<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 3. aug. 2021 kl. 10.14
Oppdatert 28. okt. 2021 klokken 19.25
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 564 ord
Ikke mye tryggere: Når tilstandsrapportene blir viktigere, må det også stilles krav til takstmennenes kompetanse, mener Eiendom Norges fagutvalg. Illustrasjonsfoto: Magnus Knutsen Bjørke

Tryggere bolighandel, eller bare en ansvarsforskyvning?

Den nye boligtakstforskriften fra nyttår inneholder ingen krav til takstmann. Her har regjeringen snublet, mener Eiendom Norges fagutvalg.

Fra årsskiftet blir en god tilstandsvurdering boligselgers forsikring om at det er gitt riktige opplysninger ved salg av boligen. Til tross for at Stortinget, regjeringen og alle aktører i bransjen gikk inn for at det skulle stilles autorisasjonskrav og kvalifikasjonskrav til de som skal lage tilstandsvurderingene, har regjeringen droppet dette. Det gir ikke tryggere bolighandel.

Kort oppsummert innebærer endringene at selger får et betydelig større ansvar for skjulte feil og mangler ved boligen. Selger vil derfor ha et sterkt insitament til å innhente omfattende og presis informasjon om boligen slik at dette kan formidles til kjøper i forkant av salget. Siden flertallet av selgerne ikke er bygningskyndige, vil det være nødvendig å innhente denne type informasjon gjennom en tilstandsrapport om boligen fra en bygningskyndig (takstmann). Av Justis- og beredskapsdepartementets Prop. 44 L (2018-2019) til Stortinget kan vi lese at «Tilstandsvurderinger fra bygningssakkyndige vil kunne bidra til at i alle fall en del skjulte feil avdekkes forut for salget og tas med i kjøperens beslutningsgrunnlag.»

De aller fleste boliger selges med tilstandsrapport. Tilstandsrapporter har imidlertid veldig varierende kvalitet fordi kompetanse og erfaring varierer hos de bygningssakkyndige. Dette beskrives godt i høringsnotatet om tilstandsrapporter som Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte på høring den 10. februar 2020: «Dagens takstbransje er ikke regulert. Det innebærer at «hvem som helst» kan kalle seg «takstmann» og skrive tilstandsrapporter. Samtidig er det enighet i bransjen om at det er varierende grad av kvalitet i det arbeidet dagens takstmenn utfører knyttet til undersøkelse av boliger som skal selges.»

I pressemeldingen om forslaget til forskrift i fjor gikk man inn for å skjerpe kravene til de som lager tilstandsrapporter: «Tilstandsrapporter av høy kvalitet vil være en trygghet for både kjøper og selger, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H). I forskriften som nå sendes ut på høring, foreslår regjeringen å skjerpe kravene til de som vil lage tilstandsrapporter, og stille nye krav til undersøkelser av de delene av bygget som er utsatt for fukt.»

Også Forbrukerrådet peker på behovet for en forskrift som regulerer krav til bygningssakkyndige: «Forbrukerrådet mener endringer i avhendingsloven som regulerer boligsalg er viktig for å sikre en tryggere bolighandel.» Og: «Samtidig er det viktig at det lages en forskrift som regulerer både krav til tilstandsrapportene og krav til takstmennene. En slik regulering er nødvendig for at forslaget skal bli vellykket. For at flere feil skal avdekkes før salg må både kvaliteten på takstmennene og tilstandsrapportene være bedre enn i dag.» Vi er enige med Forbrukerrådet.

Til tross for den brede enigheten om behovet for kompetansekrav for bygningskyndige, har regjeringen valgt å se bort fra dette i forskriften. Kjernen i lovendringsarbeidet, «Tryggere bolighandel», blir ikke vellykket uten bedre kvalitet på tilstandsvurderingene gjennom krav til kompetanse hos de som skal lage dem.

De nye forskriftskravene til innhold i tilstandsrapporter er omfattende. Det vil føre til arbeid for de bygningskyndige og større regninger til forbrukerne. Det vil også bli dyrere for boligselgere å tegne boligselgerforsikring fordi selgernes ansvar i bolighandelen øker. Dette er regjeringen klar over. I

Vi ber regjeringen å sørge for at det stilles krav til kompetanse og autorisasjonsordning hos bygningskyndige som skal utarbeide tilstandsrapporter. Med forskriften som ble vedtatt 8. juni kan «hvem som helst» utarbeide tilstandsrapporter til bruk ved boligsalg.

I denne saken har regjeringen snublet på oppløpssiden.

Eiendom Norges fagutvalg

Kritisk: Adm. direktør Henning Lauridsen, Eiendom Norge. Foto: Iván Kverme