<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Styremøtet - Innkalling/ Årsplan

  Publisert 7. des. 2016 kl. 14.16
  Oppdatert 7. des. 2016 klokken 14.18
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 605 ord

  Aksjeloven og Allmennaksjeloven omtaler styremøtet og innkallingen til styremøtet i paragrafene 6.19 til 6.22:Her følger er oppsummering av de viktigste lovparagrafene, samt kommentarer til hva dette innebærer i praksis for gjennomføring av et styremøte.Lovteksten lyder:§ 6-19. Styrets saksbehandling.

  1. Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.
  2. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling.
  3. Styrebehandlingen ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller varalederen, velger styret en leder for styrebehandlingen.
  4. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak.
  § 6-20. Krav om styrebehandling mv.
  1. Styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret.
  2. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker.
  § 6-21. Forberedelsen av saker.
  1. Daglig leder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder.
  2. En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.
  § 6-22. Varsel om styrebehandling. styremøtet-eksempel-på-innkalling.docx Årsplan-for-styremøter-eksempel.docx

  Styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.Bemerk følgende til § 6-19, 1. ledd:Loven bruker begrepet ”møte”. I begrepet ”møte” ligger ikke nødvendigvis bare et fysisk møte der styremedlemmene møtes rundt bordet, men omfatter også f.eks. video-møte eller telefonmøte. ”Annen betryggende måte” kan være pr. email eller post. Sommeren 2013, ble det vedtatt endringer i aksjeloven som innebærer at gjennomføringen av styremøter forenkles. Etter endringen kan det alltid besluttes at styrets avgjørelser skal skje ved en annen form enn et fysisk møte. Dermed kan også behandlingen av årsberetning, årsregnskap og fastsettelse av lønn til daglig leder og ledende ansatte skje i en annen beslutningsform enn ved fysiske møter, som tidligere var et krav i aksjeloven (og fremdeles er et krav i allmennaksjeloven). Det muliggjør bruk av epost, telefon eller andre mer uformelle, men praktiske, beslutningsformer for aksjeselskapene.Til tross for lovendringen, er møte absolutt å foretrekke så sant det lar seg gjøre. Det viser seg i praksis at meningsutvekslingen ”rundt bordet” er viktig for de enkelte styremedlemmers (og dermed styrets) vurdering og beslutning i saken. Man kan ikke regne med at det enkelte styremedlem klarer å tenke på alle aspekter ved en sak og dermed stemme for ”det rette”, uten at det er et møte på saken så han/hun får høre de øvriges argumenter.Skal beslutninger tas pr. email eller post, bør det altså bare gjelde saker der problemstillingene er uhyre enkle. HVilke møter som skal avholdes ved at styret samles, og hvilke møter som kan avholdes ved videokonferanse, telefon eller epost bør fremgå av styrets årsplan.Etter revisorlovens bestemmelser må det imidlertid årlig avholdes minst ett fysisk møte mellom styret og revisor. Bemerk følgende til § 6-19, 2. ledd og § 6-20, 2. ledd:Både daglig leder og et enkelt styremedlem kan kreve at styret behandler en ”hvilken som helst” bestemt sak, og at den behandles i møte.Bemerk følgende til § 6-22:Det bør kunne kreves (f.eks. i styreinstruksen, jfr. det kapitlet) at styret får sakspapirene minst 4 virkedager før møtet. Er det veldig mange saksdokumenter bør de sendes i posten, og ikke bare pr. email, da mange styremedlemmer foretrekker papirversjoner, og det er tidkrevende (og kostbart) å printe ut store mengder dokumenter.Men styrets medlemmer må også være forberedt på i enkelte tilfelle å motta sakspapirer helt opp mot styremøtet, evnt. direkte på møtet.Eksempler på innkalling og årsplan for styremøter finnes i dokumenteneSe også andre relevante artikler på Lederkunnskap.no, om når styret kan treffe beslutning, inhabilitet, styreprotokoller og styreinstruks.Dokumentet er levert av:  Jon E. Glømmenjon.gloemmen@normentor.no