Vår Energi - Sparebank 1 Markets kursmål kr 49

Frodon
VAR 29.08.2022 kl 09:56 688351

Her er et lite utdrag fra Sparebank 1 Markets sin analyse:

«Trading at 13% 2023 dividend yield and outlook for around 50% production growth over the next few years, we think the Vår investment case is among the most attractive in our E&P converge universe»
Redigert 09.01.2023 kl 08:23 Du må logge inn for å svare
Tm3P
25.01.2023 kl 22:56 8798

Går man et steg videre og antar en oljepris på $86,5, NGL $55 og at andelen olje/gass/NGL blir lik som fjoråret så vil snittprisen på hele produksjon I 2023 bli $105, mot fjorårets $125.
Rek2
26.01.2023 kl 11:13 8207

Denne våraksjen blir bare billigere og billigere...
Fyller opp på disse nivå,så får vi ta utbytte neste måned..
Skrik
26.01.2023 kl 11:29 8145

From 2023 and onwards, the Company plans to
distribute 20–30% of cash flow from operations
after tax in shareholder returns.

2022 var det 15% : )
Nikko
26.01.2023 kl 11:35 8112

Hei. Jeg gikk inn i aksjen i dag og lurer på hva som er endret siden denne arrtikkelen stod på trykk i november?

Det sto ikke på tegningsinteressen i forbindelse med Vår Energis børsnotering i midten av februar. Selskapets to hovedeiere, italienske Eni og det norske oppkjøpsfondet HitecVision, solgte seg kraftig ned, noe som i neste omgang sikret tilgang på vel 19.000 nye aksjonærer. Tegningskursen på 28 kroner, som ga en markedsverdi på 70 milliarder kroner, skremte heller ikke analytikerne, som på rekke og rad – med rette – anbefalte investorene å tegne seg i det massive nedsalget. Børsnoteringen ble da også en formidabel suksess, med umiddelbare kursrykk.

Men etter at Vår Energi , som er et ledende og uavhengig olje- og gasselskap på norsk kontinentalsokkel, nådde en foreløpig kurstopp i slutten av august på kurser rundt 45, har børseuforien flatet betydelig ut, i første rekke på grunn av kraftige fall i europeiske gasspriser. Spotprisene er eksempelvis ned nesten 80 prosent siden pristoppen i slutten av august, mens korte fremtidskontrakter er ned med rundt 70 prosent. Dette har slått særlig hardt utover Vår Energi-kursen, for i løpet av den siste tremånedersperioden er kursen ned med rundt syv prosent, klart lavere enn om man for eksempel sammenligner med kursutviklingen til EquinorEqr, som er opp med rundt tre prosent i samme periode.

Likevel, dagens Vår Energi-kurser på rundt 35–36 mener vi alt i alt representerer en ypperlig kjøpsanledning. Også begrunnet ut fra vår hovedhypotese om at energiaksjer som sådan – selv etter de voldsomme kursoppganger så langt i år på gjennomsnittlig over 50 prosent – fortsatt har flere gode år foran seg på Oslo Børs.

Flere kursfeller

Ikke bare gassprisfallene, men også høstens børsmelding om at man velger å utsette Balder X-prosjektet på grunn av større arbeidsomfang, forsyningskjedeproblemer og ettervirkninger av pandemien, har hemmet aksjekursen. Prosjektkostnadene ble oppjustert med rundt tolv milliarder kroner, som faktisk tilsvarer nesten 13 prosent av selskapets markedsverdi. De samlede investeringskostnader knyttet til prosjektet antas derfor å komme opp i litt over 40 milliarder kroner. Men aksjonærer og analytikere ble også tatt på sengen da selskapet nylig meldte at de ser seg nødt til å nedjustere produksjonsguidingen for 2022 – også dette førte til et tydelig kursfall. Helårsprognosen ble da nedjustert fra 230.000–245.000 fat om dagen til 220.000–225.000 fat pr. dag, først og fremst på grunn av driftsproblemer på enkelte felt.

Investorene har heller ikke glemt at Eni og HitecVision fortsatte sine aksjenedsalg da de i juni meldte om et salg på samlet sett 124 millioner Vår Energi-aksjer til kurs 40,20, som ga en total transaksjonssum på rundt fem milliarder kroner. Da lå oljeprisen klart over dagens nivåer, samtidig som europeiske gasspriser var ventet å stige. En titt på aksjonærlistene viser at Eni og HitecVision fortsatt kontrollerer over 80 prosent av selskapets aksjekapital. Et nytt kraftig nedsalg, som vil legge en demper på Vår Energi-kursen, er derfor ikke helt utenkelig, særlig ikke om både olje- og gasspriser mot formodning skulle komme ytterligere ned inn mot vinteren.

Men nevnte selskapsspesifikke risikofaktorer til tross – den positive kursresponsen etter selskapets tredjekvartalsrapport viser med all tydelighet at investorene nå ønsker å posisjonere seg opp mot et selskap i kraftig vekst, der de kommende frie kontantstrømmene også sørger for at eierne blir tilgodesett med ganske så friske dividender i årene fremover.

Tredjekvartalsrapporten solid, alt i alt

For det var stor spenning knyttet til tredjekvartalsrapporten, særlig gitt seneste tids dype gassprisfall. I perioden fikk selskapet et driftsresultat på 1,4 milliarder dollar, mot 824 millioner dollar på samme tid i 2021; dette var likevel klart lavere enn hva analytikerne hadde sett for seg på forhånd. Alt i alt endte man med et resultat etter skatt på minus 30 millioner dollar, et resultat som i stor grad skyldes et valutatap på 258 millioner dollar i tillegg til nedskrivningene på Balder X-prosjektet. Inntektsveksten er sterk, og løftet seg over 50 prosent målt mot juli–september 2021.

Og selskapet ser lyst på fremtiden. Vår Energis toppsjef Torger Rød uttalte i forbindelse med resultatfremleggelsen at man tror gassprisen vil være betydelig høyere enn oljeprisen i årene som kommer. I kjølvannet av tredjekvartalsrapporten har åpenbart investorene pustet lettet ut – etter tallslippet har kursoppgangen vært på om lag ti prosent, støttet særlig, tror vi, av meldingen om økte utbytter.

Utbyttefest venter

For mens det i andrekvartal ble utbetalt et utbytte på 260 millioner dollar, ligger utbetalingen i tredjekvartal på 290 millioner dollar. I inneværende kvartal er det en utbytteprognose på anslagsvis 300 millioner dollar. Samlet sett vil eierne bli tilgodesett med en utbyttebetaling for 2022 på rett i overkant av en milliard dollar, tilsvarende om lag ti milliarder kroner. Fordelt på to og en halv milliard utestående aksjer gir det rundt fire kroner pr. Vår Energi-aksje, tilsvarende en yield på elleve prosent målt mot dagens aksjekurs. Dette er en yieldrate som ligger høyt på listen over de meste utbyttevennlige selskapene på Oslo Børs, uansett sektor.

Blant analytikerne er det en klar overvekt som anbefaler å kjøpe Vår Energi-aksjen. Til Kapital forteller John Olaisen, analysesjef hos meglerhuset ABG Sundal Collier, at et viktig kjøpspremiss er relatert til utsikter om høye årlige direkteutbetalinger. Han peker på at basert på prisene i terminkontraktmarkedet burde selskapet kunne levere en årlig direkteavkastning på rundt 15 prosent de neste tre årene, altså at man som investor potensielt kan få igjen 45 prosent av investeringen i løpet av en treårsperiode. Analysesjefen, som i flere år har toppet Kapitals rangering over landets beste oljeanalytikere, mener ellers at siste måneders kursfall særlig knyttet til kostnadsoverskridelser og kortsiktige produksjonsproblemer er forhold som i sum slår lite inn på selskapets nåverdi.

Også hos SpareBank 1 Markets mener man Vår Energi er et attraktivt aksjekjøp. Meglerhuset har såpass tro på videre kursoppgang at man inkluderer aksjen som en del av sin anbefalte modellportefølje for november, en portefølje som så langt i år har banket Hovedindeksen på Oslo Børs med god margin. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen legger i sin analyse blant annet til grunn et oljeprisanslag på mellom 80 og 85 dollar fatet i den kommende femårsperioden, og forventer blant annet et utbytte pr. aksje i 2023 og 2024 på henholdsvis 0,47 og 0,4 dollar. Og selve aksjeprisingen er på ingen måte avskrekkende – basert på Sveen-Nilsens estimater handles aksjen, med utgangspunkt i kurs 35, til en P/E på seks for 2023.

Oppsummert setter vi Vår Energi på Kapitals liste over aksjeanbefalinger, og deler med det også toppledelsens tro om flere år med høye gasspriser. Også andre oljetopper ser nok hvor skjøre de globale energimarkedene som sådan er, blant annet har Eni-sjef Claudio Descalzi tidligere i høst uttalt at utfordringene med nok tilgjengelig gass i Europa først vil slå virkelig inn neste vinter, da russiske sanksjoner kan bety at regionen potensielt sett ikke kan regne med noe tilførsel av russisk gass. Parallelt har OPEC tidligere i år påpekt at de samlede oljereservene nå er ganske så lave, etter en lang periode med underinvesteringer i ny produksjonskapasitet. Flere år med høye energipriser ligger altså i kortene, støttende for nye aksjeoppturer for Vår Energi-aksjen.
Rek2
26.01.2023 kl 11:50 8050

Godt innlegg nicko
Summerer opp det vi aksje eiere i vår vet med sikkerhet....
langeløp
26.01.2023 kl 13:11 7842

Siste månedene har alle positive dager resultert med videre nedsalg. Kan dette betegnes som short manipulering?
Fluefiskeren
26.01.2023 kl 13:14 7883

En ting som har endret seg er at gassprisen har minst halvert seg. Dog forklarer det langtfra hele nedgangen.
Gomla
26.01.2023 kl 18:44 7510

Ser man vekk fra nedgang i energiprisene, er det ene og alene produksjonstallene som senker aksjekursen. Selskapet har siden børsnotering justert ned prognosen, og selv etter nedrevidering er de så vidt innenfor i FY 2022. Selskapet har solgt inn et vekstcase frem mot 2025, men investorene begynner å tvile. Selv om inntjeningen er bra på dagens nivå, har usikkerheten økt avkastningskravet på kort sikt, alt annet likt reduserer dette aksjekursen. Selskapet har en stor jobb med å gjenvinne tillit i markedet. Ørkenvandringen fortsetter videre.
Eppiffhanny
26.01.2023 kl 19:15 7409

Du er inne på noe, men jeg tror de overbeviser markedet ganske bra på Q4 og KM-dagen.
Gomla
26.01.2023 kl 20:47 7321

Jeg håper og det. Q4 blir nok ingen overraskelser i og med det meste bak tallene allerede er presentert. KM blir nok fokusert på produksjonsvekst og ikke minst prosjektprogresjon. Leste DnB M påpekte Vår antagelig har høyeste snittpris NCS for balansert olje & gass i Q4. Oppnådd fastpris på gass vil gi god fleksibilitet i de neste kvartalene. Det hadde vært fint om selskapet kunne gitt investorene mer komfort i produksjon og realiserte priser. Jeg tror mange investorer sliter med å forstå porteføljen, sammenlignet med Equinor og AkerBP (som har assets med bedre og forutsigbar regularitet). Jeg kan ikke si noe annet enn at dagens kurs er en god inngang for en langsiktig investor (som har tro på at energiprisene holder seg) og tilliten kan komme tilbake og da snur det fort. Men, er skuffa over utviklingen siste 6 mnd.
Rek2
26.01.2023 kl 21:34 7221

Er enig med deg Gomla,elendig kursutvikling....
Men hvis man er litt langsiktig,er jeg sikker på at Vår er et godt kjøp her nede...som jeg privat er på kjøperen...
Frodon
26.01.2023 kl 23:15 7020

Fall i forward prisene forklarer kanskje resten av fallet i aksjen?

Ser Dnb i sin analyse på Vår igår, bruker olje pris på usd 95 i både 2023 og 2024. Og de bruker NBP spot (USD/mmBTU) på usd 35 i 2023 og usd 25 i 2024. Hva tenker du om det?
Redigert 26.01.2023 kl 23:16 Du må logge inn for å svare
RELGEM
26.01.2023 kl 23:46 6918

Hvilket selskap ønsker dere å eie aksjer i?

Hvis vi ser på de 3 store i Norge med Equinor på ca 50 prosent gass, Vår på rundt 35 og AkerBP på i underkant av 15 prosent.

Gass prisene skal mest sannsynlig ned fra 55 i dag til 35 - 40 i år. Olja vil holde seg, kanskje til og med øke litt.
RELGEM
27.01.2023 kl 00:17 6870

Et lite regnestykke med utgangspunkt i AkerBP sine tall for q3, olja på 100 dollar og gassprisen på 280.

I q4 kan vi forvente ca 85 dollar fatet for olja og 115 for gassen.

Med de respektive andelene av gass, Equinor på 50, Vår på 35 og AkerBP på 35 så kommer jeg fram til disse prosentene i forhold til q3. Forutsetter selvsagt lik produksjon og salg i begge kvartaler.

Equinor oppnår ca. 62.5 prosent av omsetningen i q3

Vår får ca. 69 prosent.

AkerBP får ca. 76 prosent.

Hvordan kommer man fram til disse tallene. Jo ut i fra hvor mye de aktuelle råvarene har gått ned i snittpris samt prosentandelen de utgjør i produksjonen.

AkerBP kommer selvsagt best ut, fordi de har den laveste graden av gassproduksjon.

Oljeprisen i q4 var ca 85 prosent av prisen i q3. Gassprisen derimot var bare litt over 40 prosent.
RELGEM
27.01.2023 kl 00:18 6886

AkerBP har selvsagt 15 prosent gass.
Tm3P
27.01.2023 kl 07:39 6571

Vi har allerede tallene fra Vår, realisert snittpris gikk ned fra $139 boe til $115.

Du glemmer helt å ta med fastpriskontrakter. I fjor så førte det til ar Vår fikk en lavere realisert pris enn spotmarkedet, i år vil det sannsynligvis føre til at de får en vesentlig høyere pris.
Gassandelen til Vår på 35% er forresten ikke permanent. Den vil gå nedover i årene framover.
Xsevar
27.01.2023 kl 10:09 6378

Dette stemmer ikke for Vår Energi sin del.
Du skriver at omsetningen til Vår Energi vil falle med 31%. Vi har fått produksjonstallene, solgt volum og snittprisen for Q4.
Da kommer jeg frem til at omsetningen faller med 6% i Q4 i forhold til Q3.
Eppiffhanny
27.01.2023 kl 10:49 6290

TM3P virker som har gjort hjemmeleksen sin :) Jeg ser frem til at kinesisk nyttår er ferdig. Forventer endel bevegelse i råvareprisene i neste uke når de skal begynne å shoppe inn etter igjenåpning av samfunnet sitt. Utover det er det en artikkel i kapital som forteller om stor tro på E&P selskaper også i 2023. Så vi er heldigvis ikke ensomme ryttere på vei inn i solnedgangen.
RELGEM
27.01.2023 kl 11:40 6456

Vår ment som en forklaring på forskjellen mellom selskapene.

Mitt regnestykke tok utgangspunkt i en realisert pris på olja på ca. 86 og gassen på 115.

Ser at AkerBP fikk 150 for gassen,

Ut i fra at dere har realiset pris på 115, så må dere ha fått bedre betale for olja eller gassen.

Problemet dere har nå, Equinor enda mer er selvsagt at gassprisen stuper, samt at dere har en mye høyere andel gass enn AkerBP.

Prøv å regn med 50 for gassen istedenfor 150+
Tm3P
27.01.2023 kl 12:13 6378

Ja Vår fikk en realisert gasspris på $180.

For min del har eier jeg begge aksjene. Selv med dagens gasspris er Vår vesentlig billigere på papiret, men Aker BP fortjener en høyere verdsetting på grunn av deres langsiktige historie med suksess.
abbos
27.01.2023 kl 16:15 6271

Ser ut som den snur opp nå på bra volum 😀👍
Greiere inngang nå enn når den var i 47 🤓
Gassprisen kan jo også faktisk snu opp - den er vel ikke låst i bånn ?
Skrik
28.01.2023 kl 16:18 5626

Fra q3 oversatt : Dette inkluderte en ettårig gasssalgsavtale som ble avsluttet i september 2022 og en fast avtale
priskontrakt på 138 USD per fat oe.
For fjerde kvartal og 2023 har Vår Energi per 30. september
2022 utførte fastpristransaksjoner som ga ~150 USD per fat oe in
Q4 2022, ~255 USD per fat oe i Q1 2023 og ~169 USD per fat oe i Q2/
Q3 2023. Hovedelementer er (basert på valutakurser per 7. oktober):
• Omtrent 19 % av gassproduksjonen fra oktober 2022 til
september 2023 på fastprisbasis til en gjennomsnittspris på ~169
USD per fat oe
• 10,5 % av gassproduksjonen for fjerde kvartal 2022 på fast
prisbasis til en gjennomsnittspris på ~131 USD per fat oe
JALLA
28.01.2023 kl 16:28 5589

Vår er vel blant de aksjer som betaler mest utbytte pr i dag, om jeg utgår fra at det blir 1.kroner i Q4. Med investert kapital på 1.mil i Vår sammenlignet med følgende aksjer: Aker BP, OKEA,DNO. Da forutsetter jeg at Q4 får samme utbytte som -Q3. Da kommer vell Vår ut med den desidert beste utbytte politikken. OKEA ligger vell rett bak. Aker BP ligger jo bare på halvparten av OKEA og VÅR i utbytte.
Om vi bruker sluttkurs på Fredag forventer at Q4 blir likt med Q3 så er vel OKEA og Vår uten konkurranse på utbytte siden.
Har jeg misforstått noe så opplys meg gjerne om hva jeg har gjort feil.
Villmannen
28.01.2023 kl 19:55 5351

Vedr utbytte kan du ha rett, men inntjeningen har falt mye fra Q3 og da spesielt på gass- som VAR har hovedfokus på i produksjon. Selv er jeg positiv til VAR, men ikke på kort sikt (3-6 mnd). Ser vi 6-15 mnd frem ser VAR bedre ut. Håper tallene ikke blir for galne i Q4. Lykke til alle sammen .
Frodon
28.01.2023 kl 20:07 5366

Nå har jo verken den høye olje prisen eller gass prisen vært priset inn i noen av selskapene på Oslo børs, så litt rart at de faller på noe som ikke er priset inn. Hvis Vår klarer å gi 6% årlig utbytte, er de blant de beste av de store selskapene på Oslo børs…de ligger på mer enn det doble. Det kommer til å sprute inn penger i disse selskapene i ca 10 år til. Husk, en olje pris på usd 60 er høy
Slettet bruker
28.01.2023 kl 20:12 5374

Det har vært ganske bra korrelasjon mellom future prisene på gass, og aksjekursene til Equinor og Vår Energi det siste året (korrigert for andel gass). Veldig merkelig påstand å påstå at de høye prisene ikke har vært priset inn?
Tm3P
28.01.2023 kl 21:07 5305

Tallene blir bra i Q4. Bunnlinjen blir vel rekordhøy på grunn av valutaeffekter.
Underliggende resultat blir også veldig bra i forhold til markedsverdien. Ikke like bra som Q3, men tror kanskje folk er klar over hvor bra det var. Ser man bort fra valutaeffekter og nedskrivninger så gikk de en halv milliard dollar i pluss, noe som tilsvarer rundt 2kr per aksje.
Frodon
28.01.2023 kl 21:14 5317

Korrelasjon og forward priser er noe helt annet enn olje og gass prisene selskapet har fått 😉 Equinor er jo priset til p/e 4,8. Tenker du at inntektene er priset inn med et slikt tall? Oslo børs er forøvrig priset til p/e 23 😅
Slettet bruker
28.01.2023 kl 22:59 5141

Historiske inntekter spiller liten rolle når et selskap sin verdi prises etter diskontering av fremtidige kontantstrømmer.
Frodon
28.01.2023 kl 23:24 5066

Prises Vår etter forward prisene nå? Hvilken dollar la du inn i regnestykket?
Skrik
28.01.2023 kl 23:45 4996

Q4 dividend guidance of USD 300 million (~USD 0.12 per share)
Taycon
29.01.2023 kl 09:08 4712

En dag eller to med dårlig stemning og Vår går rett med på 29 tallet igjen og snart skal bonus gjengen lempe ut. Utbytte er mager trøst hvis snittet er høyt. X dag utbytte med sedvanlig dropp og bonus fest kommer samtidig (?)
Redigert 29.01.2023 kl 09:22 Du må logge inn for å svare
Taycon
29.01.2023 kl 09:29 4759

Men for all del. Vår er en fin aksje å eie noen minutter eller timer. Den avslutte sterkt fredag og ligger vel nå ca 10% over emi kurs.
Redigert 29.01.2023 kl 09:32 Du må logge inn for å svare
Taycon
29.01.2023 kl 09:37 5104

Vår har dessuten en løs kanon med navnet Eni💥 Vulkan er vel mer dekkende når jeg tenker meg om. Man vet aldri når neste utbrudd kommer.
Redigert 29.01.2023 kl 09:56 Du må logge inn for å svare
Tm3P
29.01.2023 kl 11:10 5091

Kan ikke si jeg er veldig bekymret for at småaksjonærer som har sittet stille med aksjen i ett år gjennom kurser på 45+ skal begynne å lempe ut nå som kursen er på 31. Tviler uansett på at det er så mange av dem igjen.
Men får jeg sjansen til å bruke utbytte til å kjøpe nye aksjer på enda lavere kurser enn dagens sier jeg ikke nei takk.

Taycon
29.01.2023 kl 11:41 5129

Jeg hadde definitivt innkassert premien sammen med utbytte (hvis jeg var i den uheldige situasjon at premien på 40/45 «glapp» pga feilvurdering) Det store spørsmålet er vel mer om Vår er på vei tilbake til start/emi eller om vi så tall under 30 for siste gang torsdag 27. januar 2023. Eni vil alltid spøke i bakgrunnen - uansett kurs.
Redigert 29.01.2023 kl 11:48 Du må logge inn for å svare
gizmoz
29.01.2023 kl 12:12 5138

Her er du nok på villspor, Eni som er et oljeselskap og den største eieren i Vår har ingen interesse av å selge seg ut av selskapet. Eni er nok fullt klar over den store verdien Vår har og kommer ikke til å gi vekk verdiene til andre.
Nedsalget i fjor var det investeringsfondet HitecVision som var pådriveren på.
Når det gjelder dagens gasspris er den på ingen måte lav, gassprisen ligger over oljeprisen, noe som må sies å være veldig bra.
Årsak til at aksjekursen har gått ned i senere tid er
shorting av aksjekurs, og store investorer som presser ned kurs for å plukker billige aksjer fra små nervøs private aksjonærer.
Redigert 29.01.2023 kl 12:14 Du må logge inn for å svare
Frodon
29.01.2023 kl 12:50 5056

John Fredriksen har kjøpt seg opp på kurser rundt dagens nivå, dvs han synes aksjen er billig nå. Tenk om han fikk kjøpt hele eller deler av posten til Eni rundt dagens nivå…da kan kursen kjapt gå 15-20% på meldingen 😉
Taycon
29.01.2023 kl 13:52 5020

Billig.. Hans rådgivere må velge mellom å ta tap eller snitte ned. Han kjøpte vel stor post på ca. 40 og de tror nok ikke kursen skal dit igjen med det første.
Alle forstår at du fantaserer om å komme deg ut i pluss her mr. Frodon.