<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Her er budsjettforliket

Det blir billigere hybridbiler, dyrere strømpriser, mer til kollektivtransport og avgifter på plastposer. Her er budsjettforliket:

  Publisert 21. nov. 2014 kl. 11.46
  Oppdatert 21. nov. 2014 klokken 12.08
  Lesetid: 4 minutter
  Artikkellengde er 762 ord
  Trond Helleland. Foto: Scanpix

  Høyre har lagt ut en melding om budsjettforliket på sine hjemmesider.  Også Venstre og Frp har lagt ut kommentarer Her er hele meldingen fra Høyre."Regjeringen la frem et budsjett som ruster Norge for årene fremover. Samarbeidspartienes budsjettavtale ivaretar og forsterker viktige satsninger. Venstre og KrF har påvirket budsjettet på viktige områder, samtidig ligger Høyres og Frps hovedgrep fast, sier parlamentarisk leder Trond Helleland.Hovedgrep i regjeringens statsbudsjett1) En rekordstor satsing på kunnskapssamfunnet2) Bedre kvalitet og flere pasientbehandlinger i helsetjenesten3) En storstilt satsning på samferdselsinvesteringer og vedlikehold4) Skattelettelser for økt konkurransekraft for norske arbeidsplasser.5) Mer forskning og innovasjon6) En styrking av arbeidslinjen7) En økt satsing på politi og bedre beredskap- Det var fire partier som sammen vant valget i 2013. Vi laget en historisk samarbeidsavtale om hvordan flertallet velgerne har gitt de fire partiene skal forvaltes. Vår avtale om statsbudsjett for 2015 viderefører og forsterker enigheten fra Nydalen. Alle partiene har satt preg på budsjettet. Alle har gitt, og alle har fått. Dette er et budsjett som ruster Norge for årene som kommer, sier Helleland.Et budsjett for omstillingRegjeringens forslag til statsbudsjett som ble fremmet i oktober var godt tilpasset norsk økonomi og de utfordringene Norge står overfor i fremtiden:I. Vi blir flere eldre og vil ha økte utgifter til pensjon og omsorgstjenester.II. Vi blir færre i yrkesaktiv alder. Samtidig står et stort antall mennesker i yrkesaktiv alder allerede i dag helt eller delvis utenfor arbeidslivet.III. Vi vil oppleve fallende inntekter fra petroleumssektoren, og lavere avkastning fra Statens Pensjonsfond Utland- Dette budsjettet vil styrke norsk konkurransekraft og verdiskaping, forsterke det sosiale sikkerhetsnettet, bygge opp under arbeidslinja samt forsterke klimaforliket. Dette budsjettet vil bidra til en mindre oljeavhengig økonomi, trygge arbeidsplasser og et bedre og mer bærekraftig sikkerhetsnett for dem som trenger det, understreker Helleland.Samarbeidet mellom de fire partiene tar utgangspunkt i et felles verdigrunnlag, som gjenspeiles godt i budsjettet. Det handler om å skape verdier før de kan deles, sosialt ansvar, internasjonal solidaritet, klimasatsing, trygghet i hverdagen, en god eldreomsorg, en effektiv bruk av fellesskapets ressurser og ikke minst ansvarlig økonomisk styring.- Derfor vil vi trekke frem følgende områder som er vesentlige i det budsjettet vi nå er enige om:1. Styrket sikkerhetsnett for de som faller utenforEt høyt antall mennesker i yrkesaktiv alder er utenfor arbeidslivet, det er fremdeles for mange som ikke fullfører skoleløpet, og innen rus og psykiatri er det fortsatt mye å gjøre etter åtte år med rødgrønn nedprioritering. Det er en utfordring at ikke alle får den hjelpen de trenger når vanskeligheter oppstår. Derfor er det et mål for samarbeidspartiene å styrke det sosiale sikkerhetsnettet. Det gjør vi gjennom:- Styrking av tiltak mot barnefattigdom. I budsjettavtalen styrkes tilskuddsordningen mot barnefattigdom.- Det kommunale barnevernet styrkes.- Det settes av 100 millioner ekstra til rusarbeid i kommunene.- 2600 flere barnehageplasser og mer fleksible opptak. Heving av inntektsgrensen for foreldremoderasjon gjør at flere vil få billigere barnehage.- 500 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne.- Økt engangsstønad ved fødsel og adopsjon.- Endringer i uføretryden og barnetillegget som sikrer arbeidslinjen.- Mer til tidlig innsats i skolen. 200 millioner ekstra til økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn.2. Ruste Norge for fremtidenFor at Norge skal fortsette å være et av verdens beste land å bo i er det viktig at vi fortsetter å skape trygge arbeidsplasser. Vi har en særnorsk kostnadsutfordring som svekker norskeide arbeidsplasser i den internasjonale konkurransen. Samtidig gjør vi det dårligere i internasjonale kåringer av konkurransekraft og innovasjon. Dette er en utfordring i dag, og den vil bli sterkere i takt med at vi i fremtiden skal hevde oss i næringer hvor konkurransen er tøffere. Samarbeidspartiene er derfor enige om at vi må ruste Norge for fremtiden, og sørge for nødvendige omstillinger allerede i dag. I statsbudsjettet for 2015 gjør vi dette gjennom:- Redusert formuesskatt. Satsen senkes fra 1 til 0,85 prosent og bunnfradraget økes fra 1 mill. kroner til 1,2 mill. kroner.- Satsing på høyere utdanning og forskning i verdensklasse. Økt basisbevilgning til universitets- og høyskolesektoren og 100 nye stipendiatstillinger- 255 millioner kroner til nye såkornfond.- Økt lærlingtilskudd3. Klima og miljø- Menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids største utfordringer, og vi har et ansvar ovenfor de som kommer etter oss for å sikre en mer bærekraftig utvikling. Arbeidet med å redusere klimautslipp er en viktig oppgave for samarbeidspartiene. Arbeidet må gjøres både nasjonalt og internasjonalt, i alle sektorer og på alle nivåer. Det gjør vi gjennom: Mer til belønningsordning for kollektivtransport og belønningsordning for gang- og sykkelveier.- 380 millioner kroner ekstra til drift og vedlikehold av jernbane.- 100 millioner ekstra til økte jernbaneinvesteringer, herunder planlegging av Intercity-strekningene.- Lavere avgifter på hybridbiler- Lavere avgifter på biodrivstoff