<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Dømt til å betale 8,6 millioner for klientråd

DLA Piper er i Borgarting lagmannsrett dømt sammen med Zürich Insurance til å betale 8,6 millioner til Aurstad Maskinutleige for feilaktige klientråd. 

Publisert 14. jan. 2023 kl. 09.25
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 592 ord
FÅR ERSTATNING: Aurstad Maskinutleige, som bygger infrastruktur som vei og tunell, får nå erstatning på nærmere 9 millioner fra DLA Piper og Zurich Insurance. Foto: Dreamstime

Dette var andre gang erstatningssaken mellom to søsterselskaper i Aurstad-konsernet i Ørsta og DLA Piper kom opp i Borgarting lagmannsrett, etter at saken også var oppe til behandling i lagmannsretten i starten av 2021. 

Aurstad-konsernet bygger infrastruktur som vei, tunell, flyplasser og kraftanlegg, mens DLA Piper på sin side er et globalt advokatfirma med kontorer i mer enn 40 land, blant annet på Aker Brygge i Oslo.

Bisto alle Aurstad-selskapene

Bakgrunnen for konflikten var en restrukturering av virksomheten i Aurstad‐konsernet. Store mengder anleggsmaskiner ble solgt fra ett firma i konsernet til et annet, på et tidspunkt hvor det selskapet som solgte maskinene hadde store økonomiske problemer. 

Etter salget gikk selskapet det ene selskapet konkurs og boet bestemte seg for å ta beslag i de solgte maskinene, ettersom de ennå ikke var blitt fysisk flyttet fra det ene selskapet til det andre. Dermed mistet det kjøpende selskapet maskinene de hadde betalt for.

DLA Piper var rådgiver for omorganiseringen, og Aurstad mener at advokatene opptrådte uaktsomt ved å gi råd til en transaksjon som ikke sikret rettsvern for maskinene de betalte for. Aurstad hevdet blant annet at selskapets vanskelige situasjon, og den kjennskapen DLA hadde til det, er skjerpende i forhold til den aktsomhet DLA måtte utvise i forbindelse med sin rådgivning

Et var det store spørsmålene i rettsaken har derfor vært om maskinene må faktisk ha vært fysisk overlevert for at salget kunne hatt rettsvern mot kreditorer.

Tapte i tingretten

DLA Piper ble for tre år siden i Oslo tingrett dømt til å betale 8,6 millioner i erstatning.

Tingretten mente det var «høyst usikkert om det ble oppnådd rettsvern ved salget av maskinparken». På grunn av denne usikkerheten, mente retten at det var uaktsomt av DLA at ikke spørsmålet om rettsvern ble fremhevet og belyst for klientene:

«En mulig beslagsrett for et konkursbo representerte en særskilt risiko ved transaksjonen», hevdet retten.

Aurstad Maskinutleie inngikk etterhvert et forlik med boet, slik at beslaget ble opphevet for noen av maskinene. Men fikk likevel ikke alt de ønsket.

To ganger i lagmannsretten

Dermed kom saken opp i lagmannsretten hvor advokatfirmaet ble frikjent. For der mente dommerne at rådene fra advokatene ikke var uaktsomme. 

Etter det kom saken opp i Høyesterett, som opphevet lagmannsrettens dom og sa at DLA Pipers rådgivning hadde vært ansvarsbetingende.

 Dette gjorde at lagmannsretten så på saken på nytt og denne gangen kom retten frem til også de andre vilkårene for erstatning er oppfylt. Derfor valgte lagmannsretten å forkaste anken fra tingretten, i stedet for å behandle den som de gjorde forrige gang saken kom opp, skriver Rett24. 

«Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten det mest sannsynlig at transaksjonen – salget av maskinene til Aurstad Maskinutleige med avtale om tilbakeleie – ikke hadde blitt gjennomført dersom DLA hadde gitt korrekt informasjon om den usikkerhet som knyttet seg til rettsvernsspørsmålet. I et slikt tilfelle ville ikke Aurstad Maksinutleige blitt påført noe tap», skriver Borgarting.

Overrasket over Høyesterett

Ifølge Rett24 førte diskusjonene i Høyesterett rundt rettsvern til at DLA Piper kom med habilitetsinnsigelse mot dommer Borgar Høgetveit Berg, siden han hadde drøftet dette i sin siste utgivelse.

– Vi er overrasket over at flertallet kommer til at det ikke er oppnådd rettsvern. Det betyr at rettsvernsreglene står i veien for transaksjoner som dette hvor det som selges ikke skal overleveres. Høyesterett gjør heller ikke noe forsøk på å forklare hvordan denne transaksjonen kunne vært gjennomført, sa advokat Sven Eriksrud i Schjødt, som representerte DLA Piper, etter at saken hadde vært oppe i Høyesterett. 

Dla Piper Norway og Zurich Insurance ble i tillegg dømt til å betale motpartens sakskostnader på snaut halvannen million, for to runder i lagmannsretten.