<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
avatar

Morten Fjermeros

Mine siste artikler
Hva skjer med formuesskatten?
Torvik-utvalget foreslo å redusere formuesskatten og innføre arveskatt. Finansminister Vedum la raskt Torvik-utvalgets rapport i skuffen. Hva skjer med formuesskatten etter Stortingsvalget i 2025?
Viktig å vite før et generasjonssifte
Etter aksjeloven kan det etableres aksjer i ulike aksjeklasser med ulike egenskaper. Dette kan i mange tilfeller være hensiktsmessig. Benyttes ulike aksjeklasser ved et generasjonsskifte, er det særlige forhold som bør vurderes, skriver advokat Morten Fjermeros i Bull & Co.
Formuesskatt på fritidsboliger
Det arbeides med nye regler for verdsettelse av fritidseiendommer for formuesskatteformål fra 2026. Endringen vil føre til høyere formuesskatt for eldre fritidsboliger.
Torvik-utvalget og arveskatt
Torvik-utvalgets forslag om å innføre arveskatt har med god grunn skapt usikkerhet. Er tiden inne for generasjonsskifte i familieeide selskap?
Den umulige boligskatten
Gode grunner tilsier at Torvik-utvalget foreslår en statlig eiendomsskatt, men et eventuelt forslag møter en usikker skjebne i Finansdepartementet.
Skattegrunnlaget kan være satt for høyt
Det er gode grunner til å undersøke om formuesskattegrunnlaget på næringseiendommer er fastsatt for høyt. Samtidig kan det ikke utelukkes at formuesskatten blir skjerpet ytterligere.
Finansdepartementet går tøffe tider i møte
Med en mindretallsregjering er det nærliggende å anta at Stortinget vil komme med nye bestillinger til regjeringen om endring av skattereglene. Det blir spennende å se om prinsippene som ligger til grunn for dagens skattesystem videreføres.
Eiendomsskatt fra A til Å
Kommunene er skattekreditor og eiendomsskattekontoret i kommunen skriver ut eiendomsskatten. En nemnd oppnevnt av kommunestyret, er klageorgan. Domstolskontrollen blir derfor viktig, mener artikkelforfatteren.
Omtvistede kundefordringer og merverdiavgift
Statens inntekter fra merverdiavgift er i budsjettet for 2021 beregnet til 325 milliarder kroner. Merverdiavgiftsreglene er utformet og praktisert med sikte på å beskytte denne viktige inntektskilden.