<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Advarer nyutdannede mot disse arbeidskontraktene

– Vi er bekymret for de kontraktene mange arbeidsgivere ber nyutdannede skrive under på, sier fagsjef og advokat Anniken Astrup i Econa. 

Publisert 14. mars 2023 kl. 19.04
Oppdatert 21. mars 2023 klokken 15.45
Lesetid: 5 minutter
Artikkellengde er 1197 ord
FOR LANGT: – Vi mener at bedriftene går mye lengre i spesielt kundeklausulene enn det er grunnlag for, sier Anniken Astrup i Econa. Til høyre Per Christian Rogdar i Econa.  FOTO: Silje Sundt Kvadsheim

Når unge og nyutdannede økonomer skal begynne i sin første jobb og skrive under på arbeidskontrakten, er det mange som blir møtt med enten både kundeklausuler og konkurranseklausuler, erfarer Econa, interesse- og arbeidstagerorganisasjonen for økonomer. 

I avtalen må de nyutdannede skrive under på at dersom de velger å slutte i jobben, har arbeidsgiver rett til å påberope seg en slik klausul. Denne klausulen kan for eksempel handle om at den ansatte ikke kan ta jobb hos en konkurrent, i ny jobb gjøre oppdrag for kunder vedkommende har hatt som kunder i denne jobben, eller kontakte arbeidsgivers kunder etter avsluttet arbeidsforhold.

Trues med bøter

– I kontrakten trues det også med at hvis arbeidsgiveren påberoper seg en slik klausul, og den brytes, kan det vanke sterke sanksjonsmidler i form av konvensjonalbøter. Vi har sett eksempler på at det skal tilbakebetales ett års lønn hvis klausulen brytes, sier advokat og fagsjef Anniken Astrup.

Kundeklausul

  • En kundeklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.
  • Dette er begrenset til kunder som arbeidstakere har hatt kontakt med eller ansvar for siste året før arbeidsforholdets opphør. 
  • I motsetning til konkurranseklausuler, er det ikke knyttet noen kompensasjonsplikt ved kundeklausuler.

Advokatene i Econa har sett disse avtalene fordi de tilbyr sine medlemmer å gå gjennom arbeidsavtalene før de signerer. Hvert år går Econa gjennom mellom 400 og 500 slike kontrakter.

Konkurranseklausul

  • En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos annen arbeidsgiver, eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.
  • Dersom arbeidsgiver velger å gjøre konkurranseklausulen gjeldende når den ansatte slutter, inntrer det en kompensasjonsplikt for arbeidsgiver.

– Vi ser at mange bruker slike klausuler, og opplever faktisk en økning i bruken, sier Per Christian Rogdar, leder for arbeidslivsavdelingen.

– For nyutdannede virker dette skremmende, fordi det kan oppfattes som en form for yrkesforbud. Vi mener også at bedriftene går mye lengre i spesielt kundeklausulene enn det er grunnlag for, sier Astrup.

Vern mot konkurranse

En konkurranseklausul kan etter arbeidsmiljøloven bare gjøres gjeldende så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse. 

– Når man skal vurdere om nødvendighetsvilkåret er oppfylt må man blant annet se hen til arbeidstakers stilling og lengden på ansettelsesforholdet. Nødvendighetsvilkåret vil typisk være oppfylt hvor arbeidstaker har inngående kjennskap til forhold som driftsopplegg, kundekrets og markedsføring, sier Astrup.

– Slik kjennskap vil en nyansatt økonom normalt ikke ha og heller ikke vil opparbeide seg de første årene i arbeidslivet. Konkurransebegrensninger hører derfor ikke hjemme i denne typen kontrakter, sier Astrup.

Bekymringsfullt

– Flere har også gått over til å bruke de rene kundeklausulene i en utvidet versjon der det ser ut som om man forsøker å tilsnike seg noe av nedslagsfeltet for konkurranseklausuler, sier Rogdar. 

– Faktisk er det også slik at enkelte av de store revisjonshusene utvider kundeklausulene til å være mer omfattende enn det vi mener loven gir anledning til. Dette er bekymringsfullt, spesielt med tanke på at de ansetter så mange nyutdannede hvert år, uttaler han. 

– Vi erfarer at nyutdannede har stor respekt for selskapenes standardbetingelser, og legger til grunn at disse inneholder balanserte vilkår. Vi erfarer imidlertid at det ofte ikke tilfellet, sier Rogdar.

Ved skriftlig forespørsel fra arbeidstaker skal arbeidsgiver innen fire uker gi en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad en konkurranseklausul eller kundeklausul vil bli gjort gjeldende, og med en angivelse av hvilke kunder som eventuelt omfattes av kundeforbudet.

– Men fire uker er lang tid hvis man er i en rekrutteringsprosess et annet sted. Toget kan ha gått hvis man må vente fire uker etter at man har fått et jobbtilbud før man får en avklaring, sier Astrup.

– Så er det selvfølgelig mulig å be om en slik avklaring tidligere i prosessen, men mange ønsker jo ikke å varsle at man kanskje er på vei ut før man har noe konkret. Man risikerer jo å bli satt i fryseboksen, sier Rogdar.

– Ta det opp 

Bør nyutdannede nekte å skrive under på en slik avtale?

– Som nyutdannet jobbsøker er det vanskelig å stille spørsmål ved avtaleutkastet som arbeidsgiver presenterer. Man ønsker ikke å opptre vanskelig overfor sin første arbeidsgiver, man har jo lyst på jobben, sier Astrup.

– De bør ikke nekte å skrive under på en slik avtale, men det kan være gode grunner til å ta dette opp med arbeidsgiver. Uansett, er det vår vurdering at dette skaper en unødvendig utrygghet for de nyansatte, sier hun.

– Kjenner dere til at bedrifter har påberopt seg  slike klausuler når unge ansatte har sluttet?

– Nei, vi har foreløpig ikke bistått noen unge, nyutdannede i en slik situasjon. Det er nok ikke så ofte det skjer at de rene konkurranseklausulene påberopes, men problemet er at det skaper unødvendig frykt og utrygghet for nyansatte som skal ut i sin første jobb og kan de facto hindre senere mobilitet. 

Låser ansatte inne

– Det faktum at klausulene muligens ikke vil bli påberopt av arbeidsgiver når den ansatte slutter, bøter ikke på dette faktum, sier hun. 

– Derimot er det relativt vanlig at kundeklausulene, som ikke koster arbeidsgiver noe, påberopes og opprettholdes når den ansatte sies opp. Vi erfarer også at en del arbeidstakere velger å ikke søke eller takke ja til stillinger som de frykter at kan være i konflikt med konkurransebegrensningene i deres arbeidsavtale. Denne innlåsningsmekanismen er meget uheldig. Econa mener derfor at praksisen med denne typen klausuler overfor nyutdannede må endres.

– Mange vil kanskje la være å søke på andre stillinger fordi de frykter at arbeidsgiveren vil påberope seg klausulen hvis de slutter. Det bidrar dermed til å låse folk til en bedrift på en måte som vi mener er ugunstig, sier Rogdar.

Be om fjerning

Vil en slik avtale stå seg rettslig?

– Vi mener at noen av disse avtalene går mye lenger enn arbeidsgiver har rett til, og at de dermed risikerer å bli helt eller delvis underkjent av domstolene om det skulle oppstå rettslig tvist, sier Astrup.

– Hva mener dere de nyutdannede bør gjøre?

– Første mulighet er å be arbeidsgiver fjerne disse klausulene. Dersom arbeidsgiver ikke ønsker dette, kan man i hvert fall å be om å få forkortet perioden arbeidsgiver har til å bestemme seg for om klausulen skal påberopes eller ikke, til for eksempel til en uke. Det blir langt lettere å forholde seg til, sier Rogdar.

– Men først og fremst mener vi at bedriftene bør fjerne konkurransebegrensningene for nyansatte. Konkurransebegrensninger bør forbeholdes ledere og nøkkelpersonell. Videre er tilsnikelse av konkurransebegrensninger i kundeklausulene en ukultur som virksomhetene må rydde opp i, sier Astrup.

Følger ikke lovkravet

Cassandra Torgnes er doktorgradsstipendiat ved NHH, og forsker på bruken av konkurranseklausuler. Et av hennes foreløpige funn er at mange bedrifter bruker konkurranseklausuler uten hensyn til stillingen til den ansatte. 

Et annet funn er at mange bedrifter ikke er informert om det juridiske rammeverket rundt konkurranseklausuler.

– Mange bedrifter har ikke vært klar over at loven ble endret i 2016, og de har derfor kontrakter med ansatte i dag som ikke følger lovkravet, sier hun.

Men klausulene kan også ha positive effekter for de ansatte, påpeker doktorgradsstudenten. 

– Mange arbeidstakere oppnår høyere lønn med konkurranseklausul enn sammenlignbare arbeidstakere uten, sier Torgnes.