<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Finanstilsynet: Vesentlige mangler i bærekraftsrapportering

36 selskaper, eller nær 20 prosent, rapporterer ikke bærekraftsinformasjon, selv om de er pålagt å rapportere slik informasjon.

Publisert 2. sep. 2020 kl. 10.23
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 356 ord
193 AV 209: Finanstilsynet har spurt 209 noterte selskaper om deres rapportering om bærekraftsinformasjon og klimarisiko. 193 besvarte tilsynets spørreskjema. Foto: Iván Kverme

Finanstilsynet har gjennomført en kartlegging av noterte selskapers bærekraftsrapportering, og konkluderer i en ny rapport med at dagens rapporteringspraksis har «vesentlige mangler».

Formålet med kartleggingen var ifølge tilsynet å få en oversikt over hvordan noterte selskaper jobber med bærekraftsrapportering, hvilken informasjon selskapene rapporterer og hvordan denne informasjonen presenteres.

«Tilgang til informasjon er viktig for at markedsaktørene skal kunne vurdere og prise risiko riktig, og for at kapitalmarkedene skal fungere effektivt», heter det fra Finanstilsynet.

193 av 209 svarte

Finanstilsynet har gått gjennom 209 noterte selskapers rapportering om bærekraftsinformasjon og klimarisiko. Gjennomgangen bygger også på EU-regler som foreløpig ikke er gjeldende i norsk rett, men som ventes å bli gjort gjeldende i løpet av kort tid.

Av de 209 selskapene er det 193 som har besvart tilsynets spørreskjema.

Finanstilsynet presenterer følgende hovedfunn fra sin kartlegging:

  • 36 selskaper, eller nær 20 prosent, rapporterer ikke bærekraftsinformasjon, selv om de er pålagt å rapportere slik informasjon.
  • Bare syv selskaper svarer bekreftende på alle spørsmålene om bærekraft.
  • Bare åtte selskaper svarer bekreftende på alle spørsmålene om klimarisikorapportering.
  • Mange av de spurte bedriftene har en bærekraftsstrategi og prosesser som er forankret i styret og ledelsen.
  • Det gis i liten grad opplysninger om vurderinger knyttet til risiko og vesentlighet.
  • Få selskaper opplyser om finansielle konsekvenser av risikoer knyttet til bærekraft og klimaendringer, eller tar hensyn til dette i verdsettelsen av eiendeler og forpliktelser.
  • Rapportering av klimarisiko er begrenset og lite kvantitativ.

Svakest blant helse og IT

Alle selskapene som var notert på OBX-indeksen ved Oslo Børs pr. 31. desember 2019 har besvart i kartleggingen, ifølge tilsynet. Ett av 21 OBX-selskaper oppgir imidlertid at det ikke rapporterer bærekraftsinformasjon.

I bransjene forbruksvarer, kommunikasjon og konsumvarer oppgir samtlige selskaper at de rapporterer bærekraftsinformasjon.

Helsevern og IT er bransjene med lavest andel selskaper som oppgir at de rapporterer bærekraftsinformasjon.

Av selskapene som oppgir at de rapporterer bærekraftsinformasjon, er andelen høyest blant dem med markedsverdi over 10 milliarder kroner, ifølge Finanstilsynet. Andelen er lavest blant bedriftene med markedsverdi på mellom 1 og 2 milliarder.

Av de 36 selskapene som ikke oppgir bærekraftsinformasjon, er det ifølge Finanstilsynet snakk om 26 aksjeutstedere, to egenkapitalutstedere og åtte rene obligasjonsutstedere.

Hele Finanstilsynets rapport kan leses her.