<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

OMF er viktig også i urolige tider

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) gir den laveste finansieringskostnaden blant obligasjoner, skriver Erik Johansen og Michael Hurum Cook i Finans Norge.

Publisert 25. jan. 2023 kl. 11.40
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 601 ord
VELEGNET: OMF har egenskaper som gjør den godt egnet som finansieringskilde, spesielt i urolige tider, skriver Erik Johansen (bildet) og Michael Hurum Cook i Finans Norge. Foto: Eivind Yggeseth

Renteoppgang og markedsuro har økt bankenes finansieringskostnader. Obligasjoner med fortrinnsrett – OMF – er en viktig finansieringskilde for norske banker, og instrumentets egenskaper gir den laveste finansieringskostnaden innen obligasjonsfinansiering. Et nytt EU-harmonisert regelverk befester viktigheten av OMF, til fordel for bankene, investorene og lånekundene.

Michael Hurum Cook. Foto: Finans Norge

OMF har som følge av sin struktur og egenskaper oppnådd fordelaktig regulatorisk behandling. For å sikre at alle OMF (covered bonds på engelsk) er berettiget disse fordelene, har EU vedtatt et felleseuropeisk regelverk som trådte i kraft sommeren 2022.

Norske OMF-foretak startet med utstedelser under nye EU-regler etter sommeren i fjor. OMF-foretakene utsteder nå «OMF premium» som er én av to nye typer OMF. «OMF premium» er i all hovedsak lik tidligere OMF med en tilsvarende fordelaktig regulatorisk behandling. Den andre typen, «OMF standard», skal baseres på andre eiendeler av høy kvalitet. Så langt har ingen norske OMF-foretak søkt om å etablere OMF standard-program. Lav interesse for denne typen kan ha sammenheng med den kommende gjeninnføringen av verdipapirisering i Norge.

OMF-finansiering er blitt mer kostbart sammenlignet med situasjonen i 2021, men øvrige obligasjonsklasser er blitt vesentlig dyrere

Norske banker finansieres av egenkapital, innskudd og markedsfinansiering. Sistnevnte utgjør om lag 40 prosent av samlet finansiering, og består i all hovedsak av tre obligasjonstyper: etterstilt usikret gjeld, senior usikret gjeld og OMF. Senior usikret gjeld og OMF dominerer. Den etterstilte, usikrede gjelden er en ny obligasjonstype, og kun aktuell for banker som skal bli krisehåndtert fremfor å bli avviklet.

OMF har egenskaper som gjør den godt egnet som finansieringskilde, spesielt i urolige tider. Enkelt forklart kan fordelen sammenlignes med boliglån, hvor selve boligen er en sikkerhet for banken som dermed kan tilby lavere utlånsrente sammenlignet med usikrede lån.

Ved utstedelse av en OMF, selges eiendeler (i all hovedsak boliglån med lav belåningsgrad) til et eget kredittforetak som har som formål å utstede OMF. Eiendelene inngår i en større portefølje av lån («sikkerhetsmassen»), som investorene i obligasjonen har sikkerhet i, og som de derfor kan gjøre krav på dersom betalingen fra OMF-foretaket uteblir.

Utviklingen i finansieringskostnader fordelt på obligasjonstyper (indikative spreader over 3 måneders Nibor). Kilde: DNB Markets Credit Research

Investormarkedets syn på OMF som en lavrisikoinvestering illustreres tydelig i figuren, som viser utviklingen i risikopåslag på obligasjoner. OMF-finansiering er blitt mer kostbart sammenlignet med situasjonen i 2021, men øvrige obligasjonsklasser er blitt vesentlig dyrere.

Et harmonisert EU-regelverk bidrar til økt sammenlignbarhet på tvers av alle europeiske land. Det er positivt fra et investorståsted og kan bidra til å skape økt etterspørsel etter norske OMF. Dette er særlig viktig for norske banker som henter mye av sin OMF-finansiering i nettopp det europeiske markedet for å oppnå en større og mer diversifisert investorbase. Når OMF også er den rimeligste og mest tilgjengelige kilden til finansiering i urolige tider, ligger alt til rette for at instrumentet også fremover vil være en viktig kilde til finansiering av norske banker.

Erik Johansen

Direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge

Michael Hurum Cook

Analysesjef for bank og kapitalmarked i Finans Norge