<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Snus gir 10 millioner færre sigaretter i uken

Nordmenns snusbruk reduserer forbruket av røyketobakk med 10 millioner sigaretter per uke, viser ny, landsomfattende undersøkelse om røykekutt og snus.

Publisert 26. mai 2016 kl. 09.07
Oppdatert 26. mai 2016 klokken 09.26
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 416 ord

I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av Opinion AS på oppdrag fra Swedish Match AS, beregnes antall nordmenn som snuser ”av og til” eller ”daglig” å utgjøre rundt 480.000 personer. Om lag halvparten av disse oppgir at de tidligere har røkt, men at de nå har sluttet. Av disse svarte tre av fire at snus har gjort det lettere for dem å slutte å røyke.- Halvparten av norske snusbrukere svarer altså at de tidligere har røkt, og at snusen var en ”svært effektiv” eller ”ganske effektiv” metode for røykeslutt, forteller seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion AS.- Hvis vi legger til grunn denne gruppens oppgitte forbruk av sigaretter daglig og ukentlig, har vi matematisk regnet oss frem til at deres røykeslutt har bidratt til at det røykes 10 millioner færre sigaretter i Norge hver uke, fordi de har klart å slutte ved hjelp av snus, sier han.I tillegg kommer gruppen som fortsatt både røyker og snuser, der ni av ti svarer at snus har gjort det lettere å røyke mindre. - Vårt tall på 10 millioner færre sigaretter fremstår dermed som et konservativt estimat. Men det er likevel et tall som norske helsemyndigheter bør ta ad notam i debatten om røykeslutt, helsegevinster og regulering av snus og sigaretter, sier Aas Askheim.Allerede i 2010 presenterte Statens Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) en omfattende observasjonsstudie, som viste at sannsynligheten for å klare å slutte å røyke var to og en halv gang så stor for røykere som hadde brukt snus som sluttemetode, sammenlignet med de som hadde brukt nikotintyggegummi.- Det er imidlertid første gang at noen har tallfestet den reelle effekten i nedgang på antall røkte sigaretter i Norge ved hjelp av en konkret sluttemetode. En reduksjon på 10 millioner sigaretter ukentlig – mer enn en halv milliard færre sigaretter i året – ved hjelp av snus, underbygger en betydelig samfunnsøkonomisk besparelse, og store helsemessige gevinster ved så omfattende røykekutt med snus som hjelpemiddel, sier administrerende direktør Geir Hammer i Swedish Match Norge.- Alle er enige om at den viktigste jobben for å redusere helseplagene knyttet til tobakk, er å få færre røykere. Det er tidligere grundig vitenskapelig og statistisk dokumentert at oppgang i snusbruk også har medført kraftig reduksjon i antallet norske røykere. Nå er nedgangen tallfestet for første gang. Vi kan gjerne debattere hvorvidt snus uten røyk er risikofritt eller ikke. Men fakta er at Norge er på god vei til å bli røykfritt, og det faktum at snus spiller en rolle i denne positive utviklingen, kan ikke  underslås, sier Hammer.Undersøkelsen viser for øvrig at syv av ti nordmenn som bruker snus daglig, er menn under 40 år. Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Hedmark er fylkene med størst overrepresentasjon av snusbrukere. Noe oppsiktsvekkende viser undersøkelsen også at en litt høyere andel snusbrukere har utdannelse på masternivå eller høyere nivå, enn i befolkningen for øvrig.