$$$PGS$$$ 🚂🚃🚃🚃9,5 RALLYET🏁🏁🏁

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
23.11.2023 kl 14:45
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
Slettet bruker
PGS 23.09.2023 kl 12:48 436993

protagoras

Tror vi kan få et rally opp mot 9,35 veldig snart.
...og teste 10 rundt 1.desember.


🚂🚃🚃🚃


protagoras

Kombinasjon teknisk og fundamentalt.
Teknisk er kursen på vei ut av en synkende kile (på oversiden), og nedgangen siste uke er/har vært på relativt lavt volum.
Fundamentalt tror jeg fusjonen går igjennom i begge selskap og at det kan trigge en signifikant short-inndekning.
Redigert 23.11.2023 kl 14:08 Du må logge inn for å svare
Sweetspot
28.09.2023 kl 15:45 6872

Jupp, uendret
Sweetspot
28.09.2023 kl 15:49 6837

Lukter inndekking i lang vei..
Sweetspot
28.09.2023 kl 15:52 6918

Hva f... skjer med de 100-postene a???
cm punk
28.09.2023 kl 16:12 6802

Det er risen som kjøper seg inn, 5% av levekostnadene pr kjøp
citius
28.09.2023 kl 18:53 6261


Det presse på flere fronter

Bare å sparke tilbake


https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0003078800

Slettet bruker
28.09.2023 kl 19:22 6150

PGS og TGS: Fusjonsfremtiden og Seismikksektorens Potensial


Foto: PGS
Innledning

Petroleum Geo-Services (PGS) og TGS er to av Norges ledende seismikkselskaper, med hver sin unike posisjon i olje- og gassindustrien. Begge selskapene har overlevd en turbulent tid i oljesektoren og står nå overfor en spennende mulighet for fusjon. Men hva betyr dette for investorer, og hvordan vil det påvirke seismikkmarkedet?


Skrevet av Gründer og CEO Didrik Lysvoll


1. Økonomisk Oversikt

- PGS:

- Markedsverdi: 8,3 milliarder kroner

- Selskapsverdi: 16,0 milliarder kroner

- Nettogjeld: Omtrent lik markedsverdi, indikerer høy gjeld.

- Volatilitet: Høy

- Egenkapitalandel: 26,3%

- Pris til bok (P/B): 1,8

- Omsetning siste 12 måneder: 7,7 milliarder kroner

- Pris til salg (P/S): 1,1

- Profittmargin (siste 12 mnd): -9,9%

- Pris til inntjening (P/E): Negativ (ulønnsomt)

- Fri kontantstrøm margin (siste 12 mnd): 38,7%

- Pris til fri kontantstrøm (P/FCF): 2,8

- Kvalitet: 46/100

- Verdi: 56/100

- Momentum 85/100


- TGS:

- Markedsverdi: 17,7 milliarder kroner

- Selskapsverdi: 17,4 milliarder kroner

- Nettogjeld: Negativ (mer kontanter enn gjeld)

- Volatilitet: Moderat

- Egenkapitalandel: 62,2%

- Pris til bok (P/B): 1,4

- Omsetning siste 12 måneder: 7,9 milliarder kroner

- Pris til salg (P/S): 2,3

- Profittmargin (siste 12 mnd): 7,5%

- Pris til inntjening (P/E): 29,9

- Fri kontantstrøm margin (siste 12 mnd): 14,5%

- Pris til fri kontantstrøm (P/FCF): 15,6

- Kvalitet: 72/100

- Verdi: 53/100

- Momentum 34/100


2. Finansiell Utvikling

PGS har hatt en utfordrende finansiell utvikling, med betydelig nettogjeld og høy volatilitet i aksjekursen, noe som indikerer høy risiko for spekulative forhold. PGS er fortsatt ulønnsomt, til tross for en forbedring i profittmarginen fra -67,94% i 2020 til -9,87% de siste 12 månedene. PGS har nesten doblet omsetningen sin siden 2020, en positiv indikasjon, men selskapets høye gjeld og fortsatt negativ lønnsomhet kaster skygger over dets fremtidsutsikter. På den positive siden har selskapets kontantavkastning på kapital bedret seg betydelig, fra 4,9% til 16,4%, og handler på en lavere pris til fri kontantstrøm sammenlignet med TGS.


Selskapets solide omsetning, kombinert med nettogjeld og lønnsomhetsutfordringer, peker mot en sammensatt finansiell situasjon. Dets mulige fusjon med TGS og potensial for fremtidig utbytte utbetaling bør følges nøye for mulige positive endringer i selskapets finansielle profil.


TGS, derimot, har oppnådd en sterkere finansiell posisjon med negativ nettogjeld og moderat volatilitet i aksjekursen. Det har tredoblet omsetningen sin og snudd underskudd til overskudd, med en positiv profittmargin på 7,55% de siste 12 månedene. Dets solide finansielle fundament reflekteres i den høyere pris til salg multippelen og pris til inntjening multippelen, som indikerer en premium verdsettelse og lavere spekulativ risiko sammenlignet med PGS. Imidlertid er selskapets pris til fri kontantstrøm høy, noe som kan signalisere en overvurdering.


TGS har også betalt utbytte gjennom de analyserte årene, noe som er et sterkt signal om finansiell robusthet. En sterk egenkapitalandel på 62,2% styrker ytterligere TGSs solide finansielle posisjon, og dette, sammen med det planlagte sammenslåingen med PGS, gjør TGS til en interessant kandidat for investering, tatt i betraktning fremtidige utbytte utbetalinger og selskapets generelle soliditet.


3. Fusjonen

I kjølvannet av nyheter om en mulig fusjon mellom PGS og TGS, har det oppstått mange spekulasjoner og forhåpninger i markedet. Denne fusjonen bringer sammen to seismikkselskaper med distinkte økonomiske profiler og markedsvurderinger, og det er av interesse å grave dypere inn i hva dette samarbeidet kan bety.


Den potensielle fusjonen innebærer at TGS-aksjonærene får to tredjedeler av selskapet, og dette gir dem et klart overtak i sammenslåingen. Med tanke på at TGS allerede har en sterkere finansiell posisjon og lavere gjeldsbyrde, vil det nye selskapet dra nytte av TGS’ solide finansielle grunnlag, samt PGS’ høyere kontantavkastning. Slik synergi kan lede til økt inntjeningspotensial og aksjonærverdi på lang sikt.


Dessuten vil en fusjon føre til en større og mer diversifisert portefølje av seismikkdata, som kan styrke selskapets posisjon i markedet og øke dets forhandlingsmakt overfor kunder og leverandører. En sammenslåing kan også resultere i kostnadsreduksjoner gjennom eliminering av dupliserende funksjoner, prosesser og systemer.


Markedet har reagert positivt på nyheten om fusjonen, med begge selskapenes aksjekurser som har gått opp betydelig. Dette indikerer at investorene ser potensialet i denne sammenslåingen og forventer at selskapet som dannes vil være mer lønnsomt og stabilt.


Selv om fusjonen ser lovende ut på papiret, er det mange utfordringer og usikkerheter involvert. Implementering av fusjonen vil kreve nøye koordinering og integrasjon av de to selskapenes operasjoner, kulturer og systemer. Det er også en risiko for kulturkollisjoner, ansattmotstand og kundefall som kan underminere de potensielle fordelene ved fusjonen.


Fusjonen mellom PGS og TGS representerer en interessant utvikling i seismikksektoren. Med de komplementære styrkene og svakhetene ved de to selskapene, har sammenslåingen potensial til å skape et sterkere og mer lønnsomt selskap, gitt at integrasjonen håndteres effektivt og at potensielle utfordringer og konflikter blir adressert og løst på en konstruktiv måte.


4. Markedsutsikter

Oljeprisen har hatt en betydelig oppgang i det siste, noe som gagner begge selskapene. Høyere oljepriser kan føre til økt etterspørsel etter seismiske tjenester, da oljeselskapene blir mer motiverte til å investere i leting etter nye oljefelt. Dette kan potensielt lede til økt inntekt og lønnsomhet for begge selskapene.


DNB Markets har gitt positive utsikter for olje- og gasselskaper, med forventninger om at offshoreforbruk vil stige med 14 prosent i 2023, og potensiell vekst også i 2024. Dette signaliserer optimisme rundt fremtiden til seismikksektoren og kan peke mot økt etterspørsel etter tjenestene til PGS og TGS.


DNB Markets ser også PGS som en mulig finansieringskandidat, noe som kan tyde på at selskapet trenger å vurdere sin kapitalstruktur og finansieringsbehov nøye, gitt sin høye gjeldsbelastning.


Nylige kvartalsrapporter fra begge selskapene har indikert noen utfordringer, med nedgang i inntekter og skuffende "late sales". Selv om det er tegn til bedring fra 2020, med PGS som viser tegn til forbedring i profittmarginer og TGS som viser positiv profittmargin, er det fortsatt bekymringer rundt etterspørsel og markedsstyrke. PGS sin gjeldssituasjon og nylige behov for å hente mer gjeld til høy rente indikerer også potensielle likviditetsutfordringer.


Markedsutsiktene for PGS og TGS er preget av muligheter gitt stigende oljepriser og positiv markedsanalyse fra DNB Markets, men også av usikkerhet og risiko grunnet svingninger i etterspørsel, selskapsspesifikke utfordringer, og generell markedsusikkerhet. Fusjonen tilbyr potensielle synergier og kan skape verdi, men utførelsen og integrasjonen av selskapene vil være avgjørende for den endelige suksessen.


5. Konklusjon

Potensielle fusjonsplaner mellom PGS og TGS bringer med seg en bølge av muligheter og utfordringer. PGS, preget av høy gjeld og en variabel finansiell profil, kontrasterer med TGSs stabilitet og robuste økonomiske stilling. PGSs kapitalavkastning og TGSs finansielle styrke utgjør en sammenslåing som kan balansere risiko og potensiell avkastning for investorer.


En vellykket fusjon vil avhenge av en effektiv integrering av selskapenes operative strukturer, og en omfattende harmonisering av kultur og forretningsprosesser vil være kritisk for å realisere synergiene og potensialet som ligger i sammenslåingen.


Med stigende oljepriser og optimistiske markedsutsikter fra DNB Markets er det en viss forventning om økt etterspørsel etter seismiske tjenester, som kan drive vekst og lønnsomhet for det sammenslåtte selskapet. Dette blir særlig viktig gitt de siste kvartalsrapportenes indikasjoner på utfordringer i begge selskapene. PGS’s finansielle helse vil nøye bli overvåket, spesielt i lys av selskapets gjeldsbelastning og potensielle finansieringsbehov.


Markedsresponsen til denne fusjonen har vært overveiende positiv, noe som reflekterer en bred investorinteresse og tro på det sammenslåtte selskapets fremtidige suksess og verdiskaping. Men investorer bør fortsatt utvise forsiktighet og holde øye med utviklingen rundt fusjonsprosessen, samt selskapenes evne til å navigere i et usikkert og skiftende markedslandskap.


I denne sammenheng er det essensielt at potensielle investorer nøye overveier både de medfølgende risikoene og mulighetene. En grundig undersøkelse av begge selskapenes finansielle tilstand og markedets fremtidige utsikter vil være avgjørende for å fatte velinformerte investeringsbeslutninger. Det vil også være viktig å følge med på hvordan fusjonsprosessen utvikler seg, hvordan integrasjonen av de to selskapene håndteres, og hvordan markedet tilpasser seg denne betydelige endringen i seismikksektoren.


Å investere innebærer alltid risiko, og tidligere resultater gir ingen garantier for fremtidige resultater. Det vi deler med deg er kun informasjon og skal ikke tolkes som investeringsråd. Vi kan ikke garantere at det vi presenterer er fullstendig og korrekt. Når du tar investeringsbeslutninger basert på vår informasjon, er det ditt eget ansvar og risiko som investor. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av vårt innhold hos InvestWiser. Vårt innhold kan ikke erstatte profesjonell investeringsrådgivning.

Analyse
PerUlv Den ene
28.09.2023 kl 20:29 5867

Jaja...

Nå ble jeg imponert... Eller???

Burde kanskje kalt det "En vurdering"
Redigert 28.09.2023 kl 20:57 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
28.09.2023 kl 21:24 5621

Skal du kjøpe melka, eller skal du kjøpe kua? Faktum er i hvertfall at om noen ønsker borre etter olje offshore rundt om på planeten, er det over 50% sjanse for at du må betale Den Seimiske Giganten🧌, om du da ikke skal borre i blinde i vilden sky. Det tror jeg det finns Stor Betalingsvillighet for. Det er nok for meg.

(Så er det selvsagt flott at andre lager mer kompliserte fremstillinger)
Redigert 28.09.2023 kl 21:27 Du må logge inn for å svare
geo01
28.09.2023 kl 21:29 5587

Den mangler flere elementer som kan addes.
Denne vil svinge til det setter seg,det har jeg skrevet tidligere.
Ser ut som oljeprisen og Tgs som har 3-5 ganger vanlig oms som styrer.
Tipper pipen får en annen tone uansett etter q3 og q4.
egilchr
28.09.2023 kl 22:00 5403

Hei. Ser nå at den tredje Shearwater båt er inne ved PGS sin havn i Farsund.En dro ut i dag til Nederland,og en ny kom inn nå i kveld.Den ligger nå ankret opp ved siden av Ramform Valiant.Kan Shaerwater bil dratt inn i fusjonen???
Slettet bruker
28.09.2023 kl 22:10 5333

De gikk jo påfallende langt i å hylle PGS/TGS fusjonen ...
https://www.finansavisen.no/energi/2023/09/20/8037586/dag-rasmussen-gir-tommel-opp-for-seismikkfusjon
Slettet bruker
28.09.2023 kl 22:13 5297

Signalene vi får og lenge har messet her på tråden er i hvertfall at man kan glemme alt som heter trøbbel fra konkuransemyndigheter: til det er det altfor viktig sikkerhetspolitisk at seismikkressurser ikke havner på russiske eller kinesiske hender.

🌐 - En Sterk Vestligeid Seismikkgigant garanterer for Fortsatt Fred og Velstand
Redigert 28.09.2023 kl 22:14 Du må logge inn for å svare
WillyWonka
28.09.2023 kl 22:47 5110

Blir reaktivering av Valiant eller Explorer i så tilfelle.
Synes det var interessant å høre intervjuet med sjefen i Shearwater. Hun hevdet at det var dem som satt på svingkapasiteten til å ta ut flere båter, men det har TPGS også.

Vi vet ett nytt streamer-set har blitt kjøpt. Og med dagens rater så vil reaktiveringskost inntjenes på én fartøysmåned ca
Leotwin
28.09.2023 kl 22:49 5105

Hva med Sanco? Er det en ide?
Slettet bruker
28.09.2023 kl 22:54 5064

"med dagens rater så vil reaktiveringskost inntjenes på én fartøysmåned ca"

1 mnd!? De4 er jo ingenting. Om jeg kunne tjent inn en softismaskin i pinsehelgen hadde jeg definitivt ropt "O’boy"
Slettet bruker
28.09.2023 kl 22:56 5073

Ship 'o hoy!🚢
Slettet bruker
28.09.2023 kl 23:16 4952

Hærlig !
Slettet bruker
29.09.2023 kl 04:09 4575

Frampå mot faktoren? Ja snart, og det betydelig. (Hvorfor? Hysj...😶‍🌫️)

Jeg prøver og prøver, men klarer ikke beregne hvordan det er mulig.

Men er vel bare å Ri Bølgen, og så ikke tenke så mye🌊
https://youtu.be/g3PHwiAyANM?si=lqXOclqYJKSGp-Yv
Merk, for å prøve trenden med å "effortlessly surf the luck plane", tykk her 🔳道無為🟩✨️
cm punk
29.09.2023 kl 04:25 4558

Idag blir det mørkegrønt på hu Peggy 📈📈📈🚀🚀🚀

Snart løsner den forløsende proppen 🔧🪛🔨
citius
29.09.2023 kl 08:52 3872


P/E for PGS-TGS er ca 5 for 2024 og lavere for 2025

Det betyr grei oppside ved godt marked, samt utbytter hele veien mot 2030

Selskapet har oppsidepotensiale på 40 - 50 prosent fra dagens nivå

Obxserver
29.09.2023 kl 09:13 3671

Dette er imponerende!

PGS developed a concept for efficient, large-scale collection of plastic in the oceans, using seismic vessels. The idea attracted interest but has not yet taken off.

Marine Debris and GNI Reporting
Based on input from all partners in the GNI, Energeo Alliance built a database on marine debris. They report that seismic crews have removed an astonishing 1 million kilograms of debris since 2016. That’s enough floating pollution to fill London’s iconic Wembley football stadium more than 30 times.

Abandoned fishing gear and fishing accumulation devices (FAD) can also be a major hazard for seismic gear, so this has long been a focus for seismic companies.

In 2022, PGS crews removed over five tons of abandoned fishing equipment from the sea.
Tigerberget
29.09.2023 kl 09:17 3621

Nydelig.

Hva er det shorterne ikke forstår?
Følger de ikke med i markedet?
Artige
29.09.2023 kl 09:40 3413

Tror shorterne har grei kontroll på dette. De vet hva de gjør. På en god børsdag er den såvidt i grønt. Når SA snart øker produksjonen får vi et fall i olje og kurs.
Kaga
29.09.2023 kl 09:40 3423

Publisert idag kl 09.11

OLJE: I TIDLIGE FASE AV 5-10 ÅRS OPPGANGSSYKLUS I OLJE OG OLJESERVICE -ABG
Oslo (Infront TDN Direkt): ABG Sundal Collier mener vi er i tidlig fase av en 5-10 års oppgangssyklus for olje- og oljeservicebransjen, og at aksjene i sektorene ser attraktive ut selv på kort sikt.

Det skriver meglerhuset en sektorrapport fredag.

Meglerhuset finner de fleste E&P- og oljeserviceaksjer være svært attraktive, med lave P/E-verdier og høye fri kontantstrømmer og utbytteavkastninger.

"Vårt toppvalg innen oljeaksjer er Vår Energi, Aker BP og Equinor. Blant oljeserviceselskapene foretrekker vi TGS/PGS, Subsea 7, og DOF Group", skriver meglerhuset.
Slettet bruker
29.09.2023 kl 09:49 3411

Glimrende miljøarbeid for havets vel 👍🏻😀 Takk for deling👍🏻
Nestoren
29.09.2023 kl 09:50 3423

Shorterne har algoritmebaserte shorts og ser ikke på det fundamentale. Se historikken på short i PGS og hvor mye de har brent seg.
Sweetspot
29.09.2023 kl 10:26 3198

Ser vi 10 i dag? ⚪🧙‍♂️

📯📯📯
unikum
29.09.2023 kl 10:55 3049

Skal vi se om det kommer ett rykk snart .Ingen vits å gi bort noe gratis her. Omsetningen øker betraktelig når kurs går opp mens ved fall litt tilbake er det kun små handler som utføres.
cm punk
29.09.2023 kl 11:21 3046

Det betyr at de med pgs-aksjer må betale formuesskatt fremover 🛢️🛢️🏦🏦🏦🛢️🛢️
Tigerberget
29.09.2023 kl 11:32 3025

Grei kontroll når samtlige er millioner av kroner i minus og de siste som har forlatt shortskuta gikk med dundrende underskudd?