<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Publisert 6. mai 2022 kl. 21.31
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 607 ord
Ny leder: Forventningene til Line Coll som Datatilsynets nye leder er store, skriver advokater fra Hjort. Foto: Ivan Kverme

Ønskeliste til Datatilsynets nye leder

Vårt ønske er at Datatilsynet effektiviserer sin saksbehandling, og at saksbehandlingstiden går ned, skriver Hjort-advokater.

Line Coll er utnevnt til ny leder for Datatilsynet. Det er et godt valg. Coll har bred erfaring og hennes kommersielle bakgrunn er en fordel for et tilsynsorgan som får en stadig viktigere samfunnsmessige rolle.

Bruk av personopplysninger har som følge av ulike digitale løsninger økt og presset mot personvernet blir sterkere. Vår erfaring er at de aller fleste virksomheter ønsker å respektere personvern, men kan oppleve regelverket vanskelig å etterleve. I anledning lederskiftet har vi i Hjorts personvernteam derfor noen ønsker for Datatilsynets videre virksomhet.

Svenske og danske datatilsynsmyndigheter har ifølge egne årsrapporter for 2021 en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på henholdsvis 50 og 100 dager. Datatilsynet har ikke publisert tilsvarende statistikk, men kommenterer selv at deres saksbehandlingstid er lang. Det er også vår erfaring.

At saker må behandles grundig og at komplekse saker kan ta tid, er forståelig. At det ennå ikke er truffet vedtak i saker der saksforholdet skjedde for flere år siden eller at det tar måneder og år å få vedtak eller andre avklaringer i forholdsvis enkle saker, er vanskeligere å forstå. Det er frustrerende både for de som mener seg krenket og for de virksomheter som ikke får avklart sine saker.

God rettssikkerhet fordrer en avveining mellom grundighet og effektivitet. Vårt ønske er at Datatilsynet effektiviserer sin saksbehandling, og at saksbehandlingstiden går ned.

Det genereres, registreres og behandles personopplysninger som aldri tidligere. Alminnelig samfunnsdeltakelse forutsetter at man gir fra seg personopplysninger med risiko for at opplysningene også kan sammenstilles, analyseres og profileres på måter og til formål den enkelte ikke så for seg.

På den annen side kan bruken av personopplysninger bidra til en bedre hverdag. Private virksomheter kan bruke personopplysninger til å utvikle nye tjenester, optimalisere og effektivisere drift og markedsføring. Det offentlige kan bruke personopplysninger til å forbedre og effektivisere offentlige tjenester innen helse, offentlig transport, ivaretakelse av vår felles sikkerhet med mer.

Hensynet til personvernet må gjennomgående veies mot andre offentlige eller private interesser. Man kan eksempelvis spørre seg om vurderingene knyttet til smittestopp-appen ville vært de samme om man den gang hadde kjent koronakommisjonens konklusjoner om nedstengningens alvorlige konsekvenser for barn og unge.

Vårt ønske er et tydelig tilsyn som ikke bare forfølger personverninteresser, men som også veier personvern mot andre interesser.

Den tekniske og tjenestemessige utviklingen går fort. Det kan være vanskelig for den jevne næringsdrivende å forstå personvernmessige konsekvenser eller rekkevidden av det som skjer med opplysninger som deles med andre aktører. Vår erfaring er at det er et stort udekket behov for klare råd med hensyn til hvordan virksomheter rent praktisk bør forholde seg i møte med ny teknologi som bruk av skytjenester og handel med personopplysninger i møte med utenlandske tek-giganter. Slike råd bør ikke være forbeholdt virksomheter med stor egenkompetanse eller økonomi til å kjøpe råd.

Vårt ønske er et Datatilsyn som er modig nok til å tørre å gi praktisk og forpliktende veiledning, og ikke bare gjengir lovregler eller skriver rapporter.

Endelig ønsker vi oss et tilsyn som prioriterer saker med praktisk relevans også ut over den enkelte sak. Det er ingen grunn til å avvente at rettsutviklingen skal skje på EU-nivå. Et eksempel til etterfølgelse er det danske datatilsynet som har gitt ut en foreløpig veileder med anbefalinger til grunnleggende og anerkjente sikkerhetstiltak ved bruk av skytjenester.

Datatilsynet bør prioritere saker som knytter seg til områder hvor det er behov for avklaring eller som er stor samfunnsmessig betydning. Personvernkommisjonen som skal avgi sin rapport senere i år, vil kunne gi noen pekepinn på hvor tilsynet bør sette inn støtet.

Petter Enholm, Sunniva Jacobsen Øyen, Claude A. Lenth og Monica Syrdal

Partner Claude A. Lenth, Advokatfirmaet Hjort Einar Aslaksen
Partner Monica Syrdal, Advokatfirmaet Hjort Einar Aslaksen
Advokat Petter Enholm, Advokatfirmaet Hjort Einar Aslaksen
Sunniva Jacobsen Øyen, advokat, Advokatfirmaet Hjort Einar Aslaksen

Advokater/partnere i Advokatfirmaet Hjort