<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Innleieinnstramminger – ulovlig proteksjonisme?

Mye tyder på at innstrammingene i reglene om innleie fra bemanningsforetak har til hensikt å hindre flyten av utenlandsk arbeidskraft til Norge, skriver advokatene Truls Johannesen og Asle Skola.

Publisert 19:03 19. mars 2023
Oppdatert 09:11 22. mars 2023
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 533 ord
EØS-STRIDIG: Det er ingen tvil om at innstrammingene rammer særlig utenlandske arbeidstakere. Det ser også ut som om det nettopp er hensikten, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto: Iván Kverme

1. april kommer nye regler om innleie fra bemanningsforetak. Reglene begrenser adgangen til innleie av arbeidstakere. Flere har tatt til orde for at de nye reglene er i strid med EØS-avtalen, ved at reglene begrenser fri flyt av arbeidskraft på en ulovlig måte. Det er ingen tvil om at innstrammingene rammer særlig utenlandske arbeidstakere. Det ser også ut som om det nettopp er hensikten.

Truls Johannesen. Foto: Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner
Asle Skola. Foto: Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner

Regjeringen begrunner regelendringen i hovedsak med et ønske om å beskytte innleide arbeidstakere. Nøyaktig hvordan disse beskyttes er uklart. Alternativet for arbeidstakerne blir å avslutte en fast ansettelse hos bemanningsforetaket, og i stedet søke midlertidig ansettelse i bedrifter det er et midlertidig arbeidsbehov. Hvorfor en slik vridning fra fast til midlertidig ansettelse er en fordel for arbeidstakerne, forklares ikke.

For arbeidsgivere vil det bli vesentlig vanskeligere å benytte utenlandsk arbeidskraft. Bemanningsforetak har langt større muligheter til å organisere kontakt mellom norske arbeidsgivere med et midlertidig behov for arbeidskraft og utenlandske arbeidstakere enn det den enkelte arbeidsgiver har. Bruken av midlertidig ansatte utenlandske arbeidstakere må i fremtiden ventes å bli lavere enn bruken av innleide utenlandske arbeidstakere i dag.

Regjeringen og departementet vært klar over at endringene spesielt rammer utenlandske arbeidstakere. I forarbeidene til regelendringene skriver Arbeids- og inkluderingsdepartementet at bemanningsbransjen er preget en høy andel utenlandske arbeidstakere. Selv om departementets nærmere begrunnelser for innstrammingene ikke nevner utenlandske arbeidstakere, har det vært liten tvil om konsekvensene.

Reglene er EØS-stridige, og bør settes til side

Fagbevegelsen har i motsetning til departementet hatt et klarere syn på hvorfor bruken av utenlandsk arbeidskraft gjennom bemanningsforetak må begrenses. Tankegangen illustreres av et debattinnlegg skrevet av Boye Ullmann, organisasjonsarbeider i Fagforbundet. Innlegget ble publisert på frifagbevegelse.no 27.05.21. Overskriften og ingressen på innlegget er:

«Fri flyt av arbeidskraft er skadelig», skriver Ullmann.

«Bemanningsbransjen med billig østeuropeisk arbeidskraft har bidratt til at det er vanskeligere for norsk ungdom og flyktninger å få fast jobb eller sommerjobb på norsk lønn.»

Dette oppfatter vi som klar tale og et uttrykk for de hensynene som reelt ligger til grunn for innstrammingene. Fagbevegelsen er mot fri flyt av arbeidskraft til Norge, og kjemper mot dette. Her har fagbevegelsen fått gjennomslag for sitt syn.

Regjeringen har pakket sin begrunnelse for reglene inn på en annen måte, uten å nevne utenlandske arbeidstakere i særlig grad. Det fremstår som et forsøk på å late som om innstrammingene ikke er rettet mot utenlandske arbeidstakere. Tildekkingen lykkes ikke spesielt godt. Reglene er EØS-stridige, og bør settes til side.

Truls Johannesen

Asle Skola

Advokater og partnere i Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner