<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Styrets oppgaver

    Publisert 9. des. 2016 kl. 15.08
    Oppdatert 9. des. 2016 klokken 15.27
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 223 ord

    Aksjeloven og Allmennaksjeloven spesifiserer styrets oppgaver slik i kapitlet Ledelsens oppgaver og saksbehandling:§ 6-12. Forvaltningen av selskapet       (1) Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.       (2) Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.       (3) Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.       (4) Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.       (5) Hvis det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf § 6-35 annet ledd, gjelder lov om allmennaksjeselskaper § 6-37 fjerde ledd tilsvarende.§ 6-13. Styrets tilsynsansvar        (1) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.       (2) Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse.       (3) I selskaper som bare har én aksjeeier, skal styret sørge for at avtaler mellom selskapet og aksjeeieren nedtegnes skriftlig.Det aller viktigste her er å merke seg at styret er selskapets øverste ledelse !!(Det betyr imidlertid ikke at styret skal overta oppgavene til daglig leder.Jfr. artikkelen Styrets forhold til daglig leder. Jfr. pdf-artikkel fra Kapitals styreskole:-   Mange styremedlemmer kjenner ikke sin egen – og styrets – rolle: