<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 29. juli 2021 kl. 13.38
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 476 ord
Hyppige og dyre: Arbeidsmiljøkonflikter tapper norske bedrifter.  Foto: Dreamstime

Kostnader ved arbeidsmiljøkonflikter – et estimat

Konflikter koster norske virksomheter over 45 milliarder kroner, like mye som Norges samlede utgifter til sykepenger, skriver Trond Løkling og Tommy Antonsen, Semje Software.

I 2016 viste FAFO-undersøkelsen til Trygstad og Ødegård at 16 prosent av norske arbeidstakere opplevde kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Med dagens 2,8 millioner arbeidsforhold, tilsvarer det 450.000 personer. Av disse er rundt 140.000 konfliktrelaterte, såkalte myke varslinger av sosialpsykologisk karakter.

Mange virksomheter bruker ekstern undersøkelse når den varslede konflikt krever håndtering. Undersøkelse og rapport fra ekstern konsulent/advokat koster raskt over kr 100 000,-. Om 30 prosent av de myke varslingene i Norge håndteres årlig vil dette utgjøre kr 4,2 milliarder kroner.

Trond Løkling, organisasjonspsykolog (cand.psychol) i Semje Software. Foto: Privat

Forskning fra USA i 2008, viste at ansatte brukte omtrent 3 timer på konflikt i uken. Levekårsundersøkelsen fra 2019 (NOA, SSB) viser at 8 prosent av ansatte ofte eller av og til opplever ubehagelige konflikter med andre ansatte. Det samme gjelder i relasjonen ansatt/leder. Omregnet til antall ansatte med gjennomsnittslønn i Norge utgjør dette tidsbruk for over kr 10 milliarder kroner årlig.

Forskning og undersøkelser fra Norge indikerer at ledere bruker opptil 40 prosent av tiden sin på konflikter. Det finnes ca. 61 000 virksomheter med over 10 ansatte i Norge, ifølge tall fra SSB. Om vi forenkler regnestykket og sier at det er én leder per virksomhet som bruker 40 prosent av tiden sin på konflikter, og at denne tjener 800.000 kroner, vil dette utgjøre en kostnad på ca. 19 milliarder kroner.

Til sist, undersøkelser fra 2013 gjort på direkte kostnader ved konflikt for norske virksomheter med flere enn 20 ansatte, viser at konfliktene står for ca. 25 prosent av kostnadene ved sykefravær. Dette utgjør da en årlig kostnad på ca. 10 milliarder kroner for norske virksomheter.

De indirekte kostnadene ved konflikt er vanskeligere å kalkulere. Disse kan være ansattes resignasjon på jobb, nedsatt arbeidskapasitet eller utvikling av psykiske plager eller psykiske lidelser når konflikten inneholder mobbing. Rettsprosesser, omdømmetap, tap av nøkkelpersoner eller nedsatt kvalitet på leveranser er andre kostnader som kan oppstå i konflikt.

Selv om flere ledere tar konflikter på alvor, er deres oppgaver samtidig mange og omfattende. Tid er en kritisk faktor og konfliktfeltet er komplisert og krever tid. Selv om virksomheter er pålagt å ha rutiner og retningslinjer når konflikter oppstår, er det historisk sett slett ikke sikkert disse bidrar til gode og effektive prosesser med verdige utfall.

Tommy Antonsen, organisasjonspsykolog (cand.psychol) i Semje Software. Foto: Privat

Det virker å være behov for en vesentlig forbedring av arbeidsprosesser og metodikk slik at håndteringen av konflikter blir bedre og mer kostnadseffektiv. Noe av det viktigste i dette sporet virker å være:

Økt standardisering av konfliktundersøkelser, som ivaretar kompleksitet.

Utvikling av trygge og proaktive ledere.

Utvikling av medarbeidere som deltar med innovasjonsvilje.

Utvikling av en kultur som er opptatt av å lære på flere nivå.

Da vil organisasjonen som konflikten oppstår i, utvikle verdifull kompetanse. Konfliktens destruktive side vil da i senere saker enklere reguleres. Det vil gi positive utslag på bunnlinja.

Trond Løkling og Tommy Antonsen

organisasjonspsykologer i Semje Software