<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Dramatisk Hydro-melding: Milliardsmell

Norsk Hydro ASA vil foreta nedskrivninger av enkelte anleggsmidler og lager med om lag 3,5 milliarder kroner. Det vises til svekkede markedsforhold og høye kostnader på innsatsfaktorer.

  Publisert 28. jan. 2009 kl. 08.00
  Oppdatert 15. des. 2013 klokken 14.42
  Lesetid: 4 minutter
  Artikkellengde er 782 ord
  Konsernsjef i Hydro Eivind Reiten - Foto: Scanpix

  Norsk Hydro ASA vil foreta nedskrivninger av enkelte anleggsmidler og lager med om lag 3,5 milliarder kroner med virkning for selskapets resultat for fjerde kvartal. Nedskrivingene er et resultat av svekkede markedsforhold og høye kostnader på innsatsfaktorer. Hydro jobber stadig med iverksetting av omfattende korrigerende tiltak for å møte denne ekstraordinære markedssituasjonen med redusert produksjon, lavere investeringer og betydelige kostnadsreduksjonstiltak, heter det i en børsmelding.- Vi evaluerer kontinuerlig den krevende markedssituasjonen, og justerer driften vår i samsvar med markedsutviklingen. Tiltakene vi nå iverksetter vil forsterke vår konkurranseposisjon i den globale aluminiumindustrien og setter oss i stand til å komme ut av finanskrisen som et sterkere selskap, sier konsernsjef Eivind Reiten i meldingen.Om lag 1.400 millioner kroner av nedskrivingene på anleggsmidler gjelder forretningsområdet Aluminium Metall, hovedsakelig primæraluminiumverket Neuss i Tyskland, og det deleide aluminaraffineriet Alpart på Jamaica. Både Neuss og Alpart er negativt påvirket av den svake aluminiumprisen, i tillegg til høye kostnader knyttet til energi og andre råmaterialer.Forretningsområdet Aluminium Produkter er også påvirket av de svake utsiktene for etterspørselen på kort sikt. Dette påvirker i hovedsak Ekstruderte Profiler i USA og Automotive, og har resultert i nedskrivinger på om lag 750 millioner kroner for anleggsmidler.Med utgangspunkt i nedgangen i markedsverdi for selskaper med virksomhet innenfor solenergi, vil Hydro skrive ned verdien på de tre minoritetsinvesteringene som er gjort i denne bransjen med rundt 300 millioner kroner, noe som vil påvirke forretningsområdet Energi.Hydro verdsetter lager til det laveste av anskaffelseskost eller netto realisasjonsverdi. Som følge av det svake markedet i kvartalet og spesielt nedgangen i aluminiumprisen, vil Hydro skrive ned lagerverdien med om lag 1 milliard kroner. Størsteparten av dette er knyttet til Aluminium Metall.De samlede estimerte nedskrivingene på anleggsmidler og lager etter fradrag for utsatt skatt er om lag tre milliarder kroner. Nedskrivingene på anleggsmidlene har ingen likviditetseffekt.Valutatap og urealiserte derivateffekterNetto valutatap for kvartalet, som rapporteres under finansposter, og som er knyttet til US-dollar er beregnet til 2,6 milliarder kroner. Hydros policy er å foreta et rutinemessig terminsalg av US-dollar mot norske kroner som sikring av den betydelige eksponeringen for US-dollar i Hydros inntekter. I løpet av kvartalet har både US-dollar og euro styrket seg med om lag 18 prosent i forhold til den norske kronen.Som et resultat av en styrket euro forventer Hydro også at selskapet vil pådra seg et urealisert tap på 2,4 milliarder kroner knyttet til konsernmellomværende for finansielle poster. Det urealiserte tapet har ingen likviditetseffekt og blir utlignet i sin helhet når regnskapet i euro omregnes til norske kroner med en høyere valutakurs euro/kroner ved utgangen av kvartalet. Følgelig vil Hydros samlede egenkapital målt i norske kroner ikke påvirkes av dette urealiserte tapet, som resultatføres i løpet av kvartalet.I tillegg forventer Hydro betydelig urealiserte effekter, positive og negative, på kraft- og LME-tilknyttede derivatkontrakter i kvartalet grunnet fallende priser på aluminium, kull og andre råvarer.Korrigerende tiltak for å møte den ekstraordinære markedssituasjonenHydro møter den ekstraordinære markedsnedgangen med kraftige korrigerende tiltak:Hydro har besluttet å redusere produksjonen av primæraluminium med 170.000 tonn i året, noe som tilsvarer ti prosent av selskapets produksjonskapasitet for primæraluminium. Reduksjonen gjennomføres innen utgangen av første kvartal 2009 og oppnås i form av en permanent nedleggelse av Søderberglinjen på Karmøy i Norge og redusert produksjon ved smelteverkene Neuss og Søral i henholdsvis Tyskland og Norge.Det vurderes også ytterligere reduksjoner i aluminiumproduksjonen, hovedsakelig ved smelteverket i Neuss, som har det høyeste kostnadsnivået i Hydros smelteverksportefølje. Neuss har i dag en produksjon tilsvarende 200.000 tonn i året.Produksjonen av omsmeltet aluminium er redusert med 500.000 tonn på årsbasis, noe som tilsvarer en reduksjon på om lag 45 prosent.Aluminaproduksjonen ved Alpart er redusert med 50 prosent, noe som med utgangspunkt i Hydros andel tilsvarer 290.000 tonn alumina i året.Investeringene i 2009, unntatt Qatalum, vil reduseres med 30 prosent fra det tidligere estimatet på 5 milliarder kroner til 3,5 milliarder kroner gjennom en utsettelse av ikke-kritiske prosjekter, et minimum av vedlikeholdsinvesteringer og ingen vekstinvesteringer i solenergi. Investeringer i det førsteklasses smelteverket Qatalum, som er under bygging i Qatar, inkludert gjeldsfinansiering i joint venture-selskapet med Qatar Petroleum, er forventet å bli 8 milliarder kroner i 2009. Qatalum er fortsatt i rute både med hensyn til budsjett og tidsplan i forhold til en oppstart rundt slutten av 2009.Gjennom redusert produksjon av primæraluminium, nedleggelse av produksjonskapasitet for primæraluminium, skift- og bemanningsreduksjoner i Aluminium Produkter og generelle effektivitetsforbedringer på fabrikknivå vil bemanning og kostnader bli betydelig redusert i 2009.Utover tiltakene på fabrikknivå vil Hydro vurdere omfang og struktur på alle stabsfunksjoner i løpet av første halvår i 2009. Dette vil medføre bemanningsreduksjoner og færre støttefunksjoner, og følgelig reduserte indirekte kostnader.På tvers av selskapet jobbes det nå med tiltak som skal utnytte fallende råvarepriser. Det viktigste området for potensielle kostnadsreduksjoner er petroleumskoks hvor markedsprisene har falt betydelig.