<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Blodbad for Ulltveit Moe – tapte 2,2 milliarder i fjor

Jens Ulltveit-Moes formue skylles ut med badevannet. I fjor tapte investoren 2,2 milliarder kroner og han blir nå tvunget til å selge unna verdier for å tilfredsstille DNB.

Publisert 27. apr. 2020
Oppdatert 28. apr. 2020
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 861 ord
HODEPINE: Jens Ulltveit-Moe er i en dyp økonomisk krise og i fjor tapte konsernet hans 2,2 milliarder kroner. Foto: Eivind Yggeseth

Mandag kveld ble årsregnskapet til Umoe Gruppen sendt inn til Brønnøysundregistrene og tallene er svært dyster lesing. I fjor endte underskuddet på 2,2 milliarder kroner, hvorav 1,2 milliarder kroner knytter seg til etanolproduksjonen i Brasil.

Ved utgangen av 2019 var egenkapitalen bokført til i overkant av 1 milliard kroner. Rett før jul gjorde imidlertid Umoe Gruppen en emisjon på 300 millioner kroner, hvor gjeld fra morselskapet ble omgjort til egenkapital – da til en prising på 510 millioner kroner.

Tilbake i 2008 hadde investoren en nettoformue på 8,3 milliarder kroner, ifølge tidsskriftet Kapital. Den norske investorens drøm om å redde klimaet er imidlertid blitt et mareritt og 12 år senere er verdiene redusert med rundt 7,8 milliarder kroner.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte regnskapstallene først.

Presses av DNB

I årsregnskapet fremkommer det også at Umoe Gruppen er hardt presset av DNB, hvor det har stilt en påkravsgaranti på 1,5 milliarder kroner til banken. Et av kravene DNB stiller er at Umoe Gruppen greier å opprettholde en minimum egenkapitalprosent. Ved årsskiftet var ikke denne lånebetingelsen oppfylt.

«For Umoe har det vært et krevende år. Den finansielle handlefriheten ble forverret i løpet av 2019. Besluttede tiltak for kapitalfrigjøring lot seg ikke gjennomføre som planlagt og ytterligere fall i verdien av REC Silicon gjorde situasjonen vanskelig», skriver styret i årsberetningen.

Umoe Gruppen

(Mill. kr) 2019 2018
Driftsresultat −12,4 −12,3
Netto finans −2.206,2 1,0
Resultat før skatt −2.218,7 −11,3
Årsresultat −2.220,0 −12,4
Egenkapital 1.007,7 3.227,7

Et av datterselskapene til Umoe Gruppen kom allerede i brudd med lånebetingelsene i slutten av andre kvartal i fjor, som førte til en reforhandling for hele konsernet som sådan. I august ble det besluttet å restrukturere og selge unna virksomheter.

«Det er planlagt ytterligere salg og restruktureringer i 2020. Umoe solgte samtlige aksjer i REC i desember. Videre så har Umoe i februar solgt sine aksjer i Sønnico i tillegg til at det er inngått en avtale med Aibel om salg av Risøya-eiendommen 1. april».

Påvirker salgsprosesser

Som følge av at Umoe Gruppen har hovedkreditor DNB på nakken må det selge unna eiendeler for å nedbetale gjeld. Men coronaviruset gjør denne prosessen ekstra utfordrende for Ulltveit-Moe.

«Den uro som har oppstått i kapitalmarkedet, som følge av pandemi og oljeprisfall, vil med stor sannsynlighet påvirke en del av de forbedringsprosjekter og salgsprosesser som er pågående. Retning på tiltakene er fortsatt gyldige, men ambisjonsnivå og tidsplan må revurderes og forsterkes i lys av den økte usikkerheten», skriver selskapet

I revisjonsberetningen uttrykker EY stor bekymring for de balanseførte verdiene i regnskapet.

«Det knytter seg stor usikkerhet til verdivurderingen av posten aksjer i datterselskaper samt at selskapet er i en svært presset likviditetssituasjon og at det foreligger vesentlige usikkerheter som kan skape tvil av betydning for enhetens evne til fortsatt drift», skriver partner Eirik Tandrevold.

Frykter lav etanolpris

Selv om Ulltveit-Moe skyr oljeinvesteringer, blir han selv påvirket av en lav oljepris, ifølge årsberetningen. I den sørvestlige regionen Paranapanema i Brasil produserer Umoe Bioenergy ren og fornybar etanol fra sukkerrør. 

«I Brasil er det enda tidlig å si hvor sterkt etanolprisen vil bli påvirket av internasjonal oljeprisnedgang og risiko for resesjon i verdensøkonomien. Det er også uklart i hvilket omfang  myndighetene vil iverksette tiltak og om det vil omfatte den industrien Umoe Bioenergy er en del av», heter det.

Ulltveit-Moe & co. tror at Brasil vil være tjent med å holde innlands sysselsetting høy, og en svekket valuta vil dempe de negative effektene for landet noe.

Investeringsstopp

Tidligere har restaurantvirksomheten til Umoe vært en såkalt «cashku», som delvis har veid opp for elendige resultater i Brasil. Etter at coronaviruset slo inn med full styrke er det også fullstendig krise i denne delen av Ulltveit-Moes imperium.

Det er allerede blitt permittert flere tusen ansatte i Umoe Restaurants, som består av over 400 restauranter. Burger King, Starbucks, Peppes og TGI Friday's er blant restaurantene Ulltveit-Moe eier.

«Styret er av den oppfatning at den kortsiktige virkningen av coronaviruset for vår restaurantvirksomhet er stor, men den langsiktige er mer usikker. Styret tror at restaurant- og servicebransjen gradvis vil vende tilbake til tilnærmet normalt nivå når smittefaren er over», skriver styret.

Det er iverksatt tiltak gjennom permitteringer, stenging av restauranter, investeringsstopp, reforhandling av husleieavtaler for å håndtere situasjonen.

Tjener penger i LNG

Mens de fleste investeringene til Ulltveit-Moe har vært feilslåtte, tjener han gode penger gjennom LNG-rederiet Umoe Gas Carriers. 

Selskapet er deleier i en moderne flåte av spesialtankskip innen flytende naturgass (LNG) og skipene er leid ut på lange timecharter-kontrakter til Shell.

I fjor endte overskuddet på 177 millioner kroner, opp fra 44 millioner kroner året før. Umoe Gas Carriers eierandel i Norspan LNG II, tilførte en gevinst på 55 millioner kroner etter at skipet Cádiz Knutsen ble solgt i fjor.

Inngikk forlik

Ulltveit-Moe har den seneste tiden kranglet med eiendomsutvikler Terje Tinholt om salg av ærverdige Fornebu hovedgård i Bærum, der Umoe Gruppen har sitt hovedkontor.

Kranglen skyldes at Tinholt hevdet at han hadde kjøpt Fornebu hovedgård i februar, mens Ulltveit-Moe mente at det aldri var på plass en avtale. 

I stevningen til Asker og Bærum tingrett ble det gjengitt en e-post, hvor Ulltveit-Moe opplyste at han ville trekke salget fordi det i mediene så ut som om dette var et hastesalg til rabatterte verdier. 

I forrige uke ble det imidlertid kjent at partene har inngått et forlik. Dermed fikk Terje Tinholt eiendommen for 65 millioner kroner.