<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Nytt år og lavere skattesats – betyr det lavere skatt for deg?

Nytt år betyr som regel endringer i skatten og 2018 er intet unntak. Har du fått med deg at skatt på alminnelig inntekt nå er 23 % og hva det innebærer for din skatt? Har du mange fradrag, kan endringene slå negativt ut for deg. Denne artikkelen oppdaterer deg på sentrale endringer i skatt på lønn og andre inntekter for 2018.

Publisert 20. jan. 2018 kl. 08.21
Oppdatert 20. jan. 2018 klokken 08.21
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 924 ord

Skattesatsen krymperFra nyttår er skattesatsen på alminnelig inntekt redusert fra 24 % til 23 %, og dette gjelder både for selskaper og personer. Denne skattesatsen sto lenge stille på 28 %, faktisk i over 20 år, før den i 2014 ble redusert til 27 %. Siden da har det bare gått én vei med skattesatsen og det er nedover.Gjør Norge mer attraktiv for investorerFormålet med reduksjonen av skattesatsen på alminnelig inntekt er hovedsakelig å gjøre skattenivået for selskaper i Norge lavere slik at det nærmer seg nivået i sammenlignbare land, og dermed bedrer Norges konkurranseevne i kampen om å tiltrekke seg investeringer.For selskaper beskattes nå overskuddet, altså inntekten fratrukket fradragsberettigede kostnader, som hovedregel med 23 %.Lavere skattesats også for personers alminnelige inntektReduksjonen av skattesatsen gjelder også for alminnelig inntekt for personer.Alminnelig inntekt er summen av all skattepliktig inntekt du har i løpet av året fratrukket alle fradrag du har rett på. De vanligste inntektene er lønn, pensjon, trygdeytelser, næringsinntekt, renteinntekter, aksjeutbytter, aksjegevinster, utleieinntekter og gevinst ved salg av eiendom.Hvis du for eksempel selger bolig i 2018, og gevinsten er skattepliktig fordi vilkår om skattefritak ikke er oppfylt, er skatten på gevinsten nå 23 %. Har du skattepliktige utleieinntekter, f.eks. på grunn av de nye reglene om kortidsutleie («airbnb-inntekter»), er skatten på nettoinntekten 23 %.Også aksjeinntekter i 2018 beskattes med 23 %, men både utbytter og gevinster oppjusteres først med en faktor på 1,33 slik at den effektive skattesatsen for aksjeeiere er 30,59 %. Samlet effektiv skattesats for selskap og aksjeeier på utbytte er 46,55 %.Minstefradraget er økt til 97 610 kronerLønnsinntekten inngår i din alminnelige inntekt og beskattes dermed også med 23 %. I tillegg beregnes trygdeavgift og trinnskatt, se nedenfor.Har du lønnsinntekt får du automatisk et minstefradrag i alminnelig inntekt, uansett om du har hatt kostnader forbundet med inntekten eller ikke. Har du hatt større faktiske kostnader forbundet med lønnsinntekten din, kan du føre dette til fradrag i stedet for minstefradraget.For 2018 er minstefradraget økt fra kr 94 750 til kr 97 610, forutsatt at du har en årlig lønnsinntekt på over ca. 217 000 kroner.Har du andre inntekter, f.eks. leieinntekter, renteinntekter eller aksjeinntekter, legges dette til i alminnelig inntekt. Fradrag du har rett på ved siden av minstefradraget, f.eks. reisefradrag, foreldrefradrag og/eller gjeldsrentefradrag trekkes også fra før alminnelig inntekt beregnes.Eksempel: Har du 600 000 kr i lønn, og ingen andre inntekter og ingen andre fradrag enn minstefradraget på 97 610 kr, vil din alminnelige inntekt være 502 390 kr. Personfradraget er økt til 54 750 kronerVed beregning av skatten på alminnelig inntekt, får du også et personfradrag. Dette ser du verken på skattemeldingen eller skatteoppgjøret, men personfradraget blir automatisk tatt hensyn til ved skatteberegningen.For 2018 er personfradraget økt fra 53 150 kroner til 54 750 kroner.Eksempel: Personfradraget på 54 750 kr blir trukket fra den alminnelige inntekten fra eksempelet over, slik at grunnlaget for beskatning blir 447 640 kr. Skatt på alminnelig inntekt blir slik: 447 640 kr * 23 % = 102 957 kr.Merk for øvrig også at nytt for 2018 er at skatteklasse 2 er avviklet. Skatteklasse 2 innebar at ektefellen til personer som hadde for lav inntekt til å benytte seg av personfradraget fikk et større personfradrag, som utgjorde 78 300 kroner i 2017.Trygdeavgiften forblir uendret, mens trinnskatten økesLønnsinntekten din inngår ikke bare i din alminnelige inntekt, men også i din personinntekt. Av personinntekten beregnes trinnskatt og trygdeavgift, og dette kommer i tillegg til skatten på den alminnelige inntekten vi har beregnet ovenfor. Til forskjell fra alminnelig inntekt får du ingen fradrag i personinntekten.Trinnskatten ble innført i 2016, og erstattet toppskatten. For å kompensere noe for den lavere skatten på alminnelig inntekt, er trinnskatten for 2018 økt til:

  • 1,4 % for den delen av inntekten som overstiger 169 000 kroner
  • 3,3 % for den delen av inntekten som overstiger 237 900 kroner,
  • 12,4 % for den delen av inntekten som overstiger 598 050 kroner, og
  • 15,4 % for den delen av inntekten som overstiger 962 050 kroner.
Skatt på neste krone endres marginaltDine fradrag blir mindre verdtArtikkelen er skrevet av advokat Hanne Reese Holm, Bing Hodneland advokatselskap DA

For 2018 forblir trygdeavgiften uendret på 8,2 %.Eksempel: Har du 600 000 kr i lønnsinntekt, er personinntekten 600 000 kr.Trinnskatten beregnes slik, jf. satsene over:68 900 kr     * 1,4 %       = 964,6 kr 360 150 kr   * 3,3 %       = 11885 kr 1 950 kr       * 12,4 %      = 241,8 krSum trinnskatt: 13 091,4 kr.Trygdeavgiften beregnes slik: 600 000 kr * 8,2 % = 49 200 kr.Samlet skatt (skatt på alminnelig inntekt + trinnskatt + trygdeavgift) på en lønn på 600 000 kr er dermed 165 248 kr. Dette utgjør en gjennomsnittlig effektiv skattesats på 27,5 %.Marginalskattesats er den prosenten du betaler i skatt hvis du tjener én krone mer. For lønnsinntekt varierer denne etter hvor høy inntekt du har, blant annet fordi trinnskatteprosenten blir høyere etter hvert som inntekten stiger. I 2018 er den høyeste skatteprosenten du må betale av den neste kronen du tjener i lønn 46,6 % (23 % + 15,4 % + 8,2 %). Dette kalles for maksimal marginalskattesats, og forutsetter at du har en inntekt over 962 050 kroner. I 2017 var høyeste marginalskattesats 46,7 %.Når skatt på alminnelig inntekt (hvor du har rett på fradrag) reduseres samtidig som skatt på personinntekten (hvor du ikke har rett på fradrag), økes, blir fradragene dine mindre verdt. For deg som har høye fradrag, kan en slik endring av skatt dermed slå uheldig ut.Ifølge statsbudsjettet blir likevel marginalskatten for de fleste lønnsmottakerne noe lavere i 2018 fordi satsene i trinnskatten økes mindre enn reduksjonen i satsen på alminnelig inntekt. Dette skal imidlertid ikke utgjøre noen store endringer, slik at marginalskatten på lønnsinntekt forblir omtrent på 2017-nivå.