<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Disse boligeierne har økt gjelden 500.000 på tre år

Norske boligeiere økte snittgjelden med 280.000 til 640.000 kroner på tre år. Men for enkelte har det vært mye verre enn som så.

  Publisert 15. juli 2008 kl. 14.09
  Oppdatert 15. des. 2013 klokken 10.45
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 336 ord
  Foto: HegnarOnline

  SSB er ute med en ny levekårsundersøkelse om boforhold. Denne viser høy gjeldsvekst, og aller høyest er den for unge boligeiere.I tiårsperioden 1997-2007 økte andelen eiere blant yngre aleneboende fra 31 til 41 prosent. Blant småbarnsfamilier økte andelen eiere fra 82 til 90 prosent. Det meste av økningen skjedde før 2004. Andelen eiere blant alle husholdninger var omtrent uendret i perioden.Snittgjeld: 640.000 kronerHusholdningenes boutgifter i form av husleie, renter og avdrag har økt med 81 prosent fra 1997 til 2007, regnet i løpende kroner. For de som leier har økningen vært på 53 prosent, mens den for selveiere og andels- og aksjeeiere har vært hhv. drøyt 90 og 70 prosent. Konsumprisindeksen steg med 21 prosent i samme periode. bare økt med 21 prosent.Gjenstående boliglån økte i perioden 2004-2007 ca. 80 prosent for alle husholdninger. I kroner har gjeldsøkningen vært størst for yngre boligeiere. For småbarnsfamilier og yngre par uten barn steg gjelden ca. 500.000 kroner i snitt, mens den for enslige forsørgere og par med barn på 7-19 år steg rundt 400.000 kroner. For yngre aleneboende eiere steg boliggjelden 300.000 kroner.En sterk økning i boliggjelden og høyere utlånsrenter siden 2004 bidro til at utgiftene til renter og avdrag steg 88 prosent i 1997-2007. Boliggjelden blant eierhusholdningene vokste fra i snitt 245.000 i 1997 til 360.000 i 2004 og videre til hele 640.000 kroner i 2007.Raskere vekst i boligverdieneSamtidig har boligenes markedsverdi steget mer enn gjelden. I 1997 oppga boligeierne 940.000 kroner per bolig som gjennomsnittlig antatt salgsverdi, mens denne ifølge byrået var ca. 2,4 millioner kroner i 2007, eller 150 prosent mer.Boutgiftene har i 1997-2007 økt sterkt for alle typer husholdninger, og aller mest for småbarnsfamilier og aleneboende på 45-66 år. Disse har opplevd omtrent en fordobling. Gjennomsnittlige boutgifter for alle typer husholdninger var rundt 55.000 kroner i 2007.Unge i etableringsfasen har de høyeste boutgiftene. Småbarnsfamilier hadde i 2007 ca. 110.000 kroner, mens par med barn på 7-19 år/yngre par uten barn begge ifølge SSB betalte rundt 85.000 kroner. Enslige forsørgere hadde snaut 80 000 kroner.