<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Styrets sammensetning og arbeidsform

    Publisert 9. des. 2016 kl. 15.29
    Oppdatert 9. des. 2016 klokken 16.04
    Lesetid: 4 minutter
    Artikkellengde er 864 ord

    1. Lovens krav til styret og styremedlemmer i et Aksjeselskap og et Allmennaksjeselskap. 1.1 Antall styremedlemmer. Valg.Aksjeloven og Allmennaksjeloven er ikke helt like når det gjelder kravene til styret. Allmennaksjeselskaper skal alltid ha minst tre medlemmer, mens aksjeselskaper må ha minst ett styremedlem. For aksjeselskaper er det opp til styret å avgjøre om selskapet har behov for daglig leder, mens allmennaksjeselskaper har krav om å ha daglig leder. I motsetning til i Aksjeselskapet, kan ikke daglig leder velges til styret. Dette med at daglig leder ikke kan velges til styret i Allmennaksjeselskaper, er en ganske ny bestemmelse.Selv om det ikke er et krav etter Aksjeloven, er det mye som taler for at daglig leder heller ikke i slike selskaper bør sitte i styret, hvis da ikke selskapet er svært lite. Årsaken til dette er at en av styrets aller viktigste oppgave er å ”føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet forøvrig.”  (Aksjelovens § 6-13, 1. ledd)Det sier seg selv at den tilsynsoppgaven blir illusorisk dersom daglig leder sitter i styret; for ikke å snakke om hvis daglig leder også er styreleder. (Se også hovedpunkt 2 nedenfor.)Aksjelovens bestemmelse på dette punkt lyder:§ 6-1. Styret        (1) Selskapet skal ha et styre med ett eller flere medlemmer.             (2) Styret velger selv sin leder når denne ikke er valgt av generalforsamlingen. Har styret ett   medlem, anses han eller hun som styreleder.       (3) Har selskapet bedriftsforsamling, skal styret ha minst fem medlemmer. Styrets leder velges da av bedriftsforsamlingen. Er det avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf § 6-35 annet ledd, skal styret alltid velge sin leder. Allmennaksjelovens bestemmelse på dette punkt lyder:§ 6-1. Styret        (1) Selskapet skal ha et styre med minst tre medlemmer. I et selskap som har bedriftsforsamling, skal styret ha minst fem medlemmer.        (2) Styret velger selv sin leder når denne ikke er valgt av generalforsamlingen, jf likevel § 6-37. Styret skal alltid velge sin leder hvis det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf § 6-35 annet ledd.        (3) Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Bemerk forøvrig at revisor ikke kan velges velges til styret i selskapet.1.2 Krav til styremedlemmer.I Norge er det ikke på langt nær så strenge krav til hvem som kan velges til styret som i mange andre land.Aksjeloven og Allmennaksjeloven er hovedbestemmelsene like på dette punkt, og lyder:§ 6-11. Krav til styremedlemmer og daglig leder        (1) Daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Første punktum gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat.        (2) Bare myndige personer kan være styremedlemmer. I Allmennaksjeloven er det imidlertid også en kjønnskvoteringsbestemmelse som lyder slik:§ 6-11a. Krav om representasjon av begge kjønn i styret         (1) I styret i allmennaksjeselskap skal begge kjønn være representert på følgende måte: 1. Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 2. Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. 3. Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. 4. Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har styret flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. 5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer.        (2) Første ledd omfatter ikke styremedlemmer som skal velges blant de ansatte etter § 6-4 eller § 6-37 første ledd. Når det skal velges to eller flere styremedlemmer som nevnt i første punktum, skal begge kjønn være representert. Det samme gjelder for varamedlemmer. Annet og tredje punktum gjelder ikke dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av samlet antall ansatte i selskapet på det tidspunkt valget skjer. Nærmere om Kvinner i styrene her - Norske styreproffer har flere verv enn Harvard-guru anbefaler: – Meningsløst med generelle regler - Styreproffene mener at valgkomitéene må gjøre en bedre jobb: Avgjørende med internasjonal erfaring5. Styremedlemmers habilitet og misbruk av posisjon.I relasjon til Styrets sammensetning er det verdt å minne om Aksjelovens og Allmennaksjelovens bestemmelser om Inhabilitet og Misbruk av posisjon.Spesielt er det viktig at styrets medlemmer er seg disse bestemmelser bevisst der eierne sitter i styret.§ 6-27. Inhabilitet        (1) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.        (2) Et styremedlem eller daglig leder må heller ikke delta i en sak om lån eller annen kreditt til seg selv eller om sikkerhetsstillelse for egen gjeld. § 6-28. Misbruk av posisjon i selskapet mv        (1) Styret og andre som etter §§ 6-30 til 6-32 representerer selskapet, må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning.        (2) Styret og daglig leder må ikke etterkomme noen beslutning av generalforsamlingen eller et annet selskapsorgan hvis beslutningen strider mot lov eller mot selskapets vedtekter. Dette dokumentet er levert av:Jon E. Glømmenjon.gloemmen@normentor.no