<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

25 millioner til mangfold innen kultur

En ny tilskuddsordning for inkludering i kulturlivet får 5 millioner kroner, ifølge regjeringens budsjettforslag. I alt gis det 25 millioner til slike tiltak.

Publisert 28. sep. 2019 kl. 15.29
Lesetid: 5 minutter
Artikkellengde er 1098 ord
INKLUDERING I KULTURLIVET: Trine Skei Grande har gode nyheter til dem som jobber med integrering i kulturlivet. Foto: NTB Scanpix

Det opplyser kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) til NTB. Tiltakene skal stimulere til mangfold, integrering og likestilling i ulike prosjekter på kulturfeltet.

Fra før har idretten en ordning for integrering i idrettslag, og denne utgjør i dag 20 millioner kroner.

Etterlyst ordning

Ifølge statsråden har det frivillige kulturlivet etterlyst en tilsvarende ordning. Med den foreslåtte ordningen er hensikten å bidra til at alle barn – uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon – får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med andre barn.

Budsjettlekkasje fra Kulturdepartementet

I sitt forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 25 millioner kroner til mangfold, likestilling og integrering i kultursektoren. Midlene er foreslått fordelt slik:

* Norsk kulturråd: 4,4 millioner kroner til arbeid som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren.

* Kulturfondet: 2 millioner til videreføring av aspirantordningen.

* Det Norske Teatret: 2,2 millioner til videreføring av Groruddalprosjektet på Rommen scene.

* Dansens Hus: 1,4 millioner til formidlingsløft og satsing på nye publikumsgrupper.

* Oslo-Filharmonien: 500.000 kroner til formidlingsarbeid rettet mot barn og unge.

* Teater Innlandet: 1,5 millioner til turné og styrking av scenekunstfeltet i regionen.

* Nordic Black Theatre: 600.000 kroner til videreutvikling av mangfoldsprosjektet «Slipp Botsen fri». Prosjektet handler om å revitalisere området ved det nedlagte fengselet på Grønland.

* Balansekunst: 2,3 millioner til arbeidet for et mer likestilt og mangfoldig kunst- og kulturliv.

* Dissimilis: 1,1 millioner til å videreutvikle kultur- og aktivitetstilbudet.

* IKT Norge: 500.000 kroner til drift og videreutvikling av teknologiarrangementet Girl Tech Fest, som skal stimulere jenter til å studere datateknologi og realfag etter fullført videregående skole.

* Norges Sjakkforbund: 1 million i tilskudd til prosjektet Sjakk og samfunn. Prosjektet skal fremme sjakk for nye grupper gjennom samarbeid med eksempelvis kriminalomsorgen, eldreomsorgen og asylmottakene.

* Talent Norge: 1,5 millioner til kvinnesatsingen i regi av Talent Norge. Satsingen har som mål å motvirke strukturer i samfunnet som opprettholder skeivfordeling som påvirker kvinners utsikter til å drive med kunstnerlig virksomhet.

* Stiklestad Nasjonale Kultursenter: 1,7 millioner til konseptet Talerstolen Stiklestad, og til styrking av arbeidet med mangfold og integrering.

* Oslo Museum: 1 million til Oslo museums mangfoldsarbeid.

* Nord-Troms Museum: 300.000 kroner til utvidelse av tilbudet integrering og inkludering.

* Teater Manu: 1 million til blant annet kulturtilbud etter skoletid for døve barn og unge.

* TV Bra: 1,5 millioner til å drifte den landsdekkende TV-kanalen for og med utviklingshemmede.

NTB/Kulturdepartementet

– Både idretten, frivilligheten og kulturlivet er viktige arenaer for inkludering og integrering, og her gjøres det en svært god jobb med å inkludere og integrere flere inn i fellesskapet. Det gleder meg stort at kulturlivet ønsker å trappe opp innsatsen for økt inkludering og integrering, sier Grande i en kommentar til NTB.

– Vi skal ha et kulturliv og et samfunn som har rom for alle, uavhengig av kulturell eller sosial bakgrunn, kjønn, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, etnisitet, nasjonalitet eller alder, fortsetter hun.

Søknadsbasert

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge – vil nå få i oppdrag å etablere en søknadsbasert ordning for inkludering i kulturlivet.

Norsk kulturråd får i budsjettforslaget 4,4 millioner kroner til arbeid som nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren.

– Kunst og kultur gir viktige bidrag til et levende demokrati der alle er frie til å ytre seg og der mangfold, skaperkraft og kreativitet er høyt verdsatt. Vi skaper trygge og tolerante samfunn ved å bygge mangfoldige fellesskap der flere kjenner seg hjemme, sier Grande.

Lekkasjer fra statsbudsjettet for 2020

Statsbudsjettet for 2020 blir lagt fram 7. oktober 2019. Dette er lekkasjene som har kommet så langt om forslaget fra regjeringen.

* Regjeringen vil redusere eiendomsskatten ytterligere, ned til 4 promille.

* Barnetrygden skal øke med 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år. Det skjer fra 1. september 2020.

* 7 milliarder kroner til klimatiltak. Av dette skal 1,8 milliarder brukes på fornybarsatsing, 1,4 på miljø og klima, 3,3 på klima og skog og 520 millioner kroner på bærekraftig hav. Dette inkluderer 500 millioner til klimatilpasningstiltak i utviklingsland: 100 millioner til klimatilpasning, forebygging og sultbekjempelse, 100 millioner til matsikkerhet, fiskeri og landbruk, 50 millioner til bærekraftig havbruk, 200 millioner til klimatilpasning i det grønne klimafondet og 50 millioner til FNs tilpasningsfond, ifølge VG.

* 700 millioner kroner settes av til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer, som investerer i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi.

* 400 millioner kroner over fire år til å bygge eller renovere sykehjem på eksisterende sykehjem og omsorgsboliger.

* 150 millioner kroner over kommunerammen skal gå til opptrappingsplanen for rus og 29 millioner til gatehospitalet i Bergen.

* 150 millioner kroner til et eget bistandsprogram for å bekjempe menneskehandel og vår tids slaveri.

* 100 millioner kroner for å ruste opp viktige fylkeskommunale veier.

* 100 millioner kroner til elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen mellom Trondheim og Stjørdal.

* 60 millioner kroner til bygging av undervisnings- og forskningslokaler ved det nye Stavanger Universitetssjukehus (SUS) på Ullandhaug, ifølge Stavanger Aftenblad.

* 55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Center i Trondheim, som skal være et ledende senter for havromsteknologi.

* Det settes et tak på foreldrebetalingen på SFO for elever på 1. og 2. trinn fra neste skoleår. Prisen per plass skal ikke være høyere enn 6 prosent av husstandens inntekt. Dette koster staten 58 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er snaut 140 millioner kroner.

* Elever på 5. til 7. trinn med særskilte behov får gratis SFO fra neste skoleår. Det koster 21 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er 50,4 millioner kroner.

* 50 nye millioner til å få flere med innvandrerbakgrunn til å fullføre videregående skole.

* Opp mot 50 millioner kroner til forprosjektering av campus og samling av NTNU på Gløshaugen, ifølge Adresseavisen.

* 50 millioner kroner skal brukes til å bygge om fem togvogner til sovevogner, melder TV 2.

* Støtten til dataspillutvikling økes fra 30 til 40 millioner kroner.

* 35 millioner kroner til oppstart av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy.

* 25 millioner kroner til mangfold, integrering og likestilling ved ulike prosjekter på kulturfeltet. Regjeringen foreslår at 5 millioner av disse kronene skal brukes på en ny tilskuddsordning for inkludering i kulturlivet.

* 25 millioner kroner til å styrke Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, samt norsk deltakelse i EUs arbeidsmarkedsbyrå. I tillegg skal det etableres et lavterskeltilbud i nemnd for saker om gjengjeldelse på grunn av varsling.

* Bryggens museum i Bergen får 16 millioner kroner til oppgraderinger.

* Det opprettes et eldreombud som skal fremme eldres rettigheter, interesser og behov. Ombudet skal lokaliseres i Ålesund.

* En ny redningsbase skal etableres i Troms. Lokalisering er ikke klarlagt, men det blir trolig Tromsø eller Bardufoss.

* 15 millioner kroner til bransjeprogrammer. 5 millioner kroner settes av til å utvide bransjeprogrammet i industri- og byggenæringen, 10 millioner til å utvikle et nytt bransjeprogram.

NTB