange og gjentagende brudd på forumreglene er den nå stengt.

Oppretter en ny tråd for saklige diskusjoner rundt refinansiering av DOF.

DOFs kreditorer og styret har blitt enige om et restruktureringsforslag etter omtrent to års fohandlinger. Forslaget som skal stemmes over på ekstraordinær generalforsamling medfører at dagens aksjonærer vil om det blir godkjent medføre at ca. 5,7 mrd gjeld blir konvertet til egenkapital, og dagens askjonærer vil sitte igjen med 4%.

På forumet er det flere som ser en oppside i DOF dersom restruktureringsforslaget blir nedstemt. Selskapets ledelse utrykte ved presentasjonen av andre kvartals resultat at om ikke restruktureringsforslaget ble godkjent ville det det være høy sannsynlighet for at dagens aksjonærer ville tape sine verdier.
Det ser allikevel ut til at kursen holdes oppe, selv om det fra både selskapet og i media har vært advart mot den kommende utvanningen.
Hva som vil skje dersom restrukteringsforslaget ikke blir godkjent er høyst usikkert.

Offshore sektoren ser ut til å kunne gå inn i en periode med god inntjening, og DOF er et godt drevet selskap med en god flåte. Med en god finansiering på plass vil selskapet kunne gjøre godt fremover.

Det store spørsmålet er: Hvorfor kjøpe DOF aksjer før restrukteringen er avklart?
Redigert 20.11.2022 kl 09:23 Du må logge inn for å svare
syvert1
05.11.2022 kl 20:21 1861

Det du henviser til her er avtaler inngått mellom styret og kreditorer for å beskytte kreditors verdier som følge av en situasjon med neg. E. K.
Slike avtaler oppheves ved en konkurs ettersom det er bostyret og Norges lover som gjelder. Det er DOF asa og dets aksjonærer som eier alle underselskaper, det finnes mange eksempler på transaksjoner hvor Dof asa har opptrådt som morselskap og tatt på seg garantiansvar og annet. Så vidt eg vet har også Dof asa garantert for deler av gjelden i Dof Rederi. Eg regner med alle avtaler må fremlegges og nøye granskes. Regler for almennaksjeselskaper i konsern skal sikre eierne mot å bli ranet derfor er det lover som må følges. Nå er vel opptellingen klar så de har vel en formening hvor den første avstemningen vil ende. Så forventer eg at Kreditorene og Dof følger opp med det som er lovet. Personlig vil eg kjøpe mer aksjer om ikke forslaget stemmes ned med minst 50%. Så får vi se om skifteretten lar Newco overta Dof, det tviler eg sterkt på og det vil nok bli satt frem krav om at selskapet skal selges på den måten som gir størst verdi i boet. Dette vil nok ta noen år og i mens håper en overskuddet settes på en konto slik at skifteretten kan bestemme om kontant beholdningen skal brukes til å betale fordringer f. eks obligasjons gjelden.

I'm very curious Viva1 and maybe you can explain this for me, and every on here !! What are you ? a small shareholder or creditor ??? Well, you cannot be a small shareholder because that would make a masochist ? but i very much doubt this !! sooo that leaves you being a creditor with very big dollar sign for eye ball's.

Don't you unstand that most if not all small sharholders see you for what you are behind that mask of concern that you are desperately trying to convey to us small shareholders !! Whats the problem Viva1, are you seeing all your envisaged dollars slipping through your fingers come the 11th :)

Det som er litt merkelig er at din retorikk og framtreden ikke helt matcher med din kunnskap både på begreper og på lov kunnskap. For det første er begjæring om oppbud og konkurs det samme! Oppbud når selskapet selv gjør begjæringen. Nei styre trenger ikke samtykke fra kreditorene for å levere konkursbæring (oppbud) igjen du bommer på nesten alt du sier.. Konkursbehandling og prosessen er den samme, en tingrett må vurdere om selskapet er insolvent (akkurat det samme som om en kreditor sender begjæring) Dette avstemmes i en domstol. La meg sitere for deg loven.

"Konkursbehandlingen
Tingretten behandler meldingen, og vurderer om virksomheten er insolvent eller ikke. Hvis virksomheten er insolvent, åpner tingretten konkurs og oppnevner en bostyrer." Du kan lese selv om dette , ikke vanskelig. https://www.altinn.no/starte-og-drive/avvikling-sletting-og-konkurs/konkurs/konkurs-i-aksjeselskap/
Er selskapet bare midlertidig ikke i stand til å betale gjeld er selskapet solvent etter domstolens avgjørelse. Du spurte etter saks eksempel hvor du påstår at en domstol aldri avslår en konkursbegjæring. Da servere jeg deg en her direkte. Her et godt eksempel på "rot" hvor domstolen avviser begjæringen i Borgarting lagmannsrett .https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2008-187411?q=begj%C3%A6re%20oppbud
Dommen avgjørelse (enkelt for deg å lese): -> Tingrettens kjennelse oppheves og oppbudsbegjæringen av 27. november 2008 avvises...

Igjen det du sier er enkelt å faktasjekke, jeg håper virkelig du ikke er her for å gi råd til alle andre når du selv bringer så mye faktafeil på bordet og bommer på nesten alt du skriver...

Trond Crame analyse av DOF er inkludert gjeld og har all data på bordet. Det er vel også din teori som er basert på en gammel børsmelding at DOF ender med 4% utvanning? Du har jo vært veldig tydelig på din egen tekniske analyse her. Så igjen, du må bestemme deg hva du mener og ikke vingle når du skal forsvare dine egne argumenter. Skal ikke teknisk analyse brukes, kan du ikke bruke det selv heller.. I begge tilfeller tar du feil..

Du skriver. En standstill er i "praksis mislighold". Hvor i alle dager har du fått denne konspirasjons teori fra? Kom gjerne med kilde til en slik påstand, det finnes flere forskjellige "stand still" avtaler. Den korrekt defensjonen er "A standstill agreement, for use in the context of a restructuring, whereby secured creditors agree not to enforce their security or demand payment of their debts for a period of time with the aim of enabling a consensual restructuring to be negotiated." Du kan ikke si at dette er misligholding, det er en spesifikk avtale som DOF har gått under i lenger periode. At DOF burde ha betalt gjeld er jeg helt klart enig med, men vi må holde begrepene korrekt ellers blir det bare tull. DOF er i en restrukturerings forhandling avtale, hvor målet er å finne en ny løsning og avtale.

Jeg tror du er den siste jeg vil høre på når det kommer til DOF analyse når du bommer så stygt på så mange ting både juridisk og ved bruk av begreper. Jeg ser det er andre her som har litt bedre forståelse i det minste ..
Redigert 05.11.2022 kl 20:33 Du må logge inn for å svare
Force10
05.11.2022 kl 20:24 1874

Det kan virke som at du mener en påstand er riktig så lenge den er i tråd med aksjonærenes interesser?
Hvordan i alle dager kan du påsta at Dof kan betjene gjelden?
Med litt velvilje kan jeg forstå deg slik at du mener at DERSOM Dof hadde fått nye låne avtaler, KUNNE Dof klare å betjene den gjelden fremover. Dersom Dof ikke får på plass gjeldskonverting forfaller all gjeld, på over 20mrd. Dof er på ingen måte i posisjon til å komme med krav om forlengelser.
Men du har jo forsåvidt rett i at ikke gjeldskonvertering ikke kommer til å skje så lenge Dof kan betjene gjelden. Men det er det vel over to år siden Dof har gjort?
Redigert 05.11.2022 kl 20:24 Du må logge inn for å svare

Du skriver: "Hvordan i himmels navn kan minoritetsgruppen søke om å forlenge en stand still periode som det er opp til den enkelte kreditor å innvilge?"
Jeg skjønner du er i himmelen når du skriver, men det er faktisk DOF selv sin plikt og ivareta aksjonærenes interesse og Norsk Lov. Jeg skjønner at du ikke er spesielt fan av lover og regler, men slik er det nå. Minoritets gruppen har alt fått dette igjennom, er bare å lese siste børsmelding om forlenget stand still etter krav om dokument innsyn. Dette står også på siden til minoritetsgruppen. Lag igjen sitere loven:

Etter aksjeloven § 5-15 har hver enkelt aksjonær rett til å kreve at styret og daglig leder utgir opplysninger om selskapets forhold, herunder årsregnskap og årsberetning. Regelen gir samtidig aksjonærene rett til innsyn i opplysninger som kan innvirke på bedømmelsen av selskapets økonomiske stilling
Redigert 05.11.2022 kl 20:52 Du må logge inn for å svare
Force10
05.11.2022 kl 20:49 1859

Valipolicella, dersom du tror at Dof er i en "restrukterings forhandlings avtale" bør du lese børsmeldingene fra Dof, der finner du informasjon både på norsk og engelsk om hva status er for avtalen Dof har inngått med sine kreditorer etter over to års forhandlinger. Hva ulike aktører på diverse nettforum påstår (inkludert meg) må hver og en vurdere sannhetsgehalten av, men det som Dof rapporterer i børsmeldinger er Dofs ledelse og styre ansvarlig for at er riktig. Her på forumet kan du og alle andre fortsette å fortelle røverhistorier, uten å risikere noe som helst.
Hvorfor er det mer sannsynlig at det som hevder noen på et nett forum er riktig, enn at det som selskapet ledelse kommuniserer er riktig
Når det gjelder aktørene på forumet er det helt opp til deg å vurdere hvem som har kunnskap og innsikt i det som foregår.
viva1
05.11.2022 kl 20:50 1881

Om Trond Crame har inkludert alle selskaps relaterte faktorer så har han gjort en fundamental analyse av selskapet, ikke foretatt en teknisk analyse som du skrev.

Jeg har aldri benyttet meg av teknisk analyse, kun fundamental analyse.

Særdeles nyttig å få ett eksempel på en avslått konkursbegjæring der faktisk tingretten innvilger konkursbegjæringen. Omstøtelsen av konkursprosessen blir gjort fordi et styremedlem hadde levert inn oppbudsmeldingen fra styret når styret ikke var beslutningsdyktig etter §6-24 første ledd.

Men om du hadde lest dommen du referer til så kanskje du hadde spart deg din harselering rundt mitt utsagn om at det er forskjell for en kreditor å begjære et selskap selskap konkurs, kontra at styret selv melder oppbud. I dommen du oversender heter det følgende: "I denne sammenheng påpeker lagmannsretten blant annet at en konkursbegjæring fra en kreditor foranlediger en helt annen og grundigere vurdering av om vilkårene for konkurs foreligger, enn det en oppbudsbegjæring gjør, jf. i denne sammenheng konkursloven § 62 om debitors erkjennelse som konkurspresumsjon."

Spør Trond Crame hva dette betyr i forhold til forskjell mellom konkursbegjæring fra en kreditor og en oppbudsmelding fra ett styre/debitor.


Lykke til med investeringen din, jeg tror våre veier skilles her, og fasiten på din kommende investering i Dof ASA vil uansett foreligge for alle om noen måneder.

Nå roter du med hode ditt, jeg har aldri sakt at Trond Crame har gjort teknisk analyse av DOF . La meg sitere meg selv: "anbefaler deg å lese analysen til Trond Crame som er anerkjent for sine solide tekniske analyser" .https://www.finansavisen.no/forum/post/4986646 Er bare rot i det du skriver, argumentene dine bærer dype spor av detalj mangel og fakta. Det finnes mange eksempler på hvor tingretten avslår begjæring i slike saker, nå fikk du en solid servert foran deg.. Utrolig at du fornekter slik, du er litt "unik" som fornekter "regn" mens vi andre peker på regnet.. Faktum er hvor du feiler, at det ikke er opp til kreditor å avgjøre om det skal bli oppbud/konkurs åpning. Bevisene er litt for tunge i forhold til dine tynne argumenter.. Du har ikke loven på din side for å si sånn.

Jeg beviste akkurat for deg at insolvens blir vurdert av domstol uansett om det er kreditor eller selskapets styre som sender begjæring. Kanskje ikke så smart å fortsette med dette argumentet når det står klar og tydelig i lovdata linke jeg ga deg.. Du kan jo bare spørre hvem som helst forretnings advokat hvordan dette fungerer. Spør Thommessen du har jo billett har du ikke, eller er det løgn også?

Jeg kunne så klart spurt Trond Crame forskjellen på konkursbegjæring og oppbudsmelding jeg kunne til og med spurt Thommesen. Men jeg kan gjøre noe mye bedre å gi deg link til bevis på et sølvfat som viser hvor feil du tar.. Kanskje lurte å ikke holde på denne teorien din? Vi kan godt dra det ut.. jeg har god tid her..

https://langsethadvokat.no/avdeling/konkurs-og-restrukturering/oppbud/hvordan-begjaere-oppbud/
Sitering = "Å begjære oppbud vil si å begjære eget selskap konkurs. Dersom selskapet er insolvent og det ikke er objektive holdepunkter for at selskapets økonomiske situasjon vil bedre seg, har styret plikt til å begjære oppbud."

Hvis du føler for å ta dette videre, si fra, jeg kan dra det ut mer for deg..

Din teori som er helt vill og fantasifull om at DOF kan melde oppbud uten å være juridisk Insolvent har ingen som helst troverdighet..

Fasisten ligger alt i fakta som alt har blitt presentert, det som gjenstår nå er om alle dokumentene er på stell. Slik det framgår her er det lite som tyder på at
regnskapet er på skinner og blir dermed neppe godkjent i en domstol, dermed blir DOF tvunget til videre forhandling med kreditor. Det burde også være kreditorenes interesse at regnskapet til DOF er korrekt..

Tenker du kan kommer tilbake her å analysere i løpet av 2023, slik jeg har forstått ligger den en solid back log i DOF i løpet av 2023 nok til å betale gjeld.
Redigert 05.11.2022 kl 21:37 Du må logge inn for å svare
viva1
05.11.2022 kl 21:37 1844

Nei, jeg henviser ikke til avtaler inngått mellom styret og kreditorer for å beskytte kreditors verdier når det er fare for insolvens. Jeg henviser til Straffelovens kapitel 31 som omhandler kreditorvern. Der det fremgår at en ikke kan foreta handlinger som forårsaker fordringssforringelse. Å flytte midler ut av en juridisk enhet der det i dag er kreditorer, og den juridiske enheten har en påtakelig fare for å bli insolvent, er ulovlig og kan straffes med fengsel inntil 2 år. Derfor kan en ikke flytte penger mellom juridiske enheter når det er en påtakelig fare for at et selskap er insolvent. Det er vi vel alle enig om at det foreligger en påtakelig fare for insolvens pt i de fleste dof selskaper utenom DOFCON JV.

Dere blir ikke ranet.... selskapet har ikke betalt avtalte renter og avdrag på store deler av sine lån på 30 måneder. Verken Solstad eller Siem Offshore har reversert sine nedskrivninger. Hvorfor ikke? Alle selskaper ønsker vel så stor EK % som mulig?

Sagt det før at du var litt høy i hatten Viva1, moro å se en motstand med kompetanse og kunnskap på andre siden også, Ikke sant? :-)

Sammtidig fullstendig idiotisk å legge et eneste forslag og som de sier er det BESTE først istedenfor å ta en test og ikke glemme troverdige aksjonærer og høre om de i det hele tatt akseptere idiotiskapet, alt er gjort baklengs. Si ja får dere 4% si nei 1% next? Hva får en idioti er dette si nei til 4% vi seier ja til 1%, hvem kommer opp med sånnt piss? Hvis en har en måte å jobbe på så jobber en fram og følger med og gjør justeringer underveis, her har det vært en veis kjøring helt ut ifra tulletall, der alt var i en rullestol og prøvde å slo bolt samtidig..

Moro å skylde på aksjonærer når det gjelder jobben til folk. Har dere fint skapt selv men å ta dette i en retning, skulle gjort det før hadde de meste av oss gitt F og kjøpt Dof etterpå istedenfor, gjort dette pga hast og det syns noe jævlig!!

Mcap er en latterkrampe ikke lenge til Flyr kurs nivå vel? Som du sa gresk tragedie, enig moro alle har bidrat til å få til det i en hot offshore/energi sektor. Fullstendig galskap som blir definitivt historisk.
Redigert 05.11.2022 kl 22:44 Du må logge inn for å svare

Det er åpenbart veldig viktig for deg å fortelle folk hvor mye de blir "ranet": ser på kommentar loggen din her. Du har brukt ganske mye tid her, ganske utrolig når du selv har så liten tiltro til aksjen. Det er jo ingen logikk i det du driver med, du er neppe en representant for en kreditor for du kjenner tydeligvis ikke lovverket, og heller ikke en obligasjonseier. Min teori er at du kaster bort din tid her på å skremme andre med faktafeil. DOF raner seg selv.. Men det blir nok snart oppklart ganske snart. Jeg føler meg ganske trygg på å kjøpe DOF aksjer her på billig salg til mcap på knappe 200m... hvor det ikke ser ut som det blir verken rekonstruksjon eller konkurs. Men jeg håper for DOF sin del at de klarer å rydde opp i papirene sine, det er alfa omega.
Redigert 05.11.2022 kl 22:09 Du må logge inn for å svare
syvert1
05.11.2022 kl 22:09 1826

Nå forholder eg meg til Deres eget document hvor dere har kommet frem til at ved å konvertere 4,7 mrd av gjelden kan Dof med en EBITDA på. 2,7 mrd betjene rest gjelden på 13 mrd.
Legger vi til grunn et konservativt annslag basert på markedsutviklingen og kontrakter inngått 2. halvår kan vi annta Q4 blir 10% bedre en Q3 1133 mill og sier en så at gjennomsnittet for kvartallene i 2023 vil bli på linje med Q4 2022, dette er meget konservativt i dagens marked. EBITDA for 2023 vil da bli 4 532 mill. og gjelden under 20 mrd. Ut fra dette mener eg det er bevist utover en hver tvil at Dof er i stand å betjene gjelden sin f. o. m Q4 2022. Dette vil en kontant strøm analyse gi svar på.
Dette har eg forståelse er en ny situasjon som nok kreditorene, de største bankene som lever av å låne ut penger trenger noe tid å fordøye. Eg vet ikke hvor mye lån de forskjellige kreditorene som den Brasilianske Statsbanken har lånt ut til Dof men de er nok klar over at lånene vil bli innløst om Dof slåes konkurs med en utestående fordring på 20 mrd. Er gjennomsnittelig rente på 5% blir vel det 1 mrd i tapt rente inntekt pr år. I tillegg vil det fremførbare underskuddet være tapt.
Forskning på slike prosesser viser at dess nærmere konsekvensene kommer de berørte parter dess større er sannsynligheten for å finne en løsning. Om kreditorene får Dof til å sende ut noen trussel brev om konsekvensen av å stemme ned kreditorenes forslag endrer ikke stort på denne situasjonen. Eg forventer ikke kreditorene, Dof bøyer av men at de kjører dette til. retten. Taper de dette vil det ikke være aksjonærersom har tillit til verken styret eller Ledelsen og det vil være umulig å fortsette. Derfor mener eg det kommer et punkt da minioritetsaksjonærene må ta ansvar og få inn nye folk som har både vilje og evne til å skape verdier for aksjonærene. Det kan også tenkes nye aktører kommer inn på eiersiden i Dof, målet må være at de kan tilføre Dof verdier og sikre fremtiden til selskapet og arbeidsplassene.
Redigert 05.11.2022 kl 22:12 Du må logge inn for å svare

Well spoken Valpolicella. But I think you might be wrong in assuming that Viva1 may not be a creditor ! I think he is, but unfortunately for him not a very cleaver one :(

Thank you MC, but if he is part of the creditors he must be a very bad creditor with so bad knowledge in Norwegian law and process. I really hope the creditors gets there money in the end, even that does not mean by winning in the curt. but getting a better "deal". There is money here, the solution is closer than he thinks..
viva1
05.11.2022 kl 23:04 1740

Om det er så enkelt å skaffe finansiering så er det vel bare å få inn andre banker/kreditorer? Samtlige av dagens Dof kreditorer ønsker tydeligvis ikke å finansiere Dof videre med den skissen du stipulerer. De ønsker en mer robust modell der en ikke er avhengig av historisk høy inntjening de neste 10-15 årene for å komme i mål. Dette er en syklisk industri som går i bølger med store bølgetopper og tilsvarende dype bølgedaler. En kreditor bruker snittet av inntjeningen i en periode med både topper og bunner for å kunne modellere selskapets betjeningsevne i lånets løpetid. Her er tydeligvis ett stort knippe profesjonelle aktører uenig med din modell. Og siden selskapet har ikke har betjent de opprinnelige avtalene så er de i sin fulle rett til å kreve endringer i fremtidige modeller. Refinansieringsforslaget har blitt presentert i henhold til en modell som 20 parter har brukt 3 år å bli enig i kan betjenes. Og det er samtidig blitt skissert en troverdig måte for de kreditorer som må konvertere sin gjeld til ek å få recovery på sitt utestående mot selskapet. Ingen bank konverterer lån til aksjer om de ikke er 100% sikker på at dette er nødvendig. Det er ingen garantier for at en får en fornuftig recovery på sin investerte kapital ved å gjøre det om fra bl.a pantesikret gjeld i DOF rederi, til aksjer i et selskap med 15-18 mrd i resterende gjeld. Om de hadde mulighet, tror du ikke SR-Sparebank hadde foretrukket å videreføre sine lån til Dof og fått renter og avdrag, kontra å være avhengig av aksjemarkeds kontinuerlige vilje til å prise aksjene til en pris som ikke påfører SR-bank ett tap?

Ikke enig med deg i at bortfall av DOF som lånekunde vil påføre de ulike bankene reduserte renteinntekter. SR_bank kan snu seg rundt å låne ut hele sitt DOF lånebeløp til 4-5% rente til boliglån på en liten uke om de ønsker. Bankene har også måtte bokføre hele sitt låne engasjement som misligholdt i standstill perioden, og har derfor måtte allokere 100% ek for å dekke dette engasjementet. Derfor kan en trygt anta at dette har vært krevende forhandlinger når de har vært villige til å ha så store beløp misligholdt i 30 mnd.

Ja mye kommer nok til å skifte inn mot den 11. Jeg har hørt ulike obligasjonseiere som tror det blir stemt igjennom, mens jeg personlig heller i mot det blir stemt ned. Det er som du sier ikke uvanlig at mange skifter mening i forkant av slike milestones med store konsekvenser. Det blir nok uken for mange samtaler og funderinger. Jeg tror det blir stemt ned og vi får en rekonstrusjonsprosess. Uansett så vil det hele være avgjort om få uker eller måneder.

Du hørte dette blir stemt gjennom? Folk har lavere IQ enn eg trudde om dette stemmer!

Selskapet fortjener fullstendig konkurs før eg aksepterer obiligasjonens grådighet til MAX effekt mot aksjonærer….. kokainrus fortsatt Viva1?

Pyse i kveld, pyse tilbake men elsker dine norske stiler, de er du flink på og eg har aldri sagt du ikke har peiling heller, men at du er høy i hatten noe du er :-) feil på alle måter, ante ikke at Dof hadde 21 dager på å skaffe 1mrd dagen på nedbetaling av gjeld! Ikke rart dette kan haste….
Redigert 06.11.2022 kl 00:42 Du må logge inn for å svare
syvert1
06.11.2022 kl 00:46 1646

" En kreditor bruker snittet av inntjeningen i en periode med både topper og bunner for å kunne modellere selskapets betjeningsevne i lånets løpetid. Her er tydeligvis ett stort knippe profesjonelle aktører uenig med din modell."
Eg har ikke skrevet annet en det de selv la frem, men med en oppdatert EBITDA. Her igjenn legger du til grunn forutsetninger som aviker fra det som er allment brukt ved beregning av selskapsverdier. Personlig mener eg arbeidet Nordea gjorde i 2019 var meget bra og profesjonelt. Det du påstår at en skal kun ta med inntekter som er opptjent er direkte feil. Det vanligeste er å legge til grunn fremtidig kontant strøm, skalerbarhet o. s. v. På denne måten sikrer bedrifter innen teknologi seg vekst kapital i en oppstartsfase. Alle som har jobbet innen olje og gass vet dette er en cyklisk næring som gjerne har 10 gode år med vekst før noen dårlige og dette vet også bankene. Har ikke intrykk av at bankene får lånt ut så mye penger til husbygging nå om dagen da den er nærmest stoppet opp. Registrer den siste tiden har PGS hentet penger i markedet, og flere vil følge etter. Så vidt eg vet ble PGS emisjonen kraftig overtegnet og investorene fikk kun kjøpe ca. 10% av de som var ønsket. De fleste indeks fond, grønne fond, pensjonsfond har lav eller negativ avkastning. Mer kapital vil finne veien til Olje og gass investeringer. Banker har også snudd og ikke lenger ønsker å trekke sine investeringer fra olje, gass. Black Rock har investert i Borr, så finner det ikke utenkelig at andre aktører vil kunne bidra og få løst dette om Dof og Kreditorene ønsker. Det stiller eg meg mer tvilende til da det kan virke som de i 2 år har vært låst til dette konverterings sporet.
Fevang
06.11.2022 kl 01:00 1632

Det virker som om noen synes det er bedre med 0 eller 1% enn å få 4%. Verden er og blir rar.......

Kje glem grådig og blir grådig samtidig ;) ingen har brukt 1kr på å få ned gjelden samtidig som utsikten fram er tilgjengelig til betaling av gjelden og vi seier nei fordi den blir betjent, ingen tjerner på en konk hadde det vært covid i dag så ja, forslaget er forstålig til en vis grad men ikke i dag, skulle ønske eg var 3 år yngre selv men er ikke det blir eldre akkurat som forslaget, se fram og blir mere realistisk Q3 og Q4 blir 2.2-2.3 forslaget er laget av 2.7 at vi drit i 2 kvartaler framover oppstarten av oppgangen i sektoren. Faens mening gir noe dette? Alle elsker å peke it gjeld her pga historisk høy $ kurs, kan godt si blir 40mrd gjeld i Q1 neste år kan også bli mindre og mye tilseier dollaren hører i 6.5- 8kr graden der den hører og der den havner over tid, der den er i dag er urealistisk over tid.

Gjelden burde ha vært hovedfokus når det er sagt skjønner eg samtidige den andre gjengen også, så nei aksjonær for aksjonær er ikke eg heller, realitet med realitet imøte. Der dette er styrt er i feil retting fullstendig og forstålig ifra kons side samtidig, styre og ledelse kjører dette kjøre heilt feil og alt lander på aksjonærer noe eg ga Hilde en Mons en komentar på ikke et spørsmål samme gjorde eg på Q2 som muligens fikk nerver i gang iallfall på Hilde sier ikke min komentar gjorde det men den ble fin pepret til ( Mons skjønner faen ikke engelsk så lite bry ) lik Petter Solberg i sin tid .. it’s not the fart that kills you it’s the smell …. Feil uansett, all lykke til de med pensjon måtte Aya napa nytes.
Redigert 06.11.2022 kl 02:11 Du må logge inn for å svare
Force10
06.11.2022 kl 09:04 1484

Nei, det er vel rarere enn som så.
Når man tar i bruk den avanserte logikken de har kommet frem til i den lukkede tråden, ser det ut til at de mener at:
- Fordi kreditorene er så grådige og ikke vil gi aksjonærene mer enn 4%, vil de nekte å ta i mot noe, og gi kreditorene alt.
- I tillegg til dette synes de at når selskapet slås konkurs, bør ikke kreditorene ta over for å drive videre, men at eiendelene må stykkes opp og selges, for de er mer verdt enn det kommer frem av regnskapet, slik at da kan kreditorene få bedre dekning enn i aksjer i DOF.

På den ene side omtaler man altså kreditorerene som gribber og kjeltringer, og på den annen side vil man de altså alt det beste, og gjør det man kan for at de skal få mest mulig tilbake av pengene man har lånt. Selskapet og arbeidsplassene har de derimot liten omsorg for, og bruker enhver anledning til å idiot erklære både ledelse og styre, som ikke vil gi seg med å fortelle de det de ikke vil høre..
Redigert 06.11.2022 kl 10:36 Du må logge inn for å svare

Er ikke det som er situasjonen, blir det nei avstemning må det gjøres begjæring og ting havner da i tingretten. Greit å ha dette korrekt
. Før dommer avgjørelse blir det ingen utvanning, og begjæring kan også få avslag.
Redigert 06.11.2022 kl 09:45 Du må logge inn for å svare

So you think it better for the shareholders to accept the crumbs thrown on the table and they should smile and accept this without a fight !! You sir, are without understanding of human nature !! You being a creditor in this situation remind me of a con artist who tries to convince his victim of getting a good deal when in fact you
are deceiving in order to achieve your goal of a pot of gold (DOF) at our expense !! Well, I for one refuse to simply hand over the keys to my wealth over to you and
your fellow creditors without a fight.....So bring it on Vulture, I'm not going down without a fight and I call on all fellow shareholders to do like wise and resist their smoke and mirrors of deception. DON'T BE VICTIMS OF CON ARTIST !!!

En ting du kanskje ikke er klar over. Hvis DOF hadde funnet ut at selskapet er mindre verdt totalt enn gjelden, så har de faktisk plikt å melde begjæring. Helt uavhengig avstemming på EGF og hva kreditorene skulle mene. Det er faktisk straffbart for DOF og ikke gjøre dette. Men nå har jo ikke DOF gjort dette (da hadde de nok gjort dette for lengesiden), så da vet man egentlig hvor landet ligger. Det faktum at DOF har penger til å betale gjeld men velger å la være. Dette er noe som ikke blir godkjent i en domstol ved et førsøk på konkurs begjæring.. Det er egentlig bare å gratulere. Det som trengs her er nytt styre, det som er roten på problemet.

Videre koster det ganske mye å kjøre dette til tingretten, for så å få avslag når DOF vet selv at de ikke er insolvent. Mye bedre å bruke disse pengene til å få til ny avtale med kreditorene og velsignelse fra aksjonærene på en hyppig nedbetaling av gjelden og obligasjons utgifter og låne interesse..
Redigert 06.11.2022 kl 10:29 Du må logge inn for å svare
syvert1
06.11.2022 kl 11:07 1335

Det er en ting eg ikke forstår, ved flere annledninger har det kommet frem her på forumet at minioritetsaksjonærene har ingen makt, noen mener de kan maks klare å skrape sammen 10% stemmer, de ble heller ikke funnet verdig å ta med i forhandlingene som var styrt av det eg forstår er svært kompetente foretnings advokater. Er det da noe problem? Dere har jo kommet med dokumenter som gir oss 4%, 1% eller 0%. Dette ble vel gjerne bestemt i Dof sitt styrerom. Hvorfor er Dere så oppratt av om minioritetsaksjonærene taper alt og kun får tilbake skatte fradraget? Hvordan går det med avstemningen, det skulle vel være en avstemning blant obligasjonseierne før EGF i Dof asa?. Det kom også frem i det første utkastet at det skulle ved nedstemning bli nye forhandlinger " in good faith" blant main stakeholders = primær interesentene. Disse forhandlingene har vel da allerede vært men uten minioritets aksjonærene som kreditorebe, Dof styre helt klart vurderer ikke å være en main stake holder/ primær interessent. Interessent handtering er svært viktig i slike forhandlinger om målet skal kunne nåes som eg regner med å få forslaget godkjent med 3/4 flertall på. EGF. Får bare håpe de evner å lære underveis ellers kommer dette til å ende med konkurs og Dof blir solgt til høystbydende som selskap eller bit for bit.
Redigert 06.11.2022 kl 11:19 Du må logge inn for å svare

I really hope that fellow shareholders on here take note of what Valpolicella and others are saying because it's not wishful thinking but rather it's facts compared to the misinformation provided by these creditors on here of doom and gloom !! Basically you need to ask yourself WHY FanTeddy, Hifidude, Flu, Hvalrossen, Osvaldsen, Fezzy, Complicado, JanOgre, Viva1 and not least Force10 are ALL negative to a No vote ??? Come on people, this one is sooo easy to understand because YOUR vote with a yes to accepting their crumbs on the table will provide these creditors (and they ARE creditors) with great wealth via your pockets !! So please resist their offer of crumbs and rather think of yourself and your family and use common sense in your decision making !!! If we stand as one we cannot be defeated and will win :)
Force10
06.11.2022 kl 11:14 1428

Det som er så fantastisk med denne tråden, er at det til tider er helt umulig å vite om noen troller eller faktisk mener det de skriver. Valipolicella, takk for ditt bidrag til å underholdningsverdien oppe, uansett hvilken kategori du skulle tilhøre. Jeg opprettet tråden for å kunne holde en saklig diskusjon, nå må jeg bare konstatere at vi nå beveger oss over i sirkusmanesjen.
hifidude
06.11.2022 kl 11:18 1493

You stand to win nothing and loose everything.

DOF må betale sine regninger, noe de ikke klarer. Så enkelt, så lett.

Trist for de som er naive og lar seg lure.

Jeg vet ikke hva poenget ditt var med å lage denne tråden, det får du stå for selv. Men mine argumenter har rotfeste til loven som jeg har referert til flere ganger. Det bare å sjekke opp mine påstander på kildene der så ser du. Det jeg sier er korrekt og ikke ment som noe underholdning fra min side. Bare å lese om skylderens plikter § 18. (Det er ganske mye plikter DOF har rent juridisk). Dette vet nok DOF bedre enn du har oversikt over.
Redigert 06.11.2022 kl 11:30 Du må logge inn for å svare

Merkelig innlegg. Ja DOF må betale sine regninger? Hvordan ser en stand-still regning ut Hifidude? Kan du forklare alle her? Hva er poenget her.. Nå er det ingen tap som står for døren, tror du må sette deg litt bedre inn i situasjonen.
syvert1
06.11.2022 kl 11:37 1651

Det er ikke fult så enkelt, skylder en bedrift deg penger må du først ha purret 3 ganger når så fristen er utløpt sender du konkurs begjæring til tingretten som vil vurdere om fordringen din og det du argumenterer med oppfyller lovens krav, bedriften skal også kunne gi innsigelser. Om retten åpner for konkurs skal bostyret jobbe for å få en oversikt over boets verdier og da skal de selges til markedspris. Nærstående eller andre kan ikke uten videre kjøpe et bo til en pris de mener selskapet er verdt. Når så boet er oppgjort ogdelene solgt for å dekke en fordring på 20 mrd skal retten dele det overskytende ut til eierne. Hva dette blir vet ingen men en tommelfingelregel er at et selskap prises til 10x EBITDA altså basert på det vi forventer av 2023 ca. 45 mrd. Dette tror du sikkert ikke på men da kan det være greit å begynne å lese om verdsetting av selskaper og hvordan dette gjøres.

Aksje sladder gutta med Erlend Henriksen mente man skulle lytte etter hva selskapet sier.

https://www.radio-norge.org/podcasts/aksjesladder

Jeg tror også styremakta gjør som de har sagt, uavhengig av gransking.

Eneste grunn til å holde aksjer i morra er:
Obligasjonseiermøtet stemmer ikke for forslaget i morgen kl 13.
Følger hjertet om rettferdighet og drømmen om eventyrgevinst - Å HAR RÅD Å TAPE DAGENS VERDI PÅ EGEN PORTEFØLJE

Selvsagt kan situasjonen endevendes med mer enn 50% av stemmene den 11 august som forkaster rekonstruksjonsforslaget og styrevalg forslaget.
Jeg håper det skjer! Det kan skje med mobilisering av småaksjonærer, men det kan også være at den sterke kraften bak adhoc gruppen kjøper 10% av selskapet til uka, på fallende kurser. Da blir det verre for minoritetsaksjonærene å klare 50% 11 august. Men disse aksjene må isåfall kjøpes før kl 16.25 den 8 november.

I dette lotteriet tør jeg ikke delta. Sitter man utenfor må man bare tåle himmelferden som kan komme om minoritetsaksjonærene ønsker å ta styremakten , hvilket de ikke har vist vilje til hittil. Antar en god del av dagens aksjonærer kaster kortene kommende uke. Har vanskelig for å se hvem som vil ta imot disse aksjene , annet enn tilhengere av foreliggende restruktureringsforslag.


Oh come on Force10, stop sulking like a little boy :) We ALL know why you started this thread and it's purpose on making shareholders "of which you are not a shareholder" but rather a creditor in disguise as something else and I truly don't understand the point of you being on here apart from the obvious of trying your dam hardest in making shareholders make the wrong decisions !! I think most if not all shareholders on here are NOT fools as you make them out to be and they are tired of all your doom and gloom. I have asked this once before from you and please do answer because I am super interested in hearing what your true purpose is being on her as well as your fellow doom and gloom associates, namely : FanTeddy-Hiffidude-Flu-Hvalrossen-Osvaldsen-Fezzy-Complicado-JanOgre-Viva1 and of course your good self ! Please do answer at your convenience, I have time and I will NOT go away until you answer this very simple question.
hifidude
06.11.2022 kl 12:05 1628

Hvorfor tror du Dof er i denne situasjonen? Fordi de har betalt regningene sine?

Våkn opp.

Litt vanskelig å lytte til hva ledelsen sier med så dårlig Engelsk. Spesielt vanskelig når de ikke har vist noen interesse i å redusere utgifter for å prioritere gjeld. Alle aksjekjøp er lotteri, eneste forskjellen er at sjansen for avkastning er mye større. Nå ligger DOF aksjen rekord lavt, alle som kan litt analyse vet at det er lurte å kjøpe. Blir neppe noen aksje konvertering til gjeld dette året og kanskje ikke neste år heller. Du glemmer også at små aksjonærer kan styrke sin posisjon nå.

Veldig merkelig at så mange her inne skal skremme folk bort fra aksjen (uten å selv være interessert). Får de betalt i himmelen? Neppe.. Det er nok noe selv interesse for denne propagandaen.
Redigert 06.11.2022 kl 12:21 Du må logge inn for å svare