<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

- Nå skal vi styre unna aksjer som ødelegger

I fjor tapte alle ODINs 12 aksjefond for markedet. Hittil i år ligger ni av dem foran. Oppskriften er enkel.

Publisert 13. aug. 2012 kl. 14.20
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 20.12
Lesetid: 9 minutter
Artikkellengde er 2044 ord
Jarle Sjo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix.

2011 ble et svakt år for ODIN Forvaltning. Ikke fordi at samtlige 12 aksjefond gikk i minus, men at de alle ble slått av sine respektive referanseindekser.Noe måtte gjøres.På et seminar i januar i år, på et seminar for distributører og selgere av ODINs fond, la investeringsdirektør Jarle Sjo frem en helt ny forvaltningsmodell.- Det finnes ingen bortforklaring. Utviklingen er skuffende for oss og andelseierne, og hovedgrunnen bak gjennomgangen vi har gjort av strategien. Vi har gjort store endringer i ODIN Forvaltning, og skiftet mye på forvalterteamet.- Forhåpentlig vil dette legge grunnlaget for et godt 2012, sa Sjo den gang.Følg HegnarOnline på Facebook her!9 av 12 aksjefond foran i årNå er vi drøyt syv måneder ut i 2012. Har det vært et godt år for ODIN så langt?- Ja, vi er relativt fornøyde med starten av året. Vi tror de endringene vi gjorde i fjor vil gi bedre resultater også på lang sikt, sier Sjo til HegnarOnline nå.- Hittil i år er ni av våre 12 aksjefond foran sin referanseindeks, og det er jo hyggelig. Noen ligger klart foran markedet, som for eksempel Europa-fondet, som er hele 11 prosentpoeng foran, fortsetter han.To av de tre fondene som ligger bak markedet hittil i år, er flaggskipene ODIN Norden og ODIN Norge.- Begge fondene har generert positiv avkastning så langt i år, men vi skulle gjerne ha sett at de lå foran markedet også. Ja, vi er fornøyd, men det beste hadde vært at alle 12 aksjefondene var foran, sier Sjo.Artikkelen fortsetter under bildet.Hva går den nye filosofien ut på?"Vi tror at best resultat over tid oppnås når et erfarent og tett sammensveiset team av forvaltere setter sammen konsentrerte porteføljer gjennom en nitid investeringsprosess".Slik er ODINs nye investeringsfilosofi, kort sagt.Filosofien har tre bærende elementer: kompetanse i samspill, konsentrerte porteføljer og konsistent tilnærming.- Kompetanse i samspill betyr å dele kunnskap og informasjon, spille hverandre gode og jobbe mot et felles mål. Teamene av forvaltere og analytikere jobber mye tettere sammen, og hvert team skal være en leverandør til andre på sitt felt, sier Sjo.Innføringen av den nye filosofien har også ført med seg en skikkelig "opprøsking" i porteføljene. I løpet av 2011 ble antall posisjoner redusert med over 100 selskaper. Målet nå er å holde seg på 25-45 selskaper per fond.- Dette gir "normalposisjoner" på 2-3 prosent av fondet, og merkbar effekt på fondskursen ved vesentlig verdiendring i en enkelt investering. Dersom porteføljen diversifiseres mer, er diversifiseringsgevinsten marginal, og effekten av hvert enkelt investeringsvalg blir også marginalisert, forklarer Sjo.- Har en for mange posisjoner i porteføljen, brukes det i tillegg for mye tid på eksisterende portefølje, og for liten tid på å finne nye og attraktive investeringer, legger han til.Ved å konsentrere porteføljen blir det ifølge investeringsdirektøren også mulig for forvalterne å ha et tettere forhold både til helheten i porteføljen, og til hvert enkelt selskap.- Det gjør oss bedre rustet til å fange opp og vurdere ny informasjon som påvirker hver enkelt investering, slik at vi har kontroll på selskapsspesifikk og samlet risiko i porteføljene, sier investeringsdirektøren.Ryddesalget er ikke helt over Drøye syv måneder ut i 2012 ser Sjo en klar effekt av endringene som er gjort.- Vi har blitt mer systematiske med investeringene våre. Antall posisjoner er redusert. Ved inngangen til 2011 hadde vi i snitt over 50 posisjoner per fond. Nå er vi nede i 38.- Vi jobber nå mer med hver enkelt investering, men har færre og større investeringer å jobbe med, noe som også har økt likviditeten i fondene, forklarer investeringsdirektøren.Er dere ferdig med oppryddingen i porteføljene, eller har dere mer å gå på?- Vi har fremdeles noen posisjoner som ikke tilfredsstiller våre krav, men de er heldigvis ikke store nok til å påvirke avkastningen i fondene i særlig stor grad. Vi har tatt ut det meste, svarer Sjo.Artikkelen fortsetter under bildet.Fokus på de fire P-ene Den siste bærebjelken er altså konsistent tilnærming. Tilnærmingen i den nye filosofien er blant annet basert på mange intervjuer med kunder, som ble spurt om hva de mener er viktig for forvaltningen.Svaret var de fire P-ene: posisjonering, prosess, pris og prestasjon.- De tre første P-ene har vi jobbet mye med, og vi tror det arbeidet vil gi oss den siste og avgjørende P-en. Starten på 2012 gir oss iallfall indikasjoner på det, sier Sjo.Posisjonering handler om å identifisere de sentrale verdidriverne i økonomien fremover, og forstå hvordan disse påvirker fremtidsutsiktene innenfor en konkurransearena, og hvilke triggere som kan utløse ny vekst og verdistigning.Sentrale verdidrivere kan være globale, sektorspesifikke eller geografisk spesifikke. Det kan dreie seg om endringer både

  • politisk (for eksempel skatt, toll, subsidier)politisk (for eksempel skatt, toll, subsidier)
  • økonomisk (for eksempel BNP, produktivitetsvekst, tilgang på råvarer)økonomisk (for eksempel BNP, produktivitetsvekst, tilgang på råvarer)
  • sosialt (for eksempel demografi, sosial mobilitet), ogsosialt (for eksempel demografi, sosial mobilitet), og
  • teknologisk (for eksempel nye produkter).teknologisk (for eksempel nye produkter).
- Nå skal vi unngå "value traps"- Hjelper ikke at en verdiødelegger er billigArtikkelen fortsetter under bildet.Kandidatliste - med varsling- Vi tror vår modell vil gi meravkastning- Ikke svarteliste, men påvirkeArtikkelen fortsetter under bildet.- Utfordringer i offshoreKan prisen forsvare verdiskapningen?Artikkelen fortsetter under bildet.Fisk og shipping hardt rammet

Prosess handler om å identifisere hvor dyktig et selskap har vært til å skape avkastning på investert kapital. Kvalitet på produkter, innovasjonsevne, marginer, ledelse og kapitaldisiplin er viktige elementer i vurderingen.Kort fortalt er essensen å sammenligne kapitalkostnaden med kapitalavkastningen. En kapitalavkastning lavere enn kapitalkostnaden betyr rett ut at selskapet er en såkalt verdiødelegger.- Slike selskaper er det ikke lønnsomt å sette penger i, så lenge en ikke ser potensial for endringer i fremtiden, sier Sjo.Investeringsdirektøren mener gode investeringsbeslutninger bør være basert på en kombinasjon av meravkastning og pris.- Ellers er det jo lett å finne billige selskaper - som ofte er billige av en grunn. Verdiødeleggende selskaper skal vi unngå: såkalte "value traps".- Det vil si: vi kan akseptere at en aksje er verdiødeleggende for en kort periode, men vi må se at selskapet - og selskapets ledelse - har evne til å begynne å skape verdier igjen, sier Sjo videre. I vurderingen av pris ser ODIN på samlet verdi av selskapet i forhold til samlet kapitalinnsats.- Dette forholdet kan sies å gi oss et prisnivå på selskapet. Et prisnivå der samlet verdi av selskapet er mindre enn kapitalinnsatsen vil tradisjonelt karakteriseres som billig. Men selskaper som ikke klarer å generere tilstrekkelig avkastning, er verdiødeleggere.- Og da hjelper det ikke at de er billige, forklarer investeringsdirektøren.Ved å kombinere de to vurderingene av prisnivå på selskapet, og evnen selskapet har til å generere avkastning, finner ODIN det de kaller REP (Relative Economic Performance).- REP er en funksjon av prisnivå og avkastning, og en REP over 1 tilsier at selskapet er priset attraktivt i forhold til hva vi mener det vil klare å skape av verdi fremover, sier Sjo. Å sette sammen de tre P-ene danner ifølge ODIN en helhet som gjør forvalterne i stand til å identifisere selskaper som har gode fremtidsutsikter, evner å skape meravkastning og er rimelig verdsatt.- Eller sagt på en annen måte; er godt posisjonert, har verdiskapende prosesser og kan kjøpes til en attraktiv pris, skyter Sjo inn.At tilnærmingen skal være konsistent, innebærer at alle forvaltere skal bruke samme prosess for å finne sine kandidater.- Alle forvaltere skal analysere mulige investeringskandidater på samme måte, og bruke våre egenutviklede modeller i beslutningene som tas for porteføljene. Selskaper som ikke når helt gjennom nåløyet, men hvor vi likevel ser potensial vi tror kan bli tydeligere i fremtiden, legger vi inn i en kandidatliste, sier Sjo.- Hver gang vi gjør en grundig analyse vil et selskap, uavhengig av konklusjonen, enten gå inn i porteføljen eller denne kandidatlisten. Systemet vårt vil varsle oss når prisingen på et selskap er attraktiv nok, og da vil vi gjøre en ny vurdering opp mot selskapene som er i porteføljen, fortsetter han overfor HegnarOnline. Tidligere porteføljeposter havner også på listen, som ifølge investeringsdirektøren har blitt en viktig kilde for nye investeringsmuligheter.Sjo forteller videre at hele investeringsprosessen i ODIN nå er strammet opp.- Ganske mye gjøres likt på tvers av fondene. Vi er stolte av vår nye investeringsmodell, og tror den vil gi våre investorer meravkastning, sier han.Sjo får ikke understreket nok betydningen av streng risikostyring.- Dette er noe som dessverre får fokus på når markedet er dårlig, men det burde vært omvendt. God risikostyring er ekstremt viktig å ha når markedet er bra. I tillegg er det ekstremt viktig å ha dokumentasjon i forhold til egne mål, og i forhold til strengere regulering, sier han. Det å investere ansvarlig har ifølge ODIN blitt en stadig viktigere faktor for kundene.I midten av juli i år signerte ODIN FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI), og forplikter seg dermed å følge nedfelte prinsipper for en bærekraftig, sosialt ansvarlig og eierstyrt investeringsfilosofi.- Tidligere var det vanlig at ansvarlighet innebar svartelisting, men dette er i ferd med å endre seg til at en driver aktivt eierskap.- Vi kan være investert i selskaper som har utfordringer innen ESG (Environment, Social and Governance), men da vil vi prøve å påvirke selskapets ledelse og styre til å endre måten en driver virksomheten sin på til å bli forsvarlig og bærekraftig, sier Sjo.ODIN vil ifølge investeringsdirektøren forsøke å påvirke selskapers bærekraft i stedet for å ekskludere aksjene fra porteføljene, som mange heller gjør i dag.- Analyse av ESG-faktorer vil nå bli integrert i ODINs investeringsprosess, så det vil kreve ekstra innsats fra forvalterne. Hver forvalter skal nå gjøre vurderinger i forhold til miljø, sosiale faktorer og eierstyring før en ny investering gjøres, forteller investeringsdirektøren.- Det vil si: eierstyring har hele tiden vært viktig for oss, men nå inkluderer vi miljø og sosiale faktorer i forvaltningsprosessen. I motsetning til mange andre, så implementeres ESG direkte i forvaltningsprosessen, og ikke som en separat avdeling, sier Sjo videre. Dog har ODIN leid inn en tredjepart som skal hjelpe med analyser av miljø og sosiale faktorer.- Vi trenger bistand med analyser innen ESG - det har vi ikke ressurser til internt. Utgangspunktet vårt er at inkludering av ESG i investeringsprosessen vil gi bedre risikojustert avkastning, fortsetter Sjo.Har dere blinket ut noen selskaper ut fra ESG-fokuset?- Ja, det har vi. ODIN Offshore er et spesialfond innen leverandørindustrien til selskaper som produserer olje og gass, og denne typen selskaper har jo stadig utfordringer på miljøsiden. Men det har ikke endt opp i noen salg foreløpig.- Men i noen av våre investeringer finnes det forbedringspotensial, noe vi jobber aktivt mot selskapet for å få til. I andre tilfeller jobber vi sammen med andre investorer for å få til endringer, sier investeringsdirektøren.Hvilke sektorer/aksjer kommer godt ut i verktøyet deres nå?- Det vi gjør, er som sagt tidligere å se på avkastningen i forhold til selskapenes kapitalkrav og verdiene som forventes å bli skapt fremover. Selskapet bør være lavt priset i forhold til denne verdiskapningen.- Men vår nye modell gir oss større valgmuligheter i forhold til større selskaper som i utgangspunktet er høyere priset i forhold til investert kapital, men hvor prisingen kan forsvares ut fra verdiskapningen som genereres. Og det er jo spesielt nyttig når aksjemarkedet er høyt priset, sier Sjo.Historisk sett har det ifølge direktøren vært utfordrende i slike høyt prisede aksjemarkeder, hvor en må delta i nye emisjoner og noteringer fordi det kun er der en finner "lavt prisede" selskaper.- Det vet vi har hatt en tendens til å bli dårlige investeringer, og det ønsker vi å unngå fremover, sier Sjo.Facebook har vært et greit eksempel på dette i det siste?- Vi konkluderte internt at vi ikke kunne forsvare prisingen. Når så store deler av verdien er basert på kontantstrøm langt frem i tid, blir det vanskeligere å regne ut verdien på selskapet.- I fremtiden vil vi prøve å unngå en stor andel av porteføljen investert i små og lite likvide selskaper, som gjør fondene lite fleksible, fortsetter investeringsdirektøren.Hvilke aksjer/sektorer ble hardest rammet i oppryddingen i porteføljene?- I fisk og shipping har vi redusert kraftig, og særlig i ODIN Norge gjorde Carl Erik (Sando) tidlig ganske store endringer. I ODIN Norden har vi dessuten tatt ned Norge-andelen noe.- Samtidig har vi økt gjennomsnittlig størrelse på selskapene vi investerer i. I både Norge- og Norden-fondet har vi likevel blitt straffet for å ha hatt mange såkalte "small caps". Sammenlignet med "large caps", har "small caps" underprestert nesten 40 prosent de siste to årene, avslutter Sjo overfor HegnarOnline.