<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 22. apr. 2021 kl. 20.37
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 565 ord
POTENSIAL: De grønne investeringene både i Tyskland, Norge og EU øker potensialet for norsk-tysk samarbeid, skriver artikkelforfatterne. Her monteres en hydrogentank på et nytt togsett ved Alstoms fabrikk i Salzgitter. Foto: Bloomberg

Store muligheter for hydrogen og IKT i Tyskland

Tyskland skal investere over 30 milliarder euro i grønn og digital omstilling. Norske bedrifter må åpne øynene, mener Håkon Haugli og Michael Kern.

Norge har tapt eksportmarkedsandeler de siste 25 årene. 80 prosent av Norges eksport er fra olje og gass, maritim industri og offshore, sjømat og prosessindustri. Både NHO og regjeringen identifiserer hydrogen som én av flere verdikjeder i Norge med betydelig eksportpotensial. Regjeringens tredje krisepakke inneholder 120 millioner kroner til næringsrettede tiltak for energiløsninger og omstilling, med hydrogen som prioritet. I statsbudsjettet for 2021 er det satt av 100 millioner kroner til å følge opp hydrogenstrategien fra 2020.

Håkon Haugli. Foto: Are Haram
Michael Kern. Foto: Norsk-Tysk Handelskammer

Tyskland skal på sin side investere mer enn 30 milliarder euro i grønn og digital omstilling. I landets hydrogenstrategi går 2 milliarder euro til internasjonalt samarbeid. EUs krisepakke «Next Generation EU» er på 750 milliarder euro, og skal stimulere til grønn næringsutvikling, mens unionens hydrogenstrategi stadfester at EU skal bli verdensledende i hydrogenverdikjeden.

Dette er positive signaler for norske bedrifter med blikket rettet mot Tyskland. Samarbeidet mellom våre to land bærer preg av tillit og velvilje. Den norske regjeringens Tysklands-strategi definerer Tyskland som Norges viktigste partner i Europa, og skal sikre en strategisk tilnærming til myndighetene og Norges næringsinteresser i Tyskland.

Støtteapparatet rundt næringslivet omfatter aktører i Team Norway, som Innovasjon Norge og Norsk-Tysk Handelskammer (Auslandshandelskammern – AHK). Vi samarbeider kontinuerlig for økt bilateral eksport og investeringer. I EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer, som Horisont Europa, er Norge og Tyskland tett knyttet sammen i omfattende prosjektsamarbeid om klimasmarte transportløsninger, energieffektive bygg, energi og digitalisering av offentlig sektor.

De grønne investeringene både i Tyskland, Norge og EU øker potensialet for norsk-tysk samarbeid. Samarbeid på tvers av grenser er avgjørende for å få verdikjedene innen hydrogen kjapt på plass og skalere produksjon. Det haster. Næringslivet er avhengig av å få innpass i de konsortiene som dannes på bakgrunn av investeringer på nasjonalt og europeisk nivå. Nå.

Støttespillere som AHK og Innovasjon Norge er godt rigget for å bistå, og har identifisert tallrike markeds- og samarbeidsmuligheter, som hydrogen. AHK har opprettet arbeidsgrupper med eksperter fra næringsliv, klynger og organisasjoner i begge land. De skal utforske potensialet for samarbeid og definere viktige tema i norsk-tysk forretningskontekst. Gjennom miljøteknologiordningen og samarbeid med andre virkemiddelaktører i Pilot-E og Grønn Plattform, bidrar Innovasjon Norge til å utvikle grønne verdikjeder i Norge. Innovasjon Norges kontor i Tyskland samarbeider tett med AHK, utenrikstjenesten og Team Norway for øvrig med å ta løsningene ut i verden.

Mange av de nye europeiske verdikjedene bygges opp nå. Samarbeidsprosessene må settes i gang raskt

IKT og helse er også områder der vi ser muligheter. Pandemien har fått digitaliseringen i Tyskland til å skyte fart, særlig innen helse og omsorg. Som første land i verden har Tyskland gjort helseapper tilgjengelig på resept. Leverandører som får godkjent sin app i det nasjonale registeret, kommer inn i refusjonssystemet. Dermed vil den kunne nå ut til 73 millioner tyskere via 105 offentlige helseforsikringer.

For å få til samarbeid innen fremtidens næringer, trengs offentlig tilrettelegging og drivkraft i industriene, klyngene og bransjeorganisasjonene i begge land. Større deler av næringslivet må mobilisere.

Innovasjon Norge og AHK gjør vårt for å gi næringslivet fart på eksportambisjonene. Vi byr på rådgivning, spesialkompetanse og markedsinformasjon. Vi sitter tett på næringslivet i begge landene og har brede nettverk av bedrifter, organisasjoner, klynger og myndighetsaktører.

Mange av de nye europeiske verdikjedene bygges opp nå. Samarbeidsprosessene må settes i gang raskt, ellers risikerer norske virksomheter å gå glipp av mulighetene.

Håkon Haugli

Adm. direktør i Innovasjon Norge

Michael Kern

Adm. direktør i Norsk-Tysk Handelskammer