<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

De tre viktigste tallene i statsbudsjettet 2019

De tre viktigste tallene i statsbudsjettet for 2019 er oljeprisen, de produksjonsavhengige petroleumsinntektene og verdien på oljefondet.

Publisert 8. okt. 2018 kl. 11.10
Oppdatert 8. okt. 2018 klokken 14.38
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 576 ord

Oljeprisen og oljeproduksjonen bestemmer i grove trekk hvor mye penger staten har å rutte med, hvor stort overskuddet blir og hvor mye som kan overføres til oljefondet.For 2019 legger regjeringen til grunn en oljepris på 583 kroner, opp 20,5 prosent fra de 484 kroner som regjeringen trodde på for neste år i revidert nasjonalbudsjett.Regjeringen har nå lagt til grunn at oljeprisen i år vil bli 578 kroner i snitt. I øyeblikket ligger den på 690 kroner. For 2020 tror regjeringen nå på en oljepris på 562 kroner.Større inntekterI budsjettet for 2019 er petroleumsinntektene beregnet til 312,8 milliarder kroner, tilsvarende 21,9 prosent av de totale inntektene i statsbudsjettet på 1.430,4 milliarder kroner. Det samlede overskuddet anslås til 279 milliarder kroner, opp fra 141,3 milliarder kroner i år. Det er henholdsvis 50,4 og 97,5 prosent mer enn det regjeringen nå tror det vil bli i år.Hvor mye oljepenger? Størrelsen på oljefondet er helt avgjørende fordi regjeringen styrer bruken av oljepenger etter den såkalte Handlingsregelen. Handlingsregelen går ut på at statsbudsjettet, når en holder inntektene fra oljevirksomheten utenom, kan ha et underskudd tilsvarende forventet realavkastning (tallfestet til 3 prosent) av kapitalen i Statens petroleumsfond ved inngangen til budsjettåret.Overføringen fra oljefondet er anslått til 232,5 milliarder kroner. Det er 100 millioner mer enn i 2017, men ned 22,9 milliarder kroner fra 255,4 milliarder kroner i saldert budsjett 2018, og ned 12,9 milliarder fra 245,4 milliarder kroner i reviderte budsjett for 2018.Bruken av oljepengerBruken av oljeinntekter holdes imidlertid uendret som andel av fastlandsøkonomien og anslås til 231,2 milliarder kroner i 2019, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Det tilsvarer 2,66 prosent av den anslåtte kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året. Og det er bare 100 millioner kroner mer enn i saldert budsjett for 2018.Dette er 29,8 milliarder kroner under 3-prosentbanen.Bruken av oljeinntekter utgjør 44 000 kroner per innbygger. Hver åttende krone som brukes over offentlige budsjetter, hentes nå fra pensjonsfondet. Realveksten i statsbudsjettets underliggende utgifter anslås til 1,3 prosent. Til sammenligning er BNP-veksten for fastlands-Norge anslått til 2,7 prosent.OljefondetVed utgangen av 2018 har regjeringen lagt til grunn at oljefondet vil ha en verdi på 8.700 milliarder kroner. Verdien har vært over 8.700 milliarder kroner i høst, men ligger nå på 8.430 milliarder kroner.Ved utgangen av 2019 tror regjeringen nå at oljefondet vil ha økt til 9.195 milliarder kroner.Det er budsjettert med at 53,3 milliarder kroner overføres til oljefondet fra overskuddet i 2019. Rente- og utbytteinntekter er budsjettert til 213,4 milliarder kroner. Verdistigningen fra dagens verdi må dermed bli på 498,3 milliarder kroner.Pensjonsfondet og pensjonenVerdien av statens forpliktelser knyttet til alderspensjoner i folketrygden kan anslås med utgangspunkt i utbetalingene fremover. Disse anslagene er følsomme for forutsetningene om forskjellen mellom fremtidig rentenivå og lønnsvekst, den såkalte nettorenten, heter det i statsbudsjettet.Dersom en legger til grunn en nettorente på 1 prosent, slik det gjøres i kommunesektoren, kan verdien av allerede opparbeidede rettigheter til alderspensjoner fra folketrygden ved utgangen av 2018 anslås til 8.722 milliarder kroner. Det tilsvarer omtrent kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved utgangen av 2018, hvis regjeringen treffer med anslaget. Inkludert innenlandsdelen regnes det imidlertid med at statens samlede pensjonsfond vil være på 8.953 milliarder kroner ved utgangen av 2018 og 9.462 milliarder kroner ved utgangen av 2019, tilsvarende 1.785.000 kroner per innbygger.I tillegg til alderspensjonen har staten forpliktelser til uføre- og etterlattepensjoner i folketrygden og til opptjente rettigheter i Statens pensjonskasse. Ved utgangen av juli 2018 utgjorde forpliktelsene i Statens pensjonskasse samlet sett 873 milliarder kroner  kroner.