<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Etiske retningslinjer

    Publisert 1. des. 2016 kl. 17.08
    Oppdatert 2. des. 2016 klokken 14.01
    Lesetid: 3 minutter
    Artikkellengde er 721 ord

    1. Hvorfor bør det være høy etisk bevissthet i alle ledd i en virksomhet?Lover, forskrifter og regler vil aldri kunne angi hvordan styret og styremedlemmene, daglig leder og andre ansatte i bedriften stilles overfor skal forholde seg i enhver valgsituasjon. Det vil alltid være gråsoner i lovverket, og bedriftsinterne regler og instrukser vil bare dekke en del av problemstillingene og valgmulighetene man møter i praksis. Dessuten kan det oppstå situasjoner hvor det kan være fristende å strekke lovene og reglene.Klassiske eksempler på slike ”fristelser” kan være å gi nærstående særfordeler, f.eks. ved at selskapet leier lokaler av en aksjonær til en kvadratmeterpris som ligger over markedsleie, ved at varer selges billig til et selskap der nærstående er aksjonærer, eller ved at en ledende ansatt i et børsnotert selskap hinter til venn om at det skjer positive (antatt kursdrivende) ting i selskapet. Videre kan det være fristende for et selskap å kjøpe billige varer fra utlandet, og kanskje ikke ta det så nøye med å sjekke informasjon/rykter om at varene er produsert av barnearbeidere, eller at produksjonen medfører miljøødeleggelser i produksjonslandet.Andre aktuelle fristelser er gaver til kunder for å oppnå salg, mottak av gaver eller tjenester fra leverandører, formidling av forretningshemmeligheter, lemfeldighet i forhold til forretningsavtaler, se gjennom fingrene med trakassering på arbeidsplassen, osv. osv. Aksjeloven regulerer en del problemstillinger. Som det fremgår av oppslaget Aksjeloven – de viktigste kapitlene vil det være brudd på Aksjeloven å falle for fristelser i forbindelse med handel med nærstående, men det er ikke alltid like lett å definere ”markedsleie” og ”markedspris”. Også begrepet ”nærstående” kan tøyes. Jfr. eget oppslag Nærstående.Og Arbeidsmiljøloven forbyr trakassering, men å si nøyaktig hva som er trakassering, er svært vanskelig.Derfor er det viktig at bedriftens styre og ansatte er seg sitt etiske ansvar bevisst. Den bevisstheten må komme fra toppen, dvs. fra bedriftens styre og daglige leder.Det er vanlig at man i forbindelse med Styrets internevaluering har et punkt som gjelder ”God moral og tilfredsstillelse av alle lovkrav”.Det konkrete innholdet av styrets diskusjon (som også daglig leder bør være med på) på dette punkt vil variere fra virksomhet til virksomhet, avhengig av virksomhetens art og omfanget av virksomheten og dens forbindelser (inn-, utland m.v.).Ved tvil om en handling er etisk, kan det være nyttig for den enkelte å stille seg selv følgende spørsmål:-           Er det lovlig? – og uten at jeg tøyer loven?-           Er det rimelig?-           Hva ville jeg synes om dette hvis jeg eide bedriften?-           Blir noen aksjonærer tilgodesett i forhold til de andre?-           Vil jeg kunne fortelle de ansatte om det?-           Vil det være OK om pressen skrev om det?-           Ville jeg synes det var OK om mine barn gjorde det?-           Hvordan vil jeg at andre skal opptre i en lignende situasjon?2. Bedriftens etiske retningslinjerDet kan være nyttig og ønskelig at virksomheten – selv om den er ganske liten - utarbeider etiske retningslinjer.På internett finner man en lang rekke eksempler. Et av de aller beste eksemplene er de etiske retningslinjene til Kongsberg Gruppen ASA, som med tillatelse fra selskapet er gjengitt her. 3. FNs Global Compact FN lanserte i 2000 Global Compact som et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. I dag er Global Compact verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med over 8000 deltagere, hvorav over 5200 bedrifter fra 130 land. Over halvparten av deltagerne er små og mellomstore bedrifter. Global Compact baserer seg på ti grunnleggende prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Prinsippene er hentet fra internasjonalt vedtatte konvensjoner, og danner derfor et felles verdigrunnlag for næringslivet globalt. Global Compact representerer en global referanseramme for næringslivet når det gjelder hva samfunnsansvar innebærer.Bedrifter som slutter seg til Global Compact forplikter seg til å gjøre sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med disse ti prinsippene.Menneskerettigheter:Bedrifter skal:1.         støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter2.         påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.Arbeidstakerrettigheter:Bedrifter skal:3.         holde organisasjonsfriheten i hevd og sørge for at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis4.         bidra til å sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes5.         bidra til å sikre at barnearbeid reelt avskaffes6.         bidra til å sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffesMiljø:Bedrifter skal:7.         støtte en føre-var tilnærming til miljøutfordringer8.         ta initiativ til fremme av økt miljøansvar9.         oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologiAnti-korrupsjon:Bedrifter skal:10.       bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelserstyreskolen_8_2011.pdf