<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

«Krigskassa» lakk – toppadvokat fradømt bevillingen

Grunnet saksbehandlingsfeil reddet tidligere toppadvokat Anders Pind inn retten til fremdeles å yte rettshjelp i Oslo tingrett, men han tapte advokatbevillingen for brudd på hvitvaskingsreglene. 

Publisert 16. nov. 2023 kl. 12.25
Oppdatert 16. nov. 2023 klokken 12.34
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 596 ord
Mistet bevillingen: Tidligere toppadvokat Anders Pind (t.v.) har blitt fradømt sin advokatbevilling i Oslo tingrett.  Foto: Gøran Bolin/VG/NTB

Våren 2017 tok den nå avdøde Indigo Finans-grunnleggeren Thor Stian Kennedy Normann kontakt med toppadvokat Anders Pind i det som den gang het Hammervoll Pind (i dag Ryger) for å få juridisk hjelp. Kort etter rant det inn flere søksmål og erstatningskrav både mot Indigo Finans-selskapene og mot skandaleombruste Normann selv. Til sammen ble det levert 175 klager i denne perioden, og Anders Pind har vært ansvarlig for 20 saker i tilknytning til Normann og hans selskaper.

For å håndtere denne pågangen forklarte Pind nylig i Oslo tingrett at det ble det satt inn nesten 20 millioner kroner på en klientkonto tilhørende Normanns morselskap, Kennedy Holding. Han har forklart at innskuddene skulle fungere som en slags “krigskasse”. Problemet for Anders Pind er at kassa har vært lekk. 

Pengene har rent ut uten at man i dag har kunnet legge frem bilag for innskuddene på kontoen eller redegjøre skikkelig for hvem som eide midlene. Etter et bokettersyn hos Hammervoll Pind i 2020 ble det avdekket at det for mange av overføringene fra klientkontoen ikke fantes tilstrekkelig dokumentasjon.  

– Brukt som “bankkonto”

Kapital har tidligere avslørt hvordan Indigo Finans i en årrekke loppet eldre småsparere for flere hundre millioner kroner, og vi har skrevet om hvordan Normann benyttet sin klientkonto hos Hammervoll Pind “slik andre nytter bankkonti”. 

Den samme konklusjonen kom også Oslo tingrett til i begynnelsen av november. Retten mener Pind helt klart har brutt hvitvaskingsregelverket, og ga Advokatbevillingsnemnda medhold i å frata ham bevillingen. 

“Samlet sett innebærer bruddene på reglene for klientmiddelhåndtering, bokføring og hvitvasking at Pind er uskikket til å drive advokatvirksomhet og at han ikke har den tilliten som er nødvendig i yrket,” står det i dommen. 

Samlet sett innebærer bruddene på reglene for klientmiddelhåndtering, bokføring og hvitvasking at Pind er uskikket til å drive advokatvirksomhet.
Oslo tingrett

– Alvorlige brudd

Pind slo seg opp som stjerneskudd i Advokatfirmaet Thommessen på 2000-tallet, før han sammen med den nå avskiltede advokaten John Hammervoll startet Advokatfirmaet Hammervoll Pind. Han er regnet for å ha en skarp forståelse av jusen, og dette ser ut til å ha hjulpet ham godt i denne saken. 

Advokatbevillingsnemnda ville i utgangspunktet frata Pind både bevillingen og retten til å yte rettshjelp. Pind har argumentert for en rekke feil i nemdens påstander, og Oslo tingrett ga ham medhold i noe av dette. Retten kom til at nemden hadde basert seg på feil faktum hva gjelder kreditorpågang mot klient, klientens økonomiske situasjon og noen av utbetalingene fra klientkontoen. På bakgrunn av dette kom retten til at Pind fortsatt kan yte rettshjelp.

Det holdt derimot ikke til å redde bevillingen. Til det var det for mange overføringer fra klientkontoen som ikke kunne redegjøres for. Retten skriver: 

“Bevisførselen har vist at normalordningen var at Pind godkjente utbetalingene fra klientkontoen til tilsynelatende uvedkommende tredjeparter [...] På denne bakgrunn er det klart at det foreligger brudd på hvitvaskingsregelverket. I lys av at det var en forhøyet hvitvaskingsrisiko knyttet til de aktuelle transaksjonene, er bruddene alvorlige.”

– Merkverdig

I en e-post til Kapital kaller Pind selv resultatet for merkverdig .

– Retten legger korrekt til grunn at det er flere alvorlige feil i det faktiske grunnlaget for vedtaket, og at disse feilene har virket inn på vedtaket. Det er særlig gledelig for meg at de alvorlige anklagene om medvirkning til kreditorsvik og bedrageri i Nemndens vedtak er ansett grunnløse. Når det er slike feil i begrunnelsen for et forvaltningsvedtak, skal vedtaket kjennes ugyldig. Deretter er det opp til Advokatbevillingsnemnden å vurdere om de vil treffe et nytt vedtak, basert på et riktig faktum.

Han mener det ikke er anledning etter domstolsloven til å kjenne et vedtak delvis ugyldig slik tingretten her har gjort, og varsler en anke med med tilhørende begjæring.