<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 11. okt. 2019 kl. 21.26
Oppdatert 15. okt. 2019 klokken 09.21
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 510 ord
INGEN BESTEMT AVVIKLING: Jørgen Gudmundsson, leder for Nibor-arbeidsgruppen Norges Bank har nedsatt.  Foto: Are Haram

En alternativ referanserente i norske kroner

– Vi foreslår ikke å avvikle Nibor, som uansett skal reformeres, men å etablere i tillegg en alternativ referanserente av en reformert Nowa-rente, skriver utvalgsleder Jørgen Gudmundsson.

Etter finanskrisen ble det igangsatt en rekke arbeid med referanserenter internasjonalt. G20-landene anbefalte både å reformere dagens referanserenter samt å finne alternative nær risikofrie referanserenter. 

Etter dette er det nå etablert alternative referanserenter i en rekke land. Felles for de alternative referanserentene ute er at de kun har én dags løpetid. Bakgrunnen for dette er blant annet at de fleste transaksjoner i pengemarkedet finner sted i overnattenmarkedet.

Som en respons på anbefalingene og arbeidet som gjøres i andre land på dette feltet, har finansnæringen etter initiativ fra Norges Bank også opprettet en arbeidsgruppe for alternative referanserenter i norske kroner. 

Arbeidsgruppen består av deltakere fra norske banker og utenlandske filialer med god kjennskap til det norske rentemarkedet og bruken av norske referanserenter. Finans Norge og Norges Bank deltar kun som observatører i gruppen, og sistnevnte har sekretariatsfunksjonen.

Den mest nærliggende alternative referanserenten som eksisterer i dag er Nowa. Nowa (Norwegian overnight weighted average) angir renten på usikrede overnattenutlån i norske kroner mellom banker. Den beregnes på bakgrunn av faktiske handler, og renten fremstår som et attraktivt alternativ ut fra flere av kriteriene. Unntaket er enkelte dager ved kvartals- og årsskifter. Regulatoriske krav gjør at bankene ofte er svært lite villige til å låne ut til andre banker i disse periodene. Manglende transaksjoner gjør at Nowa ofte må anslås på disse dagene. Anslagene tar ofte innover seg regulatoriske kostnader ved å låne ut på disse tidspunktene og fører til en langt høyere rente enn normalt. Det gjør Nowa mindre egnet som referanserente.

Dagens ordning med panelbanker vil da falle bort

Arbeidsgruppen anbefaler en reformert versjon av Nowa som alternativ referanserente i norske kroner. Denne vil være svært lik dagens Nowa, men renten skal reformeres i forbindelse med at Norges Bank tar over som administrator fra og med 1. januar 2020. Blant annet vil Nowa trolig beregnes med utgangspunkt i data som sentralbanken allerede har tilgjengelig via rapportering av pengemarkedsdata. Dagens ordning med panelbanker vil da falle bort.

På dager der transaksjonsgrunnlaget ikke anses som tilstrekkelig, må beregningen derfor baseres på en kombinasjon av historiske data og faktiske transaksjoner i den grad det har funnet sted. Det gjør at Nowa vil ligge nærmere styringsrenten enn dagens løsning med anslag. Det finnes flere alternative beregningsmetoder som kan benyttes. Vi har testet de alternative beregningsmetodene som benyttes i eurområdet (€STR) og Storbritannia (SONIA) på Nowa. Det er små forskjeller mellom €STR- og SONIA-metoden, men begge metodene medfører at Nowa vil ligge nær styringsrenten.

Fordelen med referanserenter er åpenbare. Referanserenter legger til rette for enklere gjennomføring av finansielle transaksjoner. De reduserer kompleksiteten i finansielle kontrakter betydelig sammenlignet med en situasjon der aktørene i hver enkelt kontrakt må bli enige om hvilken rente som skal ligge til grunn. Referanserenter gir rett og slett mer effektive markeder.

Arbeidsgruppen mener at en reformert Nowa vil tilfredsstille de kriteriene det er ønskelig at en referanserente oppfyller. Arbeidet med å etablere en alternativ referanserente må også ses i sammenheng med det pågående arbeidet med å reformere dagens viktigste referanserente, Nibor. Nibor gjøres nå mer robust ved at den reformeres og ved at det finnes et alternativ.

Jørgen Gudmundsson

Utvalgsleder i Norges Bank