Flyr: Emisjonskursen er på 1 øre!"


"Flyr gjør nå et forsøk på å hente 430 millioner kroner i en rettet emisjon med SpareBank 1 Markets, Carnegie og Arctic Securities. Emisjonskursen er på 1 øre!"
lynx
10.11.2022 kl 10:26 1592

Handelen i Flyr bare bekrefter the greater fool theory. One fool might pay for an overpriced asset, hoping that he can sell it to an even greater fool and make a profit.

Da får aksjonærene fremsette forslag om hel eller delvis lock up, og spesifisere den kommende spleisen.
Aksjonærene burde heller ikke godta å bare sitte igjen med 0,9 %.
Det er nesten så det er viktigere å få demonstrert disse prinsippene i aksjemarkedet, enn å redde Flyr på premisset om 0,9 %
igjen. Noen ganger trenger vi "rettspraksis" i aksjemarkedet som statuerer noen eksempler.
Aksjonærene burde presse frem minimum delvis lock up, og spesifisering av den kommende spleisen. Det er lite å tape på å
presse frem dette. Aksjonærene kan også vedta å sende emisjonsstrukturen tilbake, og be om ny model. Med f.eks. høyere
pålydende enn 1 øre. Sett Sisseners og de 3 meglerforetakene renommé skikkelig i skrustikken på dette.
Redigert 10.11.2022 kl 11:12 Du må logge inn for å svare

Du skjønner vel at noen "marketmaker" (les forer) aksjekursen. For å "smøre" emisjonen.

§ 5-10.​1Krav til innkallingen
(1) Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for utsendelsen av innkallingen.
(2) Innkalling til generalforsamlingen skal være sendt senest to uker før møtet skal holdes, om ikke vedtektene setter en lengre frist. En slik vedtektsbestemmelse gjelder ikke ved innkalling som foretas på bakgrunn av krav etter § 5-7 annet ledd.
(3) Innkallingen skal opplyse om møteformen, og eventuelt om fremgangsmåten for å delta og stemme elektronisk.
(4) Innkallingen skal i et forslag til dagsorden bestemt angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis i innkallingen. Innkallingen skal også angi hvem styret har utpekt til å åpne generalforsamlingen, eller hvem som skal åpne generalforsamlingen etter bestemmelse i vedtektene, jf § 5-12 første ledd. Styret skal utarbeide forslag til dagsorden i samsvar med det som er bestemt i loven og vedtektene.
(5) I selskaper som åpner for stemmegivning før generalforsamlingen etter § 5-8 b, skal innkallingen opplyse om fremgangsmåten for dette. I selskaper med vedtektsbestemmelse som nevnt i § 5-11 a skal innkallingen opplyse om internettadressen og annen informasjon aksjeeierne må ha for å få tilgang til dokumentene på selskapets internettsider, samt informasjon om hvor aksjeeierne kan henvende seg for å få tilsendt dokumentene. I selskaper med vedtektsbestemmelser som nevnt i § 4-2 tredje ledd skal innkallingen opplyse om registreringsdatoen og om at det bare er de som er innført i aksjeeierregisteret som aksjeeiere på registreringsdatoen, som har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.
(6) For selskaper som omfattes av verdipapirhandelloven § 5-4, gjelder i tillegg kravene i verdipapirhandelloven § 5-9 annet og tredje ledd.
(7) Når endringen gjelder i hvilken verdipapirsentral aksjene registreres, skal forslaget inneholde opplysninger om de viktigste virkningene endringen vil ha, herunder hvordan aksjeeierne får etablert konto i den foreslåtte verdipapirsentralen, og hvilke rettsvernsregler som vil gjelde etter et skifte av verdipapirsentral.
0 Endret ved lover 29 juni 2007 nr. 75 (ikr. 1 jan 2008 iflg. res. 29 juni 2007 nr. 752), 19 juni 2009 nr. 77 (ikr. 3 aug 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 876), 15 mars 2019 nr. 6 (ikr. 1 jan 2020 iflg. res. 6 des 2019 nr. 1656), 28 mai 2021 nr. 51 (ikr. 1 juni 2021 iflg. res. 28 mai 2021 nr. 1667). Endres ved lov 11 juni 2021 nr. 84 (i kraft 1 juli 2023 iflg. res. 2 sep 2022 nr. 1527).
1 Jf. EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10g (dir 2007/36).
🔗
§ 5-11.​1Aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen
En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

0 Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 77 (ikr. 3 aug 2009 iflg. res. 26 juni 2009 nr. 876).
1 Jf. EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10g (dir 2007/36).
§ 5-11 a.​1Unntak fra krav om utsendelse for dokumenter som er lagt ut på selskapets internettsider
Det kan fastsettes i vedtektene at når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.
__________________________________________________________________________________________________
Styret gjorde innkalling med kortest mulig frist og samtidig med offentliggjøring av behovet for en slik.
Nå er vilkårene i emisjonen rocket om, da burde kanskje spørsmålet naturlig reises om innkallingen er tilfredstillende her ?

FLYR bør holde en aksjonærpolitikk som holder et visst minimum av anstendighet. Ellers kan man ikke få drive i aksjemarkedet.
Aksjonærene skal ikke måtte tåle å bli overrumplet hele tid
Dnb kommer med beskyldninger om pyramidespill.
Her synes særlig § 5 - 11 å være aktuell.
Her synes det å være slik at enten bør styret foreta ny innkalling, eller så må aksjeeier/-e utarbeide et forslag til beslutning som
fremsettes under den ekstraordinære generalforsamlingen. Da emisjonen pretenderer å utgjøre ca 99,1 % av selskapets
frem
En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.
Redigert 10.11.2022 kl 12:11 Du må logge inn for å svare

Noen låste skrivingen min på forrige innlegg.
Det skulle stå : fremtidige børsverdi.
Da må det som skal behandles være forsvarlig forberedt.
Aksjonærene står overfor en komplisert emisjonsmodel i 4 trinn.
En slik model har en helhet, og hvor vesentlige detaljer finnes i denne.
Spørsmålet om hel eller delvis lock up og dette med spleisingen bør inn her.
Dette kan ha mye å si for emisjonens vellykkethet og kursutviklingen fremover.

I dag er det 7 dager til EOGF.

Dette er et viktig tema, fordi en evt. utsettelse gjennom ny innkalling, kan kanskje rocke
om på hvem som har anledning til å avgi stemme på EOGF.

I en så vill emisjon som tar sikte på å vanne ned 100 % til 0,9 %, bør det statueres noen eksempler.
Enten så gjøres slik og slik, eller så brenner vi hele emisjonen. For å statuere et eksempel i markedet.
Gordon Gekkoenes for drøye grådighet, får da tas i å brenne 450 arbeidsplasser m.m.

Vi skal ha slutt på at småsparere generelt misbrukes for mye i aksjemarkedet. Det må finnes visse anstendighetsgrenser.
Bare aksjeroboter og dårlig opplyste shorthandeler m.m. alene, herjes aksjemarkedet mer enn nok av.
Redigert 10.11.2022 kl 12:33 Du må logge inn for å svare
MHInvest
10.11.2022 kl 14:43 1509

Vil det være kjøpere her over 1øre imorgen? Isåfall har dere en gylden mulighet, førstemann ut tjener mest🤑

Kommer.det meldig om at de har fått least ut flere fly i vinter så går kursen bananas. Jeg tror de jobber med det
MHInvest
10.11.2022 kl 21:41 1447

Nå som alle investorer har fått aksjer i bøtter og spann, hvem skal kjøpe fra dem? Har ingen tro på at noen stiller seg opp i kø for å betale mer enn 1øre for en aksje som er verd 1øre eller mindre. Er dere heldig kan dere få igjen innsatsen og veksle inn 1øres aksjer for 1øre, sikkert noen som mener den er verd det.
Redigert 10.11.2022 kl 21:43 Du må logge inn for å svare

Blir nok likens som i KOA emi for en stund tilbake i tid😀 Det er alltid noen som syns at aksjene er på billig salg
MHInvest
10.11.2022 kl 22:55 1377

Egentlig var det et smart trekk å sette emi til 1øre for du kan ikke redusere verdien og dumpe under, for alle som ikke ser at selskapet ikke er verd 1øre virker det svært bra. Men glem ikke at det skal trykkes 70.milliarder aksjer og det kommer kun inn 700.mill har de 100.mill på konto er det 800.mill cash minus 30.mill kurtasje for emi og det var 400.mill i gjeld?
Er det virkelig noen som mener selskapet kan verdsettes så høyt? Settes ikke en spleis får du aldri repriset selskap til et fornuftig nivå.
Redigert 10.11.2022 kl 22:56 Du må logge inn for å svare

Flyr er jo en pyramide. Her bør ikke private gamble.!
Hvis jeg har forstått riktig så får de Rike kjøpe aksjer til 1 øre, så egentlig kan de jo bare shortselge seg fra 12 øre til 1 øre og levere tilbake på 1 øre når de får konvertert sine warrants...?
MHInvest
10.11.2022 kl 23:10 1394

Hvis det finnes kjøpere imorgen over 1øre må det være total kortslutning i topplokket! Helt hinsides prising av et selskap som går 300.mill minus Q3. Eneste grunn til at aksjen holdt seg oppe idag var at de fikk rettigheter til emi ut dagen, imorgen er det ingen gulrot igjen. Men det fullstendige kaoset begynner når 35.milliarder aksjer slippes ut.

Aksjen går eks i morgen.
Det snakkes noe om spleis i materialet.
Jeg synes ledelsen burde ta et ganske saftig lønnskutt. For med det å vise kostnadskutt modus.
Og hvor mange aksjonærer er det ? 40000 - 45000 ?
Hva er kravet til aksjekursutvikling for å kunne gjennomføre trinn 3 og 4 ?
MHInvest
10.11.2022 kl 23:25 1432

Ja uten spleis måtte nesten traderern endres slik at det var mulig å kjøpe aksjen for 0,001øre.
Redigert 11.11.2022 kl 00:02 Du må logge inn for å svare
MHInvest
10.11.2022 kl 23:54 1411

Viktig lesestoff for alle som ikke forstår og tror vi prøver å lure dere! Her er det bare å finne frem godt utprøvd glidemiddel... 😱

Sakset fra Dn.no analytiker Ole Martin Westgaard som advarer mot å investere i flyr aksjer tilgjengelig
10.11.22 å investere i selskapets aksjer – de aksjene som har vært tilgjengelig på Oslo Børs før kapitalinnhentingen.

– Et lite antall aksjer i markedet øker mulighet for feilprising. Basert på det store antall aksjer som kommer gjennom den alternative strukturen, er Flyr priset til åtte-ni milliarder kroner på Oslo Børs, mens reel verdi er tilnærmet lik null, sier Westgaard til avisen.

I den foreslåtte strukturen vil investorer i den rettede emisjon få benytte sine tildelte tegningsretter før småsparerne i reparasjonsemisjonen får benyttet sine. De kan dermed selge aksjer før småsparerne. Enkelt forklart fasiliterer strukturen at småsparere og uvitende aksjonærer skal sitte igjen med svarteper, uttaler DNB-analytikeren.

https://www.dn.no/luftfart/flyr/oslo-bors/luftfart/dnbs-flyanalytiker-om-flyrs-kriseplan-skeptiske-til-at-oslo-bors-blir-brukt-som-markedsplass-for-noe-som-har-likhetstrekk-med-et-pyramidespill/2-1-1348193
Redigert 11.11.2022 kl 00:09 Du må logge inn for å svare

Er det ikke krav til prospectus på dette. Og hvor forefinnes det ?
Flyr kunne også praktisert investorinfo på både engelsk og norsk språk. Ikke unnskyldt seg med angivelige oversettelseskostnader.
Hvor mange prosent av antall aksjonærer er norskspråklige ? 95 - 99 % ?

Til MHInvest, - er det de siste 10 mrd. aksjer du snakker om ? Etter at 60 mrd er utstedt ?
MHInvest
11.11.2022 kl 00:12 1392

Det er fra start, det blir blodbad før småsparere får mulighet å selge aksjer!
MHInvest
11.11.2022 kl 00:20 1386

Nicket står i stil med spørsmålet! Mener du selskapet burde prises til 8.milliarder? Om det er 400.mill i gjeld og du henter inn 400.mill er du i null og priser til 8.milliard🤣 Andre selskap på børsen uten gjeld prises til 20% under NAV.. Go figure...
Redigert 11.11.2022 kl 00:25 Du må logge inn for å svare

Det er 4 trinn MHInvest. Trinn 3 blir vel neppe av uten trinn 2 ?

Mht. pratet om 8 mrd. kr. i angivelig børsverdi, er det litt misvisende å fremstille det slik.
Før eks dato har aksjonærene en viss makt over selskapet. Dette har en viss verdi.
Og, det er også noe som heter marketmaking, for å holde kursen "varm" mens emisjonsgreier går for seg.
Slik er det alltid ved emisjoner. Man forer kursen for å "smøre" emisjonen igjennom. Men dette er det
tydeligvis en del som vegrer seg for å snakke nærmere om.


Redigert 11.11.2022 kl 00:25 Du må logge inn for å svare
MHInvest
11.11.2022 kl 00:29 1382

Hvorfor er det missvisende? Har du et selskap uten verdi som ikke tjener penger kan du vel ikke bare sette kursen som det passer deg, normalt kjøper ingen aksjen da, men her forstår ikke folket regnestykket. Alletror de får en billig aksje til 1øre for den kostet jo 4kr da de kjøpte sist, men forstår ikke utvanningen og alle fordeler til Sissener ig venner.

En så grotesk "nulling" av selskapet som vi har sett ved denne emisjonsrunden, tror jeg man ikke kan
gjøre en gang til i fremtiden i dette selskapet. Selskapet er helt nødt til å ta ordentlig tak i økonomien.
Antagelig må bl.a. ledelsen sette ned lønningene til seg selv og andre inntil videre.
MHInvest
11.11.2022 kl 00:37 1386

Det burde ikke være mulig å sette en emisjon på denne måten, men som du ser alt er mulig bare noen tjener på det og andre mister alt de har investert. Det er tragisk at det er lov å holde på slik, men så er det heller ingen tvang å kjøpe aksjer. Uten nyttige idioter ville dette spillet aldri fungert! Om ingen handler papiret blir største aksjonærer sittende i klisteret!
Redigert 11.11.2022 kl 00:40 Du må logge inn for å svare

Litt misvisende skrev jeg MHInvest.
Børsverdien i øyeblikket er rundt 50 mill. kr. De 8 øre må sees i samband med det.
Og f.eks. praktisk makt i selskapet. Hvor mange prosent trengs for å ha flertall på generalforsamlingen ?
Norsk myndigheter og Oslo børs har ansvaret for lover og børsreglement. Jeg synes disse ikke er tilfredsstillende.
Rommet for misvisning, tilbakeholdelse av info, vanskeliggjøring av tilgang på info, etc. er ikke bra.
Mange småsparerer kan ikke forventes å være superproffe på dette. Derfor bør reglementet være slik at det er
noenlunde ivaretatt å kunne være småsparer. I dag er dette altfor dårlig. Egentlig skandaløst vil jeg si.

Jeg er enig med deg i at det ikke burde være mulig å sette en emisjon på denne måten.
Og vi kan ikke ha et aksjemarked som i mange tilfeller er basert på å lure folk. Lover og regler må strammes inn.
Virkeligheten i dag er utilfredsstillende. Mye må gjøres bedre og mer forsvarlig.
Faren med dagens virkelighet er at finansieringsevnen gjennom aksjemarkedet kan kollapse.
MHInvest
11.11.2022 kl 00:47 1386

Det er jo ikke sannheten for alt er tilrettelagt for emisjonen på 35.milliarder aksjer, aksjekursen og børsverdi er jo ikke reell vs det som skal stemmes gjennom. Sant nok, hvor mange tror du som har 100k euro for å være med på emi av småsparere som flipper poster på 2k her inne? Som jeg sier de med minst er brikker i spillet, børsen fungerer ikke uten alle små trades.

Om aksjemarkedet skulle kollapse globalt, så kan det ha med dette her vi snakker om å gjøre.
At tilliten til aksjemarkedet rett og slett forsvinner/kollapser.

Det som foreligger er vel en forpliktelse til å tegne for 250 mill. kr. Hvorav 15 forsvinner i emisjonsgebyr til 3 meglerforetak.
Men dette og uklare detaljer er foreløbig ikke stemt gjennom på EOGF. Så aksjen og børsverdien basert på 633 mill. aksjer
har i dag tors. 10 nov. "svevd" på dette. I morgen fredag går aksjen såkalt eks. De gir ikke rett til deltagelse på EOGF 16. nov.

Videre burde aksjeroboter vært forbudt. Og om short skal være lovlig, bør systemet bli bedre. Også mht. derivater.
Redigert 11.11.2022 kl 01:01 Du må logge inn for å svare
MHInvest
11.11.2022 kl 00:57 1382

Helt klart, ikke bare tilliten, men også skatten som snart er opp mot 40% risk reward er elendig. Er ikke uten grunn at svært mange er gått over på krypto trading.
MHInvest
11.11.2022 kl 01:01 1375

Handle aksjer der imorgen er som å betale inngangspenger for å handle i tom butikk, å du må betale for å slippe ut igjen 🤣
Redigert 11.11.2022 kl 01:02 Du må logge inn for å svare
MHInvest
11.11.2022 kl 01:10 1385

Da jeg startet med aksjer titalls år tilbake var det god butikk med lav skatt og reelle handler, robot trading som pågår nå ødelegger alt. Fjerne mulighet for shorthandel, få en mer stabil aksjeplattform som gir merverdi for alle.

Helt enig. Og skattene må være på et fornuftig nivå.

https://www.youtube.com/watch?v=zvrWvGJkfuU

En som vil ordne i disse tingene.

Jeg skjønner ikke hva det er folk ikke skjønner her. Det er jo den komplette galskap.

Kursen stod i 0.084 ved børsslutt 10.11.22

I rettet emisjon blir det utstedt 25 milliarder nye aksjer. Deretter kommer rep.emisjonen med nye 10 milliarder aksjer. Totalt vanvittige 35 milliarder nye aksjer.

Og dette er kun i første omgang.

Men galskapen stopper ikke her.

For frem til mars/april vil aksjonærene i rettet emisjon og aksjonærene i rep-emisjonen ha tilgang til nye 35 MILLIARDER aksjer til kun 1 øre.

Så vi snakker altså om totalt 70 milliarder nye aksjer.


La oss ta Sissener som ett eksempel da. Sissener gikk inn med 15 mill i rettet emisjon. Som er 1,5 mrd aksjer.

Hvis småaksjonærene holder denne kursen oppe til f.eks 2 øre når aksjene frigjøres, så betyr det at Sissener har doblet sin investering over natten. Altså 15 mill nkr er nå 30 mill nkr

Men det stopper jo ikke der, fordi Sissener har tilgang til å kjøpe nye 1,5 mrd aksjer til samme sum, 15 mill. Og dermed hvis kursen fortsatt er 2 øre, så vil han doble den investeringen også.

Oppsummert så blir 30 millioner til 60 millioner hvis kursen står i 2 øre.

Selv med en kurs på 1,2 øre vil Sissener gjør 6 milloner kroner.

I går stod kursen i 8.4 øre. You do the math, og en bør se galskapen i dette.

Hvis f.eks disse emisjons aksjene ble utstedt dagen etter ex.dato, så ville investeringen til Sissener sett slik ut :

1,5 mrd aksjer x 0.084 = 126 000 000,-. Nesten 120 millioner norske kroner

Og dette er kun i første runde.

Galskap :)
Redigert 11.11.2022 kl 06:46 Du må logge inn for å svare

Er ikke krav om dette i rettet emisjon, men det vil komme hvis en reperasjons emisjon skal gjennomføres.

Du skriver uriktig her jossien2000.
Flyr-aksjen sluttet på 8,4 øre pr. aksje torsdag 10. nov. 2022. Som utgjør en børsverdi på 53,2 mill. kr. (633 mill. aksjer).
Så du er helt ute å kjøre med ditt regnestykke på 1,26 mrd. kr. for aksjer Sissener skal betale 15 mill. kr. for.
Ren galskap du forsøker å innbille debattantene her med jossien2000.

Denne gangen tror jeg Gordon Gekkoene får en jobb med å måtte henge i stroppen. Her må det jobbes for pengene.
Ellers risikerer de å hive en kvart milliard kroner rett ut av vinduet.
Redigert 11.11.2022 kl 03:09 Du må logge inn for å svare
R_offe
11.11.2022 kl 04:06 1306

En ting er ihvertfall ganske sikkert.. Straks emi-aksjene blir tildelt, så vil aksjekursen virkelig bevege seg imot emi-kursen.

En haug med investorer har tegnet seg og det er nok ikke mange av dem som har planer om å sitte lenge med Flyr-aksjer.