<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Enda dyrere og vanskeligere for næringslivet

Nye regler fra 1. april har gjort hverdagen både dyrere og vanskeligere for et allerede presset næringsliv, skriver Ane Bergo og Live Sjøli i DLA Piper.

Publisert 10. apr. 2023 kl. 14.48
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 492 ord
STEN TIL BYRDEN: Regjeringen har gått hardt til verks, skriver artikkelforfatterne om forbudet mot innleie av arbeidskraft. Foto: Eivind Yggeseth

Dyrtiden ble enda dyrere fra 1. april. Fra denne datoen gjelder nye og betydelig strengere regler for innleie fra bemanningsforetak (vikarbyråer). Nå må berørte bedrifter finne alternative måter å dekke sitt behov for midlertidig arbeidskraft.

Ane Bergo. Foto: DLA Piper
Live Sjøli. Foto: DLA Piper

Det blir neppe enkelt.

Regjeringen har gått hardt til verks. Adgangen til å leie inn arbeidskraft for å dekke opp for arbeid av midlertidig karakter – med noen unntak for blant annet spesialkompetanse og utvalgte tariffavtaler – oppheves for alle bedrifter. Hardest rammes bygg- og anleggsbransjen i hovedstaden og på det sentrale Østlandet, da det samtidig innføres et totalforbud mot innleie fra vikarbyråer til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Sistnevnte forbud er uten unntak.

De nyinnførte reglene er omstridte, og regjeringen har fått kritikk for at endringene er mangelfullt utredet. NHO har uttalt at situasjonen nå blir enda mer krevende for næringslivet, og er tydelig på at endringene er unødvendig inngripende.

Samtidig stilles det spørsmål ved om de nye innleiereglene er i strid med EØS-avtalen, nærmere bestemt EUs vikarbyrådirektiv. EFTAs overvåkningsorgan (ESA), som fører tilsyn med at EØS-avtalen overholdes, har åpnet sak mot Norge og stilt myndighetene en rekke spørsmål. Myndighetene har fått utsatt svarfrist til 5. mai i år.

Bedrifter vil også i fremtiden ha behov for midlertidig arbeidskraft. Dette må da løses på andre måter. Etter vårt syn har bedriftene følgende alternativer:

  • Øke grunnbemanningen med flere faste ansatte (med påfølgende oppsigelser, permitteringer eller utleie i perioder med mindre arbeid)
  • Inngå avtaler om overtidsarbeid og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
  • Midlertidige ansettelser
  • Innleie fra andre ordinære bedrifter som ikke er bemanningsforetak
  • Underentrepriser
  • Selvstendige oppdragstakere

Ja, det vil bli dyrere. Ja, det vil bli vanskeligere. Ja, reglene – som ble vedtatt på Stortinget i fjor høst – vil få konsekvenser og kostnader for langsiktige avtaler som allerede er inngått. Etter vår vurdering er det stor usikkerhet knyttet til om NS-kontraktene gir entreprenører/leverandører krav på vederlagsjustering som følge av de nye innleiereglene, se for eksempel NS 8407 punkt 14.4 og 15.2.

Som et lite plaster på såret har regjeringen uttalt at et eksternt FoU-prosjekt skal se på betydningen reglene får for grunnbemanning og faste ansettelser, samt virkningene for byggeaktivitet og -kostnader. Resultatene fra prosjektet vil inngå i et arbeid med å evaluere tiltakene. Flertallet i stortingskomiteen har også understreket at totalforbudet må evalueres innen utløpet av 2024.

Ane Bergo

Senioradvokat i DLA Piper

Live Sjøli

Senioradvokat i DLA Piper