<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

SINTEF varsler nye retningslinjer for parkeringsplasser

SINTEF skal nå revidere sin anvisning for parkeringsplasser og garasjeanlegg.

  Publisert 3. sep. 2022 kl. 07.00
  Oppdatert 4. sep. 2022 klokken 11.31
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 547 ord
  PARKERINGSPLASS: SINTEF antyder at det nå vil anbefale både bredere parkeringsplasser og større manøvreringsareal. Dreamstime

  Av: Advokat/partner Arne Sørsdahl og senioradvokat Henrik W. Waale, Bing Hodneland advokatselskap DA.

  Foreløpige uttalelser fra SINTEF tyder på at anbefalte parkeringsbredder vil øke i forbindelse med denne revisjonen.

  Hvilke konkrete mål en ny parkeringsplass skal ha er ikke regulert verken i plan- og bygningsloven eller tilhørende forskrifter. I Byggteknisk forskrift– også kjent som TEK17– oppstilles det kun et mer generelt funksjonskrav til nye parkeringsplasser. Litt forenklet kan man si at plan- og bygningsmyndighetene krever at nye parkeringsplasser skal være funksjonelle. Denne uklarheten har bidratt til mange tvistesaker, særlig mellom utbyggere og kjøpere av parkeringsplasser i nye boligbygg.

  SINTEFs anbefalinger

  SINTEF har utarbeidet byggdetaljbladet «Parkeringsplasser og garasjeanlegg» med retningslinjer for utforming av parkeringsanlegg, inkludert anbefalinger knyttet til parkeringsplassers bredder. Disse retningslinjene ble revidert i mars 2015, hvor anbefalt parkeringsbredde nå er på 2,5 meter ved vinkelrett parkering– med nærmere bestemte breddetillegg ved søyle- eller vegghinder.

  Advokat/partner Arne Sørsdahl og Senioradvokat Henrik W. Waale, Bing Hodneland, Bing Hodneland advokatselskap DA Selskapet

  Bilene blir større– behov for mer plass

  SINTEF uttaler i en artikkel publisert på deres egne nettsider10. august at utviklingen i den norske bilparken tilsier at bredden på standarden «dimensjonerende bil» må økes fra dagens 1,8 til 1,9 meter og at «dimensjonerende svingdiameter» må økes fra dagens 12 til 13 meter.

  Mellom linjene forstår vi det slik at SINTEF i neste reviderte utgave av byggdetaljbladet «Parkeringsplasser og garasjeanlegg» vil anbefale både bredere parkeringsplasser og større manøvreringsareal i tilknytning til disse. Slike eventuelle nye anbefalinger vil omfatte parkeringsanlegg som prosjekteres og omsøkes etter at den kommende reviderte utgaven blir publisert.

  Domstolene legger stor vekt på SINTEFs anbefalinger

  Tvist om parkeringsplassers funksjonalitet har vært prøvd for domstolene ved flere anledninger, og SINTEFs anbefalinger har i den forbindelse blitt tillagt betydelig vekt.

  Eidsivating lagmannsrett avsa 2. juni 2021 en sentral dom om breddekrav for parkeringsplasser. I den saken representerte vi boligsameiet som hadde gått til søksmål mot utbygger grunnet ufunksjonelle parkeringsplasser. Lagmannsretten la SINTEFs anbefalinger til grunn da de ga boligsameiet fullt medhold. I ettertid har vi mottatt svært mange henvendelser og representerer nå en rekke utbyggere og kjøpersammenslutninger i tilsvarende tvister.

  Behov for lovregulering?

  SINTEFs anvisninger har verken lovs eller forskriftsrang, og domstolene er derfor ikke bundet av disse anbefalingene. Selv om formålet med anbefalingene er å gi retningslinjer som skal sikre etablering av funksjonelle parkeringsanlegg, og senere årsrettspraksis klart tyder på at domstolene oppfatter disse anbefalingene som en hensiktsmessig «rettesnor», er det i teorien mulig at denne praksisen blir forlatt.

  Statens vegvesens håndbok N100«Veg- og gateutforming», som av enkelte blir anført som gjeldende norm hva gjelder parkeringsbredder, har tidligere –under gitte forutsetninger –åpnet opp for smalere parkeringsplasser enn SINTEFs anvisninger. Fra 22. juni 2021 er imidlertid også anbefalingen etterN100 at parkeringsplasser skal ha en bredde på 2,5 meter ved vinkelrett parkering.

  Dersom SINTEF nå oppjusterer sine anbefalte bredder, vil det igjen bli et avvik mellom deres og Statens vegvesens anvisninger. Dette avviket vil kunne skape ny usikkerhet, både for utbyggere og kjøpere, og det har fra flere hold blitt etterlyst mer konkrete forskriftsbestemmelser knyttet til utforming av parkeringsanlegg. Etter vår vurdering vil det i alle fall kunne bidra til avklaring om det i veilederen til

  TEK17 ble inntatt mer konkrete føringer for funksjonsoppfyllelse.

  Inntil videre er det imidlertid opp til domstolene å avgjøre hva man må kunne forvente av nye parkeringsplasser.

  Artikkelen er skrevet av advokat/partner Arne Sørsdahl og senioradvokat Henrik W. Waale, Bing Hodneland advokatselskap DA.