<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Finanstilsynet krever høyere kvalitet på prospekter

Finanstilsynet er ikke fornøyd med kvaliteten på prospektene for børsintroduksjoner, og ber nå selskapene og rådgiverne om å heve kvaliteten betydelig.  

  Publisert 21. jan. 2022 kl. 10.25
  Oppdatert 21. jan. 2022 klokken 13.07
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 269 ord
  FÅR MANGE HENVENDELSER: Finanstilsynet mener det er behov for en vesentlig forbedring i kvaliteten i både prospekter som skal godkjennes, og også i øvrige henvendelser til Finanstilsynet. Her finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.  Foto: Foto: CF-Wesenberg

  Finanstilsynet kontrollerer og godkjenner EØS-prospekter som gjelder offentlige tilbud av omsettelige verdipapirer rettet mot det norske markedet og notering av omsettelige verdipapirer på norsk regulert marked. 

  I 2021 har det vært en stor økning i prospekter for børsintroduksjoner med offentlig tilbud og prospekter med kompleks finansiell informasjon og proforma finansiell informasjon. Det har også vært en økning i henvendelser til Finanstilsynet knyttet til prospekter, fremkommer det i en rapport om kontroll av prospekter i 2021. 

  Kontrollen omfatter prospekter ved offentlig tilbud og notering på Oslo Børs eller Euronext Expand. Kravene til opptaksdokumentet for selskaper som skal notere seg på Euronext Growth er mindre omfattende enn prospektkravene som gjelder for selskaper som skal notere seg på hovedlisten og det er ikke krav om at Finanstilsynet kontrollere dokumentet, med mindre det gjøres en emisjon rettet mot offentligheten som er underlagt prospektplikt.

  Ikke god nok kvalitet

  I 2021 har Finanstilsynet erfart en vesentlig økning i antall henvendelser fra rådgivere som bistår selskaper i forbindelse med prospektprosessen. Finanstilsynet mener henvendelsene bærer preg av å være ufullstendige, at rådgivere har mangelfull kjennskap til prospektregelverket eller at undersøkelser som ledd i forberedelsene av prosessen er mangelfulle. Typiske henvendelser er søknader om prospektkontroll, anmodninger om forhåndsveiledning, unntakssøknader eller tolkningshenvendelser.

  Prospektene fremstår også ofte som ikke tilstrekkelig gjennomarbeidet ved innsendelse til Finanstilsynet. Finanstilsynet merker seg at det i større grad enn før er feil og mangler i historisk finansiell informasjon, sammensatt eller avgrenset finansiell informasjon og proforma finansiell informasjon i prospektene.

  Finanstilsynet påpeker at det er behov for en vesentlig forbedring i kvaliteten i både prospekter som skal godkjennes, og også i øvrige henvendelser til Finanstilsynet.