<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 14. okt. 2019 kl. 22.07
Oppdatert 15. okt. 2019 klokken 09.24
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 677 ord
EKSTRA TID: Kanskje vil Nibor få et forlenget liv i en mellomperiode etter at de foreslåtte reformene er gjennomført, slik at overgangsproblematikken reduseres og Nibor heller gradvis fases ut, skriver artikkelforfatteren. Her sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Are Haram

På gjensyn, Nibor?

Norges Banks arbeidsgruppe skulle foreslå et mulig alternativ til dagens Nibor. Spørsmålet er om alternativet lett kan bli erstatningen, skriver BAHR-advokat Snorre Lyse.

I konsultasjonsrapporten til arbeidsgruppen for alternative referanserenter for norske kroner fra i fjor heter det at i «ytterste konsekvens kan man heller ikke se bort ifra at Nibor vil forsvinne. Det er derfor ønskelig å finne en alternativ referanserente som kan erstatte Nibor i både nye og eksisterende kontrakter».

Dette henger sammen med at Nibor er nært knyttet til Libor, og Libor forventes å forsvinne etter utgangen av 2021 når avtalen Det britiske finanstilsynet (FCA) har med panelbankene om å kvotere Libor utløper.

Det jobbes også med å reformere Nibor, og en rapport om endring i metodikken for hvordan Nibor fastsettes (herunder å innta transaksjonsbasert data i tillegg til ekspertvurderinger, rangert med en fossefallsmetodikk) ble sendt på høring i august. Denne reformen av beregningsmetodikken gjøres for å tilpasse seg EU-regler om referanserenter som er under implementering i norsk rett.

Snorre Lyse. Foto: BAHR

Likevel skal Nibor fortsatt fastsettes med bidrag fra panelbanker, og vil derfor være avhengig av at panelbankene fortsatt ønsker å være med. Det britiske finanstilsynet måtte inngå en avtale om fortsatt kvotering av Libor med panelbankene, da flere banker trakk seg etter Libor-skandalen. Denne skandalen synliggjorde den juridiske risikoen panelbankene tok på seg ved å delta, og det antas at når avtalen utløper i slutten av 2021 kommer ikke bankene til å være villige til å fortsette sin deltagelse med mindre finanstilsynet pålegger dem dette. Britiske finansmyndigheter har sagt at de ikke kommer til å pålegge bankene deltagelse ut over 2021.

Det viktigste er selvfølgelig å sikre en god, troverdig referanserente for norske kroner

Nibors videre liv som panelbasert referanserente er derfor blant annet avhengig av at bankene ønsker å delta i fremtiden. Dersom Libor bortfaller, og reformert Nowa – som foreslått av Norges Banks arbeidsgruppe – blir tatt vel i mot i markedet og fungerer godt i praksis, er det ikke sikkert at bankene vil på sikt se seg tjent med å fortsette i Nibor-panelet.

Det viktigste er selvfølgelig å sikre en god, troverdig referanserente for norske kroner. Her har Norges Banks arbeidsgruppe gjort et solid stykke arbeid i sin rapport, og det blir spennende å se hvordan Norges Bank følger opp arbeidet med å reformere Nowa, slik at denne kan fungere som en alternativ referanserente.

Om, for ikke å si når, den tid kommer at Nibor ikke lenger publiseres, vil en hovedproblemstilling være hvordan man skal håndtere renteberegning i allerede inngåtte kontrakter som fortsetter å løpe. Renten i slike kontrakter er gjerne summen av Nibor og en margin (bankens påslag).

Selv for kontrakter som har en justeringsmekanisme avtalt, er det ikke nødvendigvis klart i praksis hvordan dette kan håndteres dersom man går fra en terminrente som Nibor til en overnattenrente som Nowa

Ettersom Nowa ikke vil være lik Nibor og i tillegg vil være en tilbakeskuende overnattenrente, mens Nibor er en fremoverskuende terminrente, må det gjøres justeringer i avtaleverket mellom partene i finansielle kontrakter, herunder låneavtaler, for å sikre at det ikke skjer en økonomisk verdioverføring fra den ene part til den andre som følge av overgangen til Nowa. Hvordan dette skal løses for de kontrakter som ikke har en justeringsmekanisme innarbeidet, er åpent.

Selv for kontrakter som har en justeringsmekanisme avtalt, er det ikke nødvendigvis klart i praksis hvordan dette kan håndteres dersom man går fra en terminrente som Nibor til en overnattenrente som Nowa, ettersom det nok ikke vil holde å bare endre påslaget (marginen) med en fast sats lik forskjellen mellom Nibor og Nowa på et gitt tidspunkt, ettersom denne forskjellen over tid kan tenkes å variere en del.

Dette er en problemstilling som en rekke land jobber med i forbindelse med revidering av IBOR-rentene, og det er blitt særlig prekært for kontrakter med Libor-renter, siden det er nokså klart at Libor ikke kommer til å publiseres etter 2021. Denne «legacy»-problemstillingen er også en sterkt medvirkende årsak til at Euribor ser ut til å kunne få et forlenget liv av EU. Kanskje vil Nibor av samme grunn få et forlenget liv i en mellomperiode etter at de foreslåtte reformene er gjennomført, slik at overgangsproblematikken reduseres og Nibor heller gradvis fases ut.

Snorre Lyse

Senioradvokat i BAHR