Argeo og Shearwater i 2024

rikdom
ARGEO 26.11.2023 kl 06:59 29768

Det eneste naturlige nå er at Shearwater kjøper resten av Argeo.
Redigert 03.03.2024 kl 09:06 Du må logge inn for å svare
unikum
18.02.2024 kl 11:09 6702

Dette er godt norsk, så må man ta opp en vurdering selv :
Argeo AS - Salg og tilbakeleie av Argeo Venture
Asker, 17.2.24: Argeo AS ("Selskapet" eller "Argeo") har engasjert Pareto Securities AS for å undersøke muligheten for en sale-and-leaseback-transaksjon med Selskapets fartøy Argeo Venture ("Argeo Venture").

Argeo Venture, tidligere SW Bell, ble kjøpt fra Shearwater i fjerde kvartal 2023 som en del av den strategiske alliansen mellom selskapene som opprinnelig ble annonsert 27. Argeo Venture vil starte mobiliseringen i midten av mars for et ca. 9-måneders prosjekt for en oljemajor, etter ferdigstillelse av visse reaktiverings- og oppgraderingsarbeider.

Provenyet fra en slik transaksjon forventes å erstatte tilbudet om et banklån på USD 10 millioner + USD 2 millioner kredittfasilitet i finansiering tidligere annonsert 2. oktober 2023 og gi forbedret kontantlikviditet i forhold til den tidligere annonserte låne- og kredittfasiliteten.

Ytterligere informasjon vil bli gitt når og når tilgjengelig.

Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til Selskapets løpende forpliktelser som selskap notert på Euronext Growth Oslo. Denne informasjonen ble utstedt som innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning, og ble publisert av Odd Erik Rudshaug, finansdirektør, i Argeo AS på dato og klokkeslett som er oppgitt her.

Ikke helt godt å forstå meningen med dette men bedre likvid for selskapet den er grei. Dette har samtidig vært avtalt mellom partene fra første stund. Hvilken annen strategi dette er enn at Sherwater kom gunstig inn på eierfronten med 20 % vil plassere seg helt naturlig for større eier prosenter fremover. Argeo går inn på leieavtaler av skip vil nok med det ha større tilgjengelig med flere skip som kan leies til deres formål.Slipper flere emisjoner når selskapet kan driftes uten store eieforhold til egne skip. I mitt hode meget smart og ser vi inn i historikken så har vi ett annet selskap som heller ikke eier skip, nemlig Tgs.
rikdom
20.02.2024 kl 08:36 6266

Får vi en avklaring på hva som skjer med Argeo før Shearwater sin IPO/børsnotering?
rikdom
22.02.2024 kl 19:02 5818

Tror på positive nyheter kl 11:00 imorgen.
rikdom
23.02.2024 kl 08:10 5598

Spennende å se hvordan kursen utvikler seg idag.

Argeo’s backlog increases 1500% YoY to 550m and up 130% from Q3 2023: Substantial contract awards, operational milestones, successful private placements and strong backlog for 2024

Our revenue continues to develop YoY, but reduced from Q3 due to extended yard stay for Argeo Searcher in preparation for coming projects. “Our goal is to retain the competitive advantage of being a technology leader within subsea services. Looking ahead, we are optimistic about the future, with a strong contract backlog at the start of the year and good potential for continued growth for 2024 and following years”, says Trond Crantz, CEO of Argeo.

Argeo is actively participating in tendering processes, as well as engaging in business development discussions with local companies globally across its three markets; Oil&Gas, Marine Minerals and Offshore Wind.

“The recent contracts awards and backlog affirm Argeo’s technology position, and we expect strong growth in our three markets. We look forward to creating value for our shareholders and continue with our strong momentum and position in fuelling growth”, says Crantz.

The global energy transition is fuelling the growth for new value chains, such as batteries, wind-power, solar-power and electrical infrastructure. Developing these value chains are likely to require a significantly higher supply of minerals, and Argeo is happy to see Norway taking on a globally leading position in fuelling the development of marine minerals exploration.

Q4 Highlights
• Revenue NOK 29.0 million in Q4 23’, down 41% from Q3, and up 169% YoY.
• Backlog of NOK 550 million secured for 2024
• Awarded NOK 55 million Subsea Inspection Contract with Shell SNEPCo on Bonga field in Nigeria
• Successful startup for Argeo Searcher for the Bonga field
• First Hugin Superior AUV, delivered and entered into a leasing agreement
• Conversion of vessel Argeo Searcher completed late November
• Delivery of vessel Argeo Venture 7 November
• Private placement with gross proceeds of NOK 250 million completed
• Secured equipment leasing agreement of NOK 275 million

Subsequent events
• Conditional letter of award with an International Energy company for a project with expected duration of 9 months
• Contemplating Sale and Leaseback arrangement for vessel Argeo Venture
• Agreed delivery of second Hugin Superior for Argeo Venture
verbatim
23.02.2024 kl 08:26 5479

2024 blir iallefall året de kommer til å gå med overskudd og vel så! Q1 blir svært spennende. De har jo hatt jobb hele tida og gjort ferdig jobbene før tida.

unikum
23.02.2024 kl 09:15 5319

Enklere med norsk slik at folk får med seg status !

Argeos ordrereserve øker 1500 % til 550 millioner og opp 130 % fra Q3 2023: Betydelige kontraktstildelinger, operasjonelle milepæler, vellykkede rettede emisjoner og sterk ordrereserve for 2024
Våre inntekter fortsetter å utvikle YoY, men redusert fra Q3 på grunn av lengre verftsopphold for Argeo Searcher som forberedelse til kommende prosjekter. – Vårt mål er å beholde konkurransefortrinnet ved å være teknologiledende innen undervannstjenester. Fremover ser vi optimistisk på fremtiden, med en sterk kontraktsreserve i starten av året og godt potensial for fortsatt vekst for 2024 og de neste årene, sier Trond Crantz, administrerende direktør i Argeo.

Argeo deltar aktivt i anbudsprosesser, samt engasjerer seg i forretningsutviklingsdiskusjoner med lokale selskaper globalt på tvers av sine tre markeder; Olje og gass, marine mineraler og havvind.

– De nylige kontraktstildelingene og ordrereserven bekrefter Argeos teknologiposisjon, og vi forventer sterk vekst i våre tre markeder. Vi ser frem til å skape verdier for våre aksjonærer og fortsette med vårt sterke momentum og posisjon i å skape vekst, sier Crantz.

Den globale energiomstillingen driver veksten for nye verdikjeder, som batterier, vindkraft, solkraft og elektrisk infrastruktur. Utvikling av disse verdikjedene vil trolig kreve betydelig høyere tilgang på mineraler, og Argeo er glad for at Norge tar en globalt ledende posisjon innen utvikling av leting etter marine mineraler.

Q4 Høydepunkter
• Omsetning NOK 29,0 millioner i Q4 23', ned 41% fra Q3, og opp 169% YoY.
• Etterslep på 550 millioner kroner sikret for 2024
• Tildelt kontrakt for undervannsinspeksjon til 55 millioner kroner med Shell SNEPCo på Bonga-feltet i Nigeria
• Vellykket oppstart for Argeo Searcher for Bonga-feltet
• Første Hugin Superior AUV, levert og inngått leasingavtale
• Ombygging av fartøy Argeo Searcher fullført i slutten av november
• Levering av fartøyet Argeo Venture 7. november
• Rettet emisjon med bruttoproveny på NOK 250 millioner gjennomført
• Sikret leasingavtale for utstyr på 275 millioner kroner

Senere hendelser
• Betinget tildelingsbrev med et internasjonalt energiselskap for et prosjekt med forventet varighet på 9 måneder
• Vurderer salgs- og tilbakeleieavtale for fartøyet Argeo Venture
• Avtalt levering av Hugin Superior nummer to for Argeo Venture

For mer informasjon, kontakt:

Trond Figenschou Crantz, administrerende direktør
E-post: trond.crantz@argeo.no
Telefon: +47 976 37 273

Om Argeo

Argeo er et offshore serviceselskap med et oppdrag å transformere havmålings- og inspeksjonsindustrien ved å benytte autonome overflate- og undervannsrobotløsninger. Utstyrt med unike sensorer og avansert digital bildebehandlingsteknologi, vil de autonome undervannsfarkostene (AUV) øke effektiviteten og bildekvaliteten betydelig, i tillegg til å bidra til betydelig reduksjon i CO2-utslipp fra operasjoner for den globale industrien der selskapet oper.

Selskapets svært nøyaktige digitale modeller og digitale tvillingløsninger er basert på geofysiske, hydrografiske og geologiske metoder fra grunt vann til de dypeste havene for markedssegmentene olje og gass, fornybar energi, marine mineraler og offshoreinstallasjoner. Argeo ble etablert i 2017 og har kontorer i Asker (Oslo), Tromsø, Stockholm, Edinburgh, Houston, Rio de Janeiro og Singapore. Argeo har siden etableringen gjennomført komplekse prosjekter for noen av Norges største selskaper på feltet.

Selskapet er notert på The Euronext Growth i Oslo under tickeren: ARGEO.

rikdom
26.02.2024 kl 16:03 4834

Salg og leaseback av Argeo Venture er nå gjennomført.
Spørsmålet som står ubesvart er hvem investorene er?
Redigert 26.02.2024 kl 16:43 Du må logge inn for å svare
rikdom
28.02.2024 kl 07:17 4490

Tror aksjekursen forblir lav frem til vi får vite hvem som kjøpte Argeo Venture.
Redigert 28.02.2024 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Rassen
28.02.2024 kl 09:14 4348

Å hei hvor det går!!!
rikdom
02.03.2024 kl 15:24 3975

EGF 15.3.24 i Argeo hvor man skal bytte ut eksisterende styremedlem fra Shearwater med nytt styremedlem fra Shearwater som er Chief operating Officer. Det kan indikere at de ønsker en operativ person i styret som sitter på første rad når det gjelder teknisk arbeid og utvikling i Argeo. De skal også fornye fullmakten til å hente inn penger noe som er helt udramatisk. At de skifter styremedlem samtidig som Shearwater planlegger sin egen børsnotering er interessant. Vil de kjøpe selskapet før sin egen børsnotering?
Newbe75
03.03.2024 kl 07:21 3691

Hahaha, ja det er nok en virkelig kursdriver at vi får vite det
rikdom
03.03.2024 kl 15:22 3462

Hvorfor vil ikke kjennskap til hvem som har kjøpt Argeo Venture påvirke kursen? Vi har hatt fallende kurs en god stund samtidig som vage børsmeldinger har kommet. Nå kalles det inn til EGF 15.3.24 for å få inn Shearwaters COO inn i styret. Det kan jo virke som om noen ønsker at de praktiske brikkene vedrørende drift og eierskap faller på plass før detaljene i meldingene blir offentliggjort.
Stoffern
03.03.2024 kl 20:48 3247

Hvem den tredje parten er i denne sale-leaseback-avtalen kan ha innvirkning på utviklingen av Argeo-aksjen. Her er noen enkle potensielle scenarier:

Solid og respektert investor: Dersom den tredje parten i sale-leaseback-avtalen er en solid og respektert investor eller et anerkjent selskap, kan dette gi investorene tillit til avtalen. Dette kan føre til en positiv reaksjon på aksjekursen, da investorer vil se på avtalen som en bekreftelse på selskapets troverdighet og evne til å tiltrekke seg solide partnere.

Finansielt ustabil eller ukjent aktør: Hvis den tredje parten i avtalen er finansielt ustabil eller ukjent for markedet, kan dette føre til bekymring blant investorer. En slik avtale kan bli sett på som mer risikabel, og investorer kan reagere ved å selge av aksjer for å redusere eksponeringen mot selskapet.

Strategisk partner: Dersom den tredje parten er en strategisk partner eller en aktør med komplementære interesser, kan dette oppmuntre til en positiv reaksjon på aksjekursen. Investorer kan se på avtalen som en mulighet for ytterligere samarbeid eller vekstmuligheter i fremtiden, noe som kan øke tilliten til selskapets langsiktige potensial.

Negativt omdømme: Hvis den tredje parten har et negativt omdømme eller er involvert i kontroversielle aktiviteter, kan dette ha en negativ innvirkning på aksjekursen. Investorer kan bekymre seg for assosiasjonen med denne parten og frykte at det kan skade selskapets omdømme eller forretningspraksis på lang sikt.

Generelt sett vil investorer nøye vurdere hvem den tredje parten er i en sale-leaseback-avtale og hvordan dette kan påvirke selskapets fremtidige utsikter og risikoprofil. En solid og pålitelig tredjepart kan gi tillit og støtte til Argeos aksjekurs, mens en mindre troverdig eller risikofylt partner kan føre til økt volatilitet eller nedgang i aksjekursen.
Stoffern
03.03.2024 kl 21:32 3163

Så med andre ord, hvis Pareto har fått inn en motpart til Argeo i denne dealen, som for eksempel John Fredriksens selskaper, Aker-systemet, Technip, Subsea 7 eller lignende, er det positivt. Men hvis de har satt sammen et konsortium av 'gribber' uten industriell ekspertise som bare ønsker en skyhøy avkastning på investert kapital, med kanskje et avkastningskrav på 15% eller mer per år, så er det en mindre god deal. De sistnevnte liker også å ha en put-opsjon inkludert i kontrakten, slik at terminalverdien på skipet ikke er et problem. Det gjenstår å se.
unikum
03.03.2024 kl 22:18 3081

Tja hva med Kongsberg Gruppen som en tredje part. Sånn passe solid og Argeo har utstyr derifra.
Newbe75
04.03.2024 kl 01:20 2917

Kan ikke se at eierene av Argeo searcher har hatt noen innvirkning på kursen. Er vel knapt noen som vet hvem som er eier.
rikdom
04.03.2024 kl 06:39 2835

Det var Argeo som Eide skipet før salget. Spørsmålet er hvem som kjøpte skipet?
Redigert 04.03.2024 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
Newbe75
04.03.2024 kl 07:12 2778

Argeo har aldri eid Searcher.
rikdom
04.03.2024 kl 08:05 2686

Det har du helt rett i.
rikdom
11.03.2024 kl 11:25 1633

Fantastiske nyheter for Shearwater aksjonærene.

Seismikkgigant jakter 3 milliarder
Børskandidaten Shearwater jakter over 3 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet. DNB Markets tror seismikkselskapet skal pøse ut utbytter til aksjonærene de neste årene.
Publisert 11. mars 2024 kl. 11.07

PÅ PENGEJAKT: Konsernsjef Irene Waage Basili i Shearwater skal hente penger for å refinansiere gjeld.

Shearwater ble etablert av Rasmussengruppen og GC Rieber Shipping i 2016, og består i dag av 23 skip innen tauet seismikk.
Nå ønsker Shearwater å utstede et senior sikret obligasjonslån på 300 millioner dollar, tilsvarende i overkant av 3,1 milliarder kroner.
I tillegg ønsker selskapet å ta opp et nytt banklån på 300 millioner dollar, som skal nedbetales med 50 millioner dollar årlig. Pengene skal brukes til å refinansiere eksisterende gjeld på 596 millioner dollar, samt styrke kontantbeholdningen med 4 millioner dollar.
Den nye strukturen vil også omfatte en rullerende kredittfasilitet på 50 millioner dollar, samt 50 millioner dollar i ytelsesgaranti, begge med høyere prioritet enn obligasjonene.
Siden transaksjonen er pågående med roadshows frem til 12. mars, er det ikke blitt satt noen rente på lånet enda, men kilder antyder over 10 prosent. DNB Markets, Pareto Securities og SpareBank 1 Markets er engasjert som tilretteleggere.

I 2023 omsatte Shearwater for 927 millioner dollar, opp fra 726 millioner dollar i 2022. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 248 millioner dollar, mot 197 millioner dollar året før.
I år estimerer DNB Markets en omsetning på 868 millioner dollar med en tilhørende EBITDA på 246 millioner dollar.
«Premier marine seismic player», skriver kredittanalytiker Shawn Courcelles i DNB Markets i en tilretteleggeranalyse.
Han argumenterer for at Shearwater er godt posisjonert i en konsolidert sektor hvor det er ventet en etterspørselsøkning.
Fra 2020 frem til tredje kvartal i 2023 genererte Shearwater hele 43 prosent av bransjens samlede kontantstrøm.
Ved utgangen av 2023 hadde Shearwater en ordrebok på 575 millioner dollar med en betydelig oppside.
Redigert 11.03.2024 kl 11:28 Du må logge inn for å svare